عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كٌرِنتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ عَننَبِ ثْلُ شَ بَتَاشّ سِنفٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْي حَمَ بّ، نَشَن نُ نَ كٌرِنتِ تَا كُي فِرّكِ بْشِ مَ. عَ نُ بَرَ كَوَندِ تِ نَا عَ شَ بِيَاسِ قِرِن ندٍ كُي. مِشِ فبٍفبٍ نَشَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ، كْنْ عٍ حّرّ كِ مُ نُ فّشِ قَندٍ. ندٍيٍ مُ نُ لَنشِ عٍ بٌرٍ مَ، ندٍيٍ نُ قٍ حَاشِيٍ رَبَمَ فِنّيٍ رَ، ندٍيٍ نُ وَ مَ عٍ يّتّ عِفبٌقٍ بٌورٍ دَنشَنِيَتْييٍ يَ مَ. نَ بِرِن قِندِشِ يَافِ نَن نَ دِينّلَيٍ تَفِ.
كْنْ عَننَبِ ثْلُ بَرَ عَ كٌلٌن عَ عَدَ مَدِ بِرِن نْمَ سُشُدٍ سٍنتَنّ شَ فَنتَنيِ رَ. نَ نَن عَ تٌشِ عَ مُ تٌندِ كٌرِنتِكَيٍ مَقُرُكُدٍ عَلَكٌ عٍ شَ دَنشَنِيَ شَ سَبَتِ عَلَ شَ كِرَ شْن. عَ بَرَ بَتَاشّ سّبّ عٍ مَ، نَشَن قِندِشِ مَرَ سِ قَنيِ رَ عٍ بّ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نُ بَرَ نَ مَسٍنيِ سٌ عَ يِ رَ.
نَ نَ عَ رَ، عَننَبِ ثْلُ شَ مَسٍنيِ قِندِشِ كِتَابُي يَتِ يَتِ نَن نَ دَنشَنِيَتْي بِرِن بّ. وٌن نْمَ لْننِ فبٍفبٍ سْتْدٍ نَ سّبّلِ سَابُي رَ، نَشَن نْمَ وٌن مَلِدٍ عَلَ شَ كِرَ كٌلٌندٍ عَ قِيشّ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ سٌ نَ شَرَنيِ كُي، عَ قَ قِندِ وٌن مَ حّرّ كِ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كٌرِنتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
دَنشَنِيَتْييٍ شَ لَنيِ
ﭑ تَن ثْلُ، عَلَ نَشَن حَنِفٍشِ عَ شَ قِندِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ رَ، عَ نُن سٌسِتٍنٍ، مُشُ يِ بَتَاشّ سّبّشِ وٌ تَن نَن مَ، عَلَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ، نَشَن نَ كٌرِنتِ. عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ بَرَ وٌ شِلِ وٌ شَ قِندِ عَلَ فبٍ رَ، وٌ شَ قِندِ سّنِيّنتْييٍ رَ. مُشُ بَرَ يِ سّبّ وٌ مَ، عَ نُن مِشِ بِرِن مَ نَشٍيٍ عٍ شَشِلِ تِمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ رَ، نَشَن قِندِشِ عٍ تَن نُن وٌن تَن مَرِفِ رَ. وٌن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ، نَشَن قِندِشِ وٌن مَرِفِ رَ، عٍ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
ﭑ عَلَ تَنتُمَ تّمُي بِرِن وٌ شَ قٍ رَ، عَ تٌ هِننّ وٌ رَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي رَ. عَ بَرَ وٌ شَ قٍ بِرِن نَكَمَلِ مَسٍنيِ نُن قَهَامُي كَمَلِشِ رَ. عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ نْندِ تٌ سَبَتِشِ وٌ يَ مَ، وٌ بَرَ عَلَ شَ كِ بِرِن سْتْ، وٌ هَيِ مُ نَ قٍ فبّتّ مَ سْنْن، بٍيمَنُ وٌن مَرِفِ عِسَ قَ وَشَتِ وٌ نَشَن مَمّقٍ. عَ سّنبّ قِمَ نّ وٌ مَ هَن دُنِحَ رَحْنيِ، عَلَكٌ يُنُبِ يٌ نَشَ لُ وٌ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ وٌن مَرِفِ عِسَ قَ تّمُي. عَلَ نَ عَ شُي شَنبِ رَ، عَ تَن نَشَن وٌ شِلِشِ عَلَكٌ لَنيِ شَ لُ وٌ نُن عَ شَ دِ تَفِ، وٌن مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ.
10 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، ﭑ بَرَ وٌ رَ سِ وٌن مَرِفِ عِسَ شِلِ رَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، لَنيِ شَ لُ وٌ تَفِ. وٌ نَشَ مّي وٌ بٌرٍ رَ، وٌ شَ لَن شَشِلِ نُن حَنِفٍ كٍرٍن مَ. 11 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، شٌلٌوٍ شَ مِشِيٍ بَرَ عَ قَلَ ﭑ بّ، عَ لَنتَرٍيَ نَ وٌ تَفِ. 12 ﭑ بَرَ عَ مّ عَ ندٍ عَ قَلَمَ، «ﭑ تَن بِرَشِ ثْلُ نَن قْشْ رَ،» ندٍ قَن عَ قَلَمَ، «ﭑ تَن بِرَشِ عَثٌلٌسِ نَن قْشْ رَ،» ندٍ عَ قَلَمَ، «ﭑ تَن بِرَشِ كٍقَسِ نَن قْشْ رَ،» عَ ندٍ قَن عَ قَلَمَ، «ﭑ تَن بِرَشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن قْشْ رَ.» 13 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ كٍرٍن شَ مُ عَ رَ؟ ثْلُ نَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ وٌ بّ؟ وٌ وٌ شُنشَشِ يٍ شْورَ ثْلُ شِلِ نَن نَ؟ 14 ﭑ بَرَ عَلَ تَنتُ ﭑ مُ مِشِ يٌ شُنشَشِ يٍ شْورَ وٌ يَ مَ، بَقٍ كِرِ سِثُ نُن فَيُ رَ. 15 نَ كُي، مِشِ يٌ مُ نْمَ عَ قَلَدٍ عَ شُنشَ يٍ شْورَ ﭑ شِلِ نَن نَ. 16 ﭑ بَرَ سِتٍقَنَ شَ دٍنبَيَ قَن شُنشَ يٍ شْورَ، كْنْ نَ دْنشْي، ﭑ مُ لَشِ عَ رَ شَ ﭑ بَرَ مِشِ فبّتّ شُنشَ يٍ شْورَ قَ. 17 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مُ ﭑ شّي مِشِ شُنشَدٍ يٍ شْورَ. عَ ﭑ شّيشِ نّ ﭑ شَ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِ تِ. نَ مُ رَبَمَ عَدَ مَدِ شَ لْننِ رَ دٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وُرِ مَفَلَنبُشِ تِدٍ يٍلٍبُمَ نّ.
18 عِسَ قَشَقٍ وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ، نَ مَسٍنيِ قِندِشِ شَشِلِتَرٍحَ نَن نَ مِشِ لْيشِيٍ بّ، كْنْ عَ قِندِشِ عَلَ شَ سّنبّ نَن نَ مُشُ تَن كِسِ مِشِيٍ بّ. 19 عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي، «ﭑ لْننِلَيٍ شَ لْننِ شُن نَكَنَمَ نّ، ﭑ شَشِلِمَيٍ شَشِلِ قِندِ قُيَن نَ.» 20 لْننِلَ فٌ؟ سّرِيّ كَرَ مْشْ فٌ؟ تٌ شَشِلِمَ فٌ؟ عَلَ بَرَ يِ دُنِحَ شَ لْننِ مَقِندِ شَشِلِتَرٍحَ رَ. 21 دُنِحَ مِشِيٍ تٌ مُ نْ عَلَ شَ لْننِ كٌلٌندٍ عٍ يّتّ شَ لْننِ سَابُي رَ، عَلَ نَشَ تِن دَنشَنِيَتْييٍ رَكِسِدٍ عَ شَ كَوَندِ سَابُي رَ، دُنِحَ مِشِيٍ نَشَن مَحْشُنمَ شَشِلِتَرٍحَ رَ. 22 يُوِقِيٍ وَ مَ تْنشُمَيٍ تٌقٍ، فِرّكِكَيٍ نَ لْننِ قٍنقٍ، 23 كْنْ مُشُ تَن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قَشّ نَن كَوَندِ مَ. يُوِقِيٍ بِرَ مَ نّ بَرِ مَ عٍ مُ لَمَ نَ رَ، سِ فبّتّيٍ قَن حْشْ عَ مَ عَ دَشُحَ نَ عَ رَ. 24 كْنْ عَلَ نَشٍيٍ شِلِشِ يُوِقِيٍ نُن سِ فبّتّيٍ يَ مَ، عٍ لَمَ نّ عَ رَ عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عَلَ سّنبّ نُن عَلَ شَ لْننِ نَن مَسٍنمَ نّ. 25 عَدَ مَدِيٍ عٍ مَحْشُنشِ عَ عَلَ شَ لْننِ قِندِشِ شَشِلِتَرٍحَ نَن نَ، كْنْ عَ نْندِ كِ مَ عَ دَنفِ عَدَ مَدِيٍ شَ لْننِ رَ. عٍ مَحْشُنشِ عَ عَلَ سّنبّ مُ فبٌ، كْنْ عَ سّنبّ دَنفِ عٍ فبٍ رَ ثٌن!
26 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ شَ عَ مَتٌ عَلَ مِشِ مْولِ مُندُن شِلِشِ وٌ يَ مَ. لْننِلَ فبٍفبٍ مُ نَ، عَدَ مَدِ كِ مَ. سّنبّمَيٍ قَن مُ فبٌ. بَننَمِشِيٍ قَن مُ وُيَ. 27 كْنْ عَلَ بَرَ دُنِحَ لْننِلَيٍ رَيَافِ. عَ نَ رَبَ مِشِيٍ نَن سَابُي رَ، عٍ نَشٍيٍ قِندِشِ لْننِتَرٍيٍ رَ. عَلَ بَرَ دُنِحَ سّنبّمَيٍ رَيَافِ. عَ نَ رَبَ مِشِيٍ نَن سَابُي رَ، نَشٍيٍ لُشِ عٍ بّ عَلْ سّنبّتَرٍيٍ. 28 عَلَ بَرَ مِشِ سُفَندِ، نَشَن تِدٍ مُ فبٌ دُنِحَ مِشِيٍ بّ، نَشٍيٍ مُ شِلِ شُنفبٍ سْتْ، نَشٍيٍ مُ كٌلٌنشِ سٍسٍ رَ، عَلَكٌ نَ شَ قِندِ يَافِ رَ بٌورٍيٍ بّ. 29 نَ كُي، مِشِ يٌ مُ نْمَ عَ يّتّ مَتْشْدٍ عَلَ يَ عِ. 30 عَلَ نَن عَ نِيَشِ وٌ شَ لُ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ عِ. عَلَ بَرَ عِسَ قِندِ وٌن مَ لْننِ، وٌن مَ تِنشِنيِ، وٌن مَ مَرَ سّنِيّنيِ، نُن وٌن شُنسَرٍ رَ. 31 نَ نَن نَ كِ، وٌن شَ عَ رَبَ عَلْ عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي كِ نَشّ، «شَ مِشِ وَ مَ عَ يّتّ مَتْشْقٍ قٍ ندٍ مَ، عَ شَ عَ يّتّ مَتْشْ عَ مَرِفِ شَ قٍ نَن نَ.»