عَلَ شَ مَسٍنيِ كِيتِسَيٍ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ مُنسَ تٌ عِسِرَيِلَ حَمَ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ، عَننَبِ يٌسُوٍ نَشَ عٍ شَنِن كَنَان. عَلَتَلَ نُ بَرَ سَاتّ تٌنفٌ عَننَبِ عِبُرَهِمَ بّ، عَ عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ قَمَ نَ بْشِ سْتْدٍ، عَ قِندِ عٍ فبٍ رَ. نَ بِرِن نَشَ رَبَ عَلْ عَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ، عَننَبِ يٌسُوٍ قَ لَاشِرَ. نَ تَرُشُي بِرِن سّبّشِ كِتَابُي كُي نَشَن شِلِ «عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٌسُوٍ بّ.»
نَ دَنفِ شَنبِ، عِسِرَيِلَ دِيٍ نَشَ سَبَتِ كَنَان بْشِ مَ، عَلَ دّننَشّ قِ عٍ مَ. كْنْ عٍ نُ بَرَ مِشِ نَشٍيٍ كٍرِ نَا، نٍيٍ مَن نَشَ عِسِرَيِلَ فٍرٍ قْلْ. عَلَتَلَ يَتِ نَشَ عَ لُ عٍ شَ نَ رَبَ، بَرِ مَ عِسِرَيِلَ نُ نَ فبِلٍنقٍ عَلَ شُي قْشْ رَ. نَ تْورّ تٌ عِسِرَيِلَ لِ، عٍ نَشَ رَتُ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ مَ، عٍ قَ بِرَ عَ قْشْ رَ عَلْ عَ لَن كِ نَشّ. نَ كُي، عَلَ قَن نَشَ عٍ مَلِ عَلَكٌ عٍ شَ نْ عٍ يَشُييٍ رَ. عَ نُ نَ رَبَمَ مِشِ سّنِيّنشِيٍ نَن سَابُي رَ نَشٍيٍ قِندِ عِسِرَيِلَ «كِيتِسَيٍ» رَ. نَ بِرِن سّبّشِ كِتَابُي كُي نَشَن شِلِ «عَلَ شَ مَسٍنيِ كِيتِسَيٍ بّ.»
نَ تَرُشُي لْننِ شُنفبٍ مَسٍنمَ وٌن بّ. شَ وٌن فبِلٍن عَلَتَلَ قْشْ رَ، عَ قٍ قَنيِ نَشَن قِشِ وٌن مَ، عَ نٍيٍ بَمَ نّ وٌن يِ رَ، وٌن قَ تْورْ عَ حَاشِ رَ. كْنْ عَلَ مُ تِنمَ وٌن شَ لُ نَ تْورّ مْولِ كُي، بَرِ مَ عَ وٌن شَنُشِ. شَ وٌن بَرَ وٌن مَ يُنُبِ كٌلٌن، وٌن قَ نَ مَسٍن عَلَ بّ، وٌن عَ مَيَندِ عَ شَ دِحّ، عَ مُ تٌندِ مَ. عَلَ بْحّ قَن، عَ سّنبّ فبٌ. شَ عَ سَ عَ لِ وٌن بَرَ تْورّ سْتْ وٌن مَ يُنُبِ سَابُي رَ، عَلَ وَ مَ وٌن مَلِقٍ عَلَكٌ وٌن شَ فبِلٍن عَ شَ كِرَ مَ. وٌن مَرِفِ مُ تِنمَ وٌن شَ لْي، عَ قٍ بِرِن نَبَمَ وٌن بّ عَلَكٌ وٌن شَ لُ سّنِيّنيِ كُي سّيوّ سْتْمَ دّننَشّ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي. عَمِنَ
عَلَ شَ مَسٍنيِ كِيتِسَيٍ بّ
1
عِسِرَيِلَ كَنَان بْشِ سْتْقٍ
يٌسُوٍ قَشَ شَنبِ، عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَلَتَلَ مَشْرِن، «ندٍ سِنفٍ كٍلِمَ مُشُ يَ مَ تٍقٍ رَ كَنَانكَيٍ فٍرٍدٍ؟» عَلَتَلَ نَشَ عٍ يَابِ، «يُدَ بْنسْي نَن تٍمَ. ﭑ بَرَ بْشِ سَ عٍ سَفٌي.» يُدَ بْنسْي نَشَ عَ قَلَ عٍ نفَشَكٍرٍنيِ سِمٍيْنكَيٍ بّ، «وٌن بِرِن شَ سِفَ عٍ دّننَشّ سٌشِ مُشُ يِ رَ، وٌن شَ سَ كَنَانكَيٍ فٍرٍ. نَ دَنفِ شَنبِ، وٌن بِرِن نَن سِفَمَ عٍ دّننَشّ سٌشِ وٌ تَن قَن يِ رَ.» سِمٍيْن بْنسْي نَشَ تِن نَ رَ.
يُدَيَكَيٍ تٌ تٍ، عَلَتَلَ نَشَ كَنَانكَيٍ نُن ثٍرِ سِكَيٍ سَ عٍ سَفٌي. عٍ نَشَ شّمّ وُلُ قُ قَشَ بٍسٍكِ. نَ كُي عٍ نَشَ كَنَانكَيٍ نُن ثٍرِ سِكَيٍ بْنبْ. عٍ تٌ بٍسٍكِ مَنفّ لِ نَا، عٍ نَشَ نَ قَن فٍرٍ. عَ نَشَ عَ فِ، كْنْ عٍ نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ هَن عٍ نَشَ عَ سُشُ، عٍ قَ عَ بّلّشّكُرَيٍ نُن عَ سَنكُرَيٍ مَبٌلٌن. عَدٌنِ بٍسٍكِ نَشَ عَ قَلَ، «تّمُي دَنفِشِ، ﭑ تَن بَرَ مَنفّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ سُشُ، ﭑ عٍ بّلّشّكُرَيٍ نُن عٍ سَنكُرَيٍ بٌلٌن. عٍ نَشَ عٍ دّفٍ دٌنسٍ رَ نَشَن نُ بِرَ مَ ﭑ دّفٍدٍ. يَكْسِ عَلَ نَ نَ سَرٍ رَفبِلٍنقٍ ﭑ مَ.» عٍ نَشَ عَ شَنِن دَرِ سَلَمُ، عَ نَشَ قَشَ مّننِ.
يُدَ بْنسْي نَشَ دَرِ سَلَمُ فٍرٍ. عٍ تٌ عَ سُشُ، عٍ نَشَ مّننِكَيٍ سْنتْ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ تَا فَن. نَ دَنفِ شَنبِ، عٍ مَن نَشَ فٌرٌ كَنَانكَيٍ فٍرٍدٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ فٍيَيٍ قَرِ، نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ نُن سٍقٍلَ بْشِ مَبِرِ.
10 يُدَ بْنسْي نَشَ سِفَ كَنَانكَيٍ فٍرٍدٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ هٍبِرٌن، دّننَشّ شِلِ نُ قَلَمَ سِنفٍ رَ نُ كِرِيَتِ عَرِبَ. عٍ نَشَ سّسَيِ، عَشِمَن، نُن تَلَمَ بْنبْ. 11 عٍ نَشَ كٍلِ مّننِ سِفَقٍ رَ دٍبِرِكَيٍ فٍرٍدٍ، دّننَشّ شِلِ نُ قَلَمَ سِنفٍ رَ نُ كِرِيَتِ سِقَ. 12 كَلٍبِ نَشَ عَ مَسٍن، «مِشِ نَشَن كِرِيَتِ سِقَ مَسْتْمَ ﭑ بّ، ﭑ نَن مَ دِ فِنّ عَكَسَ قِمَ نّ نَ كَنيِ مَ، عَ قِندِ عَ شَ فِنّ رَ.» 13 كٍنَسِ شَ دِ شّمّ عٌتِنِيٍلِ، كَلٍبِ شُنيَ نَن نَ مَسْتْ. كَلٍبِ قَ عَ شَ دِ فِنّ عَكَسَ قِ عَ مَ.
14 لْشْي ندٍ عَكَسَ نَشَ عَ قَلَ عٌتِنِيٍلِ بّ، عَ شَ عَ بِتَنيِ مَيَندِ عَ شَ شّ ندٍ قِ عَ مَ. عَكَسَ تٌ فٌرٌ عَ شَ سٌقَلٍ قَرِ، كَلٍبِ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ وَ مَ مُنسٍ شْن؟» 15 عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ وَ مَ نّ عِ شَ قٍ قَنيِ ندٍ رَبَ ﭑ بّ. عِ بَرَ بْشِ ندٍ سٌ ﭑ يِ رَ يِرٍقَنيِ مَ. عِ شَ يٍ دُلَ ندٍ قَن قِ ﭑ مَ.» كَلٍبِ نَشَ تِن نَ رَ، عَ قَ يٍ دُلَ ندٍيٍ قِ عَ مَ. كٍرٍن نُ نَ قُفٍ، بٌورٍ نُ نَ لَبٍ.
16 عَننَبِ مُنسَ بِتَنيِ كٍنِكَ شَ دِيٍ نَشَ كٍلِ يٍرِكٌ، تَا نَشَن شِلِ «تُفِ تَا،» عٍ نُن يُدَ بْنسْي. عٍ نَشَ سِفَ سَبَتِدٍ فبٍنفبٍرٍنيِ يُدَيَ بْشِ مَ، نٍفٍوِ عَرَدِ يِرٍقَنيِ مَ. عٍ نَشَ سَبَتِ حَمَ تَفِ. 17 يُدَيَكَيٍ نُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِ سِمٍيْنكَيٍ نَشَ سِفَ كَنَانكَيٍ فٍرٍدٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ سٍقَتِ. عٍ نَشَ نَ تَا رَتْن. نَ نَن عَ تٌشِ عَ شِلِ قَلَمَ هٌرٌ مَ. 18 عٍ مَن نَشَ فَسَ، عَسِكَلْن، نُن عٍكِرٌن مَسْتْ، عَ نُن عٍ شَ بْشِيٍ. 19 عَلَتَلَ نُن يُدَ بْنسْي نَن نُ عَ رَ. عٍ نَشَ عِسِرَيِلَ فٍيَيٍ مَسْتْ، كْنْ عٍ مُ نْ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ لَنبَنيِ مَ، بَرِ مَ سْورِ رَفِسٍيٍ وُرٍ دَاشِ نَن نُ نَ عٍ يِ رَ.
20 عٍ نَشَ هٍبِرٌن سٌ كَلٍبِ يِ رَ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ قَلَ كِ نَشّ. كَلٍبِ نَشَ عَنَكِ شَ دِ سَشَنيِيٍ كٍرِ نَا. 21 بُنيَمِن شَ دِيٍ مُ نْ يٍبُسُكَيٍ كٍرِدٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ. هَن تٌ يٍبُسُكَيٍ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ بُنيَمِن بْنسْي يَ مَ.
22 يُسُقُ بْنسْي نَشَ بٍتٍلِ فٍرٍ. عٍ نُن عَلَتَلَ نَن بِرِن نُ عَ رَ. 23 عٍ نَشَ مِشِ شّي بٍتٍلِ، عٍ شَ مّننِ مَتٌ. يِ تَا شِلِ نُ قَلَمَ نّ سِنفٍ رَ نُ لُسِ. 24 نَ شّيرَيٍ نَشَ شّمّ ندٍ تٌ، عَ نَ مِنِقٍ تَا كُي. عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «تَا سٌدٍ مَسٍن مُشُ بّ. مُشُ قَن قٍ قَنيِ رَبَمَ نّ عِ بّ نَ تّمُي.» 25 عَ تٌ تَا سٌدٍ مَسٍن عٍ بّ، عٍ نَشَ مّننِكَيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، كْنْ عٍ نَشَ يِ شّمّ نُن عَ شَ دٍنبَيَ لُ نَ. 26 يِ شّمّ نَشَ سِفَ شِتِكَيٍ شَ بْشِ مَ، عَ نَشَ تَا تِ، عَ لُسِ شِلِ سَ عَ شُن. هَن تٌ نَ شِلِ نَن قَلَمَ نَ شُن.
27 كْنْ مَنَسِ بْنسْي مُ نْ بٍتِ سَان، تَانَكِ، دْرْ، يِبٍلٍيَمِ، مٍفِدٌ، نُن عٍ شَ بْشِيٍ مَسْتْدٍ. كَنَانكَيٍ مُ تِن كٍلِدٍ نَ بْشِ مَ. 28 عِسِرَيِلَ تٌ سّنبّ سْتْ عَ قَنيِ رَ، عٍ نَشَ كَنَانكَيٍ قِندِ عٍ شَ كٌنيِيٍ رَ، كْنْ عٍ مُ عٍ كٍرِ.
29 عٍقِرَ مِ بْنسْي قَن مُ نْ كَنَانكَيٍ كٍرِدٍ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ فٍسٍرِ. كَنَانكَيٍ نَشَ لُ نَا عٍقِرَ مِكَيٍ يَ مَ.
30 سَبُلٌن بْنسْي قَن مُ نْ كَنَانكَيٍ كٍرِدٍ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ كِتِرٌن نُن نَهَلٌلِ. كَنَانكَيٍ نَشَ لُ نَا سَبُلٌنكَيٍ يَ مَ، كْنْ عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عٍ قِندِ عٍ شَ كٌنيِيٍ رَ.
31 عَسٍرِ بْنسْي قَن مُ نْ عَكٌ، سِدْن، عَشَلَبِ، عَكِسِبُ، شٍلٍبَ، عَقٍكِ، نُن رٍشٌبٌ مَسْتْدٍ. 32 نَ نَن عَ تٌشِ عَسٍرِكَيٍ نَشَ سَبَتِ كَنَانكَيٍ تَفِ نَ بْشِ مَ. 33 نَقَتَلِ بْنسْي قَن مُ نْ بٍتِ سٍمٍسِ نُن بٍتِ عَنَتِ مَسْتْدٍ. نَقَتَلِكَيٍ نَشَ سَبَتِ كَنَانكَيٍ تَفِ نَ بْشِ مَ. بٍتِ سٍمٍسِكَيٍ نُن بٍتِ عَنَتِكَيٍ نَشَ قِندِ عٍ شَ كٌنيِيٍ رَ.
34 دَنَ بْنسْي قَن مُ نْ عَمٌرِكَيٍ كٍرِدٍ عِسِرَيِلَ فٍيَ بُنيِيٍ. نَ نَن عَ تٌشِ دَنَكَيٍ نَشَ سَبَتِ فٍيَيٍ قَرِ. 35 عَمٌرِكَيٍ نَشَ وَ لُقٍ شّرّ سّ فٍيَ، عَيَلٌن، نُن سَالَبِمِ، كْنْ يُسُقُ بْنسْي نَشَ سّنبّ سْتْ، عٍ عَمٌرِكَيٍ قِندِ عٍ شَ كٌنيِيٍ رَ. 36 عَمٌرِكَيٍ شَ نَانِنيِ نُ قْلْشِ عَكَرَبِمِ، عَ سِفَ هَن سّلَ.