تَوُرٍتَ مُنسَ
قٍ قْلْ قْلّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
«تَوُرٍتَ مُنسَ»
تَوُرٍتَ مُنسَ قِندِشِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ سّبّشِ سِنفٍ نَن نَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ تَرُشُي فبٍفبٍ قِ عَننَبِ مُنسَ مَ عَلَكٌ عَ شَ عٍ سّبّ. نَ تَرُشُييٍ قٍ فبٍفبٍ مَسٍنمَ وٌن بّ نَشٍيٍ بَرَ دَنفِ كَبِ دُنِحَ قْلّ، هَن عَننَبِ مُنسَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَنِن عٍ شَ بْشِ مَ تّمُي نَشّ.
نَ بِرِن قِندِشِ «تَوُرٍتَ» نَن نَ، نَشَن قَلَشِ عٍبُرُ شُي «شَرَنيِ.» نَ شَرَنيِ تِدٍ فبٌ مِشِ بِرِن بّ، بَرِ مَ عَلَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ قِمَ مِشِ مَ عَ كُي. نَ لْننِ مُ دَنمَ قٍ دَنفِشِ كٌلٌنقٍ فبَنسَن شَ مَ. وٌن عَلَتَلَ شَ سّرِيّ يَتِ تٌمَ نّ نَ تَرُشُييٍ كُي.
تَوُرٍتَ مُنسَ لَنشِ كِتَابُي سُولِ نَن مَ. نَ سِنفٍ شِلِ «قٍ قْلْ قْلّ،» بَرِ مَ عَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ دُنِحَ نُن دِينّ قْلْشِ كِ نَشّ. عَ قِرِن ندٍ شِلِ «عِسِرَيِلَ شَ يّتّ سْتْي،» بَرِ مَ عَلَ عِسِرَيِلَ رَ مِنِ نَا نّ كٌنيِيَ كُي مِسِرَ بْشِ مَ. عَ سَشَن ندٍ شِلِ «لٍوِكَيٍ سّرّشّدُبّ بْنسْي شَ سّرِيّ.» لٍوِ قِندِشِ عِسِرَيِلَ سّرّشّدُبّيٍ بٍنبَ نَن نَ. نَ كِتَابُي عَ مَسٍنشِ عَ لَن عِسِرَيِلَكَيٍ شَ سَلِ كِ نَشّ. عَ نَانِ ندٍ شِلِ «كْنتِ تِقٍ.» عِسِرَيِلَ نَشَن نَبَشِ كِرَ رَ، كٍلِقٍ مِسِرَ بْشِ مَ سِفَقٍ رَ عٍ شَ بْشِ مَ، نَ بِرِن نَ يِ كِتَابُي كُي. عَ سُولِ ندٍ شِلِ «عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي.» بٍينُن عِسِرَيِلَكَيٍ شَ سٌ عٍ شَ بْشِ مَ عَلَ دّننَشّ قِشِ عٍ مَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي تِ عٍ بّ. نَ مَسٍنيِ سّبّشِ نَ كِتَابُي سُولِ ندٍ كُي.
«قٍ قْلْ قْلّ»
تَوُرٍتَ مُنسَ شَ كِتَابُي سِنفٍ شِلِشِ «قٍ قْلْ قْلّ.» سٌرَ تٌنفٌ سُولِ نَن نَ عَ كُي. عٍ نْمَ عِتَشُندٍ دْشْ نَانِ؛
سٌرَ ١ هَن ١١، دُنِحَ رَقْلْ كِ
عَلَتَلَ نَشَ دُنِحَ دَا سّنبّ رَ. بَبَ عَدَ مَ نُن نّنّ مَهَوَ قِندِشِ عَ شَ دَالِ دْنشْي نَن نَ. عَ تٌ عٍ دَا، عَ نَشَ يَامَرِ ندٍ قِ عٍ مَ، كْنْ عَ مُ بُ عٍ نَشَ عَلَ مَتَندِ. عِبُنَدَ مَ تْورّ قْلْ مّننِ نّ. كَبِ نَ تّمُي قٍ بِرِن نَشَ كَنَ. دُنِحَ شَ يُنُبِ تٌ فبٌ، عَلَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ دُنِحَ هَلَكِ بَنبَرَنيِ رَ. نَ نَتّ كٍلِشِ عَ شَ سّنِيّنيِ نَن مَ. يُنُبِ مُ رَقَن عَلَ مَ قٍوٌ. كْنْ عَلَ شَ مَرَقَنيِ مَ، عَ مُ تِن دُنِحَ بِرِن شَ هَلَكِ. نَ كُي عَ نَشَ عَننَبِ نُهَ رَكِسِ كُنكُي بٍلٍبٍلٍ كُي، عَ نُن سُبٍيٍ مْولِ بِرِن.
سٌرَ ١٢ هَن ٢٥، عَننَبِ عِبُرَهِمَ شَ تَرُشُي
عَلَتَلَ نَشَ عَننَبِ عِبُرَهِمَ سُفَندِ، عَ شَ قِندِ سَابُي قَنيِ رَ دُنِحَ بِرِن بّ. عَ نَشَ بَرَكّ سَ عَ شَ قٍ عَلَكٌ عَ شَ قِندِ سِ بٍلٍبٍلٍ رَ. عَ مَن نَشَ سَاتّ تٌنفٌ عَ بّ، كَنَان بْشِ شَ قِندِ عَ بْنسْي عِسِرَيِلَ فبٍ رَ.
كْنْ نَ سَاتّ مُ نُ نْمَ رَكَمَلِدٍ قٌ عِبُرَهِمَ شَ دِ سْتْ. سَرَ تٌ عَ كٌلٌن عَ مُ نْمَ دِ بَرِدٍ عَ شَ مْرِ عِبُرَهِمَ بّ، عَ نَشَ عَ شَ كٌنيِ فِنّ هَفَرَ قِ عَ مَ. هَفَرَ نَشَ سُمَيِلَ بَرِ عِبُرَهِمَ بّ، كْنْ عَلَ مُ تِن سُمَيِلَ شَ قِندِ كّ تٌنفٌمَ رَ. نَ كُي عَلَ نَشَ عَ نِيَ عِبُرَهِمَ نُن سَرَ شَ عِسِيَفَ سْتْ عٍ شَ قٌرِحَ كُي. عَلَ نَشَ فبِلٍن عَ شَ سَاتّ مَ عَ نُ بَرَ نَشَن تٌنفٌ عِبُرَهِمَ بّ، عَ قَ نَ سَاتّ تٌنفٌ عَننَبِ عِسِيَفَ قَن بّ.
سٌرَ ٢٦ هَن ٣٦، عَننَبِ عِسِيَفَ نُن عَننَبِ يَشُبَ شَ تَرُشُي
عَننَبِ عِسِيَفَ نَشَ فُلِ قِرِن سْتْ عَ شَ فِنّ رٍبٍكَ سَابُي رَ. عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ يَشُبَ مَ، نَشَن بَرِ دْنشْي رَ، عَ شَ قِندِ كّ تٌنفٌمَ رَ دَنفِ عَ تَارَ عٍسَيُ رَ. عٍسَيُ تٌ نَ تٌ، عَ نَشَ وَ عَ شُنيَ قَشَقٍ، كْنْ يَشُبَ نَشَ عَ فِ، عَ سِفَ عَ نفَ شَبِلّ يِرٍ. مّننِ عَ نَشَ رَشٍلٍ نُن لٍيَ دْشْ. عٍ نَشَ دِ شّمّ قُ نُن قِرِن بَرِ عَ بّ، نَشٍيٍ قِندِ عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِن شَ يَرٍرَتِيٍ رَ.
سٌرَ ٣٧ هَن ٥٠، عَننَبِ يُسُقُ شَ تَرُشُي
عَننَبِ يَشُبَ شَ دِ يُسُقُ مُ نُ رَقَن عَ تَارَيٍ مَ، بَرِ مَ عَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن عَ بّ عَ تَن نَن قِندِ مَ عٍ شُنيِ رَ. نَ نَن عَ نِيَ عٍ نَشَ عَ مَتِ كٌنيِ رَ مِسِرَكَيٍ مَ. كْنْ عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ يُسُقُ شَ قِندِ مِشِ بٍلٍبٍلٍ رَ مِسِرَ بْشِ مَ. عَلَتَلَ مَن نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ عَ تَن نَن قَمَ دُنِحَ بِرِن نَتَنفَدٍ شْرْشْي ندٍ مَ نَشَن قَمَ. حّ وُيَشِ تٌ دَنفِ، كَامّ نَشَ سِن دُنِحَ بِرِن مَ. بَلٌي نُ نَ مِسِرَ بْشِ فبَنسَن نَن مَ عَننَبِ يُسُقُ سَابُي رَ. عَننَبِ يَشُبَ تٌ عَ شَ دِيٍ شّي مِسِرَ بَلٌي قٍندٍ، عٍ نَشَ يُسُقُ لِ نَا. نَ كُي عَننَبِ يُسُقُ نَشَ عَ شَبِلّ بِرِن نَقَ مِسِرَ بْشِ مَ عَلَكٌ عٍ نَشَ قَشَ كَامّ رَ.
مِشِ نْمَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ سْتْدٍ يِ كِتَابُي سَابُي رَ. عَلَتَلَ عَ يّتّ مَسٍنمَ نّ يِ تَرُشُييٍ كُي. عَلَ سّنبّ فبٌ دَنفِ بِرِن نَ. عَ وَ مَ نّ مِشِ شَ تِنشِن. قٍ حَاشِ مُ رَقَن عَ مَ قٍوٌ، عَ مَن كِيتِ سَمَ نّ يُنُبِتْييٍ مَ. كْنْ عَلَ مُ تِنمَ مِشِ شَ هَلَكِ. عَ عِبُنَدَ مَ شَنُمَ، عَ وَ مَ عٍ مَلِقٍ عَلَكٌ عٍ شَ تُوبِ، عٍ شَ كِسِ عَ شَ مَرَقَنيِ سَابُي رَ. نَ سّرِيّ مَسٍنشِ «قٍ قْلْ قْلّ» نَن كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ بِرِن كٌلٌندٍ عَلَكٌ وٌن شَ قِندِ عَ شَ مِشِيٍ يَتِ يَتِ رَ.
تَوُرٍتَ مُنسَ
قٍ قْلْ قْلّ
1
دُنِحَ قْلّ
عَ قْلّ رَ، عَلَ نَشَ كٌورٍ نُن بْشِ دَا. دُنِحَ مُ نُ يَءِلَنشِ، سٍسٍ مُ نُ نَ عَ مَ. دِ مِ نَن نُ نَ بَا بِرِن مَ، كْنْ عَلَ حّنفِ نَشَن لُشِ عَلْ قٌيٍ نُ عَ مَلِنتَنمَ يٍ شُن مَ.
عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «نَءِيَلَنيِ شَ مِنِ.» نَءِيَلَنيِ نَشَ مِنِ كٍرٍن نَ. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ نَءِيَلَنيِ قَنشِ. عَلَ نَشَ نَءِيَلَنيِ نُن دِ مِ عِتَشُن. عَلَ نَشَ نَءِيَلَنيِ شِلِ سَ «يَنيِ.» عَ نَشَ دِ مِ شِلِ سَ «كْي.» كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سِنفٍ نَن نُ نَ كِ.
عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «كٌورٍ وَلَشّ شَ لُ بْشِ يٍ نُن كٌورٍ يٍ تَفِ.» نَ بَرَ قِندِ نَانِنيِ رَ بْشِ يٍ نُن كٌورٍ يٍ تَفِ. عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. عَلَ نَشَ يِ نَانِنيِ شِلِ سَ «كٌورٍ.» كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي قِرِن ندٍ نَن نُ نَ كِ.
عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «بْشِ يٍ شَ مَلَن يِرٍ كٍرٍن. شَرٍ شَ مَبَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 10 عَلَ نَشَ نَ شَرٍ شِلِ سَ «بْشِ.» عَ نَشَ نَ بْشِ يٍ شِلِ سَ «بَا.» عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ بِرِن قَنشِ.
11 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «سَنسِيٍ شَ مِنِ بْشِ مَ. سَنسِ مْولِ بِرِن شَ بُلَ. سَنسِ شْرِ نَشَن نَ عَ بٌفِ كُي، عَ بُلَمَ نّ بِرِن نُن عَ مْولِ رَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 12 بْشِ نَشَ رَقٍ سَنسِ مْولِ بِرِن نَ، عَ بٌفِ نُن عَ سَنسِ شْرِ نَ عَ بِلِ مَ، نَ قَن بِرِن نُن عَ مْولِ. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، نَ بِرِن قَنشِ. 13 كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سَشَن ندٍ نَن نُ نَ كِ.
14 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «يَنبَسٍيٍ شَ لُ كٌورٍ مَ، يَنيِ نُن كْي عِتَشُنقٍ رَ. وَشَتِ بِرِن كٌلٌنمَ يَنبَسٍيٍ سَابُي نَن نَ. شِ يٌ شِ، حّ يٌ حّ عَ كٌلٌنمَ يَنبَسٍيٍ نَن سَابُي رَ. 15 يَنبَسٍ نَ كٌورٍ مَ بْشِ عِيَلَنسٍ نَن نَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ.
16 عَلَ نَشَ نَءِيَلَنسٍ شُنفبٍ قِرِن نَقَلَ. نَشَن شُنفبٌ، نَ شَ يَنيِ يَامَرِ رَبَ. نَشَن شُرُن، نَ شَ كْي يَامَرِ رَبَ. عَ نَشَ تُنبُييٍ قَن نَقَلَ. 17 عَلَ نَشَ يَنبَسٍيٍ سَ كٌورٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ بْشِ عِيَلَن، 18 عٍ شَ يَنيِ نُن كْي يَامَرِ رَبَ، عٍ شَ دِ مِ نُن نَءِيَلَنيِ رَقَتَن. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ. 19 كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي نَانِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.
20 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، يّشّيٍ شَ يٍ رَ مَشَ. شْنِيٍ شَ حّرّ كٌورٍ مَ. 21 عَلَ نَشَ يّشّ شُنفبٍ مْولِ بِرِن دَا عَ نُن نِمَسٍ نَشَن بِرِن نَ يٍ شْورَ. عَ نَشَ شْنِ مْولِ بِرِن قَن دَا. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ. 22 عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عٍ شَ قٍ. عَ نَشّ، «وٌ شَ وُيَ، وٌ شَ يِرِوَ عَلَكٌ يّشّيٍ شَ وُيَ بَا مَ. شْنِيٍ قَن شَ فبٌ بْشِ مَ.» 23 كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سُولِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.
24 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «نِمَسٍيٍ مْولِ بِرِن شَ لُ بْشِ مَ؛ شُرُ سٍيٍ، بُبُسٍيٍ، عَ نُن بُورُنيِ سُبٍيٍ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 25 عَلَ نَشَ بُورُنيِ سُبٍيٍ مْولِ بِرِن دَا، عَ نَشَ شُرُ سٍيٍ مْولِ بِرِن دَا، عَ نَشَ بُبُسٍيٍ مْولِ بِرِن دَا. عَلَ نَشَ عَ مَتٌ قَ، عَ بِرِن قَنشِ.
26 عَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌن شَ عَدَ مَ دَا، وٌن شَ وٌن قْشِ لُ عَ مَ. عَ شَ يَامَرِ رَبَ يّشّيٍ شُن مَ، شْنِيٍ شُن مَ، شُرُ سٍيٍ شُن مَ، بْشِ شُن مَ، عَ نُن بُبُسٍيٍ شُن مَ.» 27 عَلَ نَشَ عَدَ مَ دَا فِنّ نُن شّمّ، عَ عَ قْشِ لُ عٍ مَ. 28 عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عٍ شَ قٍ. عَ نَشّ، «وٌ شَ وُيَ، وٌ شَ يِرِوَ عَلَكٌ بْشِ شَ رَقٍ. وٌ شَ يَامَرِ رَبَ بْشِ شُن مَ، يّشّيٍ شُن مَ، شْنِيٍ شُن مَ، بُبُسٍيٍ شُن مَ.»
29 عَ نَشّ، «ﭑ بَرَ سَنسِ بِرِن نُن سَنسِ بٌفِ بِرِن قِ وٌ مَ بَلٌي رَ. 30 ﭑ بَرَ سَنسِ بِرِن قِ سُبٍ بِرِن مَ نَشَن نَ بْشِ مَ، عَ نُن شْنِ بِرِن مَ، عَ نُن بُبُسٍ بِرِن مَ، نِمَسٍ بِرِن مَ نَشٍيٍ حّنفِمَ. سَنسِ بِرِن بَرَ قِندِ عٍ بَلٌي رَ.» عَ رَبَشِ نَ كِ نّ. 31 عَلَ نَشَ عَ شَ دَالِسٍ بِرِن مَتٌ قَ، عَ قَنشِ هَن. كْي نَشَ سٌ، كُيٍ نَشَ عِبَ، لْشْي سٍننِ ندٍ نَن نُ نَ كِ.