عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ قِرِن ندٍ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نُن عَ وَلِبٌورٍيٍ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ تّسَلٌنِكِ. قٍ نَشٍيٍ نُ دَنفِقٍ تّسَلٌنِكِ ثْلُ بَتَاشّ سِنفٍ سّبّ تّمُي، نٍيٍ تٌ مُ نُ فّشِ يَ عِبَدٍ، ثْلُ نَشَ فبِلٍن بَتَاشّ قِرِن ندٍ سّبّ رَ.
مِشِ كٌبِ نَشٍيٍ نُ نَ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ حَشَنكَتَقٍ، عٍ مُ نُ حَشَنكَتّ عِتِشِ. نَ كُي، ثْلُ نَشَ فبِلٍن دَنشَنِيَتْي حَمَ رَلِمَنِيَ رَ عَ شَ يِ بَتَاشّ قِرِن ندٍ كُي. عَ نَشَ عٍ رَ سِ عٍ شَ عٍ تُننَبّشِ دَنشَنِيَ كِرَ شْن مَ، عٍ نَشَ تَفَن وَلِ قَنيِ رَبَدٍ، عٍ شَ بِرَ عَلَ شَ نْندِ قْشْ رَ عَلْ ثْلُ عٍ كَوَندِ كِ نَشّ. ثْلُ نُ بَرَ عَ مّ، عَ مِشِ ندٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ نَشٍيٍ مُ نُ تِنمَ وَلِدٍ عَلَكٌ عٍ شَ عٍ يّتّ بَلٌي سْتْ. نَ كُي، عَ نَشَ نَ كَنيِيٍ رَ سِ عَ شْرْشْي رَ عٍ شَ بَ نَ مَ، عٍ نَشَ عٍ شَ كْنتْقِلِ دْشْ مِشِ فبّتّ يٌ شُن مَ. ثْلُ مَن نُ بَرَ عَ مّ عَ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ نُ بَرَ شِبَارُ سْتْ مِشِ ندٍ رَ، عَ مَرِفِ قَ لْشْي حَن نُ بَرَ عَ لِ. نَ كُي، عَ نَشَ نْندِ مَكّنّن عٍ بّ نَ قٍ مَ، عَ مَرِفِ شَ لْشْي مُ عَ لِمَ قٌ قٍ ندٍيٍ رَبَ سِندٍن عَلَ نَشٍيٍ رَفِرِشِ.
يِ كِتَابُي قِندِشِ مَسٍنيِ نَن نَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَن قِ ثْلُ مَ تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْييٍ نُن دَنشَنِيَتْييٍ بِرِن بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ يِ مَسٍنيِ شَ سٌ وٌن شَشِلِ كُي، وٌن شَ عَ رَ سَبَتِ وٌن بْحّ كُي. عَلَ شَ سّنبّ قِ وٌن مَ، وٌن مَ وَلِ نُن وْيّنيِ بِرِن شَ قِندِ عَ قَنيِ نَن نَ. عَلَ شَ وٌن سٌندٌنيِيٍ شُن تِ كِرَ قَنيِ شْن، وٌن شَ وٌن حّرّ عَلَ شَ شَنُنتٍيَ مَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ تُننَبّشِيَ مَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ وٌن سَنيِيٍ شَ شَن دَنشَنِيَ كُي. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
تّسَلٌنِكِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
ثْلُ، سِلِقَنُ، نُن تِمٌتٍ نَن يِ كِ، كَتَرَبِ وٌن بَبَ عَلَ نُن مَرِفِ عِسَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ نَشٍيٍ نَ تّسَلٌنِكِ.
وٌن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
عَلَ دُنِحَ بِرِن مَكِيتِقٍ تِنشِنيِ كُي
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ لَنمَ مُشُ شَ عَلَ تَنتُ وٌ شَ قٍ رَ تّمُي بِرِن. مُشُ شَ تَنتُي لَنشِ بَرِ مَ وٌ شَ دَنشَنِيَ شُن مَسَقٍ كِ قَنيِ، عَ نُن وٌ شَ شَنُنتٍيَ وٌ بٌرٍ بّ. نَ كُي، مُشُ وٌ مَتْشْمَ عَلَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ وٌ شَ تُننَبّشِيَ نُن دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ وٌ نَشٍيٍ مَسٍنقٍ وٌ شَ حَشَنكَتّ نُن تْورّ بِرِن كُي.
نَ بَرَ عَلَ شَ كِيتِ تِنشِنشِ مَسٍن، بَرِ مَ وٌ نَ نَشَن عِمِنِقٍ، نَ نَن عَ مَسٍنمَ عَ وٌ دَشَ وٌ شَ لُ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ، وٌ تْورْقٍ نَشَن شَ قٍ رَ. عَلَ تِنشِن. مِشِ نَشٍيٍ وٌ حَشَنكَتَمَ، عَ عٍ سَرٍ قِمَ حَشَنكَتّ نَن نَ. وٌ تَن نَشٍيٍ بَرَ حَشَنكَتَ، عَ مَلَبُي قِمَ نّ وٌن بِرِن مَ مَرِفِ عِسَ عَ نُن عَ شَ مَلٍكّ سّنبّمَيٍ قَمَ تّمُي نَشّ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ. عٍ نُن تّ وٌلٍنشِ نَن فٌرٌ مَ. عَلَ كٌلٌنتَرٍيٍ، نَشٍيٍ مُ وٌن مَرِفِ عِسَ شَ مَسٍنيِ رَبَتُمَ، عٍ سَرٍ قِمَ حَشَنكَتّ نَن نَ. نَ مِشِيٍ شَ كِيتِ قِندِ مَ فبَلٌي نَن نَ دَندٍ يٌ مُ نَشَن مَ. مَرِفِ عٍ مَكُيَمَ نّ عَ يّتّ رَ نُن عَ سّنبّ نْرْشِ رَ 10 عَ نَ قَ تّمُي نَشّ. نَ لْشْي عَ شَ سّنِيّنتْييٍ نُن عَ مَنتٌنيِيٍ بِرِن عَ تٌمَ نّ، عٍ كَابَ، عٍ عَ مَتْشْ. وٌ قَن لُمَ نّ نٍيٍ يَ مَ، بَرِ مَ وٌ دَنشَنِيَ نّ مُشُ شَ سٍيدٍحْشْيَ مَ.
11 نَ كُي، مُشُ عَلَ مَشَندِ مَ وٌ بّ تّمُي بِرِن، عَلَكٌ وٌن مَرِفِ عَلَ شَ وٌ لُ عَلْ عَ مِشِ نَشَن شِلِشِ نَ دَشَ كِ نَشّ. مُشُ مَن عَ مَشَندِ مَ عَ شَ وٌ شَ حَنِفٍ قَنيِ بِرِن نَكَمَلِ عَ نُن وٌ شَ وَلِ قَنيِ نَشٍيٍ كٍلِمَ وٌ شَ دَنشَنِيَ مَ. نَ رَبَمَ عَ سّنبّ نَن سَابُي رَ. 12 مُشُ نَ مَشَندِ تِمَ عَلَكٌ مَرِفِ عِسَ شَ مَتْشْي سْتْ وٌ سَابُي رَ، وٌ قَن شَ مَتْشْي سْتْ عِسَ رَ. يِ بِرِن نَبَمَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ سَابُي نَن نَ.