عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
عٍقّسّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ عٍقّسّ تَا كُي نُن عَ رَبِلِنيِ. تّمُي دَنفِشِ، ثْلُ نُ بَرَ كَوَندِ تِ نَا عَلَكٌ مِشِيٍ شَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ. عَ لُ نّ نَ تَا كُي هَن حّ قِرِن. قٍ نَشٍيٍ دَنفِ عٍقّسّ نَ وَشَتِ بُن مَ، عٍ سّبّشِ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي كُي، سٌرَ ١٩.
ثْلُ يِ كِتَابُي سّبّ تّمُي نَشّ، عَ نُ سَشِ فٍيلِ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِقٍ مَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ مَسٍنيِ قِ عَ مَ نَشَن قِندِ يِ كِتَابُي رَ.
عَلْ عَ تٌ عٍقّسّ دَنشَنِيَتْييٍ رَلِمَنِيَ، عَ لْننِ قِ عٍ مَ، يِ كِتَابُي نْمَ قٍ فبٍفبٍ مَسٍندٍ وٌن قَن بّ. عَ عَلَ سَفٌ مَكّنّنمَ وٌن بّ عَ نَشَن نَكَمَلِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي رَ. عَ سَفٌ نَ عَ رَ مِشِ بِرِن شَ نْ كِسِ سْتْدٍ عِسَ شَ سّرّشّ سَابُي رَ. يِ كِتَابُي عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عَ مِشِ يٌ مُ نَ نَشَن شَ وَلِ قَنيِيٍ نْمَ عَ رَكِسِدٍ. مِشِ كِسِمَ عَلَ شَ هِننّ نَن تُن سَابُي رَ. يِ كِتَابُي مَن عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عَ دَنشَنِيَتْي حَمَ تِدٍ فبٌ عَلَ بّ. عَ بَرَ وَلِ سٌ عٍ يِ رَ، عٍ شَ نُ نَ رَبَ هَن بٍينُن عَ مَن قَمَ عٍ قْشْ رَ لْشْ نَشّ. عَ بَرَ قٍ قَنيِيٍ مَسٍن، عَ لَنمَ دَنشَنِيَتْييٍ شَ حّرّ نَشٍيٍ مَ. عَ مَن بَرَ قّيرّ قِ عٍ مَ عٍ شَ نْ تِدٍ سٍنتَنّ كَنكٍ عَلْ فٍرٍ سٌي تِمَ عَ فٍرٍقَ كَنكٍ كِ نَشّ.
يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ سّنبّ فبٌ كِ قَنيِ. عَلَ شَ عَ رَ سَبَتِ وٌن سٌندٌنيِ كُي. عَلَ شَ عَ شَشِلِ رَفٌرٌ وٌن مَ نَشَن لْننِ قِمَ، نَشَن قٍيٍ مَكّنّنمَ، عَلَكٌ وٌن مَ عَلَ كٌلٌنيِ شُن شَ مَسَ. عَلَ شَ سّنبّ قِ وٌن مَ وٌن شَ لْننِ سْتْ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شَنُنتٍيَ مَ نَشَن دَنفِ لْننِ بِرِن نَ. عَلَ شَ وٌن نَكَمَلِ عَ شَ قٍ كَمَلِشِ بِرِن نَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
عٍقّسّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، عَلَ بَرَ عَ رَفِرِ نَشَن شَ قِندِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ رَ. ﭑ بَرَ وٌ تَن عٍقّسّ سّنِيّنتْييٍ شّيبُ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ دَنشَنِيَتْييٍ. وٌن بَبَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
عَلَ مَتْشْي
تَنتُي نَن عَلَ بّ، نَشَن قِندِشِ وٌن مَرِفِ عِسَ بَبَ رَ. عِسَ سَابُي رَ، عَ بَرَ بَرَكّ بِرِن نَفٌرٌ وٌن مَ، نَشَن مْولِ مُ كٍلِمَ يِ دُنِحَ مَ، نَشَن مْولِ مُ تٌمَ، نَشَن وٌن مَلِمَ عَرِيَننَ كِرَ شْن. بٍينُن دُنِحَ فّمّ سِنفٍ حَن شَ دْشْ، عَلَ نُ بَرَ وٌن سُفَندِ عِسَ سَابُي رَ عَلَكٌ وٌن شَ سّنِيّن، وٌن شَ تِنشِن عَ يَ عِ. عَ شَ شَنُنتٍيَ كُي، عَ نَشَ حَنِفٍ تٌنفٌ وٌن شَ قِندِ عَ شَ دِيٍ رَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي رَ، عَلَ سَفٌ قَنيِ مَ. نَ بِرِن نَبَشِ نّ عَلَكٌ وٌن شَ عَ شَ هِننّ شُنفبٍ مَتْشْ، عَ نَشَن مَسٍنشِ وٌن بّ عَ شَنُنتٍنيِ عِسَ سَابُي رَ.
عَ تَن عِسَ بَرَ وٌن شُنسَرٍ قِ عَ يّتّ وُلِ رَ. وٌن مَ يُنُبِيٍ شَقَرِشِ عَ تَن نَن سَابُي رَ. نَ بِرِن نَبَشِ عَلَ شَ هِننّ مَكَابَشِ نَن كُي، عَ بَرَ نَشَن قِ وٌن مَ عَ يِرِوَشِ رَ، لْننِ نُن قَهَامُي رَ. عَ بَرَ عَ سَفٌ فُندٌ مَكّنّن وٌن بّ، عَ تٌ وَ عَ شْن عَ سَفٌ شَ رَبَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ 10 وَشَتِ كَمَلِ تّمُي. عَلَ سَفٌ قِندِشِ يِ نَن نَ؛ عَ شَ سٍ بِرِن مَلَن، نَشٍيٍ نَ كٌورٍ عَ نُن نَشٍيٍ نَ بْشِ، عَ شَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قِندِ عَ بِرِن شُنيِ رَ. 11 وٌن قَن قِندِشِ كّتٌنفٌي رَ عَ تَن نَن سَابُي رَ، عَلْ عَلَ عَ حَنِفٍ تٌنفٌشِ كِ نَشّ، نَشَن قٍ بِرِن نَفِرِ مَ عَ يّتّ سَفٌي نُن عَ شَ نَتّ مَ. 12 نَ بِرِن نَبَشِ نّ عَلَكٌ وٌن تَن نَشٍيٍ قِندِ مِشِ سِنفٍيٍ رَ نَشٍيٍ عٍ شَشِلِ تِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ، وٌن شَ عَلَ نْرّ كَنيِ مَتْشْ.
13 وٌ قَن تٌ نْندِ مَسٍنيِ رَ مّ عِسَ شَ قٍ رَ، شِبَارُ قَنيِ نَشَن كِسِ قِ وٌ مَ، وٌ نَشَ دَنشَنِيَ عَ مَ. عِسَ سَابُي رَ، عَلَ نَشَ وٌ مَتْنشُمَ عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَ عَلْ عَ لَايِدِ كِ نَشّ. 14 عَ بَرَ عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قِ وٌن مَ وٌن كّ قْلّ رَ. عَ قَمَ وٌن كّ دْنشْي بِرِن قِدٍ وٌن مَ عَ نَ قَ عَ شَ مِشِيٍ قْشْ رَ تّمُي نَشّ. يِ بِرِن نَبَشِ نّ عَلَكٌ عَلَ نْرّ كَنيِ شَ مَتْشْي سْتْ.
ثْلُ شَ عَلَ مَشَندِ عٍقّسّكَيٍ بّ
15 نَ كُي، كَقِ ﭑ عَ مّ وٌ دَنشَنِيَشِ مَرِفِ عِسَ مَ كِ نَشّ، وٌ مَن سّنِيّنتْييٍ بِرِن شَنُشِ كِ نَشّ، 16 دَنيِ يٌ مُ نَ ﭑ مَ تَنتُي مَ وٌ شَ قٍ رَ ﭑ نّ عَلَ مَشَندِ مَ وٌ بّ. 17 ﭑ مَ مَشَندِ سِفَمَ بَبَ عَلَ نْرّ كَنيِ نَن مَ، وٌن مَرِفِ عِسَ نَشَن بَتُمَ، عَ شَ عَ شَشِلِ رَفٌرٌ وٌ مَ نَشَن قَهَامُي قِمَ، نَشَن قٍيٍ مَكّنّنمَ، عَلَكٌ وٌ شَ عَلَ كٌلٌنيِ شُن شَ مَسَ. 18 ﭑ عَ مَشَندِ مَ وٌ بْحّ شَ قٍ تٌ عَ قِيشّ رَ عَلَكٌ وٌ شَ كٌلٌن سْتْ عَ مَ عَ عَلَ بَرَ وٌ شِلِ، قٍ شَ لُ وٌ بّ وٌ وٌ شَشِلِ تِمَ نَشَن نَ، عَلَكٌ وٌ شَ كٌلٌن سْتْ عَلَ شَ كّ مَكَابَشِ مَ نَشَن قِندِشِ عَ شَ سّنِيّنتْي بِرِن فبٍ رَ، 19 عَلَكٌ وٌ مَن شَ كٌلٌن سْتْ عَلَ شَ سّنبّ شُنفبٍ مَ نَشَن نَ وٌن تَن دَنشَنِيَتْييٍ بّ. يِ سّنبّ قِندِشِ عَلَ شَ سّنبّ مَفَاشُشِ نَن نَ، 20 عَ نَشَن نَمِنِ عَ تٌ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَكٍلِ قَشّ مَ، عَ عَ مَفٌرٌ عَ يِرٍقَنيِ مَ عَرِيَننَ. 21 عَلَ بَرَ مَنفّيَ قِ عَ مَ نَشَن دَنفِ مَنفّيَ، نْي، نُن سّنبّ بِرِن نَ. عَ بَرَ شِلِ قِ عَ مَ نَشَن دَنفِ شِلِ بِرِن نَ نَشَن قَلَمَ يِ دُنِحَ مَ عَ نُن عَلِفِيَمَ. 22 عَلَ بَرَ قٍ بِرِن سَ عَ شَ يَامَرِ بُن، عَ مَن قَ عَ قِندِ قٍ بِرِن شُنيِ رَ دَنشَنِيَتْي حَمَ بّ. 23 دَنشَنِيَتْي حَمَ قَن لُشِ نّ عَلْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَتٍ. نَشَن قٍ بِرِن نَكَمَلِمَ عَ مْولِ بِرِن نَ، عَ شَ قٍ كَمَلِشِ بِرِن نَ دَنشَنِيَتْي حَمَ تَفِ.