عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ هٌسٍ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَتَلَ نَشَ مَسٍنيِ شْرْشْي تِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَننَبِ هٌسٍ سَابُي رَ. عَلَ نُ بَرَ عِسِرَيِلَ سُفَندِ عَ شَ قِندِ عَ شَ حَمَ رَ، عَ شَ لُ عَ شَ نِينِ بُن مَ، عَ شَ لُ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ. كْنْ عِسِرَيِلَ مُ تِن نَ رَ. عٍ نَشَ بِرَ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ، عٍ قِندِ كُيٍ بَتُي رَ. عَلَ نَشَ شْنْ عٍ مَ عَ حَاشِ رَ، هَن عَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ عٍ لُ كَاقِرِ سَفٌي، عٍ شَ لُ كٌنيِيَ كُي.
عَننَبِ هٌسٍ نَ مَسٍن نّ عِسِرَيِلَ بّ مِسَالِ ندٍ رَ نَشَن نْمَ قِندِدٍ تّرّننَ رَ وٌن بّ. عَ نَشَ عِسِرَيِلَ شَ وَلِ مَنِيَ لَنفٌيحَ رَ، عَ نَشَن نَبَمَ عَ شَ مْرِ رَ نَشَن نُ بَرَ عَ دْشْ سّرِيّ كِ مَ. عَ نَشّ لَنفٌي فِنّ نَشَن مّيمَ عَ شَ مْرِ قَنيِ رَ، نَشَن بَرَ قٍ قَنيِ مْولِ بِرِن نَبَ عَ بّ عَلَكٌ قُتِ شَ سَبَتِ، نَ فِنّ مْولِ بَرَ قِنسِرِوَلِيَ حَاشِ رَبَ. عِسِرَيِلَ عَ نَ مْولِ رَبَ نّ عَلَ رَ. عَلَ تٌ عٍ سُفَندِ، عَ نُ لَن نّ عٍ شَ لُ عَ سَفٌي، كْنْ عٍ مُ تِن نَ رَ. عٍ بِرَقٍ كُيٍ قْشْ رَ، نَ بَرَ لُ عَلْ يَنقَنتٍيَ لَنفٌي نَشَن نَبَمَ عَ شَ مْرِ قَنيِ رَ.
نَ بِرِن كُي، عَلَ نُ نْمَ شْنْدٍ عَ شَ حَمَ مَ عَ حَاشِ رَ، عَ قَ عٍ بِرِن سْنتْ عٍ شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ. كْنْ يِ كِتَابُي وَ مَ عَ مَسٍنقٍ نّ، عَلَ شَ شَنُنتٍيَ فبٌ عَدَ مَ بّ هَلِ نَ قِندِ يُنُبِتْي رَ. عَلَ مُ تَفَنمَ كِرَ قَنيِ مَسٍنقٍ يُنُبِتْي بّ عَلَكٌ عَ مَن شَ فبِلٍن عَلَ شَ نِينِ بُن مَ. عَ قٍ بِرِن نَبَمَ نّ عَلَكٌ عَدَ مَ شَ كِسِ، عَ شَ لُ كِرَ قَنيِ شْن مَ.
عَلَ لَايِدِ نَشَن تٌنفٌ عِسِرَيِلَ بّ، عَ شَ عٍ رَفبِلٍن عٍ شَ وَلِ كٌبِ قْشْ رَ، عَ نَ لَايِدِ تٌنفٌمَ نّ وٌن قَن بّ. عَلَ وَ مَ وٌن نَمِنِقٍ سٍنتَنّ شَ يَامَرِ بُن مَ، عَ وَ مَ نّ وٌن شَ لُ عَ شَ دٍنبَيَ كُي كِسِ نُن هّيرِ نَ دّننَشّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ تِنقٍ نَ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ هٌسٍ بّ
1
عَننَبِ هٌسٍ شَ دٍنبَيَ
عَلَتَلَ نَشَ مَسٍنيِ تِ بٍيرِ شَ دِ هٌسٍ بّ، يُسِيَ، يٌتَمِ، عَشَسِ، نُن شٍسٍكِيَ مَنفّ شَ وَشَتِيٍ كُي يُدَيَ. يٍرٌبٌوَ مِ نَن نُ نَ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ.
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَننَبِ هٌسٍ بّ؛ عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ هٌسٍ بّ، «سِفَ، عِ سَ لَنفٌي فِنّ ندٍ تٌنفٌ، عَ مَن شَ دِيٍ بَرِ عِ بّ، بَرِ مَ بٍكَيٍ لَنفٌيحَ نَن نَبَمَ عَلَتَلَ رَبّحِنقٍ كُي!» هٌسٍ نَشَ سِفَ، عَ سَ فٌمٍرِ تٌنفٌ، دِبِلَيِمِ شَ دِ فِنّ. نَ نَشَ تّيفّ، عَ دِ بَرِ عَ بّ. عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن هٌسٍ بّ، «عِ شَ عَ شِلِ سَ يِسِرٍيلِ، عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ شَ يٍهُ شَ دٍنبَيَ حَشَنكَتَ، بَرِ مَ عٍ قَشّ تِ نّ يِسِرٍيلِ. ﭑ عِسِرَيِلَ شَ مَنفّيَ حْنمَ نَ كِ نّ. نَ لْشْي ﭑ عِسِرَيِلَ شَ فٍرٍ سٌي سّنبّ كَنَمَ نّ يِسِرٍيلِ تَا كُي.»
فٌمٍرِ مَن نَشَ تّيفّ، عَ دِ فِنّ بَرِ. عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن هٌسٍ بّ، «عَ شِلِ سَ ‹مِشِ شْنشِ،› بَرِ مَ ﭑ مُ كِنِكِنِمَ عِسِرَيِلَ مَ، ﭑ مُ عَ شَ يُنُبِ شَقَرِ مَ سْنْن. كْنْ ﭑ كِنِكِنِمَ نّ يُدَيَ تَن مَ، ﭑ قَ عَ رَكِسِ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ سّنبّ رَ. ﭑ مُ عٍ رَكِسِمَ تَنبّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ سَنتِدّفّمَ رَ، فٍرٍ رَ، سٌييٍ رَ، نُن سٌي رَفِيٍ رَ.»
فٌمٍرِ تٌ «مِشِ شْنشِ» دّ بَ، عَ مَن نَشَ تّيفّ، عَ دِ بَرِ عَ شَ مْرِ هٌسٍ بّ. عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن، «عِ شَ عَ شِلِ سَ ‹ﭑ فبٍ مُ عَ رَ،› بَرِ مَ ﭑ مَ حَمَ مُ وٌ رَ سْنْن، وٌ مَرِفِ مُ ﭑ نَ سْنْن.»