عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثِيّرِ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسَ شَ شّيرَ ثِيّرِ نَشَ يِ كِتَابُي قِرِن ندٍ سّبّ دَنشَنِيَتْييٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ لِمَنِيَ، عٍ شَ لُ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ. عَ نَشَ عٍ رَتُ عَ عٍ شَ دَنشَنِيَ مُ قَتَنشِ قٍ قُقَقُ شَ رَ. عَ قَتَنشِ عِسَ شَ تَرُشُي نَن نَ، نَشَن قِندِشِ نْندِ يَتِ يَتِ رَ. ثِيّرِ سٍيدٍحْشْيَ بَمَ نَ تَرُشُي شَ قٍ رَ. عَ نَشَن تٌشِ عِسَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَ نُن عَ نَشَن كٌلٌنشِ نَمِحْنمّيٍ شَ كِتَابُييٍ كُي، نَ بِرِن بَرَ قِندِ سٍيدٍ رَ عَ نْندِ كِ مَ.
ثِيّرِ تٌ فّ نَ مَسٍندٍ، عَ مَن نَشَ عَ قَلَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ عَ مِشِيٍ نْمَ مِنِدٍ نَشٍيٍ عٍ يّتّ شِلِ قَلَمَ نَمِحْنمّ، شَ نَ مُ عَ رَ كَرَ مْشْ، كْنْ وُلٍ قَلّيٍ نَن عٍ رَ. نَ مِشِ مْولِ نَ نَ. وٌن نْمَ عٍ كٌلٌندٍ عٍ شَ وَلِ نُن عٍ شَ وْيّنيِ سَابُي نَن نَ. شَ عٍ شَ مَسٍنيِ نُن عٍ حّرّ كِ مُ لَنشِ عَلَ شَ كِتَابُي شَ سّرِيّ مَ، وُلٍ قَلّيٍ نَن عٍ رَ.
عَ رَحْنيِ ثِيّرِ عَ قَلَمَ عِسَيَنكَيٍ بّ عٍ شَ عٍ تُننَبّشِ، بَرِ مَ عِسَ قَمَ نّ فبِلٍندٍ دُنِحَ مَ عٍ قْشْ رَ، عَ قَ عٍ شَنِن عَرِيَننَ. ندٍيٍ نُ وَ مَ عِسَ شِلِ كَنَقٍ، عَ قَلَقٍ رَ عَ عِسَ بَرَ دُفُندِ، عَ عَ مُ قَ عَلْ عَ لَايِدِشِ كِ نَشّ. ثِيّرِ نَشَ عَ تَفِ رَبَ عٍ بّ عَ عِسَ دُفُندِقٍ قَتَنشِ عَ شَ شَنُنتٍيَ نَن نَ، بَرِ مَ عَ وَ مَ مِشِ فبٍفبٍ شَ سٌ عَ شَ نِينِ بُن بٍينُن عَ شَ قَ كِيتِ دْنشْي سَدٍ.
نَ مَسٍنيِ بِرِن قِندِشِ لِمَنِيَ نُن لْننِ نَن نَ وٌن بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كٌلٌنقٍ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثِيّرِ نَشَن سّبّ
1
شّيبُي
ﭑ تَن، سِمٌن ثِيّرِ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ كٌنيِ نُن عَ شَ شّيرَ، ﭑ بَرَ يِ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ. وٌن تَن نَشٍيٍ بَرَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ، وٌن بِرِن بَرَ دَنشَنِيَ كٍرٍن سْتْ وٌن مَرِفِ عَلَ نُن وٌن نَكِسِمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ تِنشِنيِ سَابُي رَ. عَلَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ فبٍفبٍ قِ وٌ مَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ كٌلٌنقٍ سَابُي رَ.
عِسَيَنكَيٍ حّرّ كِ
وٌن تٌ بَرَ عَلَ كٌلٌن، نَشَن وٌن شِلِشِ عَ شَ نْرّ نُن عَ شَ قَنيِ سَابُي رَ، عَ بَرَ قٍ بِرِن سٌ وٌن يِ عَ سّنبّ رَ، وٌن هَيِ نَ نَشَن مَ حّرّقٍ رَ عَ وَشْنكِ. عَلَ شَ نْرّ نُن عَ شَ قَنيِ بَرَ عَ نِيَ وٌن شَ قٍ لَايِدِشِ سْتْ نَشَن مَنِيّ مُ نَ، عَ قَلَقٍ رَ عَ وٌن شَ وٌن فِ قٍ حَاشِيٍ مَ دُنِحَ مَ، نَشٍيٍ قَتَنشِ مِشِ وَشْنقٍ كٌبِ رَ، وٌن قَ لُ عَلَ شَ نْرّ كُي.
نَ كُي، وٌ شَ كَتّ بِرِن نَبَ حّرّ كِ قَنيِ شَ سَ وٌ شَ دَنشَنِيَ شُن مَ،
عَلَ كٌلٌنقٍ شَ سَ وٌ حّرّ كِ قَنيِ شُن مَ،
وٌ شَ يّتّ سُشُي شَ سَ عَلَ كٌلٌنقٍ شُن مَ،
وٌ شَ تُننَبّشِ شَ سَ وٌ شَ يّتّ سُشُي شُن مَ،
وٌ شَ عَلَ يَرَفَاشُي شَ سَ وٌ شَ تُننَبّشِ شُن مَ،
نفَشَكٍرٍنيَ شَ سَ وٌ شَ عَلَ يَرَفَاشُي شُن مَ،
شَنُنتٍيَ قَن شَ سَ وٌ شَ نفَشَكٍرٍنيَ شُن مَ.
شَ نَ قٍ مْولِ شُن لُمَ مَسَ رَ وٌ بّ، نَ عَ نِيَمَ نّ وٌ شَ نْ وَلِدٍ مَرِفِ عِسَ بّ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، نَ مَن عَ نِيَ وٌ شَ نْ عَ كٌلٌندٍ عَ قَنيِ رَ. كْنْ شَ نَ مُ عَ رَ، وٌ بَرَ نّيمُ عَلَ وٌ شَ يُنُبِ دَنفِشِيٍ شَقَرِشِ كِ نَشّ. نَ كُي، وٌ بَرَ لُ عَلْ دْنشُي نَشَن مُ سٍ عِفبّمَ عَ قَنيِ رَ.
10 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، عَلَ بَرَ وٌ شِلِ، عَ بَرَ وٌ سُفَندِ. وٌ كَتّ بِرِن نَبَ عَلَكٌ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ سَبَتِ. شَ وٌ نَ رَبَ، وٌ مُ بِرَ مَ عَبَدَن. 11 نَ كُي، عَلَ وٌ رَ سّنّمَ نّ عَ قَنيِ رَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ، نَشَن قِندِشِ وٌن مَرِفِ نُن وٌن نَكِسِمَ رَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ كٌلٌنقٍ
12 ﭑ مُ تَفَنمَ وٌ رَتُقٍ رَ نَ قٍ مَ، هَلِ وٌ تٌ نْندِ كٌلٌن، عَ مَن سَبَتِشِ وٌ بْحّ عِ. 13 قَننِ ﭑ نَ دُنِحَ، عَ لَنمَ ﭑ شَ نُ وٌ رَتُ نَ قٍيٍ رَ، 14 بَرِ مَ وٌن مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ بّ ﭑ مُ بُمَ دُنِحَ مَ سْنْن. 15 كْنْ ﭑ كَتّ بِرِن نَبَمَ نّ، عَلَكٌ ﭑ نَ كٍلِ وٌ شُن مَ لْشْ نَشّ، وٌ شَ نْ رَتُدٍ نَ قٍيٍ مَ تّمُي بِرِن.
16 مُشُ تٌ وٌن مَرِفِ عِسَ سّنبّ نُن عَ قَ كِ مَسٍن وٌ بّ، عَ مُ قِندِشِ كِينِ مَدْشْشِ شَ رَ. مُشُ نَشَن مَسٍن وٌ بّ عِسَ شَ نْرّ شَ قٍ رَ، عَ قِندِشِ نْندِ يَتِ يَتِ نَن نَ، مُشُ نَشَن تٌشِ مُشُ يَ رَ. 17 بَبَ عَلَ نْرّ شُنفبٍ كَنيِ بَرَ عَ بِنيَ، عَ شُننَكٍلِ قِ عَ مَ يِ مَسٍنيِ رَ، «ﭑ مَ دِ شَنُشِ نَن يِ كِ، ﭑ سّيوَشِ نَشَن نَ.» 18 مُشُ نَ شُي مّ نّ، نَشَن كٍلِ كٌورٍ مَ، مُشُ تٌ نُ نَ عَ سّيتِ مَ فٍيَ سّنِيّنشِ قَرِ.
19 مُشُ عَ كٌلٌن نَمِحْنمّيٍ شَ مَسٍنيِيٍ قِندِشِ نْندِ يَتِ نَن نَ. وٌ لَن وٌ شَ وٌ حْشْ سَ نَ شْن مَ عَ قَنيِ رَ، عَلْ مِشِ عَ حْشْ سَمَ لَنثُي شَ يَنبّ شْن مَ كِ نَشّ كْي رَ هَن سُبَشّ. وٌ نَ نَ مَسٍنيِ قَهَامُ وٌ بْحّ كُي، نَ لُمَ نّ عَلْ لٌولٌي شَ نَءِيَلَنيِ نَشَن مَكّنّنمَ سُبَشّ مَ. 20 وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ عَ نَمِحْنمّ يٌ شَ سّبّلِ مُ قَتَنشِ عَ يّتّ رَ. 21 نَمِحْنمّ شَ مَسٍنيِ مُ قَتَنشِ عَدَ مَدِ حَنِفٍ شَ رَ، عَ قَتَنشِ عَلَ شَشِلِ يَتِ نَن نَ، نَشَن نَ مَسٍن نَمِحْنمّيٍ بّ.