Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Rɔma danxaniyatɔɛ ɲama ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isa xa fe fɔlɔ Isirayila bɔxi nɛ, kɔnɔ a mu bu na xibaaru fa rayensen yire makuye. Mixi naxee kawandi mɛxi Isa xa fe ra Darisalamu, e naxa siga yire birin na masenyi ra. Mixi gbegbe naxa danxaniya Isa ma na mixi mɔɔlie saabui ra. Annabi Pɔlu fan nu biyaasi raminima alako a xa kawandi ti, si birin xa Isa xa fe kolon. A xa wali nu bara sɔɔnɛya ki fanyi ra, han Isayankae nu toma bɔxi birin ma naxee nu na Rɔma xa mangɛya bun ma. A xa biyaasi saxan nde kui, a naxa bataaxɛ sɛbɛ Isayankae ma naxee nu na Rɔma mangataa. A nu wama sigafe e xɛɛbude, e fan xa a mali a xa kawandi ti yire makuye.
Na bataaxɛ findixi yi Kitaabui nan na. Pɔlu nu wama Ala xa kisi xa masenyi xaranfe Rɔmakae ra yi sɛbɛli saabui ra. A bara na kisi xa fe tagi raba a fanyi ra, a xa fiixɛ mixie bɛ naxee nu Yuwifie xa diinɛ kolon, a nun mixi naxee mu gɛxi a kolonde. Na masenyi fɔlɔma yunubi xa fe xaranyi nan ma. Beenun mixi xa kisi kolon, fo a xa a kolon a findixi yunubitɔɛ nan na naxan lanma a xa ɲaxankata yahannama a xa yunubie xa fe ra. Diinɛla yo, diinɛtare yo, e birin na yunubi xa nɔɛ nan bun ma.
Na nan a toxi, Pɔlu a masenma won bɛ a a lanma won xa won xaxili ti Ala ra alako won xa kisi sɔtɔ. Mixi mu nɔma a yɛtɛ rakiside a xa yunubie ma. A hayi na Marakisima ma naxan nɔma na rabade a bɛ. Yi Kitaabui na tagi rabama a fanyi ra. A naxɛ a Isa xa sɛrɛxɛ nan gbansan nɔma findide adamadie xunsare ra, e xa yunubie xa xafari. A lanma mixie xa na fe kolon, e xa la a ra.
Na dangi xanbi, Pɔlu masenyi gbɛtɛ tima naxan danxaniyatɔɛ ɲɛrɛ ki tagi rabama. Mixi na danxaniya Isa ma, Alatala a Xaxili Sɛniyɛnxi ragoroma nɛ a bɔɲɛ ma, a fa bira Alatala waxɔnfe fɔxɔ ra. Na kanyi gbilenma nɛ fe ɲaaxi fɔxɔ ra, a ti kira fanyi xɔn, a findi misaali ra birin bɛ. Ala na fɔlɔ Isirayila bɔnsɔɛ nɛ, kɔnɔ a wama si birin fan xa so a xa niini bun ma.
Ala xa won mali yi Kitaabui saabui ra alako won fan xa yigiyade sɔtɔ Alatala xɔnyi. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Rɔma danxaniyatɔɛ ɲama ma
1
Pɔlu, Isa xa Xibaaru Fanyi kawandila
N tan Pɔlu nan yi ki, Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa konyi di. Ala bara n xili n xa findi a xa xɛɛra ra, a n sugandi n xa a xa xibaaru fanyi rayensen yɛ.
Tɛmui dangixi, Ala nu bara a xa yi xibaaru fanyi laayidi a xa namiɲɔnmɛe xui ra Kitaabui sɛniyɛnxi kui. Yi xibaaru fanyi findixi a xa Di nan xa fe ra, naxan bari Dawuda bɔnsɔɛ kui a adama ki ma. Xaxili Sɛniyɛnxi fan bara a masen sɛnbɛ ra a Ala xa Di na a ra. A na masen a xa marakeli nan saabui ra faxɛ ma. Won Marigi nan na Isa ra, Ala xa Mixi Sugandixi. A tan nan saabui a niyaxi Ala hinnɛxi muxu ra muxu xa findi xɛɛrae ra a xili xa fe ra, alako si birin xa danxaniya a ma, e xa bira a fɔxɔ ra. Wo fan na na ya ma, Ala xa Mixi Sugandixi Isa wo tan naxee xilixi. N yi sɛbɛfe wo tan Rɔmakae nan ma Ala naxee xanuxi, a naxee xilixi wo xa findi a xa sɛniyɛntɔɛe ra. Won Baba Ala nun a xa Mixi Sugandixi Marigi Isa xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
A fɔlɛ ra, n nan n Marigi Ala tantuma nɛ wo birin xa fe ra a xa Mixi Sugandixi Isa saabui ra, barima wo xa danxaniya xili bara din duniɲa birin na. N Marigi Ala, n naxan batuma n nii birin na n to a xa Di xa xibaaru fanyi rayensenma, a tan a kolon a n na nɔndi nan falafe wo bɛ. A tan nan n seede ra, fa a fala, n a maxandima wo bɛ tɛmui birin. 10 N man Ala maxandima, xa a sago na a ra, a xa a niya n xa nɔ sigade wo xɔnyi fa. 11 Barima wo to xɔli na n ma ki fanyi, alako n xa nɔ wo sɛnbɛ sode Ala xa ki ndee ra. 12 A xɔli n ma won xa won bore ralimaniya won ma danxaniya saabui ra, won birin xa sɛnbɛ sɔtɔ won bore ra.
13 N ngaxakerenyie, n wama wo xa a kolon a sanmaya wuyaxi nan yi ki n bara natɛ tongo n xa siga wo xɔnyi n xa sa n ma wali tide nde to wo tagi alɔ n a toxi ki naxɛ ɲamanɛ gbɛtɛe tagi, kɔnɔ han to a mu sɔɔnɛya n bɛ. 14 Fo n xa wɔyɛn mixi birin bɛ, taa idɔxɔɛe nun daaxa idɔxɔɛe, xaran mixie nun xarantaree. 15 Na na a ra a xɔli n ma ki fanyi n xa xibaaru fanyi kawandi wo tan Rɔmakae fan bɛ.
16 N mu yaagima Marigi xa xibaaru fanyi masende mixi yo bɛ, barima a tan nan saabui a niyama Ala danxaniyatɔɛ birin nakisima. Yi kisi fixi Yuwifie nan singe ma, a fa fi si gbɛtɛe fan ma. 17 Yi xibaaru fanyi bara a makɛnɛn a tinxinyi naxan kelima Ala ma a sɔtɔma danxaniya nan tun saabui ra, alɔ a sɛbɛxi Kitaabui kui ki naxɛ:
«Mixi tinxinxi kisima danxaniya nan saabui ra.»
Adamadie tondife Ala xa nɔndi ra
18 Ala xa xɔnɛ goroma keli koore tinxintaree nun kaafirie xili ma. Yi mixie nɔndi nɔxunma e xa tinxintareya saabui ra. 19 Anun mixi nɔma naxan kolonde Ala xa fe kui, a fiixɛxi e bɛ fɔɛn, barima Ala bara a makɛnɛn e bɛ. 20 Kabi duniɲa daa tɛmui, Ala naxan mu toma, a naxa a yɛtɛ masen. Adamadi birin nɔma a kolonde a Ala na na yati, naxan sɛnbɛ mu danma, barima yi bara makɛnɛn e bɛ a fiixɛ ra a xa wali fɔxi saabui ra. Na kui, tinxintaree mu nɔma sese falade naxan kiiti fanma e bɛ, 21 barima hali e to Ala kolonxi, e bara tondi a tantude, e tondi a binyade a xa mangɛya kui. E xaxili bara bira fe fufafu fɔxɔ ra, e bɔɲɛ bara lu dimi kui. 22 E e yɛtɛ matɔxɔma e xa xaxilimaya ra, kɔnɔ e bara findi daxuie ra. 23 E bara tondi Ala batude naxan na na abadan, e kuye masolixie batu naxee misaalixi adamadi ra naxan faxama, a nun naxee misaalixi xɔni, sube, nun bubuse ra.
24 Na nan a niya Ala naxa e rabolo e xa yunubi fee kui, e bɔɲɛ kɛnɛnyi ma. Na kui, e naxa fe mayaagixie raba e bore ra. 25 E naxa Ala xa nɔndi masara wule ra, e man fa daali batu, beenun e xa Daali Mangɛ nan batu, a tan naxan lan a xa batu abadan. Amina.
26 Na na a ra Ala naxa e rabolo e xa bira e waxɔnfe mayaagixie fɔxɔ ra. E xa ginɛe naxa e nun xɛmɛ xa kafuɲɔxɔya masara ginɛ firin xa kafuɲɔxɔya ra. 27 Xɛmɛe fan naxa mɛɛ ginɛe xa kafuɲɔxɔya ra, e fa bira e boore xɛmɛe kafuɲɔxɔya fɔxɔ ra. E naxa fe mayaagixie raba e bore ra, e e xa wali kobi sare sɔtɔ naxan daxa.
28 E to tondi Ala kolonde Ala ra, a naxa e rabolo e yɛtɛ kan xaxili kobie yi, e nu fee raba naxee mu radaxa. 29 E bɔɲɛ rafexi tinxintareya mɔɔli birin na: wali kobi rabafe, wasatareya, ɲaaxuɲa. Milanteya, mixi faxafe, mixi tagi isofe, mixi mayendenfe, nun ya ixareya mu ɲɔnma e tagi. 30 Naafixie, mixi mafalɛe, Ala yaxuie, konbitie, yɛtɛ igboee nun dɛ igboee nan e ra. E fe kobie xabuma naxee singe mu nu kolon, e ɲan mu e barimixie danxunma. 31 Xaxilitare, dugutɛgɛ yanfɛ, kinikinitare, nun hinnɛtare nan na e ra. 32 Ala xa sɛriyɛ a masenxi nɛ, a naxee na fee rabama, faxɛ nan daxaxi e bɛ. Hali e to na kolon, e na fe haramuxie nan yati rabama, e man mixi ralimaniyama naxee fan na fe mɔɔli rabama.