Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Tito ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi bataaxɛ nan na Ala xa xɛɛra Pɔlu naxan sɛbɛ danxaniyatɔɛ nde ma naxan nu xili Tito. Girɛkika nan nu a ra naxan nu kafuxi Pɔlu ma Ala xa wali kui.
Pɔlu yi bataaxɛ sɛbɛ a ma tɛmui naxɛ, Tito nu na Kirɛti. Kirɛti findixi suri nan na naxan na Miditɛrane baa tagi. Pɔlu nun Tito nu bara siga Kirɛti kawandi tide, Pɔlu fa Tito lu naa a xa na danxaniyatɔɛ ɲamae mali e xa sɛnbɛ sɔtɔ. Pɔlu yi bataaxɛ sɛbɛ nɛ Tito ma a xa marasi nun limaniya fi a ma alako a fan xa Kirɛti danxaniyatɔɛe rasi, a e ralimaniya, a nɔndi makɛnɛn e bɛ.
Yi Kitaabui fe gbegbe masenma won bɛ danxaniya nun danxaniyatɔɛ ɲama xa fe ra. A a masenma a won sese mu nɔma kiside won ma wali fanyie saabui ra. Kisi sɔtɔma Ala xa hinnɛ nan tun saabui ra. Xa won bara danxaniya, won bara kisi, won fe birin nabama nɛ fa alako won ɲɛrɛ ki xa tinxin, won xa wali fanyie suxu.
Ala xa yi Kitaabui xa masenyi rasabati won bɔɲɛ kui. Ala xa won mali won ma danxaniya xa tilin, won ma wali fanyie xun xa masa. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Tito ma
1
Xɛɛbui
N tan Pɔlu nan yi ki, Ala xa konyi nun a xa Mixi Sugandixi Isa xa xɛɛra. N na walife alako Ala xa ɲama sugandixi xa danxaniya, e man xa nɔndi kolon naxan e raɲɛrɛma Ala xa fe kui. Yi danxaniya nun yi nɔndi a niyama nɛ mixi xa a xaxili ti Ala xa kisi ra. Ala, naxan xa laayidi mu kanama, a tan nan yi abadan kisi laayidi won bɛ beenun duniɲa xa daa. Waxati to kamali, a naxa a xa xibaaru fanyi makɛnɛn kawandi saabui ra, naxan bara taxu n na Ala won Nakisima xa yaamari ma.
N bara i tan Tito xɛɛbu, naxan bara findi n ma di yati yati ra won ma danxaniya kui. Baba Ala nun a xa Mixi Sugandixi Isa, won Nakisima xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi i ma.
Tito xa wali Kirɛti danxaniyatɔɛ ɲamae tagi
N bara i lu Kirɛti alako i xa fee yailan naxee yailan daaxi luxi na, i xa mixie sugandi taae birin kui, e xa findi na danxaniyatɔɛ ɲamae xa kuntigie ra. Alɔ n i yamari ki naxɛ, danxaniyatɔɛ ɲama kuntigi lanma nɛ a xa findi tinxintɔɛ ra xili fanyi na naxan xun, ginɛ keren kanyi, naxan xa die danxaniyaxi, mixie mu naxee kolon kalabante xurutaree ra. Fo yi xunmatie xa findi xɛmɛ tinxinxie nan na barima Ala xa wali nan taxuxi e ra. E naxa findi mixie ra naxee e yɛtɛ igboma, naxee bɔɲɛ tema mafuren, naxee siisima, naxee mawolen, naxee biraxi geeni tinxintare fɔxɔ ra. Fo e xa findi xɛmɛe ra naxee fata xɔɲɛ rasɛnɛde, fe fanyi rafan naxee ma, naxee e yɛtɛ xaninma xaxilimaya ra, naxee tinxin, naxee sɛniyɛn, naxee nɔxi e yɛtɛ ra. Fo nɔndi masenyi xa lu e yi ra alɔ e xaranxi a ra ki naxɛ. Na nan a toma e fan nɔma kawandi tide a nɔndi ki ma, e man nɔ na nɔndi matandie ra.
10 Na matanditi mɔɔli gbegbe na na, a gbengbenyi sunna mixie ya ma. E dɛ wuya, mixi yanfafe rafan e ma. 11 Fo won xa e dɛ balan. E bara denbaya ndee kana, barima e na e xaranfe fee nan na naxee mu daxa. E na birin nabama e yɛtɛ xa geeni tinxintareya nan ma fe ra. 12 E xa namiɲɔnmɛ nde nan yati a fala, «Kirɛtikae wule nun e furi nan tun kolon. E tunnaxɔnɔ, e man ɲaaxu alɔ bɔximase.» 13 Nɔndi nan yati na a ra. N na a falafe na nan ma, i xa wɔyɛn e ma a xɔrɔxɔɛ ra alako e xa danxaniya a fiixɛ ra, 14 e xa ba Yuwifi xa kuye taalie danxunfe. E xa ba mixie xa yaamarie danxunfe naxee bara mɛɛ nɔndi ra. 15 Se birin sɛniyɛn sɛniyɛntɔɛe bɛ, kɔnɔ sese mu sɛniyɛn sɛniyɛntaree nun danxaniyataree tan bɛ. E xaxili nun e sondonyi birin bara manɔxɔ. 16 E Ala kolonfe falama e dɛ ra, kɔnɔ e xa wali a masenma a e mu a kolon feo! E xa fefe mu fan. Sɛriyɛ matandie nan e ra, naxee mu nɔma wali fanyi yo rabade.