عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عَمٌسِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ عَمٌسِ نَمِحْنمّ نَن نُ عَ رَ نَشَن كَوَندِ تِ يُدَيَ مَنفّ يُسِيَ شَ وَشَتِ. نَ تّمُي عِسِرَيِلَ بْشِ، عَلَ نَشَن قِشِ عَ شَ حَمَ مَ كَبِ عَننَبِ مُنسَ شَ تّمُي، عَ نُ بَرَ تَشُن دْشْ قِرِن. عَ يِرٍقَنيِ سّيتِ شِلِ يُدَيَ، عَ كْولَ سّيتِ شِلِ عِسِرَيِلَ. مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ نُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. عَ مُ تِن بِرَدٍ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، عَ شَ حَمَ قَن مُ لُ كِرَ قَنيِ شْن مَ.
عَننَبِ عَمٌسِ نَشَ كَوَندِ تِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، عَلَكٌ عٍ شَ فبِلٍن عٍ شَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ. عَ نَشَ تْنيِ دْشْ كُيٍيٍ بَتُقٍ رَ. عٍ مُ عَلَتَلَ بَتُقٍ رَبّحِن، كْنْ عٍ نُ بَرَ كُيٍ بَتُي قَن سَ نَ قَرِ. نَ نَن عَ رَ عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَننَبِ عَمٌسِ سَابُي رَ، عَ عٍ شَ سَلِ بِرِن بَرَ قِندِ سَلِ قُقَقُ رَ. عَلَ مُ وَ مَ عَ قِرِن ندٍ شْن مَ.
نَ وَشَتِ عِسِرَيِلَكَ وُيَشِيٍ نُ بَرَ نَاقُلِ فبٍفبٍ سْتْ. عٍ نَشَ عَ مَحْشُن عَ نَ بِرِن قِندِشِ عَلَ شَ بَرَكّ نَن نَ عٍ تَن مَبِرِ. عَننَبِ عَمٌسِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَ نَ نَاقُلِ مُ نُ كٍلِشِ عَلَ شَ مَ، عَ كٍلِشِ عٍ شَ قٍ كٌبِيٍ نَن مَ عٍ نَشٍيٍ رَبَشِ سٍتَرٍيٍ رَ.
عَننَبِ عَمٌسِ تٌ فّ عٍ كَلَمُدٍ نَ قٍ مَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ عَ عَلَتَلَ قَمَ نّ عٍ حَشَنكَتَدٍ عَ حَاشِ رَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ عَ مَحْشُنشِ نّ عَ قٍ شْرْشْي يٌ مُ نْمَ عٍ لِدٍ، كْنْ عَمٌسِ نَشَ عٍ مَيَندِ عٍ شَ فبِلٍن عَلَ شَ سّرِيّ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عٍ بِرِن قَمَ نّ هَلَكِدٍ.
عَلَتَلَ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ حَشَنكَتَ عَلْ عَننَبِ عَمٌسِ عَ قَلَ عٍ بّ كِ نَشّ. عٍ يَشُييٍ نَشَ عٍ فٍرٍ عَ حَاشِ رَ. عِسِرَيِلَكَ نَشٍيٍ مُ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ نَشَ لُ كٌنيِيَ كُي حَمَنّ مَ. عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ بِرِن نَشَ كَمَلِ.
يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ تِدٍ فبٌ تٌ مِشِيٍ بّ. عَ لَنمَ وٌن شَ وٌن تُلِ مَتِ يِ كَوَندِ رَ عَلَكٌ وٌن شَ دَنشَنِيَ عَلَ مَ عَلْ عَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. شَ نَ مُ عَ رَ وٌن قَن قَمَ نّ حَشَنكَتّ سْتْدٍ عَلْ عِسِرَيِلَكَيٍ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عَمٌسِ بّ
1
عَننَبِ عَمٌسِ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ عَمٌسِ، تٍكٌوَكَ شُرُ سٍ كَنيِ، نَشَ لَامَتُنيِ تٌ عِسِرَيِلَ شَ قٍ رَ يُدَيَ مَنفّ يُسِيَ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ، يٌوَ سِ شَ دِ شَ وَشَتِ، حّ قِرِن بٍينُن بْشِ شَ سّرّن.
عَننَبِ عَمٌسِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
«عَلَتَلَ عَ شَاحّ شُي رَ مِنِمَ سِيٌنِ مَ عَلْ يّتّ،
عَ عَ شُي عِتٍشِ رَ مِنِمَ كٍلِ دَرِ سَلَمُ.
سّشّ مُ نَ قِيلِيٍ مَ شُرُ سٍيٍ نَشَن دٌنمَ،
كَرٍ مٍلٍ فٍيَ قَن بَرَ شَرَ.»
دَ مَسِ شَ يُنُبِ سَرٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن،
«دَ مَسِ شَ يُنُبِ رَبَشِ سَشَنيِ،
شَ نَ مُ عَ رَ نَانِ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ ﭑ مَ نَتّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ فَلَدِ كَنَ عَ حَاشِ رَ،
عَلْ بْشِ بُشَمَ كِ نَشّ.
ﭑ تّ دِنمَ شَسَيٍلِ شَ بَنشِ رَ نَ نَن مَ.
نَ تّ نَن قَمَ بٍن هَدَدَ شَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ فَندٍ.
ﭑ دَ مَسِ شَ نَادّ بَلَن سٍ فِرَ مَ نّ.
ﭑ عَوٍنِكَيٍ هَلَكِمَ نّ فُلُنبَ كُي،
عَ نُن مَنفّ نَشَن نَ بٍتِ عٍدٍن.
سِرِيَ حَمَ شَنِنمَ نّ كِرِيَ كٌنيِيَ كُي.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
فَسَ شَ يُنُبِ سَرٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن،
«فَسَ شَ يُنُبِ رَبَشِ سَشَنيِ،
شَ نَ مُ عَ رَ نَانِ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ ﭑ مَ نَتّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ تَا ندٍيٍ شَ حَمَ بِرِن شَنِن عٍدٌن كٌنيِيَ كُي.
ﭑ تّ دِنمَ فَسَ تّتّ رَ نَ نَن مَ.
نَ قَمَ نّ عَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ فَندٍ.
ﭑ عَسِدٌدِكَيٍ هَلَكِمَ نّ،
عَ نُن مَنفّ نَشَن نَ عَسِكَلْن.
ﭑ عٍكِرٌن حَشَنكَتَمَ نّ،
قِلِسِتَكَيٍ بِرِن قَشَمَ نّ.»
مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
تِرٍ شَ يُنُبِ سَرٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن،
«تِرٍ شَ يُنُبِ رَبَشِ سَشَنيِ،
شَ نَ مُ عَ رَ نَانِ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ ﭑ مَ نَتّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ تَا ندٍيٍ شَ حَمَ بِرِن شَنِن عٍدٌن كٌنيِيَ كُي،
عٍ سَاتّ كَنَ عٍ نَشَن تٌنفٌ عٍ نُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِ عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ.
10 ﭑ تّ دِنمَ تِرٍ تّتّ رَ نَ نَن مَ.
نَ تّ قَمَ نّ عَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ فَندٍ.»
عٍدٌن شَ يُنُبِ سَرٍ
11 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن،
«عٍدٌن شَ يُنُبِ رَبَشِ سَشَنيِ،
شَ نَ مُ عَ رَ نَانِ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ ﭑ مَ نَتّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ فٍرٍ سَنتِدّفّمَ رَ.
عٍ مُ كِنِكِنِ عٍ مَ،
عٍ شَ شْنّ شُن نَن تُن مَسَمَ.
12 ﭑ تّ دِنمَ نّ تٍمَن نَ.
نَ تّ نَن قَمَ بٌسَرَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ فَندٍ.»
عَمٌنِ شَ يُنُبِ سَرٍ
13 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن،
«عَمٌنِكَيٍ شَ يُنُبِ رَبَشِ سَشَنيِ،
شَ نَ مُ عَ رَ نَانِ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ ﭑ مَ نَتّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ فَلَدِ فِنّ قُرُشِيٍ قُرِيٍ رَبْو سَنتِدّفّمَ رَ،
عَلَكٌ عٍ شَ بْشِ شُن شَ مَسَ.
14 ﭑ تّ رَدّشّمَ رَابَ تّتّ رَ نَ نَن مَ.
نَ تّ نَن قَمَ عَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ فَندٍ.
15 عٍ شَ مَنفّ نُن عَ شَ كُنتِفِيٍ قَمَ نّ شَنِندٍ كٌنيِيَ كُي،
فٍرٍ سْنشْي رَتٍ فٍرٍ سٌ لْشْي،
تُرُننَادّ قٌيٍ مِنِ شُي لْشْي.»
عَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.