Annabi Sakari xa Kitaabui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Ala naxa Annabi Sakari xɛɛ Darisalamu Perise mangɛ Dariyusi xa waxati. Isirayilakae nu bara ɲɛ tongo solofere raba konyiya kui Perise bɔxi ma e xa kuye batui xa fe ra, kɔnɔ Ala naxa a niya Dariyusi xa e bɛɲin gbilenfe ra Isirayila bɔxi ma. E to mɛnni li e xa taae nun Ala xa hɔrɔmɔlingira banxi birin nu bara kana. E naxa wali suxu nee yailanfe ra, kɔnɔ e yaxuie naxa e tɔɔrɔ. Na kui Ala naxa Annabi Sakari nun Annabi Hage xɛɛ Darisalamu alako e xa Isirayilakae ralimaniya.
Annabi Sakari xa masenyi fɔlɔma laamatunyi solomasaxan nan ma, naxee a masenma a Ala fama nɛ Isirayilakae malide e xa wali kui. A man a masenma a Ala fama nɛ sie ɲaxankatade naxee na a xa ɲama tɔɔrɔfe. Ala limaniya fima nɛ a xa mixie ma Annabi Sakari xa masenyi saabui ra.
Isirayila xa xunnakeli mu findima fe fanyi ra e tan gbansan bɛ. Duniɲa na a to Ala mɛɛnima Isirayila ma ki naxɛ, e fan danxaniyama nɛ Ala ma, e bira Isirayilakae fɔxɔ ra. Ala Isirayilaka nde rakelima naxan misaalima sɛrɛxɛdubɛ kuntigi ra. Na xɛmɛ findima Isirayila mangɛ xungbe nan na, Ala xa Mixi Sugandixi, naxan e xun tima Ala xa kira ma.
Yi saatɛ Ala naxan tongoxi Isirayila bɛ a findima nɛ lɔnni belebele ra to mixie bɛ. Ala wama nɛ duniɲa birin xa bira a xa sɛriyɛ fɔxɔ ra, e xa la Ala xa xanunteya ra alako e xa kisi sɔtɔ. Xa a sa li adamadie tondima Ala xa mali ra, e sare ɲaaxi sɔtɔma nɛ e ɲɛrɛ ki xa fe ra. Ala wama mixi rakisife. Na nan a ra a naxa Marakisima xɛɛ won ma alako lanyi xa lu Alatala nun adama tagi. Ala xa na sɔɔnɛya won birin bɛ, won fan xa tin na ra. Amina.
Annabi Sakari xa Kitaabui
1
Laamatunyi singe: Gbilenfe Ala ma
Dariyusi xa mangɛya ɲɛ firin nde kike solomasaxan nde kui, Alatala naxa a masen Annabi Sakari bɛ, Bɛrɛkaya xa di, Ido xa mamadi fanyi, a naxɛ, «Alatala bara xɔnɔ wo benbae ma. Kɔnɔ, i xa a fala, Mangɛ Alatala xa masenyi nan ya: ‹N tan Mangɛ Alatala bara a fala wo bɛ, wo xa gbilen n ma. Na tɛmui n fan gbilenma nɛ wo ma. Wo naxa lu alɔ wo benbae. Singe namiɲɔnmɛe nu bara a masen e bɛ, «Mangɛ Alatala xa masenyi nan ya, wo gbilen wo xa fe ɲaaxie nun wo xa kɛwali ɲaaxie fɔxɔ ra.» Kɔnɔ e mu e tuli mati n ma masenyi ra, e mu n xui suxu. N tan Alatala xa masenyi nan na ki. Wo benbae na minden? Namiɲɔnmɛe go? E mu faxama xɛ? N ma masenyi nun n ma sɛriyɛ, a mu wo benbae lixi?›»
A to gɛ na masenyi ra, ɲama naxa tuubi, e fa a fala e boore bɛ, «Mangɛ Alatala bara won ma fe rabaxie sare ragbilen won ma.»
Kike fu nun keren nde xi mɔxɔɲɛn nun naani nde, Sebati kike, Dariyusi xa mangɛya ɲɛ firin nde, Alatala naxa a masen Annabi Sakari bɛ, Bɛrɛkaya xa di, Ido xa mamadi, «To kɔɛ ra n bara yi laamatunyi to. Xɛmɛ nde nu na soe gbeeli fari, a nu tixi miriti wurie tagi fole kui. Soe gbeelie, soe fɔɔrɛe, nun soe fiixɛe nu na a xanbi ra. N naxa a maxɔrin, ‹N Marigi, munse na yee tan na?› Malekɛ naxan nu wɔyɛnma n na, a naxa a fala, ‹N a masenma nɛ i bɛ.› 10 Mixi naxan nu tixi miriti wurie tagi, a naxa a fala, ‹Alatala xa xɛɛrae nan e ra naxee duniɲa iɲɛrɛma.› 11 E naxa dɛntɛgɛ sa Alatala xa malekɛ bɛ naxan nu tixi miriti wurie tagi, ‹Muxu bara duniɲa birin iɲɛrɛ, duniɲa mixi birin raxaraxi, e na bɔɲɛsa kui.› 12 Alatala xa malekɛ naxa a fala, ‹Mangɛ Alatala, i fama kinikinide Darisalamu nun Yudaya xa taae ma mun tɛmui? I xɔnɔxi e ma kabi ɲɛ tongo solofere.› 13 Alatala naxa na malekɛ ralimaniya, a a madundu, malekɛ naxan nu wɔyɛnma n na.»
14 «Na malekɛ naxa a fala n bɛ, ‹I xa a fala, Mangɛ Alatala xa masenyi nan ya: Darisalamu nun Siyon rafan n ma. N mu tinma e xa bira xanuntenyi gbɛtɛ fɔxɔ ra. 15 N bara xɔnɔ si gbɛtɛe ma naxee ɲɔxɔ a ma tɔɔrɛ yo mu nɔma e lide. Singe n nu xɔnɔxi dondoronti n ma ɲama ma, kɔnɔ sie tan bara nde sa n ma ɲama xa tɔɔrɛ xun ma.›»
16 «Na nan a ra, Alatala naxa a masen, ‹N man kinikinima nɛ Darisalamu ma, n man n ma banxi tima nɛ. Luuti ibɛndunma nɛ Darisalamu taa xun ma alako na xa maniya, na taa man xa gbilen ti ra.› Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki. 17 I man xa a fala, ‹Mangɛ Alatala xa masenyi nan ya: Harige man luma n ma taae kui, n man Siyon madundu ma nɛ, n man Darisalamu sugandima nɛ.›»