عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ هَفٍ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَ نَشَ عَننَبِ هَفٍ شّي دَرِ سَلَمُ ثٍرِ سٍ مَنفّ دَرِيُسِ شَ وَشَتِ حّ كّمّ سُولِ بٍينُ عِسَ شَ بَرِ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بَرَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ رَبَ كٌنيِيَ كُي ثٍرِ سٍ بْشِ مَ عٍ شَ كُيٍ بَتُي شَ قٍ رَ، كْنْ عَلَ نَشَ عَ نِيَ دَرِيُسِ شَ عٍ بّحِن فبِلٍنقٍ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. عٍ تٌ مّننِ لِ، عٍ شَ تَايٍ نُن عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ بِرِن نُ بَرَ كَنَ. عٍ نَشَ وَلِ سُشُ نٍيٍ يَءِلَنقٍ رَ، كْنْ عٍ يَشُييٍ نَشَ عٍ تْورْ. نَ كُي عَلَ نَشَ عَننَبِ سٌقٌنِ نُن عَننَبِ هَفٍ شّي دَرِ سَلَمُ عَلَكٌ عٍ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَلِمَنِيَ.
عَننَبِ هَفٍ تٌ وْيّن عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ رَ، عَ نَشَ عَ تٌ عٍ مُ فّشِ نَتّ تٌنفٌدٍ سِندٍن عٍ شَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ. عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ نَمِحْنمّ سَابُي رَ، عَ نُ لَن عٍ شَ سّنبّ سٌ عَلَ شَ بَنشِ تِقٍ نَن مَ، دَنفِ عٍ فبٍ بَنشِيٍ تِقٍ رَ. نَ نُ بَرَ عَ نِيَ بْشِ شَ لُ تْورّ كُي سَنسِ بٌفِ شَ قٍ رَ. بَلٌي نُ بَرَ شُرُن نَ وَكِلِتَرٍحَ شَ قٍ رَ.
عَننَبِ هَفٍ تٌ كُنتِفِيٍ رَلِمَنِيَ، عٍ نَشَ عَلَ شَ وَلِ سُشُ عَ قَنيِ رَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ قِرِن ندٍ قَمَ تٌقَندٍ دَنفِقٍ نَ سِنفٍ رَ. عَلَتَلَ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ عٍ بّ عَ شَ بَرَكَ رَفٌرٌ عٍ مَ نَ شَ قٍ رَ.
يِ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ قِندِ مَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ تٌ مِشِيٍ بّ. شَ وٌن تٌندِ عَلَ شَ وَلِ سُشُدٍ، عَ قَن تٌندِ مَ نّ وٌن مَلِدٍ. كْنْ شَ وٌن بَرَ نَتّ تٌنفٌ عَلَ بّ، وٌن شَ عَ سَفٌ رَبَ، عَ نِيَمَ نّ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ بِرِن شَ سْونّيَ. عَلَ وَ مَ نَ نَن شْن مَ وٌن بّ، كْنْ قٌ وٌن شَ دَنشَنِيَ عَ مَ. عَلَ شَ نَ نَتّ رَ سٌ وٌن بْحّ كُي. عَمِنَ.
عَننَبِ هَفٍ شَ كِتَابُي
1
دُنِحّءِفِرِ سْونّيَتَرٍحَ قَتَنشِ قٍ نَشَن نَ
مَنفّ دَرِيُسِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ، كِكٍ سٍننِ ندٍ، شِ سِنفٍ رَ، عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ سَلَتِيٍلِ شَ دِ سٌرٌبَبٍلِ بّ، يُدَيَ فٌمِنَ، عَننَبِ هَفٍ سَابُي رَ. عَ مَن نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ يٌسَدَكِ شَ دِ يٌسُوٍ بّ. عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، «يِ حَمَ عَ قَلَمَ، ‹عَ مُ لَن وٌن شَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَن سِندٍن.›» نَ كُي، عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ عَننَبِ هَفٍ سَابُي رَ،
«عَ لَنمَ وٌ تَن شَ لُ بَنشِ رَشُنمَشِ كُي،
ﭑ تَن مَ هْرْ مْبَنشِ كَنَشِ؟»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«وٌ وٌ شَ وَلِ مَتٌ.
وٌ سَنسِ شْرِ فبٍفبٍ سِمَ،
كْنْ وٌ نَشَن سْتْمَ، نَ شُرُن.
وٌ وٌ دّفٍمَ، كْنْ وٌ مُ لُفَمَ.
وٌ وٌ مِنمَ، كْنْ عَ مُ وٌ رَلِمَ.
وٌ شِنبٍلِ دٌنمَ رَفٌرٌ مَ وٌ مَ،
كْنْ شِنبٍلِ مُ بَمَ وٌ مَ.
وٌ وٌ شَ وَلِ سَرٍ سْتْمَ،
كْنْ يَلٍ نَ وٌ شَ يُبَيٍ مَ.»
 
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«وٌ وٌ شَ وَلِ مَتٌ.
وٌ تٍ فٍيَ قَرِ وُرِ قٍندٍ،
وٌ شَ ﭑ مَ بَنشِ تِ
عَلَكٌ ﭑ شَ بِنيّ سْتْ نَشَن نَقَنشِ ﭑ مَ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن عَ رَ.
 
«وٌ بَرَ وَ هَرِفٍ فبٍفبٍ شْن مَ،
كْنْ وٌ دٌندٌرٌنتِ فبَنسَن نَن سْتْشِ.
وٌ بَرَ نَ شَنِن وٌ شْنيِيٍ،
ﭑ بَرَ نَ قَن نَيٍنسٍن حّ.
نَ كٍلِشِ مُنسٍ مَ؟
نَ كٍلِشِ ﭑ مَ بَنشِ شَ كَنّ نَن مَ قٍ رَ.
عَ قَ لِ، كَنكَن سِنفَنشِ وَكِلِ مَ عَ فبٍ وَلِ تَن نَ،
كْنْ وٌ مُ سٍسٍ رَبَمَ ﭑ فبٍ وَلِ تَن شَ قٍ رَ.»
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن عَ رَ.
 
10 «نَ قٍ بَرَ عَ نِيَ تُنّ يٍ مُ فٌرٌ مَ،
بْشِ مُ دَشَمُي رَ مِنِمَ.
11 ﭑ بَرَ عَ نِيَ بْشِ نُن فٍيَيٍ شَ شَرَ،
وٌ شَ مّنفِ، وٌ شَ وّنِ نّينّ، وٌ شَ تُرٍ،
وٌ شَ سَنسِيٍ، وٌ شَ مِشِيٍ، وٌ شَ شُرُ سٍيٍ،
نُن وٌ شَ وَلِ بِرِن شَ نَشَسِ.»
12 سَلَتِيٍلِ شَ دِ سٌرٌبَبٍلِ، سّرّشّدُبّ كُنتِفِ يٌسَدَكِ شَ دِ يٌسُوٍ، نُن حَمَ دْنشْي بِرِن نَشَ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ شُي سُشُ، عَ نَشَن قِشِ عَننَبِ هَفٍ مَ. حَمَ نَشَ فَاشُ عَلَتَلَ يَ رَ. 13 عَلَتَلَ شَ شّيرَ عَننَبِ هَفٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ يِ مَسٍنيِ قَلَ حَمَ بّ، «وٌن بِرِن نَن عَ رَ.» عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن عَ رَ.
14 عَلَتَلَ نَشَ سَلَتِيٍلِ شَ دِ سٌرٌبَبٍلِ، يُدَيَ فٌمِنَ بْحّ رَوُتُن. عَ مَن نَشَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ يٌسَدَكِ شَ دِ يٌسُوٍ نُن حَمَ دْنشْي بْحّ رَوُتُن. نَ نَشَ عَ نِيَ عٍ شَ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بَنشِ تِ وَلِ سُشُ، 15 دَرِيُسِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ، كِكٍ سٍننِ ندٍ، شِ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ رَ.