Annabi Sulemani xa suuki fisamante
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Sulemani, naxan nu findixi Isirayila mangɛ ra a baba Dawuda dangi xanbi, a nu bara kitaabui ndee sɛbɛ Ala xa lɔnni xa fe ra. Alatala nu bara fe gbegbe masen a bɛ a xa mangɛya kui, naxee bara findi lɔnni xungbe ra duniɲa birin bɛ.
Yi kitaabui kui, Ala bara lɔnni mɔɔli gbɛtɛ masen Sulemani bɛ, naxan findixi xanunteya ra xɛmɛ nun ginɛ tagi. Tawureta Munsa a masenma won bɛ, Alatala to xɛmɛ daa, a naxa a to a hayi nu na ginɛ ma. A naxa e firin daa alako e xa kafu e booree ra, e xa wuya. Na kui won a kolonma xanunteya naxan na xɛmɛ nun ginɛ tagi, a findixi Ala sago nan na. Xa a sa li xɛmɛ, xa na mu a ra ginɛ, a wama na fe mɔɔli xɔn futi mu na naxan na, na tɛmui a bara findi yunubi ra. Yɛnɛ mu rafan Ala ma, kɔnɔ futi xirife xɛmɛ nun ginɛ tagi, Alatala yati nan na yamarixi.
«Sulemani xa suuki fisamante» a na birin masenma taali wɔyɛnyi ra. Xɛmɛ wama ginɛ xɔn, ginɛ fan wama xɛmɛ xɔn. E bara e boore xanu han e wama lufe yire keren tun. Na xanunteya mɔɔli mu ɲaaxu. Ala wama na xɔn mixie bɛ naxee bara natɛ tongo e xa futi xiri. Ala fe naxan daaxi, na mu nɔma findide yunubi ra xa a rawalima a rawali ki ma.
Ala xa na sɛriyɛ masen won bɛ, alako won xa lu sɛniyɛnyi kui alɔ Alatala wama a xɔn ma ki naxɛ. Amina.
Annabi Sulemani xa suuki fisamante
1
Ginɛ xanuxi xa ɲɛlɛxinyi
Annabi Sulemani xa suuki fisamante nan ya:
Ginɛ xa masenyi a xanuntenyi bɛ
«I xa n masunbu.
I xa xanunteya ɲɔxun wɛni bɛ.
I xiri ɲɔxunmɛ luxi nɛ alɔ labundɛ,
naxan xiri fanyi minima.
Na nan a ra i rafan ginɛdimɛ birin ma.
I xa n tongo,
won xa siga.
Mangɛ xa n xanin a xɔnyi.
Ginɛdimɛe xa masenyi ginɛ bɛ
I xa fe na a niyama won xa lu sɛɛwɛ kui.
I xa xanunteya ɲɔxun wɛni bɛ.
Nɔndi na mixi bɛ i rafanxi naxan ma.»
Ginɛ xa masenyi ginɛdimɛe bɛ
«Darisalamu ginɛdimɛe, n kiri fɔɔrɔ,
kɔnɔ n tofan alɔ Kedari xa kiri banxie,
alɔ dugi naxee gbakuxi Annabi Sulemani xɔnyi.
Wo naxa n kiri fɔɔrɔxi mato,
soge nan n fɔɔrɔxi.
N nga xa di xɛmɛe nu xɔnɔxi n ma,
e nu n xɛɛma e xa wɛni bilie rawalide.
N mu nɔ n ɲɛngi sade n gbe xɔn ma.»
Ginɛ xa masenyi a xanuntenyi bɛ
«N xanuntenyi, i xa a fala n bɛ
i xurusee dɛ madonma dɛnnaxɛ,
alako n naxa lu i fen na malabui tɛmui
i booree xa xuruse gɔɔrɛe ya ma.»
Xɛmɛ xa masenyi ginɛ bɛ
«Ginɛ tofanyi fisamante,
xa i mu na yire kolon,
i xa n ma yɛxɛɛe fɔxi fen,
i xa i gbee dɛ madon n ma gɔɔrɛ longori ra.
N xanuntenyi,
i tofan alɔ Misira mangɛ xa soe,
naxan a ragise bɛndunma.
10 I xa tulirasoee bara i xɛrɛe ratofan,
i kɔnyi rayabu kɔnmagore kui.
11 Won xa maratofan se gbɛtɛe fen,
naxee yailanxi xɛɛma nun gbeti ra.»
Ginɛ xa masenyi a xa xɛmɛ xa fe ra
12 «N ma labundɛ xiri nu mɛma,
mangɛ xa xulunyi yire.
13 N xanuntenyi maniyaxi se sase nan na,
naxan gbakuxi n xiɲɛe tagi,
se xiri fanyi saxi a kui.
14 A xiri luxi nɛ alɔ sansi fuge xiri,
naxee kelixi wɛni bilie ya ma En Gedi bɔxi ma.»
Xɛmɛ xa masenyi ginɛ bɛ
15 «N xanuntenyi, i tofan, i tofan.
I yae rayabu alɔ ganbɛ.»
Ginɛ xa masenyi xɛmɛ bɛ
16 «N xanuntenyi,
i tofan, i tofan.
Won na dɛnnaxɛ,
ɲooge fanyi bara findi won ma sade ra,
17 sɛdiri wuri salonyie bara findi won ma banxi xunyi ra,
sipirɛ wuri bara findi won ma banxi kanke ra.»