عٍسِتَ شَ تَرُشُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَتَلَ نُ بَرَ عِسِرَيِلَ بْنسْي سَ عٍ يَشُي بَبِلْنكَيٍ سَفٌي عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. عٍ نَشَ بُ نَا كٌنيِيَ كُي حّ وُيَشِيٍ بُن مَ. عَ رَحْنيِ سِ فبّتّيٍ قَن نَشَ نْ يُوِقِ يَشُي سِنفٍيٍ رَ، يُوِقِيٍ قَ لُ نٍيٍ شَ مَنفّيَ بُن مَ. يِ كِتَابُي قٍ قَلَمَ نَشَن دَنفِ ثٍرِ سٍ بْشِ مَ يُوِقِ ندٍيٍ شَ قٍ رَ، نَشٍيٍ نُ شِلِ مٌرٌدٍكَيِ نُن عٍسِتَ.
يُوِقِيٍ شَ دِينّ نُ سّرِيّ ندٍ مَسٍنمَ، نَشَن مُ نُ رَقَنشِ كَاقِرِ سّنبّمَ ندٍ مَ ثٍرِ سٍ بْشِ مَ، نَشَن نُ شِلِ هَمَن. عَ نُ وَ مَ مِشِ بِرِن شَ عَ شِنبِ سِن بْشِ مَ عَ بِنيَقٍ رَ، كْنْ مٌرٌدٍكَيِ مُ نُ وَ مَ نَ رَبَقٍ، بَرِ مَ عَ نُ نَ مْولِ رَبَمَ عَلَتَلَ فبَنسَن نَن بّ. نَ كُي يُوِقِيٍ شَ قٍ مُ نُ رَقَنشِ عَ مَ، عَ قَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ عٍ تْورْ.
كْنْ عَلَ مّينِمَ عَ شَ حَمَ مَ، عَ عٍ مَلِ عٍ شَ تْورّ كُي. مٌرٌدٍكَيِ تَارَ شَ دِ فِنّمَ عٍسِتَ نُ بَرَ قِندِ ثٍرِ سٍ مَنفّ فِنّ رَ عَ شَ تٌقَنيِ نُن عَ شَ تِنشِنيِ شَ قٍ رَ. نَ قٍ نَشَ عَ نِيَ عَ شَ نْ مَنفّ شُنفبٍ مَيَندِدٍ عَ شَ عَ مَلِ يِ قٍ كُي. هَمَن وَشْنقٍ حَاشِ مُ سْونّيَ، بَرِ مَ عَلَ نُ بَرَ عَ شَ مِشِ عٍسِتَ لُ ثٍرِ سٍ مَنفّ سّيتِ مَ عَلَ وَشْن وَشَتِ مَ. عَلَ شَ مَنفّيَ فبٌ مَنفّيَ بِرِن بّ. عَمِنَ.
عٍسِتَ شَ تَرُشُي
1
مَنفّ فِنّ قَسَتِ تٌندِقٍ مَنفّ عَسُيٍرُ سُ بّ
مَنفّ ندٍ نُ نَ نَشَن نُ شِلِ عَسُيٍرُ سُ. عَ شَ مَنفّيَ قْلْ عِنِدِيَ بْشِ نَن مَ، هَن عَ سَ دْشْ عٍتِيٌثِ بْشِ رَ. بْشِ كّمّ مْشْحّن نُن سٌلٌقٍرٍ نَن نُ نَ عَ شَ نْي بُن مَ. نَ وَشَتِ، عَ نُ دْشْشِ سُسٍ نّ، عَ شَ مَنفَتَا.
عَ شَ مَنفّيَ حّ سَشَن ندٍ، عَ نَشَ شُلُنيِ تِ عَ شَ مَنفّدِيٍ نُن عَ شَ وَلِكّيٍ بّ. ثٍرِ سٍ نُن مٍدِيَ سْورِ مَنفّيٍ، كُنتِفِيٍ، نُن بْشِ فٌمِنَيٍ نَشَ قَ. مَنفّ عَسُيٍرُ سُ نَشَ عَ شَ نَاقُلِ، نُن عَ شَ دَرِيّ مَسٍن عٍ بّ شِ كّمّ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن بُن مَ.
نَ تٌ دَنفِ، مَنفّ نَشَ شُلُنيِ تِ سُسٍكَ بِرِن بّ عَ شَ تّتّ كُي. شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ، بَننَ نُن سٍتَرٍ بِرِن نَشَ قَ نَ شُلُنيِ. مَنفّ بَنشِ نَشَ رَقٍ كِ قَنيِ رَ. دُفِ قِيشّيٍ نُن دُفِ قْورّيٍ نُ فبَكُشِ لُوتِ قِيشّيٍ نُن لُوتِ فبٍيلِيٍ رَ. دُفِيٍ فبَكُشِ لُوتِيٍ مَ فبٍتِ شُرُندّيٍ رَ. نَ بِرِن نُ شِرِشِ فّمّ دْشْشِ تٌقَنيِيٍ رَ. شّيمَ كِبَنيِ نُن فبٍتِ كِبَنيِ تٌقَنيِيٍ نُ نَ. بْشِ فبَاتَ نُ يَءِلَنشِ فّمّ تٌقَنيِ مْولِ مْولِيٍ رَ. مَنفّ نَشَ وّنِ فبٍفبٍ عِتَشُن مِشِيٍ مَ، عٍ شَ نَ مِن شّيمَ ثْوتِ مْولِ وُيَشِيٍ كُي. وّنِ شَسَبِ نَشَن عٍ كّنّن، عٍ نَشَ نَ مِن، بَرِ مَ مَنفّ نُ بَرَ عَ شَ وَلِكّيٍ يَمَرِ، عٍ شَ مِشِيٍ وَشْنقٍ رَبَ.
مَنفّ فِنّ قَسَتِ قَن نَشَ شُلُنيِ تِ فِنّيٍ بّ مَنفّ عَسُيٍرُ سُ شَ بَنشِ كُي.
10 شُلُنيِ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، مَنفّ عَسُيٍرُ سُ تٌ سِيسِ وّنِ رَ، عَ نَشَ عَ شَ بَتُلَ سٌلٌقٍرٍ شِلِ. يِ شّمّ سٌلٌقٍرٍ نُ شِلِ مٍهُمَن، بِسِتَ، شَرَبٌنَ، بِفِتَ، عَبَفِتَ، سّتَرِ، نُن كَرَكَسِ. 11 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، عٍ شَ قَ مَنفّ فِنّ قَسَتِ رَ عَ شْن مَ. عَ شَ عَ مَشِرِ عَ قَنيِ رَ، مَنفّ فِنّ تْنشُمَ شَ دْشْ عَ شُن مَ، عَلَكٌ حَمَ نُن مَنفّدِ بِرِن شَ عَ شَ تٌقَنيِ تٌ. فِنّ تٌقَنيِ نَن نُ نَ قَسَتِ رَ. 12 كْنْ مَنفّ فِنّ قَسَتِ نَشَ تٌندِ مَنفّ شَ يَامَرِ رَ، شّيرَيٍ نَشَن مَسٍن عَ بّ. نَ نَشَ مَنفّ شْنْ كِ قَنيِ.
13 عَوَ، مَنفّ نَشَ عَ شَ لْننِلَ سٌلٌقٍرٍ شِلِ نَشٍيٍ نُ سّرِيّ نُن نَامُنيِ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ. 14 يِ مَنفّدِ سٌلٌقٍرٍ نَن يَ؛ كَسّنَ، سّتَرَ، عَدَ مَتَ، تَرَ سِسِ، مّرّ سِ، مَرَ سٍنَ، نُن مٍمُكَن. يِ مٍدِيَكَيٍ نُن ثٍرِ سٍكَيٍ تِدٍ نُ فبٌ بِرِن بّ، بَرِ مَ عٍ تَن نَن نُ نَ مَنفّ سّيتِ مَ. 15 مَنفّ نَشَ عٍ مَشْرِن، «ﭑ تَن مَنفّ عَسُيٍرُ سُ بَرَ شّيرَيٍ رَ سِفَ مَنفّ فِنّ قَسَتِ مَ عَ شَ قَ، كْنْ عَ بَرَ تٌندِ ﭑ مَ يَامَرِ سُشُدٍ. سّرِيّ كِ مَ، عَ لَنمَ ﭑ شَ مُنسٍ رَبَ عَ رَ؟»
16 مٍمُكَن نَشَ عَ مَسٍن مَنفّ نُن مَنفّدِيٍ بّ، «مَنفّ فِنّ قَسَتِ مُ قٍ حَاشِ رَبَشِ عِ تَن مَنفّ فبَنسَن شَ رَ، عَ مَن بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ مَنفّدِيٍ نُن حَمَيٍ رَ نَشٍيٍ نَ عِ شَ مَنفّيَ بُن مَ. 17 فِنّيٍ نَ عَ مّ تّمُي نَشّ، مَنفّ فِنّ بَرَ عَ شَ مْرِ مَتَندِ، بْشِ فِنّيٍ بِرِن قَن لُمَ نّ عٍ شَ مْرِيٍ مَتَندِ رَ. فِنّيٍ عَ قَلَمَ نّ، ‹مَنفّ عَسُيٍرُ سُ شّيرَ رَ سِفَ نّ مَنفّ فِنّ قَسَتِ مَ عَ شَ قَ، كْنْ عَ مُ تِن.› 18 ثٍرِ سٍ نُن مٍدِيَ مَنفّدِيٍ شَ فِنّيٍ نَ يِ قٍ مّ تّمُي نَشّ، عٍ قَن تٌندِ مَ نّ عٍ شَ مْرِيٍ بِنيَدٍ. نَ نَ رَبَ مَرَحَاشُي نُن بِنيَتَرٍحَ مُ حْنمَ. 19 مَنفّ، شَ عِ بَرَ تِن، عَ لَنمَ عِ شَ مَنفّ فِنّ قَسَتِ يَمَرِ عَ نَشَ قَ عِ يِرٍ سْنْن. فِنّ فبّتّ تٌنفٌ نَشَن قِسَ عَ بّ، نَ شَ قِندِ مَنفّ فِنّ رَ. نَ يَامَرِ شَ سّبّ ثٍرِ سٍكَيٍ نُن مٍدِيَكَيٍ شَ سّرِيّ كُي، نَشَن مُ نْمَ مَسَرَدٍ. 20 فِنّ بِرِن نَ يِ يَامَرِ شُنفبٍ مّ عِ شَ مَنفّيَ بُن مَ، عٍ قَمَ نّ عٍ شَ مْرِيٍ بِنيَدٍ كِ قَنيِ رَ، كٍلِقٍ فِنّ شُرِ مَ، هَن فِنّ شُنفبٍ.»
21 نَ مَرَ سِ نَشَ رَقَن مَنفّ نُن مَنفّدِيٍ مَ. عَسُيٍرُ سُ نَشَ عَ رَبَ عَلْ مٍمُكَن عَ قَلَ كِ نَشّ. 22 عَ نَشَ بَتَاشّيٍ رَ سَنبَ عَ شَ بْشِ بِرِن مَ عٍ فبٍ سّبّلِ رَ نُن عٍ يّتّ بَرِ شُي رَ. نَ كّيدِ نَشّ عَ شّمّ بِرِن شَ قِندِ دٍنبَيَ شُنيِ رَ، عَ نُن عَ شَ دٍنبَيَ مِشِ بِرِن شَ عَ بَرِ شُي قَلَ.