عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِمٌتٍ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ ثْلُ تٌ نُ نَ فٍيلِ كُي رْ مَ، عَ نَشَ بَتَاشّ ندٍ قَن سّبّ عَ مَلِمَ تِمٌتٍ مَ. عَ حَن نُ بَرَ كٍرٍن سّبّ عَ مَ نُ، كْنْ عَ مَن نَشَ عَ قِرِن ندٍ سّبّ، عَلَكٌ عَ شَ فبِلٍن سّرِيّ ندٍيٍ مَ. عَننَبِ ثْلُ نُ بَرَ تْورْ عَ فبٍ رَ فٍيلِ كُي، مِشِ يٌ مُ نُ نَ عَ قّ مَ نَشَن نُ عَ مَلِمَ. عَ نَ بِرِن مَسٍنمَ يِ بَتَاشّ كُي، بَرِ مَ تِمٌتٍ نُ لُشِ نّ عَلْ ثْلُ شَ دِ.
عَننَبِ ثْلُ نَشَ سّرِيّ قَلَ تِمٌتٍ بّ نَ بَتَاشّ سِنفٍ كُي نَشَن نُ نْمَ عَ مَلِدٍ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ وَلِ كُي. يِ بَتَاشّ كُي، عَ لُشِ عَلْ ثْلُ وَ مَ تِمٌتٍ رَلِمَنِيَقٍ عَ يّتّ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ. ثْلُ عَ يّتّ شَ تْورّيٍ نُن عَ حّرّ كِ مَسٍنمَ عَ بّ، عَلَكٌ عٍ شَ قِندِ مِسَالِ رَ تِمٌتٍ بّ.
عَننَبِ ثْلُ شَ بَتَاشّ قِرِن ندٍ كُي، عَ تِمٌتٍ رَتُمَ تِمٌتٍ دَنشَنِيَشِ كِ نَشّ، عَ نُن عَ عَلَ شَ وَلِ سُشُشِ كِ نَشّ. تِمٌتٍ كِتَابُي كٌلٌن عَ مَمَ نُن عَ نفَ نَن سَابُي رَ. نَ شَرَنيِ تِدٍ نُ فبٌ تِمٌتٍ بّ عَلَكٌ عَ شَ قِندِ عَلَ شَ وَلِكّ رَ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
نَ كِتَابُي تِدٍ نُ فبٌ تِمٌتٍ بّ، عَ تِدٍ مَن نُ فبٌ مِشِيٍ بّ عَ نَشٍيٍ كَوَندِ. عَلَ شَ مَسٍنيِ نَشَن سّبّشِ كِتَابُي كُي عَ قِندِشِ لْننِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ، عَدَ مَدِ هَيِ نَ نَشَن مَ. شَ مِشِيٍ مُ بِرَ نَ قْشْ رَ، عٍ شَ دُنِحّءِفِرِ نُن عٍ شَ عَلِفِيَمَ مُ سْونّيَمَ عٍ بّ.
عَننَبِ ثْلُ نَ قَن مَسٍنمَ يِ كِتَابُي كُي. عَ وَشَتِ دْنشْي شَ قٍيٍ قَلَمَ تِمٌتٍ بّ عَلَكٌ عَ شَ كَوَندِ تِ سّنبّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ مِشِيٍ لُمَ تَنتَنيِ نَن كُي نَشٍيٍ قَمَ عٍ رَلْيدٍ عَبَدَن. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ مَ. عَلَ شَ لْننِ قَنيِ قِ وٌن قَن مَ عَلَكٌ يَرٍ شَ سْونّيَ وٌن بّ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِمٌتٍ مَ
1
لِمَنِيَ
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ رَ عَلَ وَشْنكِ. لَايِدِ تٌنفٌشِ وٌن بّ كِسِ شَ قٍ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي نَن نَ. ﭑ نَ يِ بَتَاشّ سّبّقٍ تِمٌتٍ نَن مَ، نَشَن قِندِشِ ﭑ مَ دِ مَشَنُشِ رَ. بَبَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، عٍ شَ هِننّ، كِنِكِنِ، نُن بْحّسَ قِ عِ مَ.
ﭑ بَرَ عَلَ تَنتُ، ﭑ نَشَن بَتُمَ حَنِفٍ قِيشّ رَ عَلْ ﭑ بٍنبَيٍ عَ رَبَشِ كِ نَشّ. ﭑ عَلَ مَشَندِ مَ نّ عِ بّ كْي نُن يَنيِ رَ، بَرِ مَ ﭑ نَن ﭑ نَتُشِ عِ يَيٍ نَن مَ. ﭑ مَن نُ وَ مَ عِ تٌقٍ هَن، عَلَكٌ ﭑ شَ سّيوَ عَ قَنيِ رَ. ﭑ مَن ﭑ نَتُشِ عِ شَ دَنشَنِيَ نَن مَ، قِلَنكَقُيحَ مُ نَ نَشَن كُي، نَشَن نُ نَ عِ مَمَ لٌوِ سِ قَن يِ رَ، عَ نُن عِ نفَ عٍوُنِسٍ. ﭑ عَ كٌلٌن عِ قَن دَنشَنِيَشِ نَ كِ نّ.
نَ كُي، ﭑ بَرَ عِ رَلِمَنِيَ عِ شَ عَلَ سّنبّ رَوَلِ، عَ نَشَن قِشِ عِ مَ ﭑ تٌ ﭑ بّلّشّ سَ عِ شُنيِ مَ. عَلَ مُ فَاشُ شَشِلِ شَ سٌشِ وٌن يِ رَ. عَ بَرَ شَشِلِ قِ وٌن مَ نَشَن قِندِشِ سّنبّ، شَنُنتٍيَ، نُن يّتّ سُشُي رَ. عِ نَشَ يَافِ وٌن مَرِفِ شَ سٍيدٍحْشْيَ بَدٍ. عِ مَن نَشَ يَافِ ﭑ نَ، ﭑ تَن نَشَن نَ فٍيلِ كُي وٌن مَرِفِ شَ قٍ رَ. عَ لَنمَ وٌن بِرِن شَ تْورْ عِسَ شَ شِبَارُ قَنيِ شَ قٍ رَ عَلَ سّنبّ سَابُي رَ. عَ تَن نَن وٌن نَكِسِشِ، عَ تَن نَن وٌن شِلِشِ عَ شَ سّنِيّنيِ مَ. عَ مُ نَ رَبَشِ وٌن مَ كّوَلِ سَابُي شَ رَ، عَ نَ حَنِفٍشِ عَ يّتّ نَن نَ. عَ هِننّشِ وٌن نَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ قٍ نَن نَ كَقِ دُنِحَ قْلّ.
10 يَكْسِ وٌن بَرَ نَ هِننّ تٌ وٌن نَكِسِمَ عِسَ شَ قَ كُي، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ. عَ بَرَ قَشّ سّنبّ كَنَ، عَ كِسِ قٍ رَ مِنِ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ سَابُي رَ، عَلَكٌ عَدَ مَ نَشَ قَشَ سْنْن. 11 عَلَ ﭑ قِندِشِ كَوَندِلَ، شّيرَ، نُن كَرَ مْشْ نَن نَ نَ شِبَارُ قَنيِ شَ قٍ رَ. 12 ﭑ نَ تْورْقٍ نَ وَلِ نَن شَ قٍ رَ، كْنْ ﭑ مُ يَافِمَ نَ رَ، بَرِ مَ ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ دَنشَنِيَشِ نَشَن مَ. ﭑ بَرَ لَ عَ رَ عَ نْمَ ﭑ مَ كِسِ رَفَتَدٍ هَن نَ لْشْي. 13 ﭑ نْندِ نَشَن مَسٍنشِ عِ بّ، نَ شَ قِندِ عِ شَ مِسَالِ رَ، عِ بِرَ مَ نَشَن قْشْ رَ دَنشَنِيَ نُن شَنُنتٍيَ رَ، عَلْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. 14 عَلَ نَشَن تَشُشِ عِ رَ، عِ شَ مّينِ نَ مَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ، نَشَن سَبَتِشِ وٌن عِ.
15 عِ عَ كٌلٌن عَسِكَيٍ بِرِن بَرَ ﭑ نَبٌلٌ، عَلْ قِفٍلٌ نُن هٍرٍ مٌفٍنٍ. 16 عَلَ شَ كِنِكِنِ عٌنٍسِقٌرٌ نُن عَ شَ دٍنبَيَ مَ، بَرِ مَ عَ نُ لُمَ ﭑ نَلِمَنِيَ رَ. عَ مُ يَافِ ﭑ نَ ﭑ تٌ نَ فٍيلِ كُي. 17 عَ تٌ قَ رْ مَ، عَ نَشَ ﭑ قٍن هَن عَ نَشَ ﭑ تٌ. 18 مَرِفِ شَ كِنِكِنِ عَ مَ نَ كِيتِ لْشْي. عِ عَ كٌلٌن دَنفِ بِرِن نَ عَ ﭑ مَلِشِ كِ نَشّ عٍقّسّ.