Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Filemon ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi bataaxɛ nan na Ala xa xɛɛra Pɔlu naxan sɛbɛ danxaniyatɔɛ nde ma naxan nu xili Filemon. Kɔlɔsika nan nu a ra, naxan nu bara danxaniya Pɔlu saabui ra waxati dangixi.
A yi bataaxɛ sɛbɛ Filemon ma tɛmui naxɛ, Pɔlu nu bara sa geeli Ala xa masenyi kawandife ma. A xa geelimaniya kui, a naxa yi bataaxɛ sɛbɛ Filemon ma a xa konyi Onesimo xa fe ra. Onesimo nu bara a gi a marigi Filemon ma, kɔnɔ na kui, Ala naxa a ragiri Onesimo nun Pɔlu xa naralan, Onesimo xa danxaniya Pɔlu saabui ra. Onesimo xa fe birin to bara masara sɔnɔn, a naxa tin a xa gbilen a marigi Filemon xɔnyi. Kɔnɔ na waxati sɛriyɛ ki ma, Filemon nu nɔma Onesimo faxade a xa yanfanteya xa fe ra. Na kui, Pɔlu naxa yi bataaxɛ sɛbɛ, Onesimo xa gbilen a ra Filemon xɔn ma, alako a xa a rakolon Onesimo bara masara ki naxɛ. A naxa a masen Filemon bɛ, a Onesimo to bara danxaniya Isa ma alɔ a tan Filemon fan danxaniyaxi ki naxɛ, a e birin bara findi ngaxakerenyie ra.
Yi Kitaabui a masenma won bɛ, a ngaxakerenya naxan kelima danxaniya ma, a sɛnbɛ gbo ki fanyi. Xa won bara danxaniya, a fa li won mu won boore danxaniyatɔɛ kolon won ngaxakerenyi ra, won mu gɛxi sode fe fanyi birin kui naxan na won yi ra Ala xa Mixi Sugandixi saabui ra.
Ala xa won mali won ma danxaniya xa tilin, won ma ngaxakerenya xun xa masa. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Filemon ma
1
Pɔlu xa bataaxɛ Filemon ma Onesimo xa fe ra
N tan Pɔlu nan yi ki, naxan bara findi geelimani ra Ala xa Mixi Sugandixi bɛ. Muxu nun won ngaxakerenyi Timote nan yi bataaxɛ sɛbɛfe, katarabi Filemon ma muxu xanuntenyi nun muxu waliboore, a nun Apiya muxu maaginɛ, a nun Arikipe muxu gereso boore Ala xa gere xa fe ra, a nun danxaniyatɔɛ ɲama naxan e malanma i tan Filemon xɔnyi. Won Baba Ala nun a xa Mixi Sugandixi, won Marigi Isa xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
Tɛmui birin, n nɛ n Marigi Ala maxandima i bɛ, n a tantuma nɛ i xa fe ra, barima n bara a mɛ i danxaniyaxi Marigi Isa ma ki naxɛ, i man sɛniyɛntɔɛe birin xanuxi ki naxɛ. N Ala maxandife i bɛ alako ngaxakerenya naxan kelima i xa danxaniya ma, a xa a niya i xa fahaamui xa gbo, i xa nɔ fe fanyi birin kolonde naxan na won yi ra Ala xa Mixi Sugandixi saabui ra. N ngaxakerenyi Filemon, i xa xanunteya bara n nasɛɛwa ki fanyi, a man bara limaniya fi n ma, barima sɛniyɛntɔɛe bɔɲɛ fan bara sɛɛwa i saabui ra.
Na kui, hali n to nɔma i yamaride Ala xa Mixi Sugandixi xili ra, i xa fe raba i lanma i xa naxan naba, n mu na rabama. N i mayandima won ma xanunteya nan ma fe ra. N tan Pɔlu nan wɔyɛnfe i bɛ yi ki, xɛmɔxi naxan na geeli Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa fe ra. 10 N i mayandife n ma di Onesimo nan ma fe ra, n bara findi naxan baba ra n ma geelimaniya kui. 11 Singe, a tide yo mu nu na i bɛ, kɔnɔ yakɔsi, a tide bara gbo i bɛ ki fanyi, alɔ a gboxi n fan bɛ ki naxɛ. 12 Hali a to rafan n ma alɔ n ya firinyi, n na a ragbilenfe i ma. 13 N bara wa a xɔn a xa lu n yi ra, alako a xa n mali i tan ɲɔxɔɛ ra n ma geelimaniya kui, n bara naxan sɔtɔ Ala xa xibaaru fanyi xa fe ra. 14 Kɔnɔ n mu waxi fefe rabafe n mu i maxɔrin. Na kui, i xa fe fanyi raba kelima nɛ i ɲanige nan ma, beenun n tan xa i yamari. 15 Tɛmunde, Onesimo bara ba i yi ra waxati nde bun ma, alako a man xa gbilen i ma abadan. 16 I tan bɛ yakɔsi, a tide bara dangi konyi ra. A bara findi i ngaxakerenyi yɛtɛ yati ra. N tan bara a xanu ki fanyi, kɔnɔ a lan i tan nan xa a xanu dangi n na a xa mixiɲa nun a xa danxaniya xa fe ra.
17 Na kui, xa i n kolonxi i ngaxakerenyi ra, i xa a fan nasɛnɛ alɔ n tan yɛtɛ nan faxi i ma. 18 Xa a fefe ɲaaxi niyaxi i ra, xa i xa doni yo a ma, na kote birin xa findi n tan gbe ra. 19 N tan Pɔlu nan yi sɛbɛfe n yɛtɛ bɛlɛxɛ ra, i xa a kolon n a birin nagbilenma nɛ i ma. Kɔnɔ hali n mu i ratu, i danxaniyaxi n tan nan saabui ra. 20 N ngaxakerenyi, i fan xa yi fe raba n bɛ Ala xa Mixi Sugandixi xa fe ra. I fan xa n bɔɲɛ rasɛɛwa, Marigi xa fe ra. 21 N to yi sɛbɛfe, n a kolon i mu tondima n waxɔnfe rabade, i ɲan nde sama nɛ a xun.
22 Fe keren luxi: I xa nu n yigiyade yailan, barima n laxi a ra, n fama nɛ gbilende wo yire wo xa Ala maxandi saabui ra.
23 Epafirasi i xɛɛbu, muxu nun naxan bara findi geelimani ra Ala xa Mixi Sugandixi xa fe ra. 24 N walibooree Maraki, Arisitaraki, Demasi, nun Luki, e fan i xɛɛbu. 25 Marigi Isa, Ala xa Mixi Sugandixi, xa hinnɛ wo birin na.