عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ سِنفٍ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نُن عَ وَلِبٌورٍيٍ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ تّسَلٌنِكِ.
بٍينُن عٍ شَ يِ بَتَاشّ سّبّ، ثْلُ نُن سِلِقَنُ نُ بَرَ كَوَندِ تِ تّسَلٌنِكِ. عَلَ تٌ عٍ شَ وَلِ بَرَكَ، نَا مِشِ وُيَشِ نَشَ فبِلٍن كُيٍ بَتُقٍ قْشْ رَ، عٍ دَنشَنِيَ عَلَ مَ نَشَن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شّيشِ دُنِحَ رَكِسِدٍ. كْنْ ثْلُ نُن سِلِقَنُ مُ نْ بُدٍ تّسَلٌنِكِ تَا كُي، عٍ فِ كْي نَن نَ بَرِ مَ مِشِ كٌبِ ندٍيٍ نُ بَرَ حَمَ بْحّ رَتٍ عٍ شِلِ مَ. يِ قٍ بِرِن تَفِ رَبَشِ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي كِتَابُي كُي، سٌرَ ١٧.
ثْلُ نُن سِلِقَنُ تٌ عَتّن لِ، عٍ نَشَ كْنتْقِلِ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ بّ بَرِ مَ عٍ مُ نُ عَ كٌلٌن شَ عٍ شَ دَنشَنِيَ سَبَتِشِ. نَ كُي، عٍ نَشَ تِمٌتٍ شّي عَلَكٌ عَ شَ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ حَنِفٍ كٌلٌن، عَ شَ عٍ رَلِمَنِيَ عٍ شَ دَنشَنِيَ كُي. تِمٌتٍ تٌ فبِلٍن، عَ نَشَ دّنتّفّ سَ ثْلُ نُن سِلِقَنُ بّ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ مَسٍنيِ قِ عٍ مَ تّسَلٌنِكِكَيٍ بّ، عٍ نَشَ يِ بَتَاشّ سّبّ.
يِ كِتَابُي تِدٍ تٌ بَرَ مِنِ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ بّ، عَ لْننِ قِ عٍ مَ، عَ عٍ رَلِمَنِيَ، عَ تِدٍ نَ وٌن قَن بّ. عَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عَ عَلَ وٌن شِلِشِ نّ وٌن شَ وٌن حّرّ سّنِيّنيِ كُي، وٌن شَ فبِلٍن سّنِيّنتَرٍحَ قْشْ رَ. عَ مَن عَ مَسٍنمَ عَ وَلِ تِدٍ فبٌ دَنشَنِيَتْي بّ. عَ لَنمَ وٌن شَ بَلٌ وٌن يِلٍنقُرٍ نَن نَ. يِ كِتَابُي مَن لِمَنِيَ قِمَ وٌن مَ بَرِ مَ عَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ قَمَ نّ عَ شَ دَنشَنِيَتْييٍ قْشْ رَ، عٍ حِحّ نُن عَ لَاشِرَشِ، عَ عٍ شَنِن عَلَ شْنيِ عٍ سَ لُمَ دّننَشّ عَبَدَن.
تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ قِندِشِ مِسَالِ نَن نَ وٌن بّ بَرِ مَ هَلِ عٍ تٌ حَشَنكَتّ فبٍفبٍ سْتْ، عٍ شَن نّ دَنشَنِيَ كُي، عٍ عٍ شَشِلِ تِ عَلَ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ وٌن مَ دَنشَنِيَ شَ تِلِن، وٌن شَ وٌن تُننَبّشِ عَلَ شَ كِرَ قَنيِ شْن مَ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ سّنِيّنتَرٍحَ مَ، وٌن نَشَ قَ يَافِ مَرِفِ فبِلٍن لْشْي. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَرِيَننَ كِرَ شْن مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
ثْلُ، سِلِقَنُ، نُن تِمٌتٍ نَن يِ كِ، كَتَرَبِ بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ نَشٍيٍ نَ تّسَلٌنِكِ.
عَلَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
عَلَ تَنتُقٍ تّسَلٌنِكِكَيٍ شَ قٍ رَ
وَشَتِ بِرِن مُشُ عَلَ تَنتُمَ وٌ شَ قٍ رَ، مُشُ مَن عَ مَشَندِ مَ وٌ بّ. تّمُي بِرِن مُشُ وٌ شَ قٍ قَلَمَ وٌن بَبَ عَلَ بّ. مُشُ عَ تَنتُمَ نّ وٌ شَ وَلِ مَ نَشَن كٍلِشِ وٌ شَ دَنشَنِيَ نُن وٌ شَ شَنُنتٍيَ مَ. مُشُ عَ تَنتُمَ نّ بَرِ مَ وٌ وٌ تُننَبّشِشِ وٌ شَشِلِ تِقٍ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ رَ.
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ تَن عَلَ شَنُنتٍنيِيٍ، مُشُ عَ كٌلٌن عَ عَلَ بَرَ وٌ سُفَندِ. مُشُ تٌ شِبَارُ قَنيِ مَسٍن وٌ بّ، عَ مُ قِندِ مُشُ دّ وْيّنيِ فبَنسَن شَ رَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ سّنبّ قِ مُشُ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِقٍ مَ، مُشُ دَنشَنِيَشِ عَ مَ. وٌ عَ كٌلٌن يَتِ مُشُ نُ حّرّ مَ كِ نَشّ وٌ شَ قٍ رَ، مُشُ نُ نَ وٌ يَ مَ تّمُي نَشّ. وٌ بَرَ قِندِ مُشُ نُن مَرِفِ قْشِ رَبَيٍ رَ. هَلِ وٌ تٌ حَشَنكَتّ فبٍفبٍ سْتْ، وٌ عَلَ شَ مَسٍنيِ سُشُ نّ حّلّشِنيِ رَ، حّلّشِنيِ نَشَن قَتَن عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَ.
نَ كُي، وٌ بَرَ قِندِ مِسَالِ رَ دَنشَنِيَتْي بِرِن بّ نَشٍيٍ نَ مَسٍدٌن نُن عَكَيِ. عَلَ شَ مَسٍنيِ بَرَ رَيٍنسٍن يّ وٌ سَابُي رَ. عَ مُ رَيٍنسٍنشِ مَسٍدٌن نُن عَكَيِ فبَنسَن شَ مَ. يِرٍ بِرِن بَرَ عَ كٌلٌن وٌ دَنشَنِيَشِ عَلَ مَ كِ نَشّ. نَ كُي، مُشُ مُ سٍسٍ قَلَمَ سْنْن نَ شَ قٍ رَ. نَ مِشِ نَشٍيٍ بَرَ وٌ شَ قٍ مّ، عٍ تَن نَن قَمَ وٌ شَ قٍ قَلَدٍ، وٌ مُشُ رَ سّنّ كِ نَشّ، وٌ مَن فبِلٍن كُيٍيٍ قْشْ رَ كِ نَشّ، وٌ قَ بِرَ عَلَ حِحّ قْشْ رَ نَشَن قِندِشِ نْندِ رَ. 10 عٍ مَن وٌ شَ قٍ قَلَمَ، وٌ عَلَ شَ دِ مَمّشِ كِ نَشّ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ. نَ نَن قِندِشِ عِسَ رَ، عَلَ نَشَن نَكٍلِ قَشّ مَ، عِسَ نَشَن وٌن نَتَنفَمَ شْنّ مَ نَشَن نَ قَقٍ.