عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ لُكِ نَشَن عِنيِلَ عِسَ سّبّ، عَ نَشَ كِتَابُي قِرِن ندٍ سّبّ نَشَن شِلِ «عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي». عِنيِلَ عِسَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عِسَ قٍ نَشَن نَبَشِ عَ شَ سِمَيَ كُي. يِ كِتَابُي قِرِن ندٍ قْلْشِ بٌورٍ كِتَابُي دَنشِ دّننَشّ، عَ قَن عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ نُن عَ شَ شّيرَيٍ نَشَن نَبَ عَلَكٌ عِسَ شَ مَسٍنيِ شَ يٍنسٍن دُنِحَ بِرِن نَ.
بٍينُن عِسَ شَ عَ شَ شّيرَيٍ شّي عٍ شَ عَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِ دُنِحَ بِرِن بّ، عَ نَشَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَفٌرٌ عٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ سّنبّ سْتْ عَ شَ وَلِ رَبَقٍ مَ. عٍ تٌ نَ سْتْ، عٍ نَشَ كَوَندِ تِ قْلْ دَرِ سَلَمُ. مِشِ فبٍفبٍ نَشَ لَ عٍ شَ مَسٍنيِ رَ، عٍ قِندِ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ رَ. كَابَنَكٌ فبٍفبٍ نَشَ رَبَ عَلَكٌ مِشِ شَ لَ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ مَسٍنيِ رَ.
نَ كَوَندِ نُ سّنبّ سْتْقٍ دَرِ سَلَمُ تّمُي نَشّ، عِسَ يَشُييٍ نَشَ دَنشَنِيَتْييٍ تْورْ قْلْ. نَ كُي، عِسَ قْشِرَبِرّيٍ نَشَ يٍنسٍن دَرِ سَلَمُ قَرِ مَ. عٍ نَشَ سِفَ كَوَندِ تِ رَ يُدَيَ نُن سَمَرِ بْشِ مَ. سٌرَ سِنفٍ هَن سٌرَ قُ نُن قِرِن ندٍ، نَ وَلِ نَن مَسٍنشِ وٌن بّ. ثِيّرِ تِدٍ فبٌ نَ تَرُشُي كُي.
نَ شَنبِ عَلَ نَشَ شّيرَ فبّتّ شِلِ نَشَن قِندِشِ ثْلُ رَ. بٍينُن عَلَ شَ عَ شِلِ، ثْلُ نُ عِسَ قْشِرَبِرّيٍ حَشَنكَتَمَ عِسِرَيِلَ شَ دِينّ شِلِ رَ. كْنْ عِسَ نَشَ عَ يّتّ مَسٍن ثْلُ بّ، عَ قَ عَ شّي حَمَنّ فبّتّيٍ مَ. نَ كُي، عِسَ شَ شِبَارُ بَرَ دَنفِ عِسِرَيِلَ نَانِنيِ رَ سِفَقٍ رَ بْشِيٍ مَ سِ فبّتّيٍ نُ نَ دّننَشّ.
ثْلُ نَشَ نَ وَلِ رَبَ يِرٍ وُيَشِ، كٍلِ دَرِ سَلَمُ هَن رْ مَ. يُوِقِيٍ نَشَ عَ حَشَنكَتَ كِ قَنيِ، كْنْ عٍ مُ نْ عَ رَ. عَ نُ كَوَندِ تِمَ يُوِقِيٍ شَ سَلِدٍيٍ نَن كُي، عَ مَن نُ عَ تِ سِ فبّتّيٍ شَ سَلِدٍيٍ كُي. عَ نَ رَبَ نّ عَلَكٌ دُنِحَ بِرِن شَ عَ كٌلٌن عِسَ بَرَ نَشَن نَبَ عٍ بّ.
نَ بِرِن كُي، تٌ دَنشَنِيَتْييٍ نْمَ عَ كٌلٌندٍ عِسَ قْشِرَبِرّ سِنفٍيٍ دُنِحَ عِفِرِشِ كِ نَشّ. عٍ شَ وَلِ شَ قِندِ مِسَالِ رَ وٌن بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ شَشِلِ سْتْقٍ رَ يِ كِتَابُي سَابُي رَ. عَمِنَ.
عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي
1
عِسَ تٍقٍ كٌورٍ مَ
تٍيٌقِلٌ، ﭑ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ مَ كِتَابُي سِنفٍ كُي عِسَ نَشَن بِرِن قَلَشِ نُن عَ نَشَن نَبَشِ كَبِ عَ قْلّ هَن عَ تٍ لْشْي كٌورٍ مَ. بٍينُن عَ شَ تٍ كٌورٍ مَ، عَ نَشَ يَامَرِ قِ عَ شَ شّيرَ سُفَندِشِيٍ مَ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ.
عَ شَ حَشَنكَتّ شَنبِ، عَ نَشَ مِنِ عٍ مَ شِ تٌنفٌ نَانِ بُن مَ، عَ عَ يّتّ مَسٍنمَ عٍ بّ كِرَيَ وُيَشِ عَ عَ حِحّ نَ عَ رَ. عَ نُ قَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ قٍ قَلَ عٍ بّ. عَ نُ عٍ يَ مَ تّمُي نَشّ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ نَشَ وٌ مَكُيَ دَرِ سَلَمُ رَ. وٌ شَ لُ بٍ هَن بَبَ عَلَ عَ شَ لَايِدِ رَكَمَلِمَ تّمُي نَشّ، عَلْ ﭑ نَ مَسٍنشِ وٌ بّ كِ نَشّ. يَيَ وٌ شُنشَ يٍ نَن شْورَ، كْنْ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن قَمَ فٌرٌدٍ وٌ مَ يِ سَشَنيِ.»
عَوَ، شّيرَيٍ تٌ عٍ مَلَن، عٍ نَشَ عِسَ مَشْرِن، «مَرِفِ، عِ عِسِرَيِلَ مَنفّيَ رَفبِلٍنمَ عَ رَ يِ تّمُي نّ؟» عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «نَ وَشَتِ كٌلٌنقٍ مُ نَ وٌ تَن شَ مَ. نَ نَتّ نَ بَبَ عَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن يِ رَ. كْنْ، وٌ سّنبّ سْتْمَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَ قَ وٌ مَ تّمُي نَشّ. وٌ قِندِ مَ ﭑ مَ سٍيدٍيٍ نَن نَ دَرِ سَلَمُ نُن يُدَيَ بِرِن، سَمَرِ، هَن دُنِحَ دَندٍ.»
عَ تٌ فّ نَ مَسٍنيِ تِدٍ، عَلَ نَشَ عَ رَتٍ كٌورٍ مَ عٍ يَ شْرِ، نُشُي قَ عَ نْشُن عٍ يَ تٌدٍ رَ. 10 عٍ تٌ نُ عَ مَتٌمَ عَ تٍقٍ كٌورٍ مَ، شّمّ قِرِن نَشَ مِنِ عٍ مَ، سٌسٍ قِيشّ رَفٌرٌشِ عٍ مَ. 11 عٍ نَشَ عَ مَسٍن عِسَ قْشِرَبِرّيٍ بّ، «وٌ تَن فَلِلٍكَيٍ، مُنقٍ رَ وٌ تِشِ بٍ وٌ نُ قَ كٌورٍ مَتٌ؟ يِ عِسَ نَشَن تٌنفٌشِ وٌ تَفِ تٍقٍ كٌورٍ مَ، عَ مَن قَمَ نّ عَلْ وٌ عَ تٌشِ سِفَ رَ كِ نَشّ.»
يُدَ سِ حْشْي
12 نَ شَنبِ عٍ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ، كٍلِقٍ فٍيَ مَ نَشَن شِلِ عٌلِوِ فٍيَ. كٍلِقٍ نَ فٍيَ مَ هَن دَرِ سَلَمُ، يَامِلّ كٍرٍن نَ عَ رَ. 13 عٍ نَشَ سٌ كٌورٍ بَنشِ كُي، عٍ نُ دَرِشِ عٍ مَلَن نَ دّننَشّ. نَشٍيٍ نُ نَ نَ؛ ثِيّرِ، يَيَ، يَكِ، عَندِرٍ، قِلِثُ، تٌمَسِ، بَرٌتٌلٌمٍ، مَتِيُ، يَكِ عَلِقَ شَ دِ، سِمْن نَشَن قِندِ سٍلٌتِ رَ، نُن يُدَ سِ، يَكِ شَ دِ. 14 عٍ بِرِن نُ عَلَ مَشَندِ مَ حَنِفٍ كٍرٍن نَ، عٍ نُن فِنّيٍ، عَ نُن مَرِيَمَ، عِسَ نفَ، عَ نُن عِسَ شُنيَيٍ.
15 لْشْ ندٍ ثِيّرِ نَشَ كٍلِ، عَ تِ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ. مِشِ كّمّ مِشِ مْشْحّن حْندْن نُ مَلَنشِ نَا. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، 16 «ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَن مَسٍنشِ كِتَابُي كُي دَوُدَ سَابُي رَ، يُدَ سِ شَ قٍ رَ، نَشَن تِ مِشِيٍ يَ رَ عِسَ سُشُقٍ مَ، نَ بِرِن بَرَ كَمَلِ. 17 عَ نُ نَ مُشُ تَن شّيرَيٍ نَن يَ مَ. مُشُ بِرِن نَن نُ شّيرَ وَلِ رَبَمَ. 18 عٍ نَشَ بْشِ سَرَ يِ شّمّ شَ قٍ كٌبِ رَبَشِ سَرٍ رَ. يُدَ سِ نَشَ قَشَ مّننِ، عَ بِرَ، عَ قُرِ بُلَ، عَ قُرِنفّيٍ نَشَ مِنِ عَ رَ. 19 دَرِ سَلَمُكَيٍ بِرِن نَشَ يِ قٍ كٌلٌن. عٍ نَشَ نَ بْشِ شِلِ قَلَ عَكٍلٍدَ مَ، نَ نَن قَلَشِ عٍ شَ شُي ‹وُلِ بْشِ›.»
20 «عَ سّبّشِ يَبُرَ دَوُدَ كُي، ‹عَ شَ بَنشِ شَ بَلَن، مِشِ يٌ نَشَ سَبَتِ نَا.› عَ مَن سّبّشِ، ‹شّيرَ فبّتّ شَ تِ عَ حْشْي رَ.› 21‏-22 عَوَ نَ كُي، عَ لَنمَ شّمّ كٍرٍن شَ سُفَندِ نَشَن نْمَ مُشُ مَلِدٍ سٍيدٍيَ رَبَدٍ عِسَ شَ مَرَكٍلِ شَ قٍ رَ. عَ لَنمَ وٌن شَ مِشِ سُفَندِ نَشَن نُ نَ وٌن يَ مَ، وٌن نُن مَرِفِ عِسَ تٌ نُ عَ رَ، كٍلِقٍ يَيَ عِسَ شُنشَ يٍ شْورَ تّمُي نَشّ، هَن عِسَ تٍ كٌورٍ مَ تّمُي نَشّ.»
23 عٍ نَشَ مِشِ قِرِن مَسٍن؛ يُسُقُ نَشَن نُ شِلِ بَرَ سَبَ، عٍ مَن نُ نَشَن شِلِ قَلَمَ يُسُتُ، عَ نُن مَتِيَسِ. 24 نَ شَنبِ عٍ نَشَ عَلَ مَشَندِ، «مَرِفِ، عِ تَن نَشَن بِرِن بْحّ مَ قٍ كٌلٌن، عَ مَسٍن مُشُ بّ عِ مِشِ نَشَن سُفَندِشِ يِ قِرِنيِيٍ تَفِ. 25 نَ شَ قِندِ يُدَ سِ حْشْي رَ شّيرَيَ نُن وَلِ رَبَقٍ رَ، بَرِ مَ يُدَ سِ بَرَ سِفَ عَ سِفَدٍ.» 26 عٍ نَشَ مَتِيَسِ سُفَندِ عَلَ شَ مَلِ رَ. عَ نَشَ سَ يِ شّيرَ قُ نُن كٍرٍنيِيٍ شُن مَ.