عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ قِندِشِ عَلَ شَ نَمِحْنمّ نَن نَ يُدَيَ بْشِ مَ. عَلَ نُ بَرَ نَتّ تٌنفٌ يُدَيَكَيٍ بِرِن شَ شَنِن كٌنيِيَ كُي بَبِلْن بْشِ مَ، عَلْ عَ نَشَن نَبَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ كْولَ مَبِرِ. نَ بِرِن قَتَنشِ عٍ شَ يُنُبِيٍ نَن مَ.
عَلَ مُ نَ رَبَشِ تّمُي كٍرٍن شَ رَ. عَ نَشَ عَ رَفِرِ بَبِلْنكَيٍ شَ حَمَ سَشَن شَنِن حّ قُ نُن سٌلٌقٍرٍ بُن مَ، بٍينُن عٍ شَ دَرِ سَلَمُ كَنَ كٍرٍنيِ رَ. عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ نُ نَ حَمَ قِرِن ندٍ يَ مَ، نَشَن سَبَتِ بَبِلْن.
نَ حَمَ عَ مَحْشُن نّ عَ عٍ مُ بُمَ كٌنيِيَ كُي. عٍ شَ دِينّ مِشِيٍ نُ عَ قَلَمَ نّ عٍ بّ، عَ عٍ فبِلٍنمَ نّ عٍ شْنيِ هّيرِ كُي. كْنْ عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ سَابُي رَ، عَ عٍ مُ فبِلٍنمَ مَقُرٍن مَقُرٍن عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. عٍ شَ كُيٍ بَتُي نَن عَ نِيَشِ عٍ شَ شَنِن بَبِلْن بْشِ مَ، عٍ شَ عَلَ شَ حَشَنكَتّ شُنفبٍ سْتْ كٌنيِيَ كُي.
كْنْ عَلَ شَ نَمِحْنمّ شَ مَسٍنيِ مُ دَنمَ مّننِ شّ. عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَ عَلَ قَمَ نّ كَابَنَكٌي رَبَدٍ عٍ رَفبِلٍنقٍ رَ دَرِ سَلَمُ. عَ نَشّ عَلَتَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قَمَ نّ فٌرٌدٍ عٍ مَ، عَ عَ نِيَ عٍ شَ تُوبِ، عٍ مَن شَ عَلَ شَ مَرَقَنيِ كٌلٌن عٍ بْحّ كُي. عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ فبٍفبٍ مُ نُ لَشِ نَ مَسٍنيِ رَ، كْنْ ندٍيٍ نَشَ عٍ شَشِلِ تِ نَ شِبَارُ قَنيِ رَ، عٍ عٍ تُننَبّشِ نَ كُي.
عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، عَلَ قَمَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِدٍ عَ قِرِن ندٍ رَ كِ نَشّ. نَ تِدٍ نُ فبٌ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. بَبِلْنكَيٍ تٌ عٍ شَ سَلِدٍ شُنفبٍ كَنَ، عٍ نَشَ عَ مَحْشُن عَلَ نُ بَرَ عَ رَبٌلٌ. يِ كِتَابُي نُ عَ مَسٍنمَ نّ عٍ بّ عَ عَلَ نُ بَرَ عٍ رَبٌلٌ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، كْنْ عَ مُ تٌندِ مَ عٍ رَ مِنِدٍ نَ حَشَنكَتّ كُي، عَ عٍ رَكِسِ. عَلَ تَنتُ، مِشِ نَشَن عَلَ شَ هّيرِ قٍنمَ، عَ عَ تٌمَ نّ. عَلَ سَفٌ نَن نَ كِ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ بِرَدٍ عَ شَ كِرَ قْشْ رَ، كِرَ نَشَن وٌن شَنِنمَ عَرِيَننَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ بّ
1
عَلَ عَ يّتّ مَسٍنقٍ عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ بّ
حّ تٌنفٌ سَشَن ندٍ، عَ كِكٍ نَانِ ندٍ، شِ سُولِ ندٍ رَ، ﭑ نُ نَ عِسِرَيِلَكَ سُشُشِيٍ يَ مَ كٍبَرَ شُرٍ قّ مَ. كٌورٍ نَشَ رَبِ، ﭑ نَشَ عَلَ شَ لَامَتُنيِ تٌ. نَ حّ نُ قِندِشِ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِنِ شَ حّ سُولِ ندٍ نَن نَ كٌنيِيَ كُي. نَ شِ سُولِ ندٍ عَلَتَلَ نَشَ مَسٍنيِ تِ ﭑ تَن سّرّشّدُبّ عٍسٍكِيٍلِ بّ، بُسِ شَ دِ. ﭑ نُ نَ كَلِدِ بْشِ نَن مَ كٍبَرَ شُرٍ قّ مَ. عَلَتَلَ شْنيّ نُ نَ ﭑ مَ.
ﭑ نَشَ تُرُننَادّ تٌ كٍلِقٍ كْولَ مَبِرِ، نُشُي شُنفبٍ يَنبَمَ نَشَن نَبِلِنشِ نَءِيَلَنيِ مَفَاشُشِ رَ. عَ شْرِ نُ لُشِ نّ عَلْ وُرٍ رَشُنُشِ. دَالِسٍ نَانِ نُ نَ نَ تّ شْورَ. عٍ نُ مَنِيَشِ شّمّيٍ نَن نَ، كْنْ يَتَفِ نَانِ نُن فَبُتٍنيِ نَانِ نَن نُ نَ كَنكَن مَ. عٍ سَنوُرِيٍ نُ تِنشِن، عٍ سَنبْنبْلَيٍ نُ مَنِيَشِ نِنفٍ تٌرٍيٍ نَن نَ نَشٍيٍ يَنبَشِ عَلْ وُرٍ فبٍيلِ. مِشِ بّلّشّيٍ نُ نَ عٍ بّ عٍ فَبُتٍنيِيٍ بُن مَ عٍ سّيتِ نَانِيٍ مَ. يَتَفِيٍ نُن فَبُتٍنيِيٍ نُ نَ عٍ نَانِ بِرِن مَ، عٍ فَبُتٍنيِيٍ نُ دْشْشِ عٍ بٌرٍ رَ. نَ كِ عٍ مُ نُ عٍ يَ رَفبِلٍنمَ سِفَقٍ رَ، عٍ نُ سِفَ يَرٍ تُن.
10 عٍ يَتَفِيٍ نُ نَ يِ كِ نّ؛ يَتَفِ عَدَ مَ دَاشِ، يَتَفِ يّتّ دَاشِ، يَتَفِ نِنفٍ دَاشِ، نُن يَتَفِ سّفّ دَاشِ نَن نُ نَ كَنكَن بّ. 11 عٍ يَتَفِيٍ نُ نَ نَ كِ نّ. فَبُتٍنيِ نَانِ نُ نَ كَنكَن مَ. قِرِن نَ سّيتِ كٍرٍن مَ، نَشٍيٍ نُ عِتَلَشِ عٍ بٌرٍ قّ مَ. فَبُتٍنيِ قِرِن نَن قَن نُ عٍ قَتٍيٍ مَكٌتٌشِ.
12 كَنكَن نُ بِرَشِ عَلَ شَشِلِ نَن قْشْ رَ. نَ كُي، عٍ مُ نُ عٍ يَ رَفبِلٍنمَ، عٍ نُ قَ سِفَ يَرٍ تُن. 13 نَ دَالِسٍيٍ لَهَلّ نُ لُشِ نّ عَلْ تّ وٌلٍيٍ نُن تّ قُلٍقُلٍيٍ. نَ تّ يَنبَشِ نُ عَ لِنتَنمَ نَ دَالِسٍيٍ لٌنفٌرِ رَ عَلْ سٍيَمَكْنيِيٍ. 14 نَ دَالِسٍيٍ نُ سِفَ عٍ فِ رَ، عٍ شُلُن عَلْ سٍيَمَكْنيِ.
15 ﭑ تٌ نُ يِ دَالِسٍيٍ مَتٌقٍ، ﭑ نَشَ سَنيِ رَدِفِلِنشِ كٍرٍن تٌ بْشِ مَ كَنكَن سّيتِ مَ. 16 نٍيٍ نُ يَنبَمَ عَلْ دِيَمَن، عٍ بِرِن نُ مَنِيَ. عٍ رَقَلَ كِ نُ لُشِ نّ عَلْ سَنيِ رَدِفِلِنشِ نُ نَ سَنيِ رَدِفِلِنشِ فبّتّ كُي. 17 عٍ نّ سِفَمَ، عٍ نُ عٍ حّرّ مَ عٍ سّيتِ نَانِ نَن مَ، عٍ مُ نُ عٍ مَقِندِ مَ عٍ شَ حّرّ كُي. 18 عٍ نُ عِتٍ، عٍ تٌقَن، عٍ لُشِ عَلْ يَيٍ نُ نَ عٍ بّ.
19 دَالِسٍيٍ نَ عٍ حّرّ، عٍ سَنيِيٍ قَن عٍ حّرّ. عٍ نَ تٍ كٌورٍ مَ، عٍ سَنيِيٍ قَن تٍ. 20 عَلَ شَشِلِ نُ سِفَ دّدّ، عٍ قَن نُ بِرَ مَ نّ عَ قْشْ رَ، عَ نُن عٍ سَنيِيٍ، بَرِ مَ نَ دَالِسٍيٍ شَشِلِ نُ نَ عٍ سَنيِيٍ نَن كُي. 21 نَ دَالِسٍيٍ نَ سِفَ، عٍ سَنيِيٍ قَن سِفَ. دَالِسٍيٍ نَ تِ، عٍ سَنيِيٍ قَن تِ. دَالِسٍيٍ نَ تٍ كٌورٍ مَ، عٍ سَنيِ قَن تٍ، بَرِ مَ نَ دَالِسٍيٍ شَشِلِ نُ نَ عٍ سَنيِيٍ نَن كُي.
22 كٌورٍ وَلَشّ تٌقَنيِ عَلْ دِيَمَن نُ عِتَلَشِ عٍ شُن مَ. 23 نَ دَالِسٍيٍ فَبُتٍنيِ قِرِن نُ عِتَلَشِ عٍ بٌرٍ سّيتِ مَ، فَبُتٍنيِ قِرِن نُ عٍ قَتٍ مَكٌتٌشِ. 24 عٍ عٍ حّرّ تّمُي نَشّ، شُي ندٍ نُ مِنِمَ عَلْ بَا مْرْنيِ شُي، عَلْ عَلَ سّنبّمَ شُي، عَلْ سْورِ فَالِ شُي. دَالِسٍيٍ نَ تِ، عٍ نُ قَ عٍ فَبُتٍنيِيٍ عِسٌ.
25 نَ تّمُي شُي ندٍ نَشَ مِنِ كٌورٍ وَلَشّ قَرِ نَشَن نُ نَ دَالِسٍيٍ شُن مَ، عٍ فَبُتٍنيِيٍ عِسٌشِ. 26 سٍ ندٍ نُ نَ نَ كٌورٍ وَلَشّ قَرِ نَشَن نُ لُشِ عَلْ كِبَنيِ نَشَن يَءِلَنشِ دِيَمَن نَ. سٍ ندٍ نُ نَ كِبَنيِ كُي نَشَن نُ مَنِيَشِ عَدَ مَدِ ندٍ رَ. 27 عَ كَنكٍ نُ يَنبَمَ عَلْ وُرٍ رَشُنُشِ، عَ سَنيِيٍ قَن نُ يَنبَ عَلْ تّ. نَءِيَلَنيِ مَفَاشُشِ نُ نَ عَ رَبِلِنيِ بِرِن مَ. 28 عَ يَنبّ نُ لُشِ نّ عَلْ سٍنكُي نَشَن مِنِمَ كٌورٍ مَ تُنّ قُرُ تّمُي. ﭑ تٌ نَ تٌ، ﭑ نَشَ بِرَ ﭑ نَ ﭑ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ، ﭑ نَشَ شُي ندٍ مّ.