Yabura Dawuda
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi kitaabui findixi bɛɛti kitaabui nan na. Annabi Dawuda naxa yi bɛɛti wuyaxie sɛbɛ Ala saabui ra, a e malan kitaabui kui danxaniyatɔɛe bɛ. A naxa bɛɛti ndee sa kitaabui kui namiɲɔnmɛ gbɛtɛe naxee sɛbɛ alɔ Asafi (Yabura 50). Bɛɛtibae nu yi bɛɛtie bama Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui sali tɛmui. Dawuda to bɛɛti ndee sɛbɛ, a naxa yaamari fi bɛɛtibae ma na bɛɛti lanma a xa ba ki naxɛ (Yabura 3:3, 4:1). To danxaniyatɔɛe fan nɔma yi bɛɛtie bade e gbe ki.
Bafe na ra, yi bɛɛtie findixi misaali xungbe nan na danxaniyatɔɛe bɛ kabi tɛmui xɔnkuye. Mixi nɔma rakɔrɔside yi bɛɛtie kui a Ala wama nɛ mixie xa e bɔɲɛ xa fe masen a bɛ. Xa kɔntɔfili nde na mixie furi kui, Ala tinma e xa na masen a bɛ, a findi Ala maxandi ra. Xa mixie na sofe fahaamui kui Ala xa gboe xa fe ra, e nɔma na fan masende Ala bɛ, a findi Ala matɔxɔɛ ra. Adamadi lanma a xa na fe mɔɔli birin masen e Marigi Ala bɛ. Ala wama na dɛ masarɛ mɔɔli xɔn ma a tan nun danxaniyatɔɛe tagi.
Ala xa i mali yi xaranyi ra, a xa a niya i fan xa masenyi ti Ala bɛ naxan na i furi kui, alako a fan xa i yaabi, wo dɛ xa fan. Amina.
Yabura Dawuda
1
Kira firinyi
Ala xa sɛriyɛ
Ɲɛlɛxinyi na adama nan bɛ,
naxan mu birama mixi ɲaaxi xa marasi fɔxɔ ra,
naxan mu a ɲɛrɛma yunubitɔɛ fɔxɔ ra,
naxan mu a makɔrɛma mixie ra,
naxee yoma Ala fe ma.
Ɲɛlɛxinyi na adama nan bɛ,
Alatala xa sɛriyɛ rafan naxan ma,
naxan a ɲɔxɔ sama Alatala xa sɛriyɛ xɔn ma kɔɛ nun yanyi.
Na adama maniyɛ
wuri bili ra naxan tixi xure dɛ.
A bogima a waxati.
A burɛxɛ mu lisima.
Na adama, fefe suxuma, a sɔɔnɛyama nɛ a bɛ.
 
Kɔnɔ a mu na ki xɛ mixi ɲaaxie tan bɛ.
E tan maniyɛ maale lagi ra foye naxan xaninma.
Mixi ɲaaxie bɔnɔma nɛ kiiti waxati,
e mu luma tinxin mixie ya ma.
Lude mu na e bɛ.
Alatala mɛɛnima tinxintɔɛe ma a xa kira xɔn ma,
kɔnɔ mixi ɲaaxi tan xa kira findima gbaloe kira nan na.