21
يُدَيَ مَنفّ مَنَسِ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٣٣‏؛١ ٬ ٢٠
مَنَسِ حّ قُ نُن قِرِن نَن نُ عَ رَ عَ قِندِ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ. عَ نَشَ لُ كِبَنيِ كُي حّ تٌنفٌ سُولِ بُن مَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ شٍقٍسِبَ. عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ بِرَ سِيٍ شَ نَامُنيِ حَاشِيٍ قْشْ رَ، عَلَتَلَ نَشٍيٍ كٍرِ نَ بْشِ مَ عِسِرَيِلَ بْنسْي يَ رَ. عَ نَشَ كُيٍ بَتُدٍيٍ يَءِلَن عَ بَبَ نُ بَرَ نَشٍيٍ كَنَ. عَ نَشَ بَلِ كُيٍ شَ سّرّشّبَدٍيٍ يَءِلَن، عَ عَسٍرَ كُيٍ تِ، عَلْ عِسِرَيِلَ مَنفّ عَكَبُ عَ رَبَ كِ نَشّ. عَ مَن نَشَ تُنبُييٍ بَتُ قْلْ، عَ عَ شِنبِ سِن نٍيٍ بُن مَ. عَ نَشَ سّرّشّبَدٍ ندٍيٍ تِ كُيٍيٍ بّ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي، نَشَن نُ تِشِ دَرِ سَلَمُ عَلَتَلَ شِلِ شَ قٍ رَ. عَ نَشَ سّرّشّبَدٍ ندٍيٍ تِ تُنبُييٍ بَتُقٍ رَ، عَلَتَلَ شَ بَنشِ تّتّ قِرِنيِيٍ كُي. عَ نَشَ عَ شَ دِ فَن سّرّشّ رَ. عَ نُ دُورٍ قٍ نُن سٍمَتٌي قٍ رَبَ، عَ نُ وْيّن حِننّيٍ نُن مِشِ قَشَشِيٍ رَ. عَ تِ عَلَتَلَ كَنكٍ، عَ نُ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ.
عَ نَشَ عَسٍرَ كُيٍ مَسٌلِشِ تِ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن دَوُدَ نُن عَ شَ دِ سُلٍمَنِ بّ بَنشِ نَشَن مَ قٍ رَ، «ﭑ بَرَ دَرِ سَلَمُ نُن يِ بَنشِ سُفَندِ عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن يَ مَ، ﭑ شِلِ سَبَتِدٍ رَ عَبَدَن. ﭑ مُ عِسِرَيِلَ كٍرِ مَ عٍ شَ بْشِ مَ سْنْن، ﭑ نَشَن قِشِ عٍ بٍنبَيٍ مَ، شَ عٍ سَ بِرَ مَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ نُن ﭑ مَ سّرِيّ قْشْ رَ، ﭑ مَ كٌنيِ مُنسَ نَشَن مَسٍن عٍ بّ.»
كْنْ عِسِرَيِلَ مُ عَلَتَلَ شُي سُشُ. عٍ شَ مَنفّ مَنَسِ نَشَ عٍ شُن تِ كِرَ حَاشِ شْن مَ. عٍ شَ يُنُبِيٍ نَشَ دَنفِ سِيٍ شَ يُنُبِيٍ رَ، عَلَتَلَ نَشٍيٍ سْنتْ عِسِرَيِلَ يَ رَ. 10 نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ مَسٍنيِ تِ عَ شَ نَمِحْنمّيٍ سَابُي رَ، عَ قَلَقٍ رَ، 11 «يُدَيَ مَنفّ مَنَسِ، عِ تٌ بَرَ يُنُبِ رَبَ دَنفِقٍ عَمٌرِكَيٍ رَ، عِ عَ نِيَ يُدَيَكَيٍ شَ كُيٍيٍ بَتُ، 12 ﭑ تَن عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ عَ مَسٍن عِ بّ، ﭑ فبَلٌي رَفٌرٌ مَ نّ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ مَ، نَشَن قِندِ مَ تّرّننَ رَ مِشِ بِرِن بّ. 13 ﭑ دَرِ سَلَمُ مَكِيتِمَ نّ عَلْ ﭑ عَ رَبَ سَمَرِ رَ كِ نَشّ. ﭑ وٌ شَ قٍ مَتٌمَ نّ عَلْ ﭑ عَكَبُ بْنسْي شَ قٍ مَتٌ كِ نَشّ. ﭑ دَرِ سَلَمُ مَقِندِ مَ نّ عَ لٍفٍرٍ مَ، عَلْ ثِلٍتِ مَقِندِ مَ كِ نَشّ عَ نَ فّ مَشَدٍ. 14 ﭑ نَ ﭑ مَ حَمَ دْنشْي رَبّحِنمَ نّ، ﭑ عٍ لُ عٍ يَشُييٍ سَفٌي، عٍ شُن نَكَنَ، عٍ هَلَكِ، 15 بَرِ مَ عٍ بَرَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن ﭑ مَ، عٍ تِ ﭑ كَنكٍ كَبِ ﭑ عٍ بٍنبَيٍ رَ مِنِشِ تّمُي نَشّ مِسِرَ بْشِ رَ.»
16 بَقٍ يُدَيَ شُن تِقٍ رَ كِرَ حَاشِ شْن مَ، مَنَسِ نَشَ دَرِ سَلَمُكَ فبٍفبٍ مَن قَشَ تْوحّفّ كُي. 17 مَنَسِ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ حَاشِ نَشٍيٍ بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 18 عَ نَشَ لَاشِرَ، عٍ نَشَ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ فَبُرِ ندٍ كُي مَنفّ بَنشِ شَنبِ رَ، مَنفّ عُسَ رَفَتَ دّننَشّ. عَ شَ دِ عَمٌن نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
يُدَيَ مَنفّ عَمٌن
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٣٣‏؛٢١ ٬ ٢٥
19 عَمٌن نُ بَرَ حّ مْشْحّن نُن قِرِن سْتْ، عَ تِ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ. عَ نَشَ مَنفّيَ حّ قِرِن نَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ مٍسُلٍمٍتِ، شَرُ سُ نَشَن بَرِ يٌتٌبَ بّ. 20 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَلْ عَ بَبَ مَنَسِ عَ رَبَ كِ نَشّ. 21 عَ نَشَ بِرَ عَ بَبَ شَ كِرَ قْشْ رَ قٍ بِرِن كُي، عَ نَشَ كُيٍيٍ بَتُ عَ بَبَ نَشٍيٍ بَتُ، عَ سُيِدِ عٍ بّ. 22 عَ نَشَ مّي عَ بٍنبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، عَ مُ بِرَ عَ شَ كِرَ قْشْ رَ. 23 عَ شَ كُنتِفِيٍ نَشَ عَ يَنقَ، عٍ عَ قَشَ عَ يّتّ بَنشِ كُي. 24 كْنْ حَمَ نَشَ نَ يَنقَنتٍيٍ قَشَ، عٍ عَ شَ دِ يٌسِيَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 25 عَمٌن شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قٍ نَشٍيٍ بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 26 عٍ نَشَ عَ رَفَتَ عَ شَ فَبُرِ كُي، مَنفّ بَنشِ شَنبِ رَ، مَنفّ عُسَ رَفَتَ دّننَشّ. عَ شَ دِ يٌسِيَ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.