عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ سِنفٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سِنفٍ نَن نَ. عَننَبِ سَمُوٍلِ شَ كِتَابُي رَحْنمَ مَنفّ دَوُدَ شَ تَرُشُي نَن نَ. يِ كِتَابُي قْلْمَ بٌورٍ رَحْنشِ دّننَشّ.
عَلَتَلَ نَن دَوُدَ تِشِ مَنفّ رَ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ شُن مَ. عَ شَ حَمَ نُ رَقَن عَ مَ، عَ نُ وَ مَ عٍ شَ بِرَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ عَلَكٌ دُنِحَ شَ نَ مِسَالِ تٌ. دَوُدَ تٌ تِن بِرَدٍ عَلَ قْشْ رَ، عَلَ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ عَ بْنسْي بّ، عٍ شَ لُ كِبَنيِ كُي عَبَدَن.
دَوُدَ تٌ لَاشِرَ، عَ شَ دِ سُلٍمَنِ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَلَ نَشَ بَرَكَ سَ عَ شَ قٍ مَ عَ قَنيِ رَ، عَ قِندِ مَنفّ لْننِشِ بَننَ رَ. عَ نَشَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ دَرِ سَلَمُ، حَمَ نُ سّرّشّيٍ بَمَ دّننَشّ. كْنْ عَ مُ بُ، عَ نَشَ مَكُيَ قْلْ عَلَ شَ سّرِيّ رَ، عَ قَ كُيٍ بَتُي مَسُنبُ عَلَ بَتُي رَ.
مَنفّ سُلٍمَنِ تٌ فبِلٍن عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ تِنشِنيِ مَسٍن، عَ قَ دَوُدَ بْنسْي شُرُ قْلْ. عَ نَشَ عَ لُ عٍ شَ عٍ حّرّ كِرَ حَاشِ شْن مَ، كْنْ عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ نَ كِرَ حَاشِ عٍ شُن تِمَ دّننَشّ رَ. مَنفّ ندٍ بَرَ نَ قَهَامُ، عَ قَ فبِلٍن عَلَتَلَ شَ كِرَ مَ، كْنْ بٌورٍ مُ نَ مّ، عَ شَ قٍ قَ رَحْن فبَلٌي مَ.
مَنفّ دَوُدَ شَ وَشَتِ عِسِرَيِلَكَيٍ نُ عِتَشُنشِ بْنسْي قُ نُن قِرِن نَن نَ، نَشٍيٍ قَتَنشِ عَننَبِ يَشُبَ شَ دِ قُ نُن قِرِنيِ رَ. عَلَ نُ بَرَ عَننَبِ يَشُبَ شِلِ مَسَرَ «عِسِرَيِلَ» رَ، عَ كَنَان بْشِ قِ عٍ مَ كّ رَ، عٍ شِلِ نَشَ قَلَ «عِسِرَيِلَكَيٍ.» كْنْ عَلَتَلَ تٌ دَوُدَ بْنسْي حَشَنكَتَ عٍ شَ قِلَنكَقُيحَ شَ قٍ رَ، عَ نَشَ بْنسْي قُ بَ عٍ شَ يَامَرِ بُن مَ، بْنسْي قِرِن فبَنسَن نَشَ لُ عٍ يِ رَ.
نَ بْنسْي قِرِنيِ قِندِشِ يُدَيَ نُن بُنيَمِن بْنسْي نَن نَ. يُدَيَ تٌ شُنفبٌ بٌورٍ بّ، عٍ بِرِن شِلِ نَشَ سَ «يُدَيَ.» نَ بْنسْي قُ نَشَن بَشِ دَوُدَ بْنسْي شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ قَن شِلِ نَشَ سَ نَ وَشَتِ «عِسِرَيِلَ.» مَنفّيَ قِرِن نُ نَ نَ تّمُي، يُدَيَ نُ نَ يِرٍقَنيِ مَ، عِسِرَيِلَ نُ نَ كْولَ مَ.
يُدَيَ مَنفّيٍ كَتَ نّ عٍ شَ حَمَ شَ بِرَ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. كْنْ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ مُ تِن نَ رَ، عٍ قَ كُيٍيٍ تِ عٍ شَ مِشِيٍ بّ عٍ شَ نَ بَتُ. مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ نَشَ نَ وَلِ كٌبِ قْلْ بٍتٍلِ نُن دَنَ، عَ قَ يٍنسٍن بْشِ بِرِن مَ. مَنفّ عَشَبِ نَشَ سَمَرِ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفَتَا رَ. عٍ نَ بِرِن نَبَ نّ عَلَكٌ حَمَ نَشَ لُ سِفَ رَ دَرِ سَلَمُ سّرّشّيٍ بَدٍ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
مَنفّ عَكَبُ شَ وَشَتِ، عَلَ نَشَ نَمِحْنمّ ندٍ رَكٍلِ نَشَن شِلِ عَننَبِ عٍلِيَ. عَ شَ قٍ مُ نُ رَقَن مَنفّ مَ قٍقٍ مَ، كْنْ عَلَ نَشَ عَ مَلِ عَ شَ كَابَنَكٌي بٍلٍبٍلٍيٍ رَبَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ فبِلٍن عَلَ وَشْنقٍ مَ. نَ كُي عَلَتَلَ مُ تِن عَ شَ حَمَ رَبٌلٌدٍ هَلِ عٍ تٌ نُ بِرَ مَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ. عَ نَشَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ عٍ مَن شَ تِن لُدٍ عَ شَ مَنفّيَ بُن مَ، عٍ قَ عَ سَفٌ رَبَ.
عَلَ شَ قٍ رَبَ كِ نَن نَ كِ. عَ عَ شَ حَمَ حَشَنكَتَمَ عَلَكٌ عٍ شَ فبِلٍن عَ مَ. عَ هِننّمَ عٍ رَ تّمُي بِرِن، هَلِ عٍ نَ كِرَ حَاشِ شْن مَ عَلَكٌ عَ رَحْنيِ عٍ شَ كِسِ سْتْ. عَ نَ قٍ مْولِ قَن نَبَمَ تٌ مِشِيٍ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ قَهَامُدٍ. عَمِنَ.
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ سِنفٍ
1
دَوُدَ شَ مَنفّيَ رَحْنيِ
مَنفّ دَوُدَ شَ سِمَيَ نُ بَرَ عَ عِكُيَ. شِنبٍلِ نُ نَ عَ قَتٍ عِ تّمُي بِرِن، هَلِ دُفِيٍ تٌ نُ قٍلٍنمَ عَ مَ عَ قَنيِ رَ. نَ كُي، عَ شَ مِشِيٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «فِنّدِ مّدِ ندٍ شَ قٍن عِ بّ، نَشَن مّينِمَ عِ مَ، عَ نُ قَ عَ سَ عِ قّ مَ عَلَكٌ شِنبٍلِ شَ بَ عِ مَ.» عٍ نَشَ فِنّدِ مّدِ تٌقَنيِ ندٍ قٍن عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، هَن عٍ سَ عَبِسَفَ سُنَمِكَ تٌ. عٍ نَشَ نَ شَنِن مَنفّ شْن مَ. نَ تّمّدِ نُ تٌقَن كِ قَنيِ. عَ نُ مّينِ مَنفّ مَ، عَ نُ وَلِ بِرِن نَبَ عَ بّ. كْنْ نَ كُي مَنفّ مُ عَ كٌلٌن فِنّ رَ.
نَ تّمُي شَفِتِ شَ دِ عَدٌنِيَ نَشَ عَ يّتّ عِتٍ قْلْ، عَ نُ قَ عَ قَلَ، «ﭑ تَن نَن قِندِ مَ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ.» عَ نَشَ سٌي نُن كُنتِفِ مَحّرّ سٍ تٌنفٌ، عَ نُن كٌرٌفبَ تٌنفٌ سُولِ. عَ شَ سِمَيَ كُي، عَ بَبَ دَوُدَ نُ عَ لُشِ عَ يّتّ نَن يِ، عَ مُ نُ عَ قَلَمَ عَ بّ، «يِ لُ، يِ مُ قَن؟» عَدٌنِيَ قَتٍ نُ تٌقَن كِ قَنيِ. عَبِسَلٌمِ شَنبِرَتٌي نَن نُ عَ رَ.
عَ تَن نُن سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ نُن عَبِيَتَرِ سّرّشّدُبّ نَشَ لَن قٍ كٍرٍن مَ، عٍ شَ كَقُ عَ مَ عَدٌنِيَ شَ مَنفّيَ مَسْتْ. كْنْ سَدْكِ سّرّشّدُبّ، يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ، عَننَبِ نَتَن، سِمٍيِ، رٍيِ، نُن دَوُدَ شَ سْورِ سّنبّمَيٍ نَشَ تٌندِ بِرَدٍ عَدٌنِيَ قْشْ رَ.
عَدٌنِيَ نَشَ نِنفٍيٍ نُن يّشّي بْرْفّشِيٍ بَ سّرّشّ رَ سٌشٍلٍتِ قَنيٍ قّ مَ، دّننَشّ نَ عٍن رٌفٍلِ سّيتِ مَ. عَ نَشَ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مَنفّ شَ دِيٍ، نُن مَنفّ شَ مِشِيٍ بِرِن شِلِ. 10 كْنْ عَ مُ عَننَبِ نَتَن، بّنَيَ، مَنفّ شَ سْورِ سّنبّمَيٍ، نُن عَ شُنيَ سُلٍمَنِ تَن شِلِ.
11 نَتَن نَشَ عَ قَلَ سُلٍمَنِ نفَ بَتِسٍبَ بّ، «عِ مُ عَ مّشِ عَ شَفِتِ شَ دِ عَدٌنِيَ بَرَ قِندِ مَنفّ رَ، عَ قَ لِ وٌن مَرِفِ دَوُدَ مُ قٍقٍ كٌلٌنشِ نَ قٍ كُي؟ 12 يَكْسِ عِ نَشَن نَبَمَ، عِ عِ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَرَ سِ رَ، عَلَكٌ عِ شَ عِ تَن نُن عِ شَ دِ سُلٍمَنِ نِي رَتَنفَ. 13 عِ شَ سِفَ مَنفّ دَوُدَ يِرٍ، عِ عَ قَلَ عَ بّ، ‹مَنفّ ﭑ مَرِفِ، عِ مُ لَايِدِ تٌنفٌ شّ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ فِنّ بّ، قَ عَ قَلَ ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ قَمَ مَنفّيَ سْتْدٍ عِ حْشْي رَ، عَ دْشْ عِ شَ كِبَنيِ كُي؟ مُنقٍ رَ عَدٌنِيَ نَ قِندِقٍ مَنفّ رَ يَكْسِ؟› 14 عِ نُن مَنفّ وْيّنمَ تّمُي نَشّ، ﭑ قَن سٌ تّمُي نَن نَ كِ وٌ يِرٍ، ﭑ قَ عِ شَ وْيّنيِ رَكَمَلِ.»
15 بَتِسٍبَ نَشَ سٌ مَنفّ شَ كٌنكٌي كُي. مَنفّ نُ بَرَ قٌرِ كِ قَنيِ. عَبِسَفَ سُنَمِكَ نُ نَ مّينِقٍ عَ مَ. 16 بَتِسٍبَ نَشَ سُيِدِ، عَ عَ مَفٌرٌ مَنفّ يَ عِ. مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنسٍ نِيَشِ؟» 17 بَتِسٍبَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مَرِفِ، عِ بَرَ عِ كَلِ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ، عَ قَلَقٍ رَ عَ ﭑ مَ دِ نَن قِندِ مَ مَنفّ رَ عِ حْشْي رَ، عَ دْشْ عِ شَ كِبَنيِ كُي. 18 كْنْ مَنفّ ﭑ مَرِفِ، يَكْسِ عَدٌنِيَ نَن قَ قِندِقٍ مَنفّ رَ، عَ قَ لِ عِ مُ قٍقٍ كٌلٌن نَ كُي. 19 عَ بَرَ نِنفٍ نُن يّشّي تُرَشِ فبٍفبٍ بَ سّرّشّ رَ. عَ بَرَ مَنفّ شَ دِيٍ بِرِن شِلِ، قٌ ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ، نَشَن قِندِشِ عِ شَ كٌنيِ قَنيِ رَ. عَ بَرَ عَبِيَتَرِ سّرّشّدُبّ نُن يٌوَبَ سْورِ مَنفّ قَن شِلِ. 20 مَنفّ ﭑ مَرِفِ، عِسِرَيِلَ حَمَ تُلِ مَتِشِ عِ تَن نَن نَ، عَلَكٌ عِ شَ عَ مَسٍن نَشَن دْشْمَ عِ شَ كِبَنيِ كُي عِ حْشْي رَ. 21 شَ نَ مُ عَ رَ، عِ نَ بّلّ تّمُي نَشّ عِ بٍنبَيٍ قّ مَ، يِ حَمَ قَمَ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ شَ قٍ شُن نَكَنَدٍ نّ عَلْ كَاقِرِيٍ.»
22 عَ وْيّن تّمُي، عَننَبِ نَتَن نَشَ مَنفّ شْنيِ لِ. 23 مِشِ ندٍ نَشَ عَ رَ سٌ مَنفّ شَ كٌنكٌي كُي، عَ عَ قَلَ، «عَننَبِ نَتَن بَرَ قَ.» نَتَن نَشَ عَ مَفٌرٌ بْشِ مَ مَنفّ يَ عِ. 24 نَ تّمُي عَ نَشَ عَ مَسٍن مَنفّ بّ، «مَنفّ ﭑ مَرِفِ، عِ تَن نَن عَ قَلَشِ، ‹عَدٌنِيَ نَن قِندِ مَ مَنفّ رَ ﭑ حْشْي رَ، عَ دْشْ ﭑ مَ كِبَنيِ كُي؟› 25 ﭑ عِ مَشْرِنشِ نّ نَ مَ بَرِ مَ عَدٌنِيَ حَن بَرَ نِنفٍيٍ نُن يّشّي بْرْفّشِ فبٍفبٍ بَ سّرّشّ رَ. عَ بَرَ مَنفّ شَ دِيٍ بِرِن، سْرِ مَنفّيٍ، نُن عَبِيَتَرِ سّرّشّدُبّ شِلِ. عٍ بِرِن نَ عٍ دّفٍقٍ يِرٍ كٍرٍن، عٍ عَ قَلَمَ، ‹كِسِ نَ مَنفّ عَدٌنِيَ بّ!› 26 كْنْ، عَ مُ ﭑ تَن شِلِشِ، ﭑ تَن نَشَن قِندِشِ عِ شَ كٌنيِ قَنيِ رَ. عَ مُ سَدْكِ سّرّشّدُبّ شِلِشِ، عَ مُ يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ شِلِشِ، عَ مُ عِ شَ دِ سُلٍمَنِ شِلِشِ، نَشَن قَن قِندِشِ عِ شَ كٌنيِ رَ. 27 نَ قٍ كٍلِشِ عِ تَن نَ مَ، مَنفّ ﭑ مَرِفِ؟ مُنقٍ رَ عِ مُ عَ قَلَ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ قَنيِ بّ، مِشِ نَشَن قَمَ دْشْدٍ عِ شَ كِبَنيِ كُي؟»
28 مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ بَتِسٍبَ شِلِ ﭑ بّ.» عَ تٌ سٌ مَنفّ يِرٍ، 29 مَنفّ نَشَ عَ كَلِ عَ بّ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ، نَشَن ﭑ نَتَنفَشِ ﭑ مَ تْورّ بِرِن كُي، 30 عَلْ ﭑ نَن ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ كِ نَشّ عَ قَلَقٍ رَ، ‹عِ شَ دِ سُلٍمَنِ نَن قِندِ مَ مَنفّ رَ ﭑ حْشْي رَ، عَ تَن نَن دْشْمَ ﭑ مَ كِبَنيِ كُي،› تٌ يَتِ ﭑ قَمَ نّ نَ لَايِدِ رَكَمَلِدٍ.» 31 بَتِسٍبَ نَشَ عَ مَفٌرٌ، عَ سُيِدِ مَنفّ يَ عِ، عَ قَ عَ قَلَ «مَنفّ ﭑ مَرِفِ دَوُدَ شَ كِسِ عَبَدَن!»
32 مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مِشِيٍ بّ عٍ شَ سَدْكِ سّرّشّدُبّ، عَننَبِ نَتَن، نُن يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ شِلِ. نٍيٍ تٌ قَ مَنفّ يِرٍ، 33 عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، عَ نَشّ، «وٌ شَ ﭑ مَ مِشِيٍ تٌنفٌ، وٌ شَ ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ دْشْ ﭑ مَ سٌقَلٍ قَرِ، وٌ فٌرٌ عَ رَ فِشٌن. 34 مّننِ، سّرّشّدُبّ سَدْكِ نُن عَننَبِ نَتَن شَ تُرٍ سُرُ سُرُ عَ شُنيِ مَ، عَ تِقٍ رَ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. وٌ نَ فّ نَ رَبَدٍ، وٌ شَ قٍرِ قٍ، وٌ قَ عَ قَلَ وٌ شُي عِتٍشِ رَ، ‹كِسِ نَ مَنفّ سُلٍمَنِ بّ!› 35 نَ تّمُي وٌ بِرِن شَ فبِلٍن، وٌ شَ عَ دْشْ ﭑ مَ كِبَنيِ كُي. عَ تَن نَن قِندِ مَ مَنفّ رَ ﭑ حْشْي رَ. ﭑ بَرَ عَ تِ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ مَنفّ رَ.»
36 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ نَشَ مَنفّ يَابِ، «ﭑ مَ مَنفّ، عَ شَ رَبَ نَ كِ! عَ شَ قِندِ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ سَفٌي رَ! 37 عَلَتَلَ نُ نَ ﭑ مَ مَنفّ بّ كِ نَشّ، عَ شَ لُ سُلٍمَنِ قَن بّ نَ كِ. سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ شَ فبٌ دَنفِ ﭑ مَرِفِ مَنفّ دَوُدَ فبٍ رَ.»
38 سَدْكِ سّرّشّدُبّ، عَننَبِ نَتَن، يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ، كٍرٍتِكَيٍ، نُن ثٍلٍتَكَيٍ نَشَ سُلٍمَنِ رَتٍ مَنفّ دَوُدَ شَ سٌقَلٍ قَرِ، عٍ سِفَ عَ رَ فِشٌن. 39 سَدْكِ سّرّشّدُبّ نَشَ سٌ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، عَ قٍرِ تٌنفٌ تُرٍ سّنِيّنشِ نُ نَ نَشَن كُي. عَ نَشَ نَ تُرٍ سُرُ سُرُ سُلٍمَنِ شُنيِ مَ. نَ تّمُي عٍ نَشَ سَرَ قٍ، حَمَ بِرِن نَشَ عَ قَلَ عٍ شُي عِتٍشِ رَ، «كِسِ نَ مَنفّ سُلٍمَنِ بّ!» 40 حَمَ بِرِن نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ حّلّشِنيِ كُي. عٍ نُ شُلٍ قٍ، عٍ نُ عٍ شُي عِتٍ هَن بْشِ نَشَ سّرّن نَ شُي مَ.
41 عَدٌنِيَ نُن عَ شَ حَمَ تٌ فّ عٍ دّفّدٍ، عٍ نَشَ نَ شُي مّ. يٌوَبَ تٌ نَ سَرَ شُي مّ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «سْنشْي مُندُن نَ تَا كُي نَ كِ؟» 42 نَ تّمُي يَتِ، عَبِيَتَرِ سّرّشّدُبّ شَ دِ يٌنَتَن نَشَ سٌ. عَدٌنِيَ نَشَ عَ شِلِ، عَ نَشّ، «مِشِ هَفِفّ نَن عِ رَ، نَشَن قَشِ شِبَارُ قَنيِ رَ.» 43 كْنْ يٌنَتَن نَشَ عَدٌنِيَ يَابِ، «وٌن مَرِفِ مَنفّ دَوُدَ بَرَ سُلٍمَنِ تِ مَنفّ رَ. 44 مَنفّ بَرَ سَدْكِ سّرّشّدُبّ، عَننَبِ نَتَن، يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ، ثٍلٍتَكَيٍ، نُن كٍرٍتِكَيٍ شّي سُلٍمَنِ مَتِدٍ مَنفّ شَ سٌقَلٍ قَرِ. 45 سَدْكِ سّرّشّدُبّ نُن عَننَبِ نَتَن بَرَ تُرٍ سّنِيّنشِ سُرُ سُرُ عَ شُنيِ مَ فِشٌن، عَ شَ قِندِ مَنفّ رَ. عٍ بِرِن بَرَ كٍلِ مّننِ سّيوّ كُي. نَ حّلّشِنيِ بَرَ دِن تَا بِرِن نَ. وٌ نَ شُي نَن مّقٍ يِ كِ. 46 سُلٍمَنِ حَن بَرَ عَ مَفٌرٌ مَنفّ كِبَنيِ كُي. 47 مَنفّ شَ مِشِيٍ بِرِن بَرَ قَ وٌن مَرِفِ مَنفّ دَوُدَ يِرٍ، عٍ شَ دُبَ عَ بّ عَ قَلَقٍ رَ، ‹عِ مَرِفِ عَلَ شَ سُلٍمَنِ شِلِ عِتٍ دَنفِ عِ تَن نَ، عَ شَ مَنفّيَ شَ فبٌ دَنفِ عِ فبٍ رَ!› مَنفّ نَشَ سُيِدِ عَ شَ سَدٍ مَ. 48 عَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ، عَ نَشّ، ‹تَنتُي نَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، نَشَن مِشِ ندٍ دْشْشِ ﭑ مَ كِبَنيِ كُي ﭑ يَ شْرِ.›»
49 عَدٌنِيَ شَ مِشِيٍ عَ نَشٍيٍ شِلِ، نٍيٍ بِرِن نَشَ سٌ سّرّنقٍ فَاشُي رَ. عٍ نَشَ كٍلِ، كَنكَن نَشَ سِفَ عَ شْنيِ. 50 عَدٌنِيَ قَن نَشَ فَاشُ، عَ سِفَ هْرْ مْلِنفِرَ، عَ سّرّشّبَدٍ قٍرِيٍ سُشُ. 51 مِشِ ندٍ نَشَ عَ قَلَ سُلٍمَنِ بّ عَ عَدٌنِيَ تٌ فَاشُشِ سُلٍمَنِ يَ رَ، عَ سٌشِ هْرْ مْلِنفِرَ نَن كُي، عَ سّرّشّبَدٍ قٍرِيٍ سُشُ، عَ عَ قَلَ، «قٌ مَنفّ سُلٍمَنِ شَ عَ كَلِ ﭑ بّ تٌ، عَ مُ ﭑ تَن عَ شَ كٌنيِ قَشَمَ سَنتِدّفّمَ رَ.» 52 سُلٍمَنِ نَشَ يِ يَابِ قِ، عَ نَشّ، «شَ عَ سَ قِندِ مِشِ قَنيِ نَن نَ، سٍسٍ مُ عَ تٌمَ. كْنْ شَ عَ سَ قِندِ مِشِ كٌبِ نَن نَ، عَ قَشَمَ نّ!» 53 نَ كُي مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ مِشِيٍ شّي، عٍ شَ عَ رَفٌرٌ سّرّشّبَدٍ قَرِ. عَدٌنِيَ نَشَ سِفَ مَنفّ يِرٍ، عَ سُيِدِ عَ بّ. سُلٍمَنِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «سِفَ عِ شْنيِ.»