عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ يَكِ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عَننَبِ يَكِ نَشَن سّبّ يُوِقِ دَنشَنِيَتْييٍ مَ نَشٍيٍ نُ يٍنسٍنشِ حَمَنّيٍ كُي. نَ وَشَتِ، قٍيٍ نُ شْرْشْشِ عِسَيَنكَيٍ مَ. هَلِ مَنفَسَنيِ، عَ نُ عٍ حَشَنكَتَمَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ يِ مَسٍنيِ قِ عَننَبِ يَكِ مَ عَلَكٌ عَ شَ عَ سّبّ، عَ شَ قِندِ لِمَنِيَ رَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ، عٍ شَ عٍ تُننَبّشِ عَلَ شَ نْندِ كِرَ شْن.
يِ كِتَابُي مَرَ سِ فبٍفبٍ نَن قِمَ دَنشَنِيَتْي بِرِن مَ. عَ عَ مَسٍنمَ نّ وٌن بّ عَ عَلَ شَ قٍ قَلَقٍ، عَ نُن عَ شَ سّرِيّ رَبَتُقٍ، عٍ سٍسٍ كٍرٍن مُ عَ رَ. دَنشَنِيَ مُ قِندِ مَ نْندِ رَ، شَ عَ كَنيِ مُ بِرَ مَ عَلَ شَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي. يِ كِتَابُي نَشّ عَ دَنشَنِيَ نُن كّوَلِ قَنيِ نَن حّرّ مَ كِرَ كٍرٍن شْن مَ. عٍ مُ نْمَ قَتَندٍ عٍ بٌرٍ رَ.
يِ كِتَابُي وٌن نَسِمَ عَ لَنمَ وٌن شَ حّرّ كِ نَشّ وٌن مَ دَنشَنِيَ كُي. عَ مُ لَنمَ وٌن شَ مِشِيٍ رَقِسَ عٍ بٌورٍ بّ. وٌن شَ وٌن بٌرٍ مَلِ، وٌن شَ وٌن بٌرٍ بِنيَ، وٌن شَ وٌن بٌرٍ شَنُ. وٌن شَ وٌن دّ سُشُ، وْيّن كٌبِ نَشَ مِنِ وٌن دّ عِ. وٌن شَ وٌن تُننَبّشِ تْورّ كُي، وٌن مَن نَشَ وٌن يّتّ عِفبٌ. وٌن نَشَ وٌن شَشِلِ تِ يِ دُنِحَ رَ. قٍ بِرِن كُي، وٌن شَ وٌن شَشِلِ تِ عَلَتَلَ نَن نَ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن بِرِن شَ يِ سّرِيّ سُشُ عَ سُشُ كِ مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ يَكِ نَشَن سّبّ
1
تُننَبّشِيَ، دَنشَنِيَ، نُن عَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُقٍ
ﭑ تَن يَكِ نَن يِ كِ، عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ كٌنيِ. ﭑ بَرَ وٌ شّيبُ، وٌ تَن عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِنيِ نَشٍيٍ يٍنسٍنشِ حَمَنّيٍ مَ.
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ شَ سّيوَ تْورّ مْولِ بِرِن كُي، بَرِ مَ وٌ عَ كٌلٌن عَ وٌ تْورّ نَشَن سْتْمَ دَنشَنِيَ كُي، عَ وٌ دُلُشْتْمَ نّ. وٌ شَ دُلُشْتْ هَن عَ رَحْنيِ عَلَكٌ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ تِلِن، وٌ شَ قِندِ مِشِ كَمَلِشِيٍ رَ، قٍقٍ مُ لُشِ نَشٍيٍ شَ قٍ رَ.
شَ قَهَامُي مُ نَ مِشِ ندٍ يِ رَ وٌ يَ مَ، عَ كَنيِ شَ عَلَ مَشَندِ. عَ عَ سْتْمَ نّ، بَرِ مَ عَلَ مِشِ بِرِن كِمَ عَ يِرِوَشِ رَ عَ شَ قٌنِسِرٍيَ مَ. كْنْ قٌ مِشِ شَ عَلَ مَشَندِ دَنشَنِيَ رَ، عَ نَشَ سِيكّ، بَرِ مَ مِشِ سِيكّشِ لُمَ نّ عَلْ مْرْنيِ، قٌيٍ نَشَن بْنبْمَ، عَ عَ مَتُتُن. نَ كَنيِ نَشَ عَ مَحْشُن عَ عَ سٍ ندٍ سْتْمَ عَلَ رَ، بَرِ مَ عَ شَشِلِ مُ تِشِ عَلَ فبَنسَن شَ رَ، عَ سَنيِيٍ نَ كِرَ وُيَشِ نَن شْن.
دَنشَنِيَتْي سٍتَرٍ شَ سّيوَ بَرِ مَ عَلَ بَرَ عَ شَ قٍ عِتٍ. 10 كْنْ بَننَ تَن شَ سّيوَ عَلَ تٌ بَرَ عَ شَ قٍ مَفٌرٌ، بَرِ مَ عَ شَ قٍ حْنمَ نّ عَلْ سَنسِ قُفٍ تٌقَنيِ. 11 سٌفٍ شْنّ نَ تٍ، سَنسِ لِسِمَ نّ هَن عَ قُفٍ بِرَ، عَ شَ تٌقَنيِ حْن. عَ نَ نَ كِ نّ بَننَ قَن بّ. عَ نَ عَ شَ وَلِيٍ كُي تّمُي نَشّ، عَ بِرِ مَ نَ لّيرِ نّ.
12 حّلّشِنيِ نَ مِشِ بّ نَشَن عَ تُننَبّشِمَ تْورّ كُي، بَرِ مَ شَ عَ بَرَ فّ نَ تْورّ رَشَندٍ، عَلَ كِسِ شُننَكٍلِ قِمَ نّ عَ مَ. عَلَ نَ نَن لَايِدِشِ عَ شَنُنتٍنيِيٍ بّ.
13 مِشِ نّ وَ مَ تَنتَنقٍ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ عَلَ نَن عَ رَتَنتَنقٍ، بَرِ مَ عَلَ مُ بِرَ مَ قٍ حَاشِ قْشْ رَ، عَ مَن مُ عَدَ مَ يٌ رَتَنتَنمَ قٍ حَاشِ رَ. 14 عَدَ مَ يّتّ وَشْنقٍ حَاشِ نَن عَ رَتَنتَنمَ. نَ نَن عَ مَبّندُنمَ هَن عَ عَ رَبِرَ. 15 عَدَ مَ وَشْنقٍ حَاشِ شَ دِ قِندِشِ يُنُبِ نَن نَ. يُنُبِ قَن نَ رَبَ، عَ شَ دِ قِندِ مَ قَشّ نَن نَ.
16 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ شَنُشِيٍ، وٌ نَشَ لَ وُلٍ رَ. 17 كِ هَفِفّ بِرِن قَتَنشِ دَالِ مَنفّ نَن نَ نَشَن نَ كٌورٍ، نَشَن سٌفٍ، كِكٍ، نُن تُنبُييٍ دَاشِ، نَشَن مُ مَسَرَ مَ عَبَدَن. 18 عَ يّتّ سَفٌي مَ، عَلَ بَرَ وٌن نَكِسِ عَ شَ نْندِ مَسٍنيِ سَابُي رَ، عَ وٌن قِندِ عَ شَ دِيٍ رَ، عَلَكٌ وٌن شَ بِنيّ سْتْ دَنفِقٍ عَ شَ دَالِسٍ بِرِن نَ.
19 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ شَنُشِيٍ، وٌ شَ يِ وْيّنيِ مّ؛ وٌ بِرِن شَ وٌ تُلِ مَتِ وٌ بٌرٍ رَ، وٌ نَشَ فبَتَ وْيّنيِ رَ، وٌ بْحّ نَشَ تٍ مَقُرٍن نَ، 20 بَرِ مَ عَدَ مَدِ شَ شْنّ مُ عَ تُتُنمَ عَلَ شَ تِنشِنيِ مَ. 21 نَ نَ عَ رَ، وٌ شَ تٌندِ قٍ حَاشِ نُن قٍ كٌبِ مْولِ بِرِن نَبَدٍ. وٌ شَ وٌ يّتّ مَفٌرٌ، وٌ شَ نْندِ سُشُ نَشَن بَرَ مَسٍن وٌ بّ، بَرِ مَ نَ نَن نْمَ وٌ رَكِسِدٍ.
22 وٌ شَ عَلَ شَ مَسٍنيِ رَبَتُ. شَ وٌ عَ رَ مّ فبَنسَن كْنْ وٌ مُ عَ رَبَ، وٌ بَرَ وٌ يّتّ مَدَشُ. 23 شَ مِشِ ندٍ عَلَ شَ مَسٍنيِ رَ مّ، كْنْ عَ مُ بِرَ عَ قْشْ رَ، عَ لُمَ نّ عَلْ مِشِ نَشَن عَ يَتَفِ مَتٌمَ كِكٍ مَ، 24 عَ قَ سِفَ، عَ نّيمُ عَ يَتَفِ مَ عَ نَ كِ نَشّ. 25 كْنْ مِشِ نَشَن عَلَ شَ سّرِيّ كَمَلِشِ مَتٌمَ عَ قَنيِ رَ، عَ عَ تُننَبّشِ، عَ مُ نّيمُ سّرِيّ مَ كْنْ عَ عَ رَبَتُ، نَ كَنيِ بَرَكَمَ نّ. عَلَ شَ سّرِيّ شْرّيَ قِمَ نّ عَدَ مَدِيٍ مَ.
26 مِشِ يٌ عَ يّتّ مَحْشُن دِينّلَ رَ، كْنْ عَ مُ عَ دّ نْشِ، نَ كَنيِ نَ عَ يّتّ مَدَشُقٍ نّ. عَ شَ دِينّ تِدٍ يٌ مُ نَ. 27 دِينّ قِيشّ نَشَن نَقَن بَبَ عَلَ مَ، عَ تَن نَن يَ؛ وٌن شَ مّينِ كِرِدِيٍ نُن كَاحّ فِنّيٍ مَ عٍ شَ تْورّ كُي، دُنِحَ قٍ مَن نَشَ وٌ مَدَشُ.