10
Ɲama xa natɛ tongoxi
Na birin kui, muxu bara yi natɛ sɛbɛxi tongo, muxu xa mangɛe, Lewikae, nun muxu xa sɛrɛxɛdubɛe xa tɔnxuma dɔxɔxi a ma. E xilie nan yi ki:
Gomina Nehemi Xakalaya xa di, Sedekiya,
Seraya, Asaraya, Yeremi,
Pasura, Amaraya, Malakiya,
Xatusi, Sɛbanaya, Maluku,
Xarima, Meremoti, Abadiyasi,
Daniyɛli, Ginɛtɔn, Baruki,
Mesulama, Abiya, Miyamin,
Maasiya, Biligayi, nun Semaya.
Sɛrɛxɛdubɛe nan na ki.
10 Lewikae nan yi ki:
Asanaya xa di Yesuwa, Xenadadi xa di Binuwi, Kadamiyɛli,
11 nun e ngaxakerenyie,
Sɛbanaya, Hodiya, Kelita, Pɛlaya, Hanan,
12 Mika, Rexobo, Xasabiya,
13 Sabudu, Serebiya, Sɛbanaya,
14 Hodiya, Bani, nun Bɛninu.
15 Kuntigie nan yi ki:
Paroso, Mowaba Paxati, Elama, Satu, Bani,
16 Buni, Asigadi, Bibayi,
17 Adoniya, Begifayi, Adin,
18 Atɛri, Xesekiya, Asuru,
19 Hodiya, Xasuma, Beseyi,
20 Xarifi, Anatɔti, Nebayi,
21 Magapiyasi, Mesulama, Xesiri,
22 Mesesabeli, Sadɔki, Yaduwa,
23 Pɛlataya, Hanan, Anaya,
24 Hoseya, Xananiya, Xasubu,
25 Haloxesi, Pilixa, Sobeki,
26 Rexumi, Xasabana, Maaseya,
27 Ahaya, Hanan, Anan,
28 Maluku, Xarima, nun Baanna.
29 «Ɲama dɔnxɔɛ birin, sɛrɛxɛdubɛe, Lewikae, naadɛ makantɛe, bɛɛtibae, hɔrɔmɔbanxi walikɛe, nun mixi naxee birin mini si gbɛtɛe ya ma e bira Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, e xa ginɛe, e xa di xɛmɛe, e xa di ginɛe, nun mixi naxee birin fe fahaamuma, 30 nee birin naxa kafu e ngaxakerenyi kuntigie ma. E naxa e rakali e xa bira Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, Ala xa konyi Munsa naxan fixi e ma, e xa e Marigi Alatala xa yaamari, a xa masenyi, nun a xa sɛriyɛ birin nabatu.»
31 «Muxu naxa natɛ tongo muxu xa tondi muxu xa die fide yi bɔxi mixie ma. Muxu fan xa tondi e xa di ginɛe fende muxu xa di xɛmɛe bɛ. 32 Muxu mu sese sarama malabui lɔxɔɛe nun sali lɔxɔɛe, yi bɔxi mixie fama naxee ra alɔ mɛngi, xa na mu a ra se gbɛtɛ. Ɲɛ solofere nde birin na, muxu mu bɔxi rawalima, muxu man diɲɛma nɛ donie birin ma. 33 Ɲɛ yo ɲɛ muxu xa gbeti nde ba, a xa rawali muxu Marigi Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui, 34 alɔ sɛrɛxɛ taami, sansi xɔri naxee bama sɛrɛxɛ ra lɔxɔ yo lɔxɔ, sɛrɛxɛ gan daaxi naxee bama lɔxɔ yo lɔxɔ, naxee bama malabui lɔxɔɛe, naxee bama kike nɛɛnɛ ti lɔxɔɛe, naxee bama sali lɔxɔɛe, naxee bama sɛniyɛnyi xa fe ra, naxee bama Isirayila xa yunubi xafarife ra, a nun wali naxan birin nabama muxu Marigi Ala xa banxi kui.»
35 «Sɛrɛxɛdubɛe, Lewikae, nun ɲama birin naxa natɛ tongo Ala xa mali ra, xabilɛe naxee fama yege ra a waxati ki ma, naxan ganma Ala xa banxi kui, alɔ a sɛbɛxi kitaabui kui ki naxɛ. 36 Muxu naxa natɛ tongo ɲɛ yo ɲɛ muxu xa muxu xa bɔxi daxamui singee nun muxu xa sansi bogi singee xanin Alatala xa banxi. 37 Muxu man xa muxu xa di xɛmɛ singee nun muxu xa xuruse di singee xanin sɛrɛxɛdubɛe xɔn ma, muxu Marigi Ala xa banxi kui, alɔ a sɛbɛxi kitaabui kui ki naxɛ.»
38 «Muxu naxa natɛ tongo, muxu xa muxu xa farin xun singee, sansi bogi singee, wɛni nɛɛnɛ, nun ture nɛɛnɛ xanin muxu Marigi Ala xa hɔrɔmɔbanxi bilie kui sɛrɛxɛdubɛe bɛ. Muxu man xa farilɛ fi Lewikae ma. E luma siga ra na farilɛ fɔxɔ ra muxu walima dɛnnaxɛ. 39 E xa na raba Haruna bɔnsɔɛ sɛrɛxɛdubɛ nde ya xɔri. E xa farilɛ ba na farilɛ nan kui, e fa na tan xanin hɔrɔmɔbanxi bilie kui, daxamui ragatama dɛnnaxɛ. 40 Isirayilakae nun Lewikae xa na mɛngi, wɛni nɛɛnɛ, nun ture nɛɛnɛ xanin na bilie kui hɔrɔmɔbanxi xa see saxi dɛnnaxɛ. Sɛrɛxɛdubɛe, naadɛ kantae, nun bɛɛtibae fan na mɛnni nɛ. Muxu mu muxu Marigi Ala xa hɔrɔmɔbanxi raboloma!»