عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِمٌتٍ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ ثْلُ تٌ لِسِتِرٍ لِ، عَ نَشَ دَنشَنِيَتْي ندٍ تٌ نَشَن نُ شِلِ تِمٌتٍ. هَلِ تِمٌتٍ تٌ مُ نُ قِندِشِ قٌرِ رَ، عَننَبِ ثْلُ نَشَ عَ شَنِن عَ شُن مَ عَ شَ بِيَاسِ كُي عَلَكٌ عَ شَ عَ مَلِ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِدٍ. تِمٌتٍ نَشَ نَ وَلِ سُشُ عَ قَنيِ رَ. عَ نَشَ بِرَ عَ كَرَ مْشْ قْشْ رَ يِرٍ بِرِن، عَلَكٌ عَ شَ دَنشَنِيَ شَ سَبَتِ، عَ مَن شَ قَتَ كَوَندِ تِدٍ. عَننَبِ ثْلُ نَشَ لَ عَ رَ، عَ عَ شّي عَ شَ سَ وَلِ ندٍ رَبَ عَ يّتّ رَ. عَلَ نُ بَرَ نَ مَسٍن ثْلُ بّ نَمِحْنمّ شَ مَسٍنيِ ندٍ رَ.
تِمٌتٍ تٌ سِفَ عٍقّسّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَلِدٍ، عَننَبِ ثْلُ نَشَ بَتَاشّ سّبّ عَ مَ، نَشَن قِندِشِ يِ كِتَابُي رَ. نَ كُي، ثْلُ نَشَ مَرَ سِ فبٍفبٍ قِ تِمٌتٍ مَ عَلَكٌ عَ شَ مَسٍنيِ هَفِفّ تِ عٍقّسّكَيٍ بّ عَلَ شَ سّرِيّ شَ قٍ رَ. مِشِ حَاشِ ندٍيٍ نُ نَ مّننِ نَشٍيٍ نُ وَ مَ عَلَ شَ وَلِ شُن نَكَنَقٍ. ثْلُ نَشَ عٍ شَ قٍ بِرِن مَكّنّن تِمٌتٍ بّ، عَلَكٌ عَ شَ نْندِ مَسٍن عٍ بّ سّنبّ رَ. ثْلُ مَن نَشَ مَرَ سِ ندٍ قِ تِمٌتٍ مَ دَنشَنِيَتْي حَمَ حّرّ كِ شَ قٍ رَ.
سّرِيّ فبٍفبٍ نَ يِ كِتَابُي كُي نَشٍيٍ نْمَ تٌ دَنشَنِيَتْييٍ قَن مَلِدٍ. عَننَبِ ثْلُ نُ وَ مَ تِمٌتٍ نُن عٍقّسّكَيٍ مَلِقٍ عَلَكٌ عٍ شَ لُ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ. وٌن قَن نَ مّننِ نّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ يِ كِتَابُي شَ قِندِ لْننِ قَنيِ رَ وٌن بّ وٌن نَشَن نَبَتُمَ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي. وٌن مَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ شَ لُ عَلْ عَلَ نُ عَ مَسٍنشِ تِمٌتٍ بّ كِ نَشّ عَننَبِ ثْلُ سَابُي رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِمٌتٍ مَ
1
تِمٌتٍ شَ شّيرَيَ
وٌن نَكِسِمَ عَلَ نُن عِسَ، وٌن شَشِلِ تِمَ نَشَن نَ، عٍ ﭑ تَن ثْلُ تِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ نَن نَ. ﭑ نَ يِ بَتَاشّ سّبّقٍ تِمٌتٍ نَن مَ، نَشَن قِندِشِ ﭑ مَ دِ يَتِ رَ عَ دَنشَنِيَ كِ مَ. بَبَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، عٍ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ عِ مَ، عٍ شَ كِنِكِنِ عِ مَ.
ﭑ تٌ كٍلِ سِفَدٍ مَسٍدٌن، ﭑ نَشَ عِ رَ سِ عِ شَ لُ عٍقّسّ عَلَكٌ عِ شَ مِشِ ندٍيٍ يَمَرِ عٍ نَشَ شَرَنيِ فبّتّيٍ مَسٍن مِشِيٍ بّ، عٍ نَشَ كِينِيٍ مَدْشْ، عٍ مَن نَشَ بُ عٍ بٍنبَيٍ شِلِيٍ مَتّنفّقٍ رَ. نَ قٍ مْولِ وْيّنيِ رَوُيَمَ نّ، عَ مُ عَلَ شَ وَلِ رَ سِفَمَ يَرٍ مَ دَنشَنِيَ كُي.
ﭑ نَ يَامَرِ قِ نّ عَلَكٌ شَنُنتٍيَ شَ فبٌ، شَنُنتٍيَ نَشَن قَتَنشِ بْحّ سّنِيّنشِ رَ، عَ نُن حَنِفٍ تِنشِنشِ، نُن دَنشَنِيَ قِيشّ رَ. مِشِ ندٍيٍ بَرَ فبِلٍن دَنشَنِيَ قْشْ رَ، عٍ قَ لْي، نَ وْيّنيِ قُقَقُ سَابُي رَ. عٍ وَ مَ قِندِقٍ سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نَن نَ، كْنْ عٍ وْيّنمَ قَهَامُتَرٍحَ نَن كُي. عٍ مُ سٌشِ قٍيٍ كُي عٍ نَشٍيٍ مَسٍنمَ سّنبّ رَ. وٌن عَ كٌلٌن عَلَ شَ سّرِيّ قَن، شَ عَ رَوَلِمَ عَ سّرِيّ كِ مَ. وٌن مَن عَ كٌلٌن عَلَ مُ عَ شَ سّرِيّ قِشِ تِنشِنتْييٍ شَ قٍ شَ رَ. عَ عَ قِشِ تِنشِنتَرٍيٍ نَن مَ قٍ رَ، عَ نُن عَلَ مَتَندِلَيٍ. عَ عَ قِشِ كَاقِرِيٍ، يُنُبِتْييٍ، دِينّتَرٍيٍ، عَلَ مَبٍرٍلَيٍ نَن مَ قٍ رَ. عَ عَ قِشِ مِشِيٍ نَن مَ قٍ رَ نَشٍيٍ عٍ بَبَ نُن عٍ نفَيٍ قَشَمَ. قَشَتِيٍ، 10 يّنّلَيٍ، شّمّ نَشٍيٍ نُن شّمّيٍ كَقُمَ، مِشِ سُشُييٍ، وُلٍ قَلّيٍ، مِشِ نَشٍيٍ كَلِ تِمَ وُلٍ شُن، عَ نُن مِشِ بِرِن نَشٍيٍ عَلَ شَ سّرِيّ مَتَندِ مَ، عَ عَ قِشِ نٍيٍ نَن مَ قٍ رَ. 11 عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ سّرِيّ لَنشِ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ نْرْشِ نَن مَ، عَ نَشَن تَشُشِ ﭑ نَ.
12 ﭑ بَرَ وٌن مَرِفِ عِسَ تَنتُ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَشَن بَرَ سّنبّ قِ ﭑ مَ، عَ بَرَ لَ ﭑ نَ هَن عَ نَشَ ﭑ نَسٌ عَ شَ وَلِ كُي. 13 سِنفٍ ﭑ نُ عَ رَ سْتْمَ نّ، ﭑ عَ تْورْ، ﭑ عَ كٌنبِ. كْنْ عَ نَشَ كِنِكِنِ ﭑ مَ، بَرِ مَ عَ عَ كٌلٌن ﭑ نُ نَ بِرِن نَبَمَ كٌلٌنتَرٍيَ نُن دَنشَنِيَتَرٍحَ نَن كُي. 14 مَرِفِ شَ هِننّ بَرَ فبٌ يّ. عَ دَنشَنِيَ نُن شَنُنتٍيَ قِشِ ﭑ مَ عِسَ نَن سَابُي رَ، عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ. 15 نْندِ مَسٍنيِ نَن يَ وٌن بِرِن لَن وٌن شَ لَ نَشَن نَ؛ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ قَشِ دُنِحَ مَ يُنُبِتْييٍ نَن نَكِسِدٍ. ﭑ تَن ثْلُ نُ قِندِشِ يُنُبِتْي نَن نَ نَشَن دَنفِ مِشِ بِرِن نَ، 16 كْنْ عَلَ نَشَ كِنِكِنِ ﭑ مَ هَلِ ﭑ قِندِشِ يُنُبِتْي رَ نَشَن دَنفِ بِرِن نَ، عَلَكٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ دِحّ فبٍفبٍ شَ قِندِ مِسَالِ رَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ دَنشَنِيَمَ عَ مَ عَلَكٌ عٍ شَ كِسِ سْتْ نَشَن مُ حْنمَ عَبَدَن. 17 مَنفّ عَلَ كٍرٍنيِ، نَشَن مُ قَشَمَ، نَشَن مُ تٌمَ، بِنيّ نُن نْرّ شَ لُ عَ بّ عَبَدَن. عَمِنَ.
18 ﭑ مَ دِ تِمٌتٍ، ﭑ بَرَ يِ مَرَ سِ قِ عِ مَ، نَشَن لَنشِ نَ نَمِحْنمّ مَسٍنيِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ قَلَشِ عِ شَ قٍ رَ. عِ شَ نَ مَسٍنيِ رَكَمَلِ، عِ شَ فٍرٍ قَنيِ سٌ 19 دَنشَنِيَ نُن حَنِفٍ تِنشِنشِ رَ. ندٍيٍ بَرَ نَ رَبٌلٌ، عٍ شَ دَنشَنِيَ قَ كَنَ. 20 هُمٍنٍيٌ نُن عَلٍسَندِرٍ نَ نَ مِشِيٍ نَن يَ مَ. ﭑ نٍيٍ سٌشِ نّ سٍنتَنّ يِ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ تِنكَن عَ مُ لَن عٍ شَ عَلَ رَ سْتْ.