يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ قِرِن ندٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ قِندِشِ عَلَ شَ حَمَ نَن نَ. عٍ شَ تَرُشُي نْمَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ قِدٍ تٌ مِشِيٍ مَ، بَرِ مَ نَ كُي وٌن نْمَ عَ كٌلٌندٍ عَ لَن عَلَ شَ كٌنيِيٍ شَ عٍ حّرّ كِ نَشّ. نَ تَرُشُي تٌمَ كِتَابُي نَانِ كُي. قِرِن شِلِ «عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي،» يِ بٌورٍ قَن قِرِن شِلِ «يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي.» سِنفٍ، عِسِرَيِلَ نُ لَنشِ سِ كٍرٍن نَن مَ، كْنْ سّيتِ كٍرٍن نَشَ سٌ كُيٍ بَتُقٍ، عٍ نَشَ قِندِ عِسِرَيِلَ حَمَ رَ، بٌورٍ سّيتِ نَشَ قِندِ يُدَيَ حَمَ رَ. مَنفّ بِرِن شَ تَرُشُي سّبّشِ «عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» قِرِنيِ كُي. «يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» قِرِنيِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ قٍ نَن فبَنسَن مَسٍنمَ.
«يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي» كِتَابُي قِرِن ندٍ قْلْمَ دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ شَ تَرُشُي نَن مَ. سُلٍمَنِ نَشَ بِرَ عَ بَبَ حّرّ كِ قْشْ رَ. عَ نَشَ حَمَ يَمَرِ لْننِ رَ، عَ مَن نَشَ عَلَ بَتُ سْوبّ رَ. عَلَ نَشَ تِن سُلٍمَنِ شَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ دَرِ سَلَمُ.
سُلٍمَنِ تٌ قَشَ، عَ شَ دِ رٌبٌوَ مِ نَشَ تِ عَ حْشْي رَ. رٌبٌوَ مِ نَشَ عَ تُلِ مَتِ عَ لَنقَنمَيٍ شَ مَرَ سِ رَ نَشٍيٍ بَرَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَكَيٍ بْحّ شَ رَحَاشُ عٍ مَ. عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نَشَ مِنِ رٌبٌوَ مِ شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ يٍرٌبٌوَ مِ تِ عٍ شَ مَنفّ رَ. رٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ شِلِ نّ يُدَيَ، يٍرٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ شِلِ نّ عِسِرَيِلَ.
مَنفّ نَشٍيٍ تِشِ رٌبٌوَ مِ دَنفِ شَنبِ، ندٍيٍ قِندِشِ مَنفّ قَنيِيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ بِرَ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. كْنْ ندٍيٍ مُ تِن عَلَ شَ كِرَ رَ، عٍ قَ كُيٍ بَتُ، عٍ مِشِ تْورْ. نَ كُي عَلَ نَشَ عٍ حَشَنكَتَ سِ فبّتّيٍ سَابُي رَ نَشٍيٍ قَ عٍ فٍرٍدٍ. يُدَيَكَيٍ تٌ نَ تْورّ تٌ، عٍ نَشَ فبِلٍن عَلَ مَ، عَلَ قَن نَشَ عٍ تٌنفٌ، عَ عٍ مَلِ نْدٍ عٍ يَشُييٍ رَ. مَنفّ قَنيِيٍ نُن مَنفّ حَاشِيٍ نُ قَ مَسَرَ عٍ بٌورٍ تَفِ. نَ مْولِ نَشَ بُ حّ كّمّ سَشَن حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُن قِرِن. عَ رَحْنيِ عَلَ نَشَ عَ لُ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ يَشُييٍ شَ نْ عٍ رَ، عٍ عٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي عَسِرِيَ نُن بَبِلْن بْشِ مَ.
يِ تَرُشُي مَكِنِكِنِ، بَرِ مَ عَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ مِشِ نَشَن نَ هّيرِ كُي، عٍ نْمَ عَلَ رَبٌلٌدٍ، نَ قَ قِندِ كٌنيِيَ شْرْشْي رَ عٍ بّ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ مَ. عِسِرَيِلَ حَمَ شَ قِندِ مِسَالِ رَ وٌن بّ. شَ وٌن لُمَ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ، وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ قَنمَ نّ، كْنْ شَ وٌن تٌندِ مَ نَ رَ، وٌن تْورّ فبَنسَن نَن سْتْمَ. عَلَ شَ نَ لْننِ رَ سٌ وٌن شَشِلِ كُي. عَمِنَ
يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ قِرِن ندٍ
1
سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ قْلّ
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِ ٣‏؛١ ٬ ١٥
دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ نُ مَبَنبَنشِ عَ قَنيِ رَ، بَرِ مَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ نُ نَ عَ سّيتِ مَ، عَ نُ عَ شَ قٍ مَتٍ. نَ تّمُي سُلٍمَنِ نَشَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن شِلِ، مِشِ وُلُ شُنيِيٍ، مِشِ كّمّ شُنيِيٍ، كِيتِسَيٍ، عِسِرَيِلَ يَرٍرَتِيٍ، عَ نُن دٍنبَيَ شُنيِ بِرِن. سُلٍمَنِ نُن حَمَ نَشَ سِفَ فَبَيٌن، يِرٍ عِتٍشِ كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ نُ نَ دّننَشّ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ نُ بَرَ نَشَن يَءِلَن فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. دَوُدَ نُ بَرَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تَن شَنِن دَرِ سَلَمُ، عَ عَ دْشْ كِرِ بَنشِ ندٍ كُي عَ نُ بَرَ نَشَن تِ. سِنفٍ، نَ كَنكِرَ نُ نَ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ نّ. سّرّشّبَدٍ يْشُي دَاشِ، عُرِ شَ دِ بّسَلّلِ، شُرُ شَ مَمَدِ، نُ بَرَ نَشَن يَءِلَن، نَ نُ نَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ يَ رَ. سُلٍمَنِ نُن حَمَ نَشَ سِفَ عَلَتَلَ وَشْنقٍ قٍندٍ مّننِ. سُلٍمَنِ نَشَ تٍ نَ سّرّشّبَدٍ يْشُي دَاشِ قّ مَ، عَلَتَلَ يَ شْرِ، كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ نَ دّننَشّ، عَ قَ سّرّشّ فَن دَاشِ وُلُ كٍرٍن بَ.
نَ كْي رَ، عَلَ نَشَ مِنِ سُلٍمَنِ مَ، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ وَ مَ سٍ نَشَن شْن، عَ قَلَ ﭑ بّ، ﭑ شَ عَ قِ عِ مَ.» سُلٍمَنِ نَشَ عَلَ يَابِ، «عِ بَرَ هِننّ ﭑ بَبَ دَوُدَ رَ، عِ بَرَ ﭑ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. يَكْسِ، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ نَشَن مَسٍن ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ، عِ شَ عَ رَكَمَلِ، بَرِ مَ عِ بَرَ ﭑ تِ حَمَ شُن مَ نَشَن فبٌ عَلْ شُبٍ. 10 ﭑ بَرَ عِ مَشَندِ يَكْسِ، عِ شَ لْننِ نُن قٍ كٌلٌنيِ قِ ﭑ مَ، عَلَكٌ ﭑ شَ نْ يِ حَمَ رَحّرّدٍ. شَ نَ مُ عَ رَ ندٍ نْمَ يِ حَمَ فبٍفبٍ رَحّرّدٍ؟»
11 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن سُلٍمَنِ بّ، «يِ نَن قَشِ عِ سٌندٌنيِ مَ. عِ مُ بَننَيَ مَشَندِ، شَ نَ مُ عَ رَ نَاقُلِ، شَ نَ مُ عَ رَ بِنيّ. عِ مُ ﭑ مَشَندِ ﭑ شَ عِ شْننَنتٍيٍ قَشَ. عِ مُ ﭑ مَشَندِ ﭑ شَ عِ شَ سِمَيَ شْن نَكُيَ. عِ لْننِ نُن قٍ كٌلٌنيِ نَن مَشَندِشِ، عَلَكٌ عِ شَ ﭑ مَ حَمَ رَحّرّ، ﭑ عِ تِشِ نَشٍيٍ شُن مَ. 12 نَ نَ عَ رَ ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ. ﭑ لْننِ نُن قٍ كٌلٌنيِ قِمَ نّ عِ مَ، ﭑ مَن بَننَيَ، نَاقُلِ، نُن بِنيّ سَمَ نَ قَرِ دَنفِقٍ مَنفّ بِرِن نَ نَشٍيٍ سِنفٍ تِ عَ نُن نَشٍيٍ تِمَ عِ دَنفِ شَنبِ.» 13 نَ كُي، سُلٍمَنِ نَشَ كٍلِ فَبَيٌن يِرٍ عِتٍشِ، كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ نُ نَ دّننَشّ، عَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ، عَ عِسِرَيِلَ رَحّرّ.
14 سُلٍمَنِ نَشَ سْورِ رَفِسٍيٍ نُن سٌي رَفِيٍ مَلَن. سْورِ رَفِسٍ وُلُ كٍرٍن كّمّ نَانِ، نُن سٌي رَفِ وُلُ قُ نُن قِرِن نَن نُ نَ مَنفَتَا رَ دَرِ سَلَمُ نُن تَا مَكَنتَشِ فبّتّيٍ كُي. 15 مَنفّ نَشَ عَ نِيَ فبٍتِ نُن شّيمَ شَ وُيَ دَرِ سَلَمُ دَنفِقٍ فّمّ شْرِ رَ. وُرِ قَنيِ نَشَن شِلِ سّدِرِ، نَ نَشَ وُيَ دَنفِقٍ سِكٌمٌرٌ وُرِ رَ نَشٍيٍ نَ سٍقٍلَ بْشِ مَ. 16 سُلٍمَنِ نُ سٌي سَرَ مَ مِسِرَ نُن كٌوَ بْشِ نَن مَ. مَنفّ شَ يُلّيٍ نَن نُ سِفَمَ عٍ سَرَدٍ عَ بّ. 17 عٍ سْورِ رَفِسٍ سَرَ فبٍتِ كِلٌ سٌلٌقٍرٍ رَ، عٍ سٌي سَرَ فبٍتِ كِلٌ كٍرٍن نُن عَ تَفِ رَ. عٍ نَ مْولِ سَرَ شِتِ نُن سِرِيَ مَنفّيٍ قَن بّ.
18 سُلٍمَنِ نَشَ يَامَرِ قِ عَ هْرْ مْبَنشِ شَ تِ عَلَتَلَ بّ، مَنفّ بَنشِ شَ تِ عَ تَن قَن بّ.