3
Tide mundun fa na findife Yuwifi ra? Sunnɛ tide na na yire? Iyo, yi fee tide gbo ki fanyi. A fɔlɛ ra, Ala a xa masenyi taxu Yuwifie nan na. Kɔnɔ xa a sa li go, ndee na e ya ma e kobe rasoxi Ala ra, na nɔma a niyade Ala fan xa a kobe raso e ra? Astɔfulahi. Adamadi birin findixi wule falɛ nan na, kɔnɔ a xa kolon a Ala nɔndi kanyi mu nɔma wule falade. A sɛbɛxi Kitaabui kui:
«Na kui, i xa wɔyɛnyi findima nɔndi nan na.
Kiiti luma i tan nan bɛ tɛmui birin.»
Kɔnɔ xa won ma tinxintareya fa a masenma nɛ mixie bɛ a Ala tinxin, won fa na ma di? Ala na xɔnɔ won ma, won xa a fala a mu tinxin? (N wɔyɛnfe nɛ alɔ mixie wɔyɛnma ki naxɛ.) Astɔfulahi! Xa Ala mu tinxin, a duniɲa makiitima di?
Nde nɔma a falade, «Xa n ma wule Ala xa nɔndi makɛnɛnma duniɲa bɛ alako Ala xa tantui sɔtɔ, munfe ra a fa n findima yunubitɔɛ ra?» Won ɲan xa a fala, «Won xa fe ɲaaxi raba alako a xa sa findi fe fanyi ra.» Muxu xili kanɛe na nan falama muxu xun ma, a muxu xa masenyi nan na ki. Kɔnɔ Ala na e makiiti, e fan e sare sɔtɔma nɛ.
Adamadie xa tinxintareya
Won munse falama fa? Won xa a fala a won tan Yuwifie tinxin dangi si gbɛtɛe ra? Ade, na mu a ra feo, barima alɔ won ɲan bara a to, Yuwifie ba, si gbɛtɛe ba, birin na yunubi nan xa nɔɛ bun ma. 10 A sɛbɛxi:
«Mixi yo mu tinxin,
hali mixi keren.
11 Fe kolonyi yo mu na,
mixi yo mu Ala fenfe.
12 Birin bara kira fanyi bɛɲin,
e birin xun bara rakana.
Mixi yo mu na naxan fe fanyi rabama,
hali mixi keren, a mu na.
13 E dɛ findixi gaburi dɛ ibixi nan na,
e nɛnyi findixi mixi mayenden se nan na.
Bɔximase xɔnɛ nan minima e dɛ kiri ra,
14 dankɛ nun wɔyɛn xɔnɛ nan e dɛ rafexi.
15 E sanyi xulun wuli raminife ra,
16 e dangi dɛdɛ, e kanari nun nimisɛ nan luma e xanbi ra.
17 E mu bɔɲɛsa kira kolon,
18 e mu Ala yaragaaxui kolon.»
19 Won a kolon Ala xa sɛriyɛ naxan birin masenxi, a a masenxi mixie nan bɛ naxee na a xa sɛriyɛ nɔɛ bun ma, alako dɛ birin xa balan, sɛriyɛ xa birin suxu Ala ya i. 20 Na kui, adamadi yo mu findima tinxintɔɛ ra Ala ya i sɛriyɛ rabatufe saabui ra, barima sɛriyɛ tan yunubi nan tun makɛnɛnma, adamadi xa a kolon a yunubitɔɛ na a ra.
Tinxinyi naxan kelima Ala ma,
naxan sɔtɔma danxaniya saabui ra
21 Kɔnɔ yakɔsi, tinxinyi bara makɛnɛn naxan mu kelima sɛriyɛ rabatufe ma. A kelima Ala yɛtɛ nan ma, alɔ a sɛbɛxi sɛriyɛ nun namiɲɔnmɛe xa Kitaabuie kui ki naxɛ. 22 Yi tinxinyi naxan kelima Ala ma a sɔtɔma danxaniya nan saabui ra, birin a sɔtɔ naxee danxaniyaxi Ala xa Mixi Sugandixi Isa ma. Ala mu mixi yo rafisaxi a boore bɛ, 23 barima birin findixi yunubitɔɛ nan na, birin bara gan Ala xa nɔrɛ ra, 24 birin tinxinyi sɔtɔma Ala xa hinnɛ nan tun saabui ra. Ala adama kima yi tinxinyi ra won xunsarama Isa nan saabui ra, a xa Mixi Sugandixi. 25 Ala a tan nan findi sɛrɛxɛ ra, a wuli raminixi nɛ alako naxee na danxaniya a ma, e xa yunubie xa xafari. Yi a masenxi nɛ a Ala tinxin, barima a xa diɲɛ kui, a nu bara adamadie xa yunubie lu na e mu makiiti, e naxee rabaxi waxati dangixi. 26 Kɔnɔ yi waxati Ala bara a xa tinxinyi masen alako birin xa a kolon a a tinxin, e man xa a kolon a a tan nan tinxinyi fima mixi ma naxan danxaniyaxi Isa ma.
27 Na kui, mixi fa a yɛtɛ igboma munse xa fe ra? Fefe! Munfe ra? Mixi nɔma a yɛtɛ matɔxɔde a to diinɛ sɛriyɛ rabatuxi? Ade, barima tinxinyi sɔtɔma danxaniya nan tun saabui ra. 28 Won a kolon a danxaniya nan mixi matinxinma Ala ya i, sɛriyɛ xa kɛwalie xa mu a ra. 29 Ka Ala findixi Yuwifie gbansan nan Marigi Ala ra? Si gbɛtɛe fan Marigi Ala xa mu a ra? Iyo, si gbɛtɛe fan Marigi Ala nan yati a ra, 30 barima Ala keren peti na a ra. A tan nan mixi sunnaxie matinxinma a ya i danxaniya saabui ra, a man tinxinyi fima sunnataree fan ma na danxaniya kerenyi nan saabui ra. 31 Won fa na ma di? Won xa a fala a Ala xa sɛriyɛ tide mu na won to danxaniyaxi Isa ma? Astɔfulahi! Won ɲan bara Ala xa sɛriyɛ tide ramini.