عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ هَبَكُكُ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ هَبَكُكُ شَ كِتَابُي قْلْمَ مَشْرِنيِ نَن مَ عَ نَشَن تِ عَلَتَلَ مَ؛ «مُنقٍرَ عِ شَ حَمَ نَ تْورّ كُي؟» عَلَتَلَ نَشَ عَ يَابِ عَ شْرْشْي رَ، عَ قَلَقٍ رَ عٍ شَ تْورّ قَمَ نّ عَ شُن مَسَدٍ. عَلَ نُ بَرَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ كَاقِرِ رَوَلِ نَ حَشَنكَتّ دْشْقٍ رَ عَ شَ حَمَ مَ.
كْنْ نَ كٍلِشِ مُنسٍ مَ؟ عَننَبِ هَبَكُكُ شَ كِتَابُي نَ تَفِ رَبَمَ عَ قَنيِ رَ. عَلَ نَشَ عَ مَسٍن نَمِحْنمّ سَابُي رَ، نَ تْورّ بِرِن قَتَنشِ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ وَلِ حَاشِ نَن نَ، عَلْ مُحّ تِقٍ، يّنّ رَبَقٍ، سِيسِقٍ، نُن كُيٍ بَتُقٍ. عٍ تٌ نُ نَ مْولِ رَبَمَ، نَ بَرَ عَ نِيَ عَلَتَلَ شَ نَتّ شْرْشْي تٌنفٌ عٍ شِلِ مَ.
عَلَتَلَ شَ يَرَفَاشُي نَشَ لُ عَننَبِ هَبَكُكُ بْحّ مَ. عَ نَشَ عَ مَشَندِ عَ شَ دِحّ عَ شَ حَمَ شَ يُنُبِيٍ مَ. عَلَتَلَ سّنبّ فبٌ، عَ مَفَاشُ، كْنْ عَ شَ شَنُنتٍيَ فبٌ نَ بِرِن بّ. نَ نَن عَ رَ، عَننَبِ هَبَكُكُ نَشَ عَ شَشِلِ تِ عَلَ رَ. عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ لُ عَلَ سَفٌي هَلِ نَ قِندِ حَشَنكَتّ شْرْشْي رَ عَ بّ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ نَ شَشِلِ شَ لُ وٌن بِرِن يِ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ هَبَكُكُ بّ
1
عَننَبِ هَبَكُكُ شَ يَشَسٍرِ مَسَ سِنفٍ
عَننَبِ هَبَكُكُ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، عَلَتَلَ نَشَن مَسٍن عَ بّ؛
«عَلَتَلَ، ﭑ شَ عِ مَشَندِ هَن تّمُي مُندُن؟
مُنقٍ رَ عِ مُ ﭑ مَ دُبّ سُشُشِ؟
ﭑ بَرَ ﭑ مَوَ عِ بّ فٍرٍ شَ قٍ رَ،
كْنْ هَن يَ عِ مُ نُ مُشُ رَتَنفَ.
مُنقٍ رَ عِ تِنشِ ﭑ يَ شَ كٌبِحَ تٌ؟
عِ تِنشِ يِ تْورّ مْولِ رَ مُنقٍ رَ؟
فبَلٌي نُن فٍرٍ نَ ﭑ يَ رَ تّمُي بِرِن.
لَنتَرٍيَ نُن كَلَمُي بَرَ فبٌ يّ.
مِشِيٍ بَرَ فبِلٍن عِ شَ سّرِيّ قْشْ رَ.
عٍ بَرَ عِ شَ يَامَرِ لُ نَ.
تِنشِنتَرٍ قُمَ تِنشِنتْي مَ.
سّرِيّ مُ نَ سْنْن.»
 
عَلَتَلَ شَ يَابِ سِنفٍ
«وٌ وٌ يَ تِ حَمَنّيٍ رَ، وٌ عٍ مَتٌ.
وٌ كَابَمَ نّ، وٌ دّ عِشَرَ،
بَرِ مَ قٍ ندٍ نَ رَبَقٍ وٌ شَ وَشَتِ كُي
وٌ مُ لَمَ نَشَن نَ،
هَلِ نَ سَ قَلَ وٌ بّ.
ﭑ نَ كَلِدِكَيٍ شُن نَكٍلِقٍ.
سِ كِنِكِنِتَرٍ نَن عٍ رَ.
عٍ حَمَنّ فبّتّيٍ عِسَمَ
عَلَكٌ عٍ شَ بْشِيٍ رَ سُشُ، عٍ فبٍ مُ نَشَن نَ.
عٍ مَفَاشُ، عٍ مُ قَن.
عٍ يَامَرِ تِمَ يّتّ عِفبٌحَ نَن نَ.
عٍ شَ سٌييٍ شُلُن بَرَتّيٍ بّ.
عٍ شَاحّ وُلَءِ بَرٍيٍ بّ نَشٍيٍ مِنِمَ كْي رَ.
عٍ شَ سٌييٍ قَمَ سّنبّ رَ كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ.
عٍ مَقُرَ عَلْ سّفّ، نَشَن فٌرٌ مَ تْشْي يْرّ قْشْ رَ.
يِ حَمَ قَمَ كَنَرِ نَن شِلِ مَ،
عٍ يَيٍ بَنبَنشِ عٍ سِفَدٍ رَ.
عٍ مِشِ سُشُشِيٍ مَلَنمَ عَلْ مّيّنيِ.
10 عٍ يٌمَ مَنفّيٍ مَ، عٍ كُنتِفِيٍ مَيٍلٍمَ.
عٍ مُ فَاشُمَ يِرٍ مَكَنتَشِ يَ رَ.
عٍ بّندّ مَتٍمَ تّتّ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ سٌ نَا كُي.
11 عٍ دَنفِمَ عَلْ قٌيٍ بٍلٍبٍلٍ.
عٍ فبَتَشِ قٍ حَاشِ رَبَدٍ.
عٍ بَرَ عٍ سّنبّ قِندِ عٍ شَ عَلَ رَ.»
عَننَبِ هَبَكُكُ شَ يَشَسٍرِ مَسَ قِرِن ندٍ
12 ﭑ مَرِفِ سّنِيّنتْي، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ،
عِ نَ نَ كَبِ قٍ قْلْ قْلّ.
عٍ مُ قَمَ مُشُ قَشَدٍ.
عَلَتَلَ، عِ قَمَ عٍ تَن نَن مَكِيتِدٍ.
ﭑ كَنتَ فّمّ نَ عِ تَن نَن نَ،
عِ عٍ حَشَنكَتَمَ نّ.
13 عِ يَيٍ سّنِيّن، عِ مُ وَ مَ كٌبِحَ تٌقٍ،
عِ قٍ حَاشِ شْنشِ.
عَوَ، مُنقٍ رَ عِ مُ يَنقَنتٍيٍ هَلَكِمَ؟
مُنقٍ رَ عِ مُ سٍسٍ نِيَمَ تِنشِنتَرٍيٍ رَ
عٍ تِنشِنتْييٍ تْورْ مَ تّمُي نَشّ؟
14 عِ بَرَ عَدَ مَدِيٍ لُ عَلْ يّشّ نَشٍيٍ نَ بَا مَ،
عَلْ سُبٍيٍ مَنفّ مُ نَ نَشٍيٍ بّ.
15 مُشُ يَشُييٍ مُشُ سُشُمَ كْنيِ رَ،
عٍ مُشُ سُشُمَ يّلّ رَ.
عٍ نَ فّ مُشُ مَلَندٍ بّكِ كُي، عٍ حّلّشِن.
16 نَ تّمُي عٍ سّرّشّ مْولِ بِرِن بَمَ عَ شَ يّلّ بّ،
بَرِ مَ نَ نَن بَرَ عَ نِيَ عٍ شَ قّيرّ فبٍفبٍ سْتْ.
عٍ دٌنسٍ قَنيِ دٌنمَ عَ تَن نَن سَابُي رَ.
17 عَ لَنمَ عٍ شَ يّلّ شَ نُ سِفَ يّشّيٍ سُشُ رَ،
عٍ شَ نُ بْنسْييٍ رَهَلَكِ كِنِكِنِتَرٍحَ كُي؟