عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ نُ بَرَ عِتَشُن دْشْ قِرِن. سّيتِ نَشَن نُ نَ كْولَ مَ عَ نُ شِلِ عِسِرَيِلَ، سّيتِ نَشَن نُ نَ لَبٍ رَ عَ نُ شِلِ يُدَيَ. عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَ شَ شَنِن كٌنيِيَ كُي عَسِرِيَ بْشِ مَ عَ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. يُدَيَ نُ بَرَ رَتَنفَ نَ مَ بَرِ مَ مَنفّ ندٍيٍ نُ نَ نَشٍيٍ نُ وَ مَ بِرَقٍ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، عٍ مُ كُيٍ بَتُ. كْنْ عَ دْنشْي رَ، يُدَيَ قَن بَرَ سُشُ سٍنتَنّ شَ فَنتَنيِ رَ، عٍ قَ كُيٍ بَتُ قْلْ. عَننَبِ يٍرٍ مِ نُ قِندِشِ عَلَ شَ نَمِحْنمّ نَن نَ نَ تّمُي.
عَننَبِ يٍرٍ مِ نَشَ عَلَ شَ سّرِيّ مَسٍن يُدَيَكَيٍ بّ عَ قَنيِ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن عٍ شَ كُيٍ بَتُي قِندِ مَ قٍ حَاشِ نَن نَ عٍ بّ عَلَتَلَ مَبِرِ. عَ نَشَ عٍ كَوَندِ هَن، كْنْ عٍ مُ تِن فبِلٍندٍ عَلَ مَ. نَ كُي عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ مَسٍنيِ بَرَ شْرْشْ. عَ نَشَ عَلَ شَ نَتّ تَفِ رَبَ عٍ بّ عَ قَلَقٍ رَ عٍ يَشُييٍ بَبِلْنكَيٍ قَمَ نّ عٍ بْنبْدٍ نَ يُنُبِ شَ قٍ رَ. هَلِ يُدَيَ تٌ قِندِشِ عَلَ شَ حَمَ رَ، عَلَ نُ بَرَ نَتّ تٌنفٌ عٍ شَ حَشَنكَتّ حَاشِ سْتْ بَبِلْنكَيٍ سَابُي رَ. عَننَبِ يٍرٍ مِ تٌ نَ قَلَ يُدَيَ مَنفّ بّ، عَ نَشَ شْنْ عَ مَ، عَ عَ سَ فٍيلِ كُي.
يُدَيَكَيٍ مُ لَشِ عَ رَ عَ عٍ قِندِ بَبِلْن شَ كٌنيِيٍ نَن نَ عٍ شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ. عٍ نَشَ عَ مَحْشُن عٍ نْمَ عٍ رَتَنفَدٍ نَ حَشَنكَتّ مَ مِسِرَكَيٍ سَابُي رَ. عَننَبِ يٍرٍ مِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ شَ مَحْشُنيِ قِندِشِ وُلٍ نَن نَ نَشَن مُ رَقَنشِ عَلَ مَ. عَ نُ لَنمَ عٍ شَ تِن عَلَتَلَ شَ حَشَنكَتّ رَ، عٍ شَ عَ كٌلٌن عٍ نَ سْتْشِ قٍ نَشَن مَ.
عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ كِتَابُي نَ كَوَندِ نُن نَ تَرُشُي بِرِن مَسٍنمَ وٌن بّ. عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ عَ نَشَن قِشِ عَ شَ نَمِحْنمّ مَ، نَ بِرِن بَرَ كَمَلِ. عَدَ مَدِ بِرِن شَ عَ كٌلٌن يُنُبِ مُ قَن، عَ قِندِشِ حَشَنكَتّ نَن نَ عٍ بّ. نَ نَن عَ رَ، قٌ عٍ شَ فبِلٍن يُنُبِ قْشْ رَ، عٍ شَ بِرَ عَلَتَلَ شُي قْشْ رَ. نَ فبَنسَن نَن نْمَ قِندِدٍ سْونّيَ رَ عَدَ مَ بّ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كِرَ شْن مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ
1
عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ وَلِ
عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ. عَ بَبَ شِلِ شِلِكِيَ، سّرّشّدُبّ نَشَن كٍلِ عَنَتْتِ، بُنيَمِن بْشِ مَ. يُدَيَ مَنفّ يٌسِيَ نَشَن نُ قِندِشِ عَمٌن شَ دِ رَ، عَ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن سَشَن ندٍ، عَلَتَلَ نَشَ وْيّن عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ. عَننَبِ يٍرٍ مِ مَن نُ كَوَندِ تِمَ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌيَكِمِ شَ وَشَتِ، هَن يُدَيَ مَنفّ سٍدٍكِيَ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن كٍرٍن ندٍ، كِكٍ سُولِ ندٍ، دَرِ سَلَمُكَيٍ نُ شَنِنمَ كٌنيِيَ كُي تّمُي نَشّ. يٍهٌيَكِمِ نُن سٍدٍكِيَ نَن نُ نَ يٌسِيَ شَ دِيٍ رَ.
عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ ﭑ بّ يِ كِ،
«بٍينُ ﭑ شَ عِ نْنْ عِ نفَ تّيفّ،
ﭑ تَن نُ عِ كٌلٌن.
بٍينُ عِ نفَ شَ عِ سْتْ،
ﭑ نُ بَرَ شّيرَيَ رَفِرِ عِ مَ،
عِ شَ قِندِ نَمِحْنمّ رَ سِيٍ بِرِن شُن مَ.»
 
ﭑ نَشَ عَ يَابِ،
«ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، ﭑ مُ قَتَ مَسٍنيِ تِدٍ،
بَرِ مَ قٌنِكٍ نَن ﭑ نَ.»
 
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ،
«عِ نَشَ عَ قَلَ عَ قٌنِكٍ نَن عِ رَ،
بَرِ مَ عِ تَن نَن سِفَمَ مِشِيٍ شْن مَ،
ﭑ عِ شّيمَ دّننَشّ.
عِ شَ ﭑ مَ يَامَرِ بِرِن مَسٍن عٍ بّ.
عِ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ،
بَرِ مَ وٌن بِرِن نَن عَ رَ.
ﭑ عِ مَكَنتَمَ نّ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ.
نَ تّمُي عَلَتَلَ نَشَ عَ شْنيّ عِتَلَ ﭑ دّ مَ، عَ قَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «عِ بَرَ عَ تٌ، ﭑ بَرَ ﭑ مَ مَسٍنيِ سَ عِ شَشِلِ مَ. 10 تٌ ﭑ بَرَ عِ سُفَندِ عِ شَ قِندِ ﭑ مَ شّيرَ رَ دُنِحَ سِيٍ تَفِ. عِ شُننَكَنّ شَ قٍ قَلَمَ نّ مَنفّيَ ندٍيٍ بّ، عٍ قَ بِرَ، عٍ كَنَ. عِ شُننَكٍلِ شَ قٍ قَلَمَ نّ مَنفّيَ فبّتّيٍ بّ، عٍ قَ عٍ سَنكٍ سْرْن، عٍ سَبَتِ عَ قَنيِ رَ.»
11 عَلَتَلَ نَشَ يِ وْيّنيِ مَسٍن ﭑ بّ يِ كِ، «عَننَبِ يٍرٍ مِ، عِ مُنسٍ تٌشِ؟» ﭑ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ وُرِ نَن تٌشِ نَشَن بٌفِمَ سِننَنيِ مَ.» 12 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «عِ بَرَ عَ تٌ عَ قَنيِ رَ، ﭑ مَ مَسٍنيِ رَكَمَلِقٍ مُ كَنَمَ.»
13 عَلَتَلَ مَن نَشَ يِ وْيّنيِ مَسٍن ﭑ بّ يِ كِ، «عِ مُنسٍ تٌشِ؟» ﭑ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ تُندٍ سَتُنشِ نَن تٌشِ كْولَ بِرِ.» 14 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «حَشَنكَتّ بِرِن كٍلِمَ كْولَ نَن مَ، عَ قَ بْشِ حَمَ بِرِن هَلَكِ. 15 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ. ﭑ قَمَ نّ حَمَ بِرِن شِلِدٍ كٍلِقٍ كْولَ مَ، عٍ شَ عٍ شَ مَنفّ كِبَنيِيٍ دْشْ دَرِ سَلَمُ سٌدٍ دّ رَ، عٍ يِ تّتّ بِرِن نَبِلِن، عٍ يُدَيَ تَايٍ بِرِن سُشُ. 16 ﭑ عٍ مَكِيتِمَ نّ عٍ شَ قٍ كٌبِ رَبَشِيٍ مَ، بَرِ مَ عٍ بَرَ ﭑ قِنسِرِوَلِ، عٍ سُرَيِ فَن سّرّشّ رَ كُيٍيٍ بّ، عٍ تُوبِ عٍ بّ عٍ نَشٍيٍ يَءِلَنشِ عٍ بّلّشّ رَ. 17 عِ تَن شَ عِ تَفِ عِشِرِ، عِ شَ كٍلِ، عِ شَ ﭑ مَ مَسٍنيِ بِرِن تَفِ رَبَ عٍ بّ. عِ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ قٍ ندٍ مَسٍنمَ نّ عِ بّ نَشَن دَنفِ نٍيٍ رَ ثٌن. 18 تٌ ﭑ بَرَ عِ قِندِ شّيرَ رَ يُدَيَ مَنفّ، كُنتِفِيٍ، سّرّشّدُبّيٍ، نُن حَمَ بِرِن شُن مَ. عِ لُمَ نّ عَلْ تّتّ بٍلٍبٍلٍ وُرٍ دَاشِ، عَلْ يِرٍ مَكَنتَشِ. 19 عٍ عِ فٍرٍ مَ نّ، كْنْ عٍ مُ شُتُ سْتْمَ عِ مَ، بَرِ مَ ﭑ نَ عِ قْشْ رَ عِ مَكَنتَقٍ نَن نَ.» عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ.