Tawureta Munsa
Isirayila xa Kɔnti Tife
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Munsa xa kitaabui naani nde kui, Isirayila ɲama xa taruxui nde masenxi naa naxan tide gbo danxaniyatɔɛ birin bɛ. Alatala nu bara Isirayila ramini Misira konyiya kui sigafe ra Kanaan bɔxi ma, a dɛnnaxɛ laayidixi e benbae bɛ. Na sigɛ kui a nu lanma e xa gbengberenyi igiri. E to Turusinina geya li, Alatala naxa mini ɲama ma alako e xa gaaxu a ya ra, e man xa a xa sɛriyɛ kolon.
Kɔnɔ na dangi xanbi, Isirayila naxa tagan na ɲɛrɛ ma, Ala naxa e xɔnɔ xui mɛ. Ala nu fe birin nabama alako e xa a kolon a na mɛɛnife e ma biyaasi kui, kɔnɔ e mu wasa na ra. E to makɔrɛ Kanaan bɔxi ra, Ala naxa mixie sugandi e ya ma naxee siga naa rabɛnde. Nee xa dɛntɛgɛ naxa a niya Isirayila xa kɔntɔfili a ɲaaxi ra, e fa tondi sigade na bɔxi suxude.
Na kui Alatala naxa natɛ tongo na mixie xili ma, naxee minixi Misira bɔxi ma, a e sese mu nu nɔma Kanaan bɔxi masɔtɔde fa, fo e xa die. Isirayila ɲama naxa ɲɛ tongo naani raba gbengberenyi ma, alako forie birin xa faxa, e xa die xa mɔ na biyaasi kui.
A raɲɔnyi, e naxa makɔrɛ Kanaan naaninyi ra. Mowabakae mu tin e xa so, kɔnɔ Ala naxa a masen a fiixɛ ra a sese mu nɔma a niyade a xa a xa ɲama Isirayila rabɛɲin. Hali e to bara nu yunubi sɔtɔ, Ala e ɲaxankataxi naxan ma fe ra, a mu danyi sa a xa hinnɛ ma e bɛ.
Sɛriyɛ nan na ki danxaniyatɔɛ birin bɛ. Yunubi mu fan, a Ala raxɔnɔma. Won na gbilen Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, won xa a kolon na mu findima fe fanyi ra won bɛ. Kɔnɔ Ala yuge na ki naxɛ, hali a yunubitɔɛ ɲaxankata a xa yunubie xa fe ra, a man katɛ birin nabama alako a xa tin a xa hinnɛ ra naxan nɔma findide kisi ra a bɛ abadan. Ala tinxin, a xa kiiti mu kanama. Kɔnɔ a xa xanunteya gbo dangi fe birin na. A wama ibunadama birin xa lu a xa ɲama ya ma, e fa so ariyanna. Ala xa na raba won birin bɛ. Amina.
Tawureta Munsa
Isirayila xa Kɔnti Tife
1
Isirayila xɛmɛe kɔnti tife
Isirayilakae xa mini Misira ɲɛ firin nde, kike firin nde, xi singe, Alatala naxa a masen Munsa bɛ Turusinina gbengberenyi ma hɔrɔmɔlingira kui, «Wo xa Isirayila xɛmɛ birin kɔnti a xabilɛ nun a denbaya ki ma, naxee xa simaya bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nɔma findide Isirayila sɔɔrie ra. I nun Haruna, wo xa e itaxun sɔɔri gaali ki ma. Bɔnsɔɛ xunyie xa wo mali na wali kui. E xilie nan ya:
Ruben bɔnsɔɛ ya ma, Sedeyuri xa di xɛmɛ Elisuru.
Simeyɔn bɔnsɔɛ ya ma, Surisadayi xa di xɛmɛ Selumiyeli.
Yuda bɔnsɔɛ ya ma, Aminadabo xa di xɛmɛ Naxason.
Isakari bɔnsɔɛ ya ma, Suwara xa di xɛmɛ Netaneeli.
Sabulon bɔnsɔɛ ya ma, Xelon xa di xɛmɛ Eliyabi.
10 Yusufu xa di xɛmɛ Efirami bɔnsɔɛ ya ma, Amixudi xa di xɛmɛ Elisama.
Yusufu xa di xɛmɛ Manasi bɔnsɔɛ ya ma, Pedasuru xa di xɛmɛ Gamaliyɛli.
11 Bunyamin bɔnsɔɛ ya ma, Gideyoni xa di xɛmɛ Abidan.
12 Dana bɔnsɔɛ ya ma, Amisadayi xa di xɛmɛ Axiyeseri.
13 Aseri bɔnsɔɛ ya ma, Okiran xa di xɛmɛ Pagiyɛli.
14 Gadi bɔnsɔɛ ya ma, Duweli xa di xɛmɛ Eliyasafa.
15 Nafatali bɔnsɔɛ ya ma, Enan xa di xɛmɛ Axira.»
16 Na bɔnsɔɛ xunyie nan xilixi, e xa findi Isirayila sɔɔri mangɛe ra. 17 E naxa kafu Munsa nun Haruna ma, 18 e xa Isirayila ɲama malan, na kike firin nde, xi singe. Xɛmɛ birin naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, e naxa e tɛngɛ e xabilɛ nun e denbaya ki ma, 19 alɔ Alatala a yamari ki naxɛ. Munsa naxa e tɛngɛ Turusinina gbengberenyi ma.
20 E naxa Isirayila xa di singe Ruben bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 21 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo naani nun senni, xɛmɛ kɛmɛ suuli nan ma.
22 E naxa Simeyɔn bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 23 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo suuli nun solomanaani, xɛmɛ kɛmɛ saxan nan ma.
24 E naxa Gadi bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 25 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo naani nun suuli, xɛmɛ kɛmɛ senni tongo suuli nan ma.
26 E naxa Yuda bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 27 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo solofere nun naani, xɛmɛ kɛmɛ senni nan ma.
28 E naxa Isakari bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 29 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo suuli nun naani, xɛmɛ kɛmɛ naani nan ma.
30 E naxa Simeyɔn bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 31 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo suuli nun solofere, xɛmɛ kɛmɛ naani nan ma.
32 E naxa Yusufu xa di xɛmɛ Efirami bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 33 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo naani, xɛmɛ kɛmɛ suuli nan ma.
34 E naxa Yusufu xa di xɛmɛ Manasi bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 35 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo saxan nun firin, xɛmɛ kɛmɛ firin nan ma.
36 E naxa Bunyamin bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 37 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo saxan nun suuli, xɛmɛ kɛmɛ naani nan ma.
38 E naxa Dana bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 39 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo senni nun firin, xɛmɛ kɛmɛ solofere nan ma.
40 E naxa Aseri bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 41 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu naani nun keren, xɛmɛ kɛmɛ suuli nan ma.
42 E naxa Nafatali bɔnsɔɛ birin tɛngɛ e xabilɛ nun e xa denbaya ki ma. E naxa xɛmɛe xili sɛbɛ, naxee xa simaya nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade. 43 Na xasabi lan nɛ xɛmɛ wulu tongo suuli nun saxan, xɛmɛ kɛmɛ naani nan ma.
44 Isirayila bɔnsɔɛ xunyi fu nun firinyi nan kafu Munsa nun Haruna ma na tɛngɛ tife ra. 45 Isirayila xɛmɛ naxee nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn li, naxee nu nɔma sɔɔriɲa rabade, 46 nee nu lanxi xɛmɛ wulu kɛmɛ senni nun saxan, xɛmɛ kɛmɛ suuli nun tongo suuli nan ma.
47 Kɔnɔ Lewi bɔnsɔɛ mu nu na na kɔnti ya ma, 48 barima Alatala nu bara a masen Munsa bɛ, 49 «I naxa Lewikae tɛngɛ Isirayilakae ya ma. 50 I xa hɔrɔmɔlingira nun a xa se birin taxu e ra. N ma saatɛ tɔnxuma na a ra. E xa a maxanin, e xa mɛɛni a ma, e xa yonkin a rabilinyi ra. 51 Wo na keli sigade, e xa a ragoro. Wo na yire nɛɛnɛ li, e xa a ti. Xa mixi gbɛtɛ a maso a ra naxan mu findi Lewi bɔnsɔɛ ra, na kanyi lan nɛ a xa faxa. 52 Isirayilaka birin xa yonkin yire e na dɛnnaxɛ masen e bɛ, e bɔnsɔɛ xa tɔnxuma bun ma, a nun e xa sɔɔrie. 53 Lewi bɔnsɔɛe xa yonkin hɔrɔmɔlingira rabilinyi, xa na mu a ra n xɔnɔma nɛ Isirayila ɲama ma. Lewikae xa e ɲɛngi sa hɔrɔmɔlingira xɔn ma.»
54 Isirayilakae naxa Alatala xa yaamari birin suxu, a naxan soxi Munsa yi ra.