عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ دَنِيّلِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ دَنِيّلِ شَ كِتَابُي قٍيٍ مَسٍنمَ نَشٍيٍ دَنفِشِ بَبِلْن بْشِ مَ. عَلَ نُ بَرَ عَ نِيَ بَبِلْن مَنفّ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَنِن، عٍ شَ لُ كٌنيِيَ كُي عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. نَ مَنفّ نَشَ سّفّتَلَ شَرَنشِ ندٍيٍ تٌنفٌ، عٍ شَ قِندِ عَ شَ وَلِكّ شُنفبٍيٍ رَ عَ شَ بَنشِ كُي. عَننَبِ دَنِيّلِ نُ نَ نَ مِشِيٍ يَ مَ.
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن بَبِلْنكَيٍ بّ دَنِيّلِ سَابُي رَ، سّنبّ لُمَ نّ مِشِ يِ رَ نَشَن عَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُمَ تّمُي بِرِن. دَنِيّلِ تٌ تٌندِ سٍ رَهَرَ مُشِ دٌندٍ، عَلَ نَشَ يَلَنيِ قِ عَ مَ دَنفِقٍ عَ بٌورٍيٍ رَ. عَ تٌ تٌندِ كُيٍيٍ بَتُدٍ، عَلَ نَشَ عَ رَتَنفَ قَشّ حَاشِ مَ. عَ تٌ تٌندِ سَلِ رَبّحِندٍ، عَلَ نَشَ عَ رَكِسِ يّتّ شَاحّشِيٍ مَ. عَلَ نَشَ كَابَنَكٌي فبٍفبٍ رَبَ دَنِيّلِ سَابُي رَ عَ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ.
بَقٍ نَ قٍ مْولِ رَ، يِ كِتَابُي قٍ فبٍفبٍ مَسٍنمَ نّ مِشِيٍ بّ دُنِحَ حّرّ كِ شَ قٍ رَ. عَلَتَلَ قِندِشِ دُنِحَ مَنفّ بِرِن شَ مَنفّ شُنفبٍ نَن نَ. نَ كُي عَ دُنِحَ سِ مَنفّيَيٍ رَحّرّ مَ نّ عَلْ عَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. نَ قٍ تٌمَ يِ كِتَابُي كُي، عَ قَ قِندِ قَهَامُي رَ وٌن بّ عَلَ شَ مَنفّيَ شَ قٍ رَ. وٌن نْمَ نّ لِمَنِيَ سْتْدٍ نَ مَرَكٌلٌنيِ كُي.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ قَهَامُي نُن لِمَنِيَ سْتْ يِ كِتَابُي سَابُي رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ دَنِيّلِ بّ
1
عَننَبِ دَنِيّلِ سِفَقٍ بَبِلْن بْشِ مَ
يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِمِ شَ مَنفّيَ حّ سَشَن ندٍ رَ، بَبِلْن مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ سِفَ دَرِ سَلَمُ فٍرٍدٍ، عَ شَ سْورِيٍ قَ مّننِ رَبِلِن فٍرٍ كِ مَ. مَرِفِ نَشَ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِمِ سَ عٍ بّلّشّ، عَ نُن عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ يِرَبَسٍ سّنِيّنشِ ندٍيٍ. مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ نٍيٍ شَنِن بَبِلْن بْشِ مَ عَ شَ عَلَ شَ بَنشِ كُي، نَاقُلِ رَفَتَمَ دّننَشّ.
مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَسِثٍنَسِ بّ، عَ شَ وَلِكّيٍ شَ مَنفّ، عَ شَ عِسِرَيِلَ قٌنِكٍ ندٍيٍ سُفَندِ مَنفّ شَبِلّ يَ مَ، شَ نَ مُ كُنتِفِ دٍنبَيَيٍ يَ مَ. عَ شَ شَشِلِمَ شَرَنشِيٍ سُفَندِ نَشٍيٍ قَتٍ يَلَنشِ، نَشٍيٍ تٌقَن، عَلَكٌ عٍ شَ نْ وَلِدٍ مَنفّ شَ بَنشِ كُي، عٍ مَن شَ بَبِلْن شُي نُن عَ سّبّلِ شْرِ شَرَن. مَنفّ نَشَ دٌنسٍ نُن وّنِ عِتَشُن عٍ مَ، عٍ بَلٌمَ نَشَن نَ حّ سَشَن بُن مَ. نَ دَنفِ شَنبِ، عٍ شَ سٌ وَلِقٍ مَنفّ بّ. يُدَيَكَ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ دَنِيّلِ، شَنَنِيَ، مِكَيٍلِ، نُن عَسَرَيَ. مَنفّ شَ وَلِكّيٍ شُنيِ نَشَ شِلِ نّينّ سَ عٍ شُن مَ. عَ نَشَ دَنِيّلِ شِلِ سَ «بٍلٍتٍسَسَرِ.» عَ نَشَ شَنَنِيَ شِلِ سَ «سَدِرَكِ.» عَ نَشَ مِكَيٍلِ شِلِ سَ «مٍسَكِ.» عَ نَشَ عَسَرَيَ شِلِ سَ «عَبٍدِنٍفٌ.»
دَنِيّلِ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ عَ يّتّ رَتَنفَ مَنفّ شَ دٌنسٍ رَهَرَ مُشِيٍ نُن عَ شَ وّنِ مَ. عَ نَشَ وَلِكّيٍ شَ مَنفّ مَيَندِ عَ شَ تِن نَ رَ. عَلَ تٌ نُ بَرَ عَ رَفِرِ دَنِيّلِ شَ رَقَن عَ مَ، وَلِكّيٍ شَ مَنفّ نَشَ دِحّ عَ مَ. 10 عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ بَرَ فَاشُ ﭑ مَ مَنفّ يَ رَ، نَشَن بَرَ دٌنسٍ نُن مِنسٍ عِتَشُن وٌ مَ. شَ عَ سَ وٌ تٌ، وٌ قَتٍ بَشِ وٌ مَ، وٌ قَتٍ مُ قَن عَلْ بٌورٍيٍ، مَنفّ قَمَ نّ ﭑ شُنيِ بَدٍ ﭑ دّ عِ.»
11 دَنِيّلِ نَشَ عَ كَنتَمَ يَابِ، وَلِكّيٍ شَ مَنفّ نُ بَرَ نَشَن تِ دَنِيّلِ، شَنَنِيَ، مِكَيٍلِ، نُن عَسَرَيَ شُن مَ، 12 «عِ شَ مُشُ مَتٌ شِ قُ بُن مَ. سَنسِ بٌفِيٍ نُن يٍ فبَنسَن سٌ مُشُ يِ رَ. 13 نَ دَنفِ شَنبِ، عِ شَ مُشُ لَهَلّ نُن بٌورٍيٍ لَهَلّ مَتٌ، نَشٍيٍ مَنفّ شَ دٌنسٍ دٌنمَ. نَ تّمُي، عِ شَ نَتّ تٌنفٌ عِ رَبَقٍ مَ.» 14 عٍ كَنتَمَ نَشَ تِن نَ رَ، عَ شَ عٍ مَتٌ شِ قُ بُن مَ. 15 شِ قُ تٌ دَنفِ، عٍ لَهَلّ نُ قَن دَنفِ بٌورٍيٍ رَ، نَشٍيٍ نُ مَنفّ شَ دٌنسٍ دٌنمَ. 16 نَ نَن عَ تٌشِ، عٍ كَنتَمَ نَشَ سَنسِ بٌفِيٍ سٌ عٍ يِ رَ مَنفّ شَ دٌنسٍ نُن وّنِ حْشْي رَ.
17 عَلَ نَشَ قٍ كٌلٌنيِ، لْننِ، نُن قَهَامُي قِ يِ قٌنِكٍ نَانِ مَ. دَنِيّلِ نَشَ نْ لَامَتُنيِيٍ نُن شِيٍيٍ قَسَرِدٍ. 18 وَشَتِ تٌ حْن، مَنفّ نُ بَرَ نَشَن قَلَ، وَلِكّيٍ شَ مَنفّ نَشَ عٍ مَتِ نٍبُكَدَنسَرِ يِرٍ. 19 مَنفّ شُنفبٍ تٌ فّ وْيّندٍ عٍ رَ، عَ نَشَ عَ كٌلٌن عٍ مَنِيّ مُ نُ نَ بٌورٍ قٌنِكٍيٍ يَ مَ. مِشِ يٌ مُ عَ كّنّن عَلْ دَنِيّلِ، شَنَنِيَ، مِكَيٍلِ، نُن عَسَرَيَ. نَ كُي، عٍ نَشَ سٌ وَلِقٍ مَنفّ بّ. 20 مَنفّ تٌ عٍ مَشْرِن قٍ كٌلٌنيِ، لْننِ، نُن قَهَامُي مَ، عَ نَشَ عَ كٌلٌن عٍ شَ يَابِيٍ قَن بَبِلْن كَرَ مْشْييٍ نُن سٍمَتٌي فبٍ بّ دْشْ قُ. 21 دَنِيّلِ نَشَ لُ نَ وَلِ كُي هَن سِرُ سِ شَ مَنفّيَ حّ سِنفٍ رَ.