عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَننَبِ سَمُوٍلِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ مَنفّ سِنفٍ سْلُ تٌ قَشَ، دَوُدَ نَشَ عَ بِنيَ كِ قَنيِ رَ. عَ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ سْلُ شَ مِشِيٍ بّ، عَ عَ مُ قٍ حَاشِ يٌ رَبَمَ عٍ رَ هَلِ سْلُ تٌ نُ بَرَ قِندِ دَوُدَ يَشُي رَ. نَ بِرِن عَ مَسٍنشِ نّ عَ دَوُدَ نُ وَ مَ بِرَقٍ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ.
يُدَيَكَيٍ نَشَ دَوُدَ تِ مَنفّ رَ عٍ شُن مَ، كْنْ عِسِرَيِلَ بْنسْي نَشٍيٍ نُ نَ كْولَ مَ، نٍيٍ مُ تِن. فٍرٍ نَشَ لُ يُدَيَ نُن عِسِرَيِلَ تَفِ. عَ رَحْنيِ عِسِرَيِلَكَيٍ قَن نَشَ تِن دَوُدَ شَ قِندِ عٍ شَ مَنفّ رَ.
دَوُدَ تٌ قِندِ مَنفّ رَ، عَ نَشَ فبَتَ سِفَدٍ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ قْشْ رَ، نَشَن مُ نُ سٌشِ دَرِ سَلَمُ سِندٍن. عَلَ نَشَ سّيوَ نَ شَ قٍ رَ، عَ قَ سَاتّ شِرِ عَ تَن نُن دَوُدَ بْنسْي تَفِ. عَ نَشَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ عَ مَنفّيَ مُ بَمَ عَ بْنسْي يِ رَ عَبَدَن.
دَوُدَ شَ يَامَرِ نَشَ سَبَتِ عَ قَنيِ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. عَ نَشَ سّنبّ سْتْ عَ يَشُييٍ شُن مَ. كْنْ نَ مَنفّيَ سْونّيَ كُي، دَوُدَ نَشَ قٍ كٌبِ ندٍ رَبَ. عَلَ نَشَ عَننَبِ نَتَن شّي دَوُدَ يِرٍ، عَ قَ نَ يُنُبِ نُن نَ يُنُبِ سَرٍ مَسٍن عَ بّ عَ قِيشّ رَ. دَوُدَ تٌ تُوبِ، عَلَ نَشَ دِحّ عَ مَ. نَ تَرُشُي قِندِشِ مَسٍنيِ قَنيِ نَن نَ عِبُنَدَ مَ بّ، عَلَ يُنُبِ شَقَرِ مَ كِ نَشّ.
كْنْ يُنُبِ تَن قٍ بِرِن كَنَمَ نّ. دَوُدَ شَ دٍنبَيَ نَشَ تْورْ كِ قَنيِ رَ. عَ شَ دِ عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ مَتَندِ، عَ عَ كٍرِ دَرِ سَلَمُ. عَ رَحْنيِ، دَوُدَ نَشَ فبِلٍن مَنفّيَ رَ، كْنْ عَ نُ بَرَ تْورْ عَ فبٍ رَ عَ شَ سِمَيَ كُي.
عَلَ شَ وٌن مَلِ شَشِلِ قَنيِ سْتْدٍ نَ تَرُشُي بِرِن كُي. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَننَبِ سَمُوٍلِ بّ
1
دَوُدَ سْلُ شَ قَشّ كٌلٌنقٍ
سْلُ قَشَ شَنبِ، دَوُدَ نَشَ فبِلٍن سِكِلَفَ كٍلِقٍ عَمَلّكِكَيٍ بْنبْدٍ. عَ نَشَ لُ نَا شِ قِرِن. عَ شِ سَشَن ندٍ، شّمّ ندٍ نَشَ قَ كٍلِ سْلُ يِرٍ. عَ نُ بَرَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو عَ مَ، عَ بّندّ سٌ عَ شُنيِ مَ سُننُن قٍ مَ. عَ تٌ سٌ دَوُدَ يِرٍ، عَ نَشَ عَ شِنبِ سِن عَ بُن مَ بِنيّ كُي. دَوُدَ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ كٍلِشِ مِندٍن؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ نَن ﭑ فِشِ عِسِرَيِلَ شَ فَلِ نَن يَ مَ.» دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «مُنسٍ دَنفِشِ نَا؟ نَ تَفِ رَبَ ﭑ بّ.» عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ عٍ فِ فٍرٍ مَ. مِشِ فبٍفبٍ بَرَ قَشَ عٍ يَ مَ. هَلِ سْلُ نُن عَ شَ دِ شّمّ يٌنَتَن بَرَ لَاشِرَ.» دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ شّمّ بّ، نَشَن نُ دّنتّفّ سَقٍ عَ بّ، عَ نَشّ، «عِ تَن عَ كٌلٌنشِ دِ، عَ سْلُ نُن عَ شَ دِ شّمّ يٌنَتَن بَرَ لَاشِرَ؟»
عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ سْلُ لِ فِلِبٌوَ فٍيَ نَن قَرِ عَ مَشْنْشِ عَ حَاشِ رَ. عَ نُ وَ مَ عَ يّتّ قَشَقٍ تَنبّ رَ، بَرِ مَ قِلِسِتَ سْورِ سٌي رَفِيٍ نُ بَرَ عَ رَشّتّن. عَ تٌ ﭑ تٌ، عَ نَشَ ﭑ شِلِ. ﭑ نَشَ عَ رَتِن. عَ نَشّ، ‹ندٍ نَ عِ تَن نَ؟› ﭑ نَشَ عَ يَابِ، ‹عَمَلّكِكَ ندٍ نَن ﭑ نَ.› عَ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ، ‹ﭑ مُ فّشِ قَشَدٍ، عِ شَ ﭑ مَلِ ﭑ شَ قَشَ.› 10 نَ كُي ﭑ نَشَ عَ قَشَ، بَرِ مَ ﭑ نَ كٌلٌن، عَ مُ كِسِمَ قٍوٌ. ﭑ نَشَ قَ عَ شَ مَنفّ تْنشُمَ نُن عَ شَ بّلّشّ رَ سٌي رَ عِ تَن ﭑ مَرِفِ شْن مَ.»
11 دَوُدَ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ عٍ شَ دٌنمَيٍ عِبْو سُننُنيِ كُي نَ دّنتّفّ شَ قٍ رَ. 12 عٍ نَشَ سْلُ، عَ شَ دِ شّمّ يٌنَتَن، نُن عَلَتَلَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ بْنسْي شَ حْنقٍ رَبَ، نَشٍيٍ قَشَشِ فٍرٍ كُي. عٍ نَشَ وَ، عٍ نَشَ سُن هَن نُنمَرٍ نٍيٍ شَ قٍ رَ.
13 دَوُدَ نَشَ نَ شّمّ مَشْرِن، نَشَن قَ دّنتّفّ سَ عَ بّ، «عِ كٍلِ مِندٍن؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «شْحّ عَمَلّكِكَ شَ دِ نَن ﭑ نَ.» 14 دَوُدَ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ تَن مُ فَاشُ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَشَدٍ؟» 15 دَوُدَ نَشَ عَ شَ سْورِ ندٍ شِلِ، عَ عَ يَمَرِ، «يِ شّمّ قَشَ!» عَ نَشَ نَ رَبَ. 16 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ نَ عَمَلّكِكَ بّ، «عِ تٌ عَ قَلَ عَ عِ بَرَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَشَ، عِ بَرَ عِ يّتّ شُن نَكَنَ. عَ لَنمَ عِ شَ قَشَ.»
17 دَوُدَ نَشَ يِ سُوكِ سّبّ سْلُ نُن عَ شَ دِ شّمّ يٌنَتَن شَ قٍ رَ، 18 عَ قَ يَمَرِ قِ يُدَيَكَيٍ شَ عَ شَرَن. عَ شِلِ نّ «شَلِ شَ سُوكِ.» عَ سّبّشِ يَسَرِ شَ بُكِ كُي.
19 «عِسِرَيِلَ، وٌ شَ مَنفّ شُنفبٍ بَرَ لَاشِرَ فٍيَ قَرِ،
سْورِ قَنيِيٍ بَرَ قَشَ.
20 وٌ نَشَ نَ قَلَ فَتِ تَا كُي،
وٌ نَشَ نَ شِبَارُ مَسٍن عَسِكَلْن تَا كُي،
عَلَكٌ قِلِسِتَ دِ فِنّيٍ نَشَ قَ سّيوَ،
عَلَكٌ عٍ تَن سُننَتَرٍيٍ شَ دِ فِنّيٍ نَشَ قَ حّلّشِن.
21 فِلِبٌوَ فٍيَيٍ، تُنّ نُن شِنِ نَشَ بِرَ وٌ مَ،
وٌ شَ شّيٍ نَشَ قَن،
بَرِ مَ مَنفّ سْلُ شَ كَنكٍ مَكَنتَسٍ بَرَ يَافِ سْتْ نَا،
تُرٍ يٌ مُ سٌمَ عَ مَ سْنْن!»
 
22 «يٌنَتَن شَ شَلِ بَرَ سْورِ شُنفبٍيٍ قَشَ،
سْلُ شَ تَنبّ شَ وَلِ بَرَ سْونّيَ.
23 سْلُ نُن يٌنَتَن نَشٍيٍ نُ رَقَنشِ مِشِيٍ مَ عٍ شَ سِمَيَ كُي،
عٍ بِرِن قَ قَشَ لْشْي كٍرٍن.
عٍ نُ شُلُن دَنفِ سّفّيٍ رَ.
عٍ سّنبّ نُ فبٌ دَنفِ يّتّيٍ رَ.
24 عِسِرَيِلَ دِ فِنّيٍ، وٌ شَ وَ سْلُ شَ قٍ رَ،
نَشَن نُ دُفِ قَنيِيٍ رَفٌرٌ مَ وٌ مَ،
نَشَن نُ شّيمَ قِمَ وٌ مَ شُنمَسٍيٍ رَ.»
 
25 «كٌرٌفبَيٍ بَرَ قَشَ فٍرٍ كُي.
يٌنَتَن بَرَ لَاشِرَ وٌ شَ فٍيَيٍ قَرِ.
26 يٌنَتَن نفَشَكٍرٍنيِ، ﭑ سُننُنشِ عِ شَ قٍ رَ.
عِ شَ قٍ نُ شْرْشْ ﭑ مَ!
عِ شَ شَنُنتٍيَ نُ نَ ﭑ بّ دَنفِ فِنّيٍ شَ شَنُنتٍيَ رَ.
27 كٌرٌفبَيٍ بَرَ قَشَ فٍرٍ كُي.
فٍرٍ سٌسٍيٍ بَرَ كَنَ.»