عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كٌرِنتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ عَننَبِ ثْلُ شَ بَتَاشّ قِرِن ندٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْي حَمَ بّ، نَشَن نُ نَ كٌرِنتِ تَا كُي فِرّكِ بْشِ مَ. عَ نُ بَرَ كَوَندِ تِ نَا عَ شَ بِيَاسِ قِرِن ندٍ كُي. مِشِ فبٍفبٍ نَشَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ، كْنْ عٍ حّرّ كِ مُ نُ فّشِ قَندٍ. ندٍيٍ مُ نُ لَنشِ عٍ بٌورٍيٍ مَ، ندٍيٍ نُ قٍ حَاشِيٍ رَبَمَ فِنّيٍ رَ، ندٍيٍ نُ وَ مَ عٍ يّتّ عِفبٌقٍ دَنشَنِيَتْي بٌورٍيٍ يَ مَ. نَ بِرِن قِندِشِ يَافِ نَن نَ دِينّلَيٍ تَفِ. نَ نَن عَ تٌشِ عَننَبِ ثْلُ نَشَ عَ شَ بَتَاشّ سِنفٍ سّبّ عٍ مَ.
كٌرِنتِكَيٍ تٌ نَ بَتَاشّ سِنفٍ شَرَن، ندٍيٍ نَشَ عَننَبِ ثْلُ شُي سُشُ، عٍ قَ فبِلٍن يُنُبِيٍ قْشْ رَ. ندٍيٍ مُ تِن نَ رَ. عٍ نَشَ قِندِ ثْلُ يَشُييٍ رَ، عٍ قٍ بِرِن نَبَ عَ شِلِ كَنَقٍ رَ. عٍ نَشَ عٍ يّتّ قِندِ شّيرَ قِسَمَنتٍيٍ رَ، كْنْ يّتّ عِفبٌي نَن تُن نُ عٍ رَ. نَ كُي، عَننَبِ ثْلُ نَشَ عَ شَ بَتَاشّ قِرِن ندٍ سّبّ كٌرِنتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ.
يِ بَتَاشّ عَ مَسٍنشِ نّ عَ عَننَبِ ثْلُ نَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ رَ. عَ نَشَ قٍ فبٍفبٍ مَسٍن دَنشَنِيَتْييٍ بّ، عَلَكٌ نَ وُلٍ قَلّيٍ نَشَ عٍ مَدَشُ عَ قَلَقٍ رَ عٍ نَشَ عٍ تُلِ مَتِ ثْلُ رَ سْنْن.
بَقٍ نَ رَ، يِ بَتَاشّ مَرَ سِ قَنيِ قِمَ كٌرِنتِكَيٍ مَ وَلِ ندٍيٍ شَ قٍ رَ عٍ نُ بَرَ نَشَن قْلْ دَرِ سَلَمُكَيٍ بّ. دَنشَنِيَتْي ندٍيٍ نُ نَ تْورّ كُي كَامّ شَ قٍ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. نَ كُي، دَنشَنِيَتْي حَمَ نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍ فبّتّيٍ، عٍ نَشَ كْبِرِ مَلَن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَلِقٍ رَ. كٌرِنتِكَيٍ سِنفٍ نَن نَ قْلْ، كْنْ ثْلُ عٍ رَ سِمَ يِ بَتَاشّ رَ عٍ شَ نَ وَلِ رَحْن.
يِ بَتَاشّ قِندِشِ كِتَابُي نَن نَ نَشَن سّرِيّ قَنيِ مَسٍنمَ تٌ دَنشَنِيَتْييٍ بّ. عَ لَنمَ وٌن شَ وٌن تُلِ مَتِ عَلَ شَ شّيرَيٍ رَ نَشٍيٍ نْندِ مَسٍنمَ. شَ عَ سَ لِ مِشِ ندٍ قَ عَ قَلَ عَ عَلَ شَ مِشِ نَ عَ رَ، كْنْ عَ شَ مَسٍنيِ مُ لَنشِ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ مَسٍنيِ سِنفٍيٍ مَ، عَ مُ لَنمَ مِشِ شَ بِرَ نَ كَنيِ قْشْ رَ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ سَابُي حَاشِ مْولِ مَ. عَ مَن لَنمَ وٌن شَ قٍ بِرِن نَبَ دَنشَنِيَتْي بٌورٍيٍ مَلِقٍ رَ عٍ شَ تْورّ كُي. عَلَ شَ شَنُنتٍيَ مْولِ شَ لُ وٌن بْحّ كُي.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ لُ عَ وَشْنكِ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كٌرِنتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
دَنشَنِيَتْي شَ لِمَنِيَ
ﭑ تَن ثْلُ، عَلَ بَرَ تِن نَشَن شَ قِندِ عَ شَ شّيرَ رَ، ﭑ نُن ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ تِمٌتٍ، مُشُ بَرَ وٌ شّيبُ، وٌ تَن عَلَ شَ دَنشَنِيَتْي نَشٍيٍ نَ كٌرِنتِ، عَ نُن سّنِيّنتْي بِرِن نَشٍيٍ نَ عَكَيِ. وٌن بَبَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ، عٍ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
تَنتُي نَ عَلَ بّ، نَشَن قِندِشِ وٌن مَرِفِ عِسَ بَبَ رَ، عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ. بَبَ كِنِكِنِنتٍ نَ عَ رَ، نَشَن مِشِيٍ رَلِمَنِيَمَ عٍ شَ قٍ بِرِن كُي. عَلَ وٌن نَلِمَنِيَمَ وٌن مَ تْورّ كُي، عَلَكٌ وٌن قَن شَ نْ تْورْ مِشِ فبّتّيٍ رَلِمَنِيَدٍ نَ كِ. وٌن مَ تْورّ شُن مَسَمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ رَ كِ نَشّ، وٌن مَ لِمَنِيَ قَن شُن مَسَمَ عَ سَابُي رَ نَ كِ نّ.
مُشُ نَ تْورْقٍ عَلَكٌ وٌ تَن شَ لِمَنِيَ نُن كِسِ سْتْ. مُشُ شَ لِمَنِيَ عَ نِيَمَ نّ وٌ قَن شَ لِمَنِيَ سْتْ عَلَكٌ وٌ قَن شَ نْ وٌ شَ تْورّ رَ. وٌن بِرِن نَ تْورْقٍ كِ كٍرٍن. مُشُ عَ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ وٌ شَ دَنشَنِيَ سْونّيَمَ نّ، بَرِ مَ وٌ لِمَنِيَ سْتْمَ وٌ شَ تْورّ نَن كُي.
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ وَ مَ وٌ شَ عَ كٌلٌن مُشُ حَشَنكَتّ نَشَن سْتْ عَسِ. عَ نُ فبٌ دَنفِ مُشُ سّنبّ رَ، مُشُ قَ عَ مَحْشُن مُشُ نَ قَشَقٍ نّ. نَ مَحْشُنيِ بَرَ لُ مُشُ شُنيِ عَلَكٌ مُشُ نَشَ مُشُ شَشِلِ تِ مُشُ يّتّ رَ، مُشُ شَ مُشُ شَشِلِ تِ عَلَ نَن نَ نَشَن قَشَمِشِيٍ رَكٍلِمَ. 10 عَ تَن نَن فبَنسَن مُشُ رَتَنفَشِ نَ قَشّ حَاشِ مَ. عَ مَن قَمَ نَ رَبَدٍ مُشُ بّ. مُشُ بَرَ لَ عَ رَ عَ مَن قَمَ نّ مُشُ رَتَنفَدٍ. 11 وٌ قَن نْمَ مُشُ مَلِدٍ نَ كُي وٌ شَ عَلَ مَشَندِ رَ. مِشِ فبٍفبٍ نَ عَلَ مَشَندِ مُشُ بّ، مِشِ فبٍفبٍ قَمَ نّ عَلَ تَنتُدٍ عَ شَ هِننّ شَ قٍ رَ عَ نَشَن قِمَ مُشُ مَ.
12 مُشُ سّيوَشِ يِ نَن مَ. مُشُ عَ كٌلٌن مُشُ بْحّ كُي عَ مُشُ بَرَ حّرّ دُنِحَ كُي وٌ يَ مَ سّنِيّنيِ نُن بْحّ قِيشّ كُي، نَشَن قَتَنشِ عَلَ رَ. مُشُ حّرّشِ نَ كِ نّ وٌ يَ مَ دَنفِقٍ يِرٍ بِرِن نَ. نَ حّرّ مْولِ مُ كٍلِشِ عَدَ مَدِ شَ لْننِ شَ مَ. عَ كٍلِشِ عَلَ شَ هِننّ نَن مَ. 13 مُشُ مُ سٍسٍ سّبّ وٌ مَ وٌ مُ نْمَ نَشَن تٌدٍ نُن عَ كٌلٌندٍ عَ قِيشّ رَ. عَ شْلِ ﭑ مَ وٌ شَ قَهَامُي شَ كَمَلِ نَ شَ قٍ رَ. 14 وٌ حَن بَرَ ندٍ كٌلٌن، كْنْ وٌ شَ قَهَامُي قَمَ نّ كَمَلِدٍ عَ كٌلٌنقٍ رَ عَ وٌن بِرِن بِنيّ سْتْمَ نّ وٌن مَرِفِ عِسَ قَ تّمُي وٌن بٌرٍ شَ قٍ رَ.
15 ﭑ تٌ نَ كٌلٌن، ﭑ نَشَ وَ سِفَقٍ وٌ يِرٍ عَلَكٌ وٌ مَن شَ هِننّ سْتْ. 16 ﭑ نَشَ وَ دَنفِقٍ وٌ يِرٍ ﭑ سِفَمَ مَسٍدٌن تّمُي نَشّ، ﭑ مَن شَ دَنفِ وٌ يِرٍ ﭑ كٍلِمَ مَسٍدٌن تّمُي نَشّ. نَ كِ وٌ نْمَ ﭑ مَلِدٍ ﭑ مَ بِيَاسِ كُي سِفَقٍ رَ يُدَيَ. 17 وٌ حْشْ عَ مَ نَتّ تٌنفٌشِ نَ عَ رَ عَدَ مَدِ كِ مَ، نَشَن وْيّن قِرِن قَلَمَ؟ 18 ﭑ بَرَ عَ قَلَ وٌ بّ عَلَ تِنشِنشِ شِلِ رَ، ﭑ مُ وُلٍ قَلَمَ ﭑ مَ مَسٍنيِ كُي. 19 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ، نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ دِ رَ، مُشُ نَشَن مَسٍنشِ وٌ بّ، عَ قَن مُ عَ يّتّ مَتَندِ مَ. ﭑ تَن، سِلَسِ، نُن تِمٌتٍ، مُشُ نَشَن كَوَندِشِ وٌ بّ، نَ بِرِن قِندِشِ نْندِ نَن نَ.
20 عَلَ قَمَ عَ شَ لَايِدِ بِرِن نَكَمَلِدٍ عِسَ سَابُي رَ. نَ نَن عَ رَ وٌن «عَمِنَ» رَتِنمَ عِسَ شِلِ رَ عَلَ شَ نْرّ شَ قٍ رَ. 21 عَلَ نَن وٌن بِرِن مَ دَنشَنِيَ رَ سَبَتِشِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. عَ بَرَ وٌن سُفَندِ، 22 عَ قَ عَ شَ تْنشُمَ سَ وٌن مَ، نَشَن عَ مَسٍنشِ عَ وٌن قِندِشِ عَ فبٍ نَن نَ. عَ بَرَ عَ يّتّ شَشِلِ رَ سٌ وٌن بْحّ عِ نَشَن عَ مَسٍنمَ عَ قَمَ نّ وٌن كِدٍ عَرِيَننَ رَ.
23 عَلَ نَ ﭑ سٍيدٍ رَ. ﭑ مُ فبِلٍنشِ كٌرِنتِ، عَلَكٌ عَ نَشَ قِندِ تْورّ رَ وٌ بّ. 24 مُشُ مُ وَ مَ دَنشَنِيَتْييٍ يَمَرِقٍ، كْنْ مُشُ وَ مَ كَقُقٍ نّ وٌ مَ عَلَكٌ وٌ شَ سّيوَ بَرِ مَ وٌ سَبَتِشِ دَنشَنِيَ كُي.