تَوُرٍتَ مُنسَ
عِسِرَيِلَ شَ يّتّ سْتْي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ شَ تَرُشُي قْلْشِ تَوُرٍتَ مُنسَ شَ كِتَابُي سِنفٍ نَن كُي، عٍ نَشَن مَ «قٍ قْلْ قْلّ.» نَ سٌرَ دْنشْييٍ عَ مَسٍنمَ عِسِرَيِلَ سَبَتِشِ مِسِرَ بْشِ مَ كِ نَشّ عَننَبِ يُسُقُ شَ وَشَتِ.
يُسُقُ نُن عَ تَارَيٍ تٌ قَشَ، عِسِرَيِلَ نُن مِسِرَ شَ دّقَنيِ نَشَ شُرُن قْلْ. عَ رَحْنيِ عِسِرَيِلَ نَشَ قِندِ مِسِرَ شَ كٌنيِيٍ رَ. مِسِرَ مَنفّ نَشَ عٍ رَوَلِ عَ حَاشِ رَ، عٍ شَ تَايٍ تِ عَ بّ.
كْنْ عَلَتَلَ نَشَن مُ نّيمُمَ عَ شَ حَمَ مَ، عَ نَشَ عَننَبِ مُنسَ شّي مِسِرَ بْشِ مَ عَلَكٌ عِسِرَيِلَ شَ شْرّيَ سْتْ. عَلَ نَشَ كَابَنَكٌ مَفَاشُشِ قُ رَبَ مُنسَ سَابُي رَ، هَن قِرَوُنَ نَشَ عِسِرَيِلَ بْنسْي كٍرِ. عِسِرَيِلَ تٌ حّرّ قْلْ، عٍ نَشَ شُلُنيُمِ بَا لِ مِسِرَ بْشِ نَانِنيِ رَ. قِرَوُنَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ كَتَ عٍ سْنتْدٍ مّننِ، كْنْ عَلَ مَن نَشَ كَابَنَكٌي رَبَ، عَ كِرَ رَبِ بَا تَفِ عِسِرَيِلَكَيٍ فِرِ مَ دّننَشّ. قِرَوُنَ شَ سْورِيٍ تٌ بِرَ عٍ قْشْ رَ، عَلَ نَشَ بَا رَفَلِ عٍ شُن مَ.
نَاكِرِ مَ عِسِرَيِلَ نَشَ حّرّ قْلْ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ سِفَقٍ رَ كَنَان بْشِ مَ، عَلَ دّننَشّ لَايِدِشِ عٍ بّ. كِرَ شْن مَ عَ نَشَ عَ شَ سّرِيّ قِ عَننَبِ مُنسَ مَ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ حَمَ يَ شْرِ. كْنْ عَ مُ بُ، حَمَ نَشَ عَلَ شَ سّرِيّ مَتَندِ، عٍ كُيٍ بَتُ. نَ نَن عَ نِيَ عَلَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عٍ شَ عٍ حّرّ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ حّ تٌنفٌ نَانِ بُن مَ، عَلَكٌ عَلَ مَتَندِ بِرِن شَ قَشَ كِرَ شْن بٍينُ عٍ شَ دِيٍ شَ سٌ كَنَان بْشِ مَ.
نَ حّرّ كُي عَلَ نَشَ لُ عٍ يَ مَ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ سَابُي رَ. عَ شَ نْرّ نُ نَ نَ شُن مَ كْي نُن يَنيِ. عٍ بِيَاسِ تّمُي، عٍ هْرْ مْلِنفِرَ رَفٌرٌ، عَلَ شَ نْرّ نُ تِشِ عٍ يَ رَ هَن عَ يِرٍ لِ عٍ يٌنكِنمَ دّننَشّ. نَ مْولِ رَبَ نّ نَ حّ تٌنفٌ نَانِ بِرِن بُن مَ.
يِ كِتَابُي رَحْنمَ عَننَبِ مُنسَ شَ قَشّ نَن مَ. بٍينُن عَ شَ لَاشِرَ، عَ نَشَ عِسِرَيِلَ حَمَ تَشُ يٌسُوٍ رَ نَشَن قَمَ عٍ رَ سٌدٍ كَنَان بْشِ مَ.
عَلَ لُقٍ عَ شَ حَمَ يَ مَ، عَ عٍ شَرَن تِنشِنيِ رَ، عَ عٍ مَكَنتَ سّنبّ رَ، نَ بِرِن قِندِشِ مِسَالِ نَن نَ عَلَ شَ حَمَ بّ وٌن مَ وَشَتِ. عَلَ وَ مَ وٌن شُن تِقٍ كِرَ قَنيِ مَ سِفَقٍ رَ عَرِيَننَ عَ وٌن نَسٌمَ دّننَشّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ بِيَاسِ كُي. عَمِنَ.
تَوُرٍتَ مُنسَ
عِسِرَيِلَ شَ يّتّ سْتْي
1
عِسِرَيِلَكَيٍ شَ كٌنيِيَ مِسِرَ بْشِ مَ
عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ شِلِيٍ نَن يَ، نَشٍيٍ عٍ بَبَ يَشُبَ مَتِ مِسِرَ بْشِ مَ، عَ نُن عٍ شَ دٍنبَيَيٍ؛ رُبٍن، سِمٍيْن، لٍوِ، يُدَ، عِسَكَرِ، سَبُلٌن، بُنيَمِن، دَنَ، نَقَتَلِ، فَدِ، نُن عَسٍرِ. يَشُبَ شَ دِيٍ نُن عَ شَ مَمَدِيٍ نُ لَنشِ مِشِ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نَن مَ. عَ شَ دِ يُسُقُ حَن نُ بَرَ سِفَ مِسِرَ. يُسُقُ نُن عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ دَنفِ شَنبِ، عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ يِرِوَ مِسِرَ بْشِ مَ، عٍ سّنبّ نُ لُمَ شُن مَسَ رَ.
نَ وَشَتِ مَنفّ فبّتّ نَن نُ نَ مِسِرَ شُن مَ، نَشَن مُ يُسُقُ كٌلٌن. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ حَمَ بّ، «وٌ عَ تٌ، عِسِرَيِلَكَيٍ يِرِوَشِ كِ نَشّ، عَ بَرَ قِندِ كْنتْقِلِ رَ وٌن بّ. عٍ بَرَ دَنفِ وٌن نَ. 10 وٌن شَ كْوتَ ندٍ رَبَ عَلَكٌ عٍ نَشَ وُيَ سْنْن. شَ نَ مُ، فٍرٍ تّمُي، عٍ قَمَ نّ كَقُدٍ وٌن يَشُييٍ مَ، عٍ كٍلِ وٌن شُن مَ.»
11 نَ كُي، مَنفّ نَشَ عٍ قِندِ كٌنيِيٍ رَ، عَ وَلِ شْرْشْي دْشْ عٍ مَ ثِتٌمِ نُن رَ مٍسٍسِ تَايٍ تِقٍ رَ. مِسِرَ مَنفّ قِرَوُنَ نُ دٌنسٍ مَلَنمَ نَ تَايٍ نَن كُي. 12 كْنْ وَلِ شْرْشْي نُ دْشْمَ عٍ مَ كِ نَشّ، عٍ مَن نُ سِفَمَ فبٌ رَ نَ كِ نّ، هَن مِسِرَكَيٍ بْحّ نَشَ رَحَاشُ عٍ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ قٍ رَ. 13 مِسِرَكَيٍ نَشَ عٍ رَوَلِ عَ حَاشِ رَ. 14 عٍ نَشَ عٍ تْورْ وَلِ شْرْشْي رَ عَلْ بِرِكِ بْنبْقٍ نُن شّيٍ رَوَلِقٍ. عٍ نَشَ كٌنيِيَ حَاشِ دْشْ عٍ مَ.
15 مِسِرَ مَنفّ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ دِرَ سُشُييٍ سِقِرَ نُن ثُوَ يَمَرِ، 16 «وٌ نَ عِسِرَيِلَ فِنّ شَ دِ رَ سُشُ، شَ شّمّ نَن عَ رَ، وٌ عَ قَشَ كٍرٍن نَ. شَ فِنّ نَن عَ رَ، وٌ شَ عَ لُ عَ شَ بَلٌ.» 17 كْنْ دِرَ سُشُييٍ تٌ نُ فَاشُمَ عَلَ يَ رَ، عٍ مُ نُ مِسِرَ مَنفّ شَ يَامَرِ رَبَتُمَ. عٍ نَشَ دِ شّمّمَيٍ لُ عٍ شَ بَلٌ. 18 مَنفّ نَشَ دِرَ سُشُييٍ شِلِ، عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ وٌ دِ شّمّيٍ لُمَ، عٍ شَ بَلٌ؟» 19 دِرَ سُشُييٍ نَشَ قِرَوُنَ يَابِ، «عِسِرَيِلَ فِنّيٍ سّنبّ فبٌ مِسِرَ فِنّيٍ بّ. بٍينُ دِرَ سُشُي شَ عٍ يِرٍ لِ، عٍ حَن بَرَ دِ بَرِ.» 20 عَلَ نَشَ هِننّ نَ دِرَ سُشُييٍ رَ. عِسِرَيِلَ حَمَ نَشَ وُيَ دَنفِقٍ عَ سِنفٍ رَ. 21 دِرَ سُشُييٍ تٌ فَاشُ عَلَ يَ رَ، عَلَ نَشَ دِيٍ قِ عٍ قَن مَ.
22 نَ تّمُي، قِرَوُنَ نَشَ عَ شَ حَمَ بِرِن يَمَرِ، «وٌ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ دِيْرّ شّمّيٍ وٌلِ نِلِ شُرٍ مَ، كْنْ وٌ عٍ شَ دِ فِنّيٍ تَن لُ، عٍ شَ بَلٌ.»