عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كْلْسِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عِسَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ عِسَيَنكَيٍ مَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ كْلْسِ تَا كُي. ثْلُ مُ نُ قِندِشِ كَوَندِلَ سِنفٍ شَ رَ نَشَن عِسَ شَ قٍ مَسٍن عٍ بّ، كْنْ عَ عٍ كٌلٌن رْ مَ نّ، عَ نُ نَ فٍيلِ دّننَشّ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ مَسٍنيِ ندٍ قِ ثْلُ مَ كْلْسِكَيٍ بّ، عَ نُن عِسَيَنكَيٍ بِرِن بّ نَشٍيٍ نُ سَ قَمَ لُدٍ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ. يِ كِتَابُي كُي، مِشِ نْمَ لْننِ فبٍفبٍ سْتْدٍ عِسَ شَ قٍ مَ عَ نُن عِسَيَنكَيٍ حّرّ كِ شَ قٍ مَ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَ شَ مَسٍنيِ سَابُي رَ عَلَكٌ وٌن شَ سّيوّ سْتْ دُنِحَ مَ، وٌن مَن شَ سّيوّ سْتْ عَلِفِيَمَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
كْلْسِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، عَلَ عَ رَفِرِشِ نَشَن شَ قِندِ عِسَ شَ شّيرَ رَ. مُشُ نُن تِمٌتٍ نَن يِ بَتَاشّ سّبّقٍ وٌ تَن مَ، كْلْسِكَيٍ سّنِيّنتْييٍ. وٌ بَرَ قِندِ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ دَنشَنِيَتْي رَ بَرِ مَ وٌ لَشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ. وٌن بَبَ عَلَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
ثْلُ كْلْسِكَيٍ تَنتُقٍ
مُشُ بَرَ عَلَ تَنتُ، وٌن مَرِفِ عِسَ بَبَ. مُشُ عَلَ مَشَندِ مَ وٌ بّ تّمُي بِرِن. مُشُ يِ نَن مّشِ، وٌ بَرَ دَنشَنِيَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ مَ، وٌ مَن بَرَ عَلَ شَ سّنِيّنتْي بِرِن شَنُ. وٌ شَشِلِ تِشِ قٍ رَ عَلَ نَشَن نَفَتَشِ وٌ يَ رَ كٌورٍ مَ. وٌ شَ دَنشَنِيَ نُن وٌ شَ شَنُنتٍيَ كٍلِمَ نَ نَن مَ. وٌ بَرَ نَ بِرِن مّ عَلَ شَ نْندِ كُي نَشَن قِندِشِ شِبَارُ قَنيِ رَ. نَ شِبَارُ قَنيِ بَرَ قِندِ فٍينِ رَ دُنِحَ بِرِن بّ. عَ مَن بَرَ قِندِ فٍينِ رَ وٌ بّ وٌ عَلَ شَ هِننّ يَتِ كٌلٌنشِ تّمُي نَشّ. وٌن نفَشَكٍرٍنيِ، مُشُ وَلِبٌورٍ عٍثَقِرَ سِ نَن وٌ شَرَنشِ نَ نْندِ رَ. عَ بَرَ قِندِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وَلِكّ تِنشِنشِ رَ وٌ بّ. عَ بَرَ عَ مَسٍن مُشُ بّ عَ وٌ مِشِ شَنُمَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ.
ثْلُ كْلْسِكَيٍ رَلِمَنِيَقٍ
نَ نَن عَ تٌشِ، مُشُ قَن، كَقِ مُشُ نَشَ نَ كٌلٌن، مُشُ عَلَ مَشَندِقٍ نّ وٌ بّ تّمُي بِرِن، عَ شَ قَهَامُي نُن شَشِلِ قَنيِ قِ وٌ مَ عَلَكٌ وٌ شَ عَلَ سَفٌ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ. 10 وٌ شَ وٌ حّرّ عَلْ وٌن مَرِفِ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. وٌ شَ قٍ قَنيِ مْولِ بِرِن نَبَ. وٌ شَ عَلَ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ. 11 وٌ شَ سّنبّ سْتْ عَ شَ سّنبّ مَفَاشُشِ سَابُي رَ، عَلَكٌ وٌ شَ وٌ تُننَبّشِ، وٌ مَن شَ دِحّ، 12 وٌ مَن شَ بَبَ عَلَ تَنتُ سّيوّ كُي. عَ بَرَ عَ رَفِرِ وٌ شَ نْ سّنِيّنتْييٍ كّ سْتْدٍ نَءِيَلَنيِ كُي. 13 عَ بَرَ وٌن نَمِنِ سٍنتَنّ شَ نْي بُن مَ، نَشَن قِندِشِ دِ مِ رَ، عَ وٌن نَسٌ عَ شَ دِ شَنُشِ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ. 14 نَ دِ بَرَ وٌن شُنسَرَ، عَ بَرَ وٌن مَ يُنُبِيٍ شَقَرِ.
عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ
15 عَلَ مُ تٌمَ، كْنْ عَ شَ دِ قِندِشِ عَ مِسَالِ نَن نَ. دَالِ بِرِن قِسَمَنتٍ نَن عَ رَ. 16 عَ تَن نَن سٍ بِرِن دَا، نَشَن نَ كٌورٍ مَ، نَشَن نَ بْشِ مَ، نَشَن تٌمَ، نَشَن مُ تٌمَ، مَنفّيٍ، يَامَرِتْييٍ، نْلَيٍ، سّنبّمَيٍ. نَ بِرِن دَاشِ عَ سَابُي نَن نَ، نَ بِرِن دَاشِ عَ يّتّ نَن بّ. 17 بٍينُن سٍ كٍرٍن شَ دَا، عَ تَن نُ نَ. عَ بِرِن نَ نَ عَ تَن نَن سَابُي رَ. 18 دَنشَنِيَتْي حَمَ شُنيِ نَ عَ تَن نَن نَ. نَ لُمَ نّ عَلْ عَ قَتٍ يَتِ يَتِ. عَ تَن نَن نَ قٍ بِرِن قْلّ رَ. عَ تَن نَن سِنفٍ رَكٍلِ قَشّ مَ، عَلَكٌ عَ شَ قِندِ دُنِحَ قِسَمَنتٍ رَ. 19 عَ نَشَ رَقَن عَلَ مَ عَ شَ عِسَ رَكَمَلِ عَلَ شَ قٍ بِرِن نَ. 20 عَ مَن بَرَ تِن قٍ بِرِن مَسٌدٍ عَ رَ عَ شَ دِ شَ قَشّ سَابُي رَ. بْحّسَ شَ لُ عَلَ نُن دُنِحَ بِرِن تَفِ، نَشَن نَ كٌورٍ نُن بْشِ مَ. نَ لَنيِ بَرَ لُ عٍ تَفِ عَلَ شَ دِ وُلِ سَابُي رَ، نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ.
21 سِنفٍ رَ، وٌ تَن نُن عَلَ، وٌ تَفِ نُ عِكُيَ. عَ يَشُييٍ يَتِ يَتِ نَن نُ نَ وٌ رَ، بَرِ مَ وٌ نُ قٍ حَاشِيٍ مَحْشُنمَ، وٌ مَن نُ عٍ رَبَمَ. 22 كْنْ يَكْسِ، لَنيِ بَرَ لُ وٌ تَفِ عَلَ شَ دِ شَ قَشّ سَابُي رَ، عَلَكٌ وٌ شَ سّنِيّن، وٌ شَ تِ عَلَ يَ عِ، تَنتَنيِ نُن مَرَكْرْ سِ يٌ مُ نَ وٌ مَ سْنْن. 23 كْنْ عَ لَنمَ نّ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ سَبَتِ، عَ شَ سّنبّ سْتْ، عَلَكٌ وٌ نَشَ مَكُيَ قٍ قَنيِ رَ نَشَن نَفَتَشِ وٌ بّ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ سَابُي رَ. نَ شِبَارُ قَنيِ وٌ نَشَن مّشِ، عَ مَسٍنشِ نّ دُنِحَ بِرِن بّ. ﭑ تَن يَتِ وَلِمَ نَ نَن مَ.
ثْلُ شَ وَلِ
24 يَكْسِ، ﭑ بَرَ حّلّشِن ﭑ تْورْقٍ مَ وٌ شَ قٍ رَ. ﭑ يّتّ يَتِ قَمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ تْورّ رَكَمَلِدٍ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ قٍ رَ، نَشَن لُشِ عَلْ عَ قَتٍ. 25 ﭑ بَرَ قِندِ دَنشَنِيَتْييٍ حَمَ شَ وَلِكّ رَ. عَلَ بَرَ ﭑ شّي ﭑ شَ عَ شَ مَسٍنيِ بِرِن تَفِ رَبَ وٌ بّ. 26 نَ فُندٌ نُ نْشُنشِ نّ مِشِ بِرِن مَ، كَبِ تّمُي شْننَكُيٍ. كْنْ يَكْسِ، عَلَ بَرَ نَ مَسٍن عَ قِيشّ رَ عَ شَ سّنِيّنتْييٍ بِرِن بّ. 27 عَ وَشِ نّ نَ فُندٌ شَ مَسٍن عٍ بّ سِ بِرِن تَفِ، عٍ شَ عَ شَ نْرّ تٌقَنيِ تٌ. نَ فُندٌ نَن يِ كِ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَ وٌ عِ، عَ تَن نَن نْشِ عَ نِيَدٍ وٌ شَ عَ شَ نْرّ سْتْ. 28 مُشُ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن مَ قٍ مَسٍنمَ عَدَ مَدِ بِرِن بّ. مُشُ عٍ بِرِن شَرَنمَ نّ لْننِ رَ، عَلَكٌ مِشِ بِرِن شَ كَمَلِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. 29 نَ نَن عَ تٌشِ، ﭑ نَ وَلِقٍ عِسَ سّنبّ رَ، نَشَن ﭑ مَلِمَ عَ قَنيِ رَ.