عِنيِلَ عِسَ عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّشِ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
كِتَابُي نَشَن شِلِ «عِنيِلَ عِسَ،» عَ دْشْ نَانِ نَ عَ رَ. نَمِحْنمّ نَانِ نَن عِنيِلَ عِسَ شَ تَرُشُي سّبّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ. عٍ شِلِ نّ مَتِيُ، مَرَكِ، لُكِ، نُن يَيَ.
عَننَبِ مَتِيُ، عَننَبِ مَرَكِ، نُن عَننَبِ لُكِ، عٍ عِنيِلَ عِسَ نَشَن سّبّ، عٍ مَنِيَ عٍ بٌورٍ رَ. نَ سَشَنيِ قِندِشِ تَرُشُي نَن نَ، نَشَن عِسَ بَرِ كِ، عَ حّرّ كِ، نُن عَ قَشَ كِ مَسٍنمَ وٌن بّ. عِنيِلَ عِسَ عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ، نَ قَن عِسَ شَ تَرُشُي مَسٍنمَ، كْنْ كَوَندِ نَن فبٌ عَ كُي. عَ عِسَ نَن شَ قٍ تَفِ رَبَمَ، عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عَ كٌلٌن عَ عِسَ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَتِ يَتِ نَن نَ.
عَننَبِ يَيَ عَ مَسٍنمَ دُنِحَ بِرِن بّ عَ عَ لَنمَ وٌن شَ لَ عِسَ رَ، وٌن شَ دَنشَنِيَ عَ مَ. نَ قِندِ مَ كِسِ نَن نَ عِبُنَدَ مَ بّ، كِسِ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن. عَننَبِ يَيَ مِشِ رَلِمَنِيَمَ يِ كِتَابُي كُي عَلَكٌ عٍ نَشَ سِيكّ عَلَ شَ لَايِدِ شَ قٍ مَ. عِسَ قِندِشِ سّرّشّ شُنفبٍ نَن نَ نَشَن دُنِحَ شُنسَرَ مَ. وٌن شَ نَ كٌلٌن، وٌن شَ لَ عَ رَ.
عِنيِلَ عِسَ عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّشِ، عَ وَ مَ عِسَ تِدٍ نَن مَسٍنقٍ وٌن بّ. عَ تَلِ وْيّنيِ فبٍفبٍ رَوَلِمَ نَ قَلَقٍ رَ. عَ عَ قَلَمَ عَ عِسَ قِندِشِ «عِبُنَدَ مَ شَ نَءِيَلَنيِ رَ.» عَ عَ مَسٍنمَ عَ عِسَ لُشِ نّ عَلْ «شُرُ سٍيٍ دّ مَدٌنيِ» دَنشَنِيَتْييٍ بّ. عَ عِسَ مِسَالِمَ «نَادّ» نُن «كِرَ» رَ. عِسَ لُشِ عَلْ «يٍ» نُن «بَلٌي» مِشِيٍ بّ. عِسَ مُنَقَنيِ فبٌ عَدَ مَ بّ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كٌلٌنقٍ رَ عَلَكٌ عِسَ شَ قٍ شَ لُ وٌن بْحّ كُي. عَمِنَ.
عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّشِ
1
عَلَ شُي قِندِقٍ عِبُنَدَ مَ رَ
عَ قْلْ قْلّ، عَلَ شُي نُ نَ،
عَلَ شُي نُ نَ عٍ نُن عَلَ،
عَلَ شُي نُ قِندِشِ عَلَ يّتّ كَن نَن نَ.
كَبِ عَ قْلّ، عَلَ نُن عَ شُي نَن نُ عَ رَ.
عَلَ سٍ بِرِن دَاشِ عَ تَن نَن سَابُي رَ،
سٍسٍ مُ نَ نَشَن مُ دَاشِ عَ تَن سَابُي رَ.
مَرَكِسِ سْتْمَ عَ تَن نَن نَ،
كِسِ نَشَن قِندِشِ نَءِيَلَنيِ رَ عَدَ مَدِيٍ بّ.
نَ نَءِيَلَنيِ يَنبَمَ دِ مِ كُي،
دِ مِ قَن مُ تِن عَ رَ.
 
عَلَ نَشَ شّمّ ندٍ شّي، نَشَن نُ شِلِ يَيَ.
سٍيدٍ نَن نُ عَ رَ، نَشَن قَ سٍيدٍحْشْيَ بَدٍ نَ نَءِيَلَنيِ شَ قٍ رَ،
عَلَكٌ بِرِن شَ دَنشَنِيَ عَ سَابُي رَ.
عَ تَن شَ مُ قِندِشِ نَ نَءِيَلَنيِ رَ،
كْنْ عَ تَن قَ نّ عَ شَ سٍيدٍ بَ نَ نَءِيَلَنيِ شَ قٍ رَ.
نَشَن قِندِشِ نَءِيَلَنيِ رَ، نَءِيَلَنيِ يَتِ نَ عَ رَ،
نَشَن قَمَ دُنِحَ مَ، عَ شَ عَدَ مَدِيٍ بِرِن عِيَلَن.
 
10 عَلَ شُي نَشَ سَبَتِ دُنِحَ مَ.
دُنِحَ دَا عَ تَن نَن سَابُي رَ،
كْنْ دُنِحَ تٌندِ نّ عَ كٌلٌندٍ.
11 عَ قَ نّ عَ شْنيِ،
كْنْ عَ شَ مِشِيٍ مُ عَ رَ سّنّ.
12 كْنْ نَشَن تَن بِرِن عَ رَ سّنّ، عٍ دَنشَنِيَ عَ مَ،
عَ نَشَ نْي قِ نٍيٍ تَن مَ، عٍ شَ قِندِ عَلَ شَ دِيٍ رَ.
13 نَ مُ كٍلِ عٍ بْنسْي شَ مَ،
شَ نَ مُ قَتٍ بّندّ وَشْنيِ مَ،
شَ نَ مُ مِشِ ندٍ وَشْنيِ مَ.
عَلَ يّتّ نَن عَ نِيَ عٍ شَ بَرِ عَ نّينّ رَ، عٍ قِندِ عَ شَ دِيٍ رَ.
 
14 عَلَ شُي نَشَ قِندِ عِبُنَدَ مَ رَ،
عَ سَبَتِ مُشُ يَ مَ.
مُشُ بَرَ عَ شَ نْرّ تٌ،
عَ بَبَ نْرّ نَشَن قِشِ عَ شَ دِ كٍرٍنيِ مَ،
هِننّنتٍيَ نُن نْندِ كَمَلِشِ نَشَن يِ.
 
15 يَيَ نَشَ عَ شُي عِتٍ، عَ سٍيدٍحْشْيَ بَ عَ شَ قٍ مَ،
«ﭑ يِ نَن مَ قٍ مَسٍن وٌ بّ، ﭑ تٌ عَ قَلَ،
‹نَشَن قَمَ ﭑ شَنبِ رَ، عَ تِدٍ فبٌ ﭑ بّ،
بَرِ مَ بٍينُن ﭑ تَن شَ دَا، عَ تَن نُ نَ.›»
 
16 وٌن بِرِن بَرَ هِننّ سْتْ عَ سَابُي رَ.
عَ شَ هِننّ بَرَ فبٌ يّ وٌن يِ رَ.
17 عَلَ سّرِيّ كِتَابُي قِ وٌن مَ عَننَبِ مُنسَ نَن سَابُي رَ.
عَ شَ هِننّ نُن نْندِ تَن قَشِ وٌن مَ
عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نَن سَابُي رَ.
18 عَدَ مَ يٌ مُ نَ نَشَن بَرَ عَلَ تٌ،
كْنْ عَلَ شَ دِ كٍرٍنيِ، نَشَن نَ عَ بَبَ عَلَ قّ مَ،
عَ تَن بَرَ عَ مَسٍن.
عَننَبِ يَيَ شَ سٍيدٍحْشْيَ
مَتِيُ ٣‏؛١ ٬ ١٢، مَرَكِ ١‏؛١ ٬ ٨، لُكِ ٣‏؛١ ٬ ١٨
19 يَيَ شَ سٍيدٍحْشْيَ نَن يَ. دَرِ سَلَمُ يُوِقِ كُنتِفِيٍ نَشَ سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِ دِ ندٍيٍ شّي يَيَ شْن مَ، عٍ شَ عَ مَشْرِن، «ندٍ عِ تَن نَ؟» 20 يَيَ مُ تٌندِ عٍ يَابِدٍ، عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَ قِيشّ رَ، «عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مُ ﭑ تَن شَ رَ.» 21 عٍ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ قَ قِندِشِ ندٍ رَ؟ عَننَبِ عٍلِيَ نَن نَ عِ رَ؟» يَيَ نَشَ عٍ يَابِ، «عَدٍ، عٍلِيَ مُ ﭑ نَ.» عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «نَمِحْنمّ نَن عِ رَ مُشُ نَشَن مَمّقٍ عَ شَ قَ؟» يَيَ نَشَ عٍ يَابِ، «عَدٍ.» 22 نَ كُي، عٍ نَشَ فبِلٍن عَ مَشْرِن نَ، «ندٍ عِ رَ؟ عِ عِ يّتّ مَحْشُنشِ ندٍ رَ؟ عَ يَبَ مُشُ بّ، مُشُ شَ سَ دّنتّفّ سَ مُشُ شّيمَيٍ بّ.»
23 يَيَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَلْ عَ سّبّشِ عَننَبِ عٍسَيِ شَ كِتَابُي كُي كِ نَشّ، «ﭑ تَن قِندِشِ مِشِ نَن نَ نَشَن عَ شُي عِتٍمَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، ‹وٌ كِرَ مَتِنشِن مَرِفِ بّ!›»
24 قَرِ سّنِ ندٍ نَشٍيٍ نُ بَرَ شّي يَيَ شْن، 25 عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «شَ عِ مُ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ، عِ مُ قِندِشِ عٍلِيَ رَ، عِ مُ قِندِشِ نَمِحْنمّ رَ مُشُ نَشَن مَمّقٍ، عِ قَ مِشِيٍ شُنشَمَ يٍ شْورَ مُنقٍ رَ؟» 26 يَيَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ تَن مِشِيٍ شُنشَمَ يٍ نَن شْورَ، كْنْ مِشِ كٍرٍن نَ وٌ يَ مَ، وٌ مُ نَشَن كٌلٌن. 27 نَ نَن قَمَ ﭑ شَنبِ رَ. نَ بِنيّ مُ نَ ﭑ تَن يِ رَ، ﭑ حَن شَ عَ شَ سَنكِرِ لُوتِ يَتِ قُلُن.» 28 نَ قٍ بِرِن دَنفِ بٍتَنِ نّ، يُرُدّن شُرٍ نَاكِرِ مَ، يَيَ نُ مِشِيٍ شُنشَمَ يٍ شْورَ دّننَشّ.
عِسَ نَن نَ عَلَ شَ سّرّشّ رَ
مَتِيُ ٣‏؛١٣ ٬ ١٧، مَرَكِ ١‏؛٩ ٬ ١١، لُكِ ٣‏؛٢١ ٬ ٢٢
29 نَ كُيٍ عِبَ، يَيَ نَشَ عِسَ تٌ قَ رَ عَ يِرٍ، عَ نَشَ عَ مَسٍن، «عَلَ شَ سّرّشّ نَن يِ كِ، دُنِحَ شَ يُنُبِ شَقَرِ مَ نَشَن نَ. 30 ﭑ نُ يِ نَن مَ قٍ مَسٍنقٍ وٌ بّ ﭑ تٌ عَ قَلَ، ﭑ نَشّ، ‹شّمّ نَشَن قَمَ ﭑ شَنبِ رَ، عَ تِدٍ فبٌ ﭑ بّ، بَرِ مَ بٍينُن ﭑ تَن شَ دَا، عَ تَن نُ نَ.› 31 ﭑ تَن يَتِ مُ نُ نَ كَنيِ كٌلٌن، كْنْ ﭑ قَ مِشِيٍ شُنشَدٍ يٍ شْورَ نّ عَلَكٌ عَ تَن شَ مَكّنّن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ.»
32 يَيَ نَشَ سٍيدٍحْشْيَ بَ، عَ عَ مَسٍن، «ﭑ بَرَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ تٌ فٌرٌ رَ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عَلْ فَنبّ، عَ دْشْ عَ مَ. 33 ﭑ تَن يَتِ مُ نُ عَ كٌلٌن، كْنْ عَلَ نَشَن ﭑ شّي مِشِيٍ شُنشَدٍ يٍ شْورَ، عَ نُ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، ‹عِ ﭑ شَشِلِ سّنِيّنشِ تٌمَ فٌرٌ رَ نَشَن مَ، عَ لُ عَ مَ، نَ كَنيِ نَن ﭑ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَفٌرٌ مَ مِشِيٍ مَ.› 34 ﭑ تَن بَرَ عَ تٌ. ﭑ بَرَ قِندِ سٍيدٍ رَ عَ عَلَ شَ دِ نَن عَ رَ.»
عِسَ قْشِرَبِرّ سِنفٍيٍ
35 نَ كُيٍ عِبَ، يَيَ مَن نُ نَ نَا، عَ نُن عَ قْشِرَبِرّ مِشِ قِرِن. 36 يَيَ تٌ عِسَ تٌ دَنفِ رَ، عَ نَشَ عَ مَسٍن، «عَلَ شَ سّرّشّ نَن يِ كِ!» 37 عَ قْشِرَبِرّ قِرِنيِيٍ تٌ عَ شُي مّ، عٍ نَشَ بِرَ عِسَ قْشْ رَ. 38 عِسَ تٌ عَ كٌبٍ رَتٌ، عَ نَشَ عٍ تٌ عَ قْشْ رَ، عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ مُنسٍ قٍنقٍ؟» عٍ قَن نَشَ عَ يَابِ، «رَبُنِ، عِ يِفِيَشِ مِندٍن؟» عٍ تٌ عَ شِلِ «رَبُنِ»، نَ نَن قَلَشِ عٍ شَ شُي «كَرَ مْشْ». 39 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌن شّي، وٌ شَ سَ نَ كٌلٌن.» نُنمَرٍ تّمُي نَن نُ عَ رَ. عٍ نَشَ سِفَ نَ يِرٍ كٌلٌندٍ، عٍ قَ لُ عِسَ قّ مَ.
40 سِمْن ثِيّرِ شُنيَ عَندِرٍ نُ نَ نَ مِشِ قِرِنيِيٍ يَ مَ، نَشٍيٍ يَيَ شَ مَسٍنيِ مّ، عٍ قَ بِرَ عِسَ قْشْ رَ. 41 عَ نَشَ سِفَ عَ تَارَ يِرٍ كٍرٍن نَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «مُشُ بَرَ عَل مَسِيهُ تٌ!» نَ نَن قَلَشِ عٍ شَ شُي، «عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ». 42 عَندِرٍ نَشَ ثِيّرِ شَنِن عِسَ يِرٍ. عِسَ تٌ عَ تٌ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «يُنُسَ شَ دِ سِمْن نَن عِ رَ، كْنْ عِ شِلِ قَمَ قَلَدٍ كٍقَسِ، نَ نَن نَ كِ ‹ثِيّرِ،› نَشَن وَ مَ عَ قَلَقٍ ‹قَنيٍ›.»
43 نَ كُيٍ عِبَ، عِسَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ سِفَ فَلِلٍ. عَ تٌ قِلِثُ تٌ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «بِرَ ﭑ قْشْ رَ.» 44 قِلِثُ، عَندِرٍ، نُن ثِيّرِ بِرِن قِندِ بٍتٍسَيِدَكَيٍ نَن نَ. 45 قِلِثُ نَشَ سِفَ نَتَنَيّلِ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «مِشِ نَشَن مَ قٍ قَلَشِ مُنسَ نُن نَمِحْنمّيٍ شَ كِتَابُييٍ كُي، مُشُ بَرَ عَ تٌ. عِسَ نَسَرّتِكَ نَن عَ رَ، يُسُقُ شَ دِ!» 46 نَتَنَيّلِ نَشَ عَ مَشْرِن، «قٍ قَنيِ ندٍ نْمَ مِنِدٍ نَسَرّتِ؟» قِلِثُ نَشَ عَ يَابِ، «قَ، عِ يّتّ يَتِ شَ عَ تٌ.» 47 عِسَ تٌ نَتَنَيّلِ تٌ قَ رَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ قٍ رَ، «عِسِرَيِلَكَ يَتِ نَن يِ كِ، مَءِقُيَ يٌ مُ نَ نَشَن بْحّ مَ!» 48 نَتَنَيّلِ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ ﭑ كٌلٌنشِ دِ؟» عِسَ نَشَ عَ يَابِ، «بٍينُن قِلِثُ شَ عِ شِلِ، عِ تٌ نُ شْرّ بِلِ بُن مَ، ﭑ تَن عِ تٌ نّ.» 49 نَتَنَيّلِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «كَرَ مْشْ، عِ تَن قِندِشِ عَلَ شَ دِ يَتِ نَن نَ! عِسِرَيِلَ مَنفّ نَن عِ رَ!» 50 عِسَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ تٌ عَ قَلَشِ، عَ ﭑ عِ تٌ نّ شْرّ بِلِ بُن مَ، عِ لَشِ ﭑ نَ نَ قٍ نَن مَ؟ عِ قٍ فبّتّيٍ تٌمَ نّ نَشٍيٍ دَنفِ نَ رَ.» 51 عَ مَن نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ عَ نْندِ كِ مَ، وٌ قَمَ نّ كٌورٍ تٌدٍ، عَ رَبِشِ، عَلَ شَ مَلٍكّيٍ نُ تٍ عٍ نُ فٌرٌ عَدَ مَ شَ دِ مَ.»