15
يُدَ مَنفّ عَسَرَيَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٦‏؛١ ٬ ٢٣
يٍرٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ عِسِرَيِلَ شُن مَ، عَمَسِيَ شَ دِ عَسَرَيَ نَشَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ. عَ مَنفّيَ سْتْ عَ حّ قُ نُن سٍننِ نَن مَ، عَ قَ حّ تٌنفٌ سُولِ نُن قِرِن مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ يٍكٌلِيَ، دَرِ سَلَمُكَ نَن نُ عَ رَ. عَ عَلَتَلَ وَشْنقٍ رَبَ نّ عَ كِ مَ، عَلْ عَ بَبَ عَمَسِيَ. كْنْ نَ بِرِن كُي، كُيٍ بَتُدٍيٍ مُ حْن فٍيَيٍ يِرٍ، مِشِيٍ نُ لُمَ سّرّشّيٍ نُن سُرَيِ مَن بَ رَ مّننِ. عَلَتَلَ نَشَ كُنّ قُرٍ سَ مَنفّ مَ، هَن عَ قَشَ لْشْي. عَ نُ سَبَتِشِ بَنشِ ندٍ نَن كُي، نَشَن نُ نَ عَ شَتِ مَ. عَ شَ دِ يٌتَمِ نَن نُ نَ عَ شَ قْشْي شُنيِ رَ، عَ مَن نُ عَ شَ مَنفّيَ قَن نَحّرّ مَ بْشِ كُي.
عَسَرَيَ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ قَنيِ نَشٍيٍ بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. عَسَرَيَ نَشَ لَاشِرَ، عٍ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ، دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ يٌتَمِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ سَكَرِ
يُدَيَ مَنفّ عَسَرَيَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَسَشَن ندٍ رَ، يٍرٌبٌوَ مِ شَ دِ سَكَرِ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ سَمَرِ، كِكٍ سٍننِ بُن مَ. عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَلْ عَ بٍنبَيٍ نَشَن نَبَ. عَ مُ فبِلٍن نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِ قْشْ رَ، عَ عِسِرَيِلَ تِ نَشَن نَ. 10 يَبّسِ شَ دِ سَلُمُ نَشَ يَنقَنتٍيَ مَشِرِ عَ شُن مَ، عَ عَ قَشَ يِبٍلٍيَمِ، عَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 11 سَكَرِ شَ تَرُشُي دْنشْي سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 12 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن كَمَلِ عَ شَ قَشّ كُي، عَ نَشَن مَسٍن يٍهُ بّ، عَ تٌ عَ مَسٍن، «عِ بْنسْي عِسِرَيِلَ يَمَرِ مَ نّ هَن عِ تٌلٌنتٌلٌنيِ.» عَ رَبَ نَ كِ نّ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ سَلُمُ
13 يَبّسِ شَ دِ سَلُمُ نَشَ تِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ، يُدَيَ مَنفّ عٌسِيَسِ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَنَانِ ندٍ رَ. عَ نَشَ مَنفّيَ رَبَ كِكٍ كٍرٍن سَمَرِ. 14 مٍنَشٍمِ، فَدِ شَ دِ سَلُمُ نَشَ كٍلِ تِرِ سَ، عَ تٍ سَمَرِ، عَ يَبّسِ شَ دِ سَلُمُ قَشَ، عَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 15 سَلُمُ شَ تَرُشُي دْنشْي، نُن عَ يَنقّ نَشَن تِ، نَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 16 نَ تّمُي، مٍنَشٍمِ نَشَ كٍلِ تِرِ سَ، عَ سِفَ تِقِسَ تَا فٍرٍدٍ. عَ نَشَ مّننِكَيٍ بِرِن قَشَ، عَ نُن نَشٍيٍ نُ نَ نَا رَبِلِنيِ، بَرِ مَ عٍ مُ نُ تِنمَ عَ شَ يَامَرِ رَ. هَلِ فِنّ قُرُشِيٍ، عَ نُ عٍ قَشَ نّ، عَ عٍ قُرِ رَبْو.
عِسِرَيِلَ مَنفّ مٍنَشٍمِ
17 يُدَيَ مَنفّ عَسَرَيَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَنَانِ ندٍ رَ، فَدِ شَ دِ مٍنَشٍمِ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَ مَنفّيَ حّ قُ نَن نَبَ سَمَرِ. 18 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ. عَ مُ فبِلٍن نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ، عَ عِسِرَيِلَ حَمَ تِ نَشَن نَ.
19 عَسِرِيَ مَنفّ ثُلُ نَشَ سٌ عِسِرَيِلَ بْشِ كُي، عَ شَ نَا فٍرٍ، كْنْ مٍنَشٍمِ نَشَ فبٍتِ كِلٌ وُلُ تٌنفٌ سَشَن قِ عَ مَ، عَلَكٌ عَ شَ عَ مَلِ عَ شَ مَنفّيَ شَ مَبَنبَن. 20 مٍنَشٍمِ نَشَ نَ كْبِرِ سْتْ عِسِرَيِلَ بَننَيٍ رَ، مِشِ كٍرٍن كٍرٍن فبٍتِ كٌلٍ تٌنفٌ سُولِ. عَ تٌ نَ قِ عَسِرِيَ مَنفّ مَ، نَ نَشَ عِسِرَيِلَ بْشِ فٍرٍقٍ لُ نَ، عَ فبِلٍن عَ شْنيِ.
21 مٍنَشٍمِ شَ تَرُشُي دْنشْي، نُن عَ نَشَن بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 22 مٍنَشٍمِ نَشَ لَاشِرَ، عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ. عَ شَ دِ ثٍكَشَيَ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ ثٍكَشَيَ
23 يُدَيَ مَنفّ عَسَرَيَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سُولِ ندٍ رَ، مٍنَشٍمِ شَ دِ ثٍكَشَيَ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ سَمَرِ. عَ نَشَ مَنفّيَ حّ قِرِن نَبَ. 24 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ مُ فبِلٍن نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ، عَ عِسِرَيِلَكَيٍ تِشِ نَشٍيٍ رَ. 25 عَ مَلِمَ ندٍ، رٍ مَلِيَهُ شَ دِ ثٍكَ، نَشَ عَ يَنقَ، عَ عَ قَشَ مَنفّ بَنشِ كُي سَمَرِ. فَلَدِكَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ نَشَ عَ مَلِ نَ كُي، عٍ عَرَفٌبٌ نُن عَرِيٍ قَن قَشَ. نَ دَنفِ شَنبِ ثٍكَ نَشَ تِ مَنفّ رَ ثٍكَشَيَ حْشْي رَ.
26 ثٍكَشَيَ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ قَنيِيٍ نَشٍيٍ بِرِن نَبَ، نَ بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.
عِسِرَيِلَ مَنفّ ثٍكَ
27 يُدَيَ مَنفّ عَسَرَيَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سُولِ نُن قِرِن ندٍ رَ، رٍ مَلِيَهُ شَ دِ ثٍكَ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ سَمَرِ. عَ نَشَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نَبَ. 28 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ مُ فبِلٍن نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ، عَ عِسِرَيِلَ حَمَ تِ نَشٍيٍ رَ. 29 ثٍكَ نُ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ عِسِرَيِلَ، عَسِرِيَ مَنفّ تِفِلَتِ ثِلٍسٍرِ نَشَ قَ، عَ عِيٌنٌ، عَبٍلِ بٍتِ مَاكَ، يَنٌوَ، كٍدٍ سِ، شَسٌرِ، فَلَدِ، نُن فَلِلٍ سُشُ، نَقَتَلِ بْشِ بِرِن، عَ نَ مِشِ بِرِن شَنِن عَسِرِيَ. 30 هٌسٍيَ، عٍلَ شَ دِ شّمّ نَشَ يَنقَنتٍيَ مَشِرِ، رٍ مَلِيَهُ شَ دِ ثٍكَ شُن مَ، عَ نَ قَشَ. عَ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ، عٌسِيَسِ شَ دِ شّمّ يٌتَمِ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن ندٍ رَ. 31 ثٍكَ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ نَشَن بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.
يُدَيَ مَنفّ يٌتَمِ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٧‏؛١ ٬ ٩
32 رٍ مَلِيَهُ شَ دِ ثٍكَ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عٌسِيَسِ شَ دِ يٌتَمِ نَشَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ شُن مَ. 33 عَ حّ مْشْحّن نُن سُولِ نَن نُ عَ رَ. عَ نَشَ مَنفّيَ حّ قُ نُن سٍننِ رَبَ دَرِ سَلَمُ. سَدْكِ شَ دِ يٍرُ سَ نَن نُ نَ عَ نفَ رَ. 34 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن نَقَن عَلَتَلَ مَ، عَلْ عَ بَبَ عٌسِيَسِ عَ رَبَ كِ نَشّ. 35 كْنْ نَ بِرِن كُي، كُيٍ بَتُدٍيٍ مُ حْن فٍيَيٍ يِرٍ، مِشِيٍ نُ لُمَ سّرّشّيٍ نُن سُرَيِ مَن بَ رَ مّننِ. يٌتَمِ نَشَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نَادّ ندٍ تِ، نَشَن شِلِ قُفٍ نَادّ.
36 يٌتَمِ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ نَشَن بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 37 نَ تّمُي عَلَتَلَ نَشَ عَ نِيَ عَرَ مِ مَنفّ رٍ سِن نُن رٍ مَلِيَهُ شَ دِ ثٍكَ شَ يُدَيَ فٍرٍ. 38 يٌتَمِ نَشَ لَاشِرَ، عٍ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ عَ بٍنبَ دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ عَشَسِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.