عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
فَلَتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ فَلَتِ بْشِ مَ. تّمُي دَنفِشِ، ثْلُ نُ بَرَ كَوَندِ تِ نَا، عَلَكٌ مِشِيٍ شَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ. نَ بِرِن سّبّشِ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي كُي، سٌرَ ١٣ نُن ١٤.
عِسَ شَ وَلِ تٌ قْلْ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، دَنشَنِيَتْي سِنفٍيٍ يُوِقِيٍ نَن نُ فبٌ عٍ يَ مَ. يُوِقِ شِلِ بَ، عِسِرَيِلَ شِلِ بَ، بْنسْي كٍرٍن نَن شِلِ عَ رَ. عٍ نَشَ لَ عَ رَ عَ عِسَ نَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ، عٍ شَ نَمِحْنمّيٍ نَشَن شَ قٍ مَسٍن عٍ شَ كِتَابُي كُي. عٍ مُ عِسَ شَ سّرِيّ تٌنفٌشِ عَلْ دِينّ نّينّ، بَرِ مَ عٍ عَ تٌشِ كِ نَشّ، عِسَ شَ سّرِيّ بَرَ يُوِقِيٍ شَ دِينّ رَكَمَلِ، عَلْ عَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن كِ نَشّ. نَ كُي، عٍ تٌ قِندِ عِسَيَنكَيٍ رَ، عٍ مُ عٍ شَ دِينّ سّرِيّ رَبّحِن نَشَن نُ سّبّشِ تَوُرٍتَ مُنسَ نُن يَبُرَ دَوُدَ كُي. عٍ نَشَ عِسَ شَ سّرِيّ سَ سّرِيّ بٌورٍ قَرِ.
نَ سٍسٍ مُ نُ قِندِشِ قٍ شْرْشْي رَ نَ كَوَندِ نُ تِمَ تّمُي نَشّ يُوِقِيٍ نَن فبَنسَن بّ، كْنْ عِسَ شَ شّيرَيٍ تٌ نَ مَسٍنيِ كَوَندِ سِ فبّتّيٍ بّ، قٍ ندٍيٍ نَشَ مِنِ. سِ فبّتّيٍ تَن تٌ قِندِ عِسَيَنكَيٍ رَ، عٍ تَن مُ نُ تِنشِ يُوِقِيٍ شَ نَامُنيِيٍ شَ سَ عِسَ شَ سّرِيّ قَرِ، بَرِ مَ عِسَ شَ سّرِيّ نُ بَرَ عٍ وَ سَ.
نَ كُي، يُوِقِ عِسَيَنكَ ندٍيٍ نَشَ سِ فبّتّ عِسَيَنكَيٍ شِلِ كَنَ عٍ شَ سُننَتَرٍيَ شَ قٍ رَ. عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ عِسَيَنكَ نَشَن مُ سُننَشِ، عَ مُ فّشِ كِسِ سْتْدٍ. ثْلُ تٌ نَ شَشِلِ مّ، عَ نَشَ نَ قٍ مَتَندِ، عَ قَلَقٍ رَ شَ كِسِ سْتْمَ عِسَ شَ سّرّشّ سَابُي نَن نَ، مِشِ هَيِ مُ نَ سُننّ مَ كِسِ شَ قٍ رَ. عَ مُ عَ قَلَ سُننّ مُ قَن. عَ عَ قَلَ نّ سُننّ، شَ نَ مُ عَ رَ يَامَرِ فبّتّ، عَ مُ نْمَ مِشِ رَكِسِدٍ. عِسَ شَ سّرّشّ نَن فبَنسَن نْمَ نَ رَبَدٍ.
نَ فَلَنبُي نَشَن سٌ يُوِقِ عِسَيَنكَيٍ نُن سِ فبّتّيٍ عِسَيَنكَيٍ تَفِ، عَ نْمَ شَشِلِ فبٍفبٍ قِدٍ وٌن قَن مَ. دِينّ قٍيٍ نَ نَ، عَ لَنمَ وٌن شَ نَشٍيٍ رَبَ، كْنْ عٍ مُ وٌن نَكِسِمَ. نَامُنيِ ندٍيٍ نَ نَ، وٌن نْمَ نَشٍيٍ رَبَدٍ، كْنْ عَ مُ لَنمَ وٌن شَ عٍ قِندِ تٍكُ رَ كِسِ شَ قٍ رَ. نَ بِرِن تَفِ رَ سَقٍ ندٍدِ شْرْشْ، كْنْ عَلَ شَ كِتَابُييٍ نْمَ لْننِ قِدٍ وٌن مَ نٍيٍ شَ قٍ رَ.
بَقٍ نَ قٍ رَ، عَننَبِ ثْلُ شَ كِتَابُي فَلَتِ دَنشَنِيَتْييٍ بّ، عَ مَن دَنشَنِيَتْي حّرّ كِ مَسٍنمَ وٌن بّ. شَنُنتٍيَ نَن قِندِشِ عِسَيَنكَيٍ شَ يَامَرِ سِنفٍ رَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ، نَشَن سَبَتِشِ دَنشَنِيَتْي بْحّ كُي، نَ نَن عَ رَحّرّ مَ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ. نَ تِدٍ فبٌ، بَرِ مَ شَ نَ مُ عَ رَ سٍنتَنّ قٍ بِرِن نَبَمَ نّ عَلَكٌ عَ شَ عَ رَحّرّ كِرَ فبّتّ شْن مَ، نَشَن قِندِشِ يُنُبِ كِرَ رَ. عَلَ شَ وٌن نَتَنفَ نَ مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
فَلَتِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
1‏-2 ﭑ تَن ثْلُ نُن ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ بَرَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ شّيبُ نَشٍيٍ نَ فَلَتِ بْشِ مَ. مِشِ يٌ مُ ﭑ شّيشِ. عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نُن بَبَ عَلَ نَشَن عَ رَكٍلِشِ قَشّ مَ، عٍ تَن نَن ﭑ شّيشِ. وٌن بَبَ عَلَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، عٍ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ. عِسَ عَ يّتّ بَشِ سّرّشّ رَ وٌن مَ يُنُبِيٍ شَقَرِقٍ نَن نَ، عَ شَ وٌن نَتَنفَ يِ وَشَتِ حَاشِ مَ، عَلْ وٌن بَبَ عَلَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. تَنتُي نَ عَلَ بّ عَبَدَن. عَمِنَ.
فَلَتِكَيٍ فبِلٍنقٍ عَلَ شَ كِرَ قْشْ رَ
ﭑ دّ بَرَ عِشَرَ وٌ تٌ فبِلٍنقٍ وٌ شِلِمَ قْشْ رَ يِ عِكْرّشِ رَ، نَشَن بَرَ وٌ شِلِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ هِننّ سَابُي رَ. وٌ نَ بِرَقٍ مَسٍنيِ فبّتّ نَن قْشْ رَ، نَشَن مُ قِندِشِ مَسٍنيِ قَنيِ رَ. مِشِ ندٍيٍ وَ مَ وٌ شَشِلِ عِقُقٍ، عٍ شَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شِبَارُ قَنيِ مَقِندِ.
كْنْ شَ عَ سَ لِ مُشُ تَن، شَ نَ مُ عَ رَ عَلَ شَ مَلٍكّ ندٍ نَشَ مَسٍنيِ تِ وٌ بّ، نَشَن مُ لَنشِ نَ مَسٍنيِ قَنيِ مَ نَشَن مَسٍنشِ وٌ بّ عَ سِنفٍ رَ، دَنكَرِ نَ نَ كَنيِ بّ. ﭑ شَ فبِلٍن نَ مَ عَ قِرِن ندٍ. شَ مِشِ يٌ قَ مَسٍنيِ ندٍ تِدٍ وٌ بّ، نَشَن مُ لَنشِ نَ مَسٍنيِ قَنيِ مَ نَشَن مَسٍنشِ وٌ بّ عَ سِنفٍ رَ، دَنكَرِ نَ نَ كَنيِ بّ.
ثْلُ شَ شّيرَيَ
10 نَ كُي، ﭑ نَ ندٍ سَفٌ رَبَقٍ، عِبُنَدَ مَ بَ كَ عَلَ؟ وٌ حْشْ عَ مَ عَ ﭑ وَ مَ عَدَ مَدِ سَفٌ نَن نَبَقٍ؟ شَ نَ نَ عَ رَ نُ، ﭑ مُ قِندِ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ كٌنيِ رَ. 11 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ عَ ﭑ شِبَارُ قَنيِ نَشَن عِبَمَ عَ مُ قَتَنشِ عَدَ مَ شَشِلِ شَ رَ. 12 ﭑ مُ عَ سْتْ مِشِ شَ رَ. مِشِ يٌ مُ ﭑ شَرَنشِ عَ رَ. عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ يَتِ نَن عَ مَسٍنشِ ﭑ بّ.
13 وٌ بَرَ عَ مّ عَ سِنفٍ ﭑ نُ بِرَشِ يُوِقِيٍ شَ دِينّ قْشْ رَ سّنبّ رَ كِ نَشّ. ﭑ نُ عَلَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ حَشَنكَتَمَ نّ عَ حَاشِ رَ عَلَكٌ ﭑ شَ عٍ سْنتْ. 14 ﭑ شَرَنيِ نَشَن نَبَشِ يُوِقِيٍ شَ دِينّ كُي، عَ دَنفِ ﭑ بٌورٍيٍ شَ شَرَنيِ رَ. ﭑ نُ بِرَ مَ ﭑ بٍنبَيٍ شَ نَامُنيِيٍ قْشْ رَ سّنبّ نَن نَ.
15 كْنْ عَلَ نُ بَرَ ﭑ سُفَندِ كَقِ ﭑ بَرِ تّمُي. عَ نَشَ ﭑ شِلِ عَ شَ هِننّ رَ، 16 عَ قَ عَ شَ دِ مَسٍن ﭑ بّ، عَلَكٌ ﭑ شَ عَ شَ قٍ كَوَندِ تِ سِ فبّتّيٍ تَفِ. عَ تٌ ﭑ شِلِ نَ مَ، ﭑ مُ مَرَ سِ قٍن مِشِ يٌ رَ، 17 ﭑ مُ سِفَ دَرِ سَلَمُ مِشِيٍ يِرٍ نَشٍيٍ سِنفٍ قِندِ عِسَ شَ شّيرَيٍ رَ ﭑ تَن بّ. ﭑ نَشَ سِفَ كٍرٍن نَ عَرَبُ بْشِ مَ. نَ دَنفِ شَنبِ ﭑ نَشَ فبِلٍن دَ مَسِ تَا كُي.
18 حّ سَشَن تٌ دَنفِ، ﭑ نَشَ سِفَ دَرِ سَلَمُ، عَلَكٌ ﭑ شَ ثِيّرِ كٌلٌن. ﭑ نَشَ لُ عَ شْنيِ شِ قُ نُن سُولِ. 19 ﭑ مُ عِسَ شَ شّيرَ فبّتّ تٌ نَ تّمُي، قٌ عِسَ شُنيَ يَكِ. 20 ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ عَلَ يَ شْرِ، ﭑ نَشَن سّبّقٍ وٌ مَ، وُلٍ يٌ مُ نَ عَ كُي.
21 نَ حّرّ دَنفِ شَنبِ، ﭑ نَشَ سِفَ سِرِيَ نُن سِلِسِ بْشِ مَ. 22 عِسَيَنكَ حَمَيٍ نَشٍيٍ نُ نَ يُدَيَ، نٍيٍ مُ نُ ﭑ كٌلٌنشِ نَ تّمُي، 23 كْنْ عٍ نُ بَرَ عَ مّ عَ مِشِ نَشَن نُ عٍ تْورْ مَ، عَ عَ بَرَ قِندِ دَنشَنِيَ كَوَندِلَ رَ. «سِنفٍ عَ نُ وَ مَ نَ دَنشَنِيَ شُن نَكَنَقٍ، كْنْ يَكْسِ عَ نَ عَ كَوَندِقٍ.» 24 نَ كُي، عٍ نَشَ عَلَ مَتْشْ ﭑ مَ قٍ رَ.