عَيُبَ شَ تَرُشُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ عَيُبَ شَ تَرُشُي نَن نَ نَشَن مَسٍنيِ هَفِفّ مَسٍنمَ عَدَ مَدِيٍ بِرِن بّ. كَبِ وٌن بٍنبَ عَدَ مَ نُن نّنّ مَهَوَ تٌ يُنُبِ رَبَ، مِشِ بِرِن نَ دُنِحَ عِفِرِقٍ نَ تْورّ نَن كُي. نَ تْورّ نْمَ عَ نِيَدٍ مِشِيٍ شَ شْنْ عَلَ مَ، عٍ قَ عَ مَشْرِن مُنقٍ رَ عَ عٍ لُمَ عٍ شَ تْورْ. شَ مِشِيٍ حْشْ عَ مَ عَ عٍ بَرَ عٍ حّرّ تِنشِنيِ كُي عَلَ يَ عِ، نَ يَابِ قِقٍ شْرْشْ.
عَيُبَ شَ قٍ نُ نَ نَ كِ نّ. عَ بٌورٍيٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ عَ تْورّ حَاشِ عَ سْتْ عَ شَ يُنُبِيٍ نَن مَ قٍ رَ. عَيُبَ مُ تِن نَ يَابِ رَ، عَ قَ عَ قَلَ نَ مُ عَ رَ. نَ كُي عَ نُ وَ مَ عَلَ شَ كِيتِ شْن عَلَكٌ عَ شَ عَ كٌلٌن عَ حَشَنكَتَشِ قٍ نَشَن مَ. عَ رَحْنيِ عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَيُبَ بّ عَ عَ مُ نْمَ عَلَتَلَ شَ قٍ رَبَ كِ قَهَامُدٍ. عَيُبَ تٌ سٌ نَ قٍ كُي عَ بْحّ بِرِن نَ، عَ شَشِلِ نَشَ سَ.
كْنْ بَقٍ نَ مَسٍنيِ رَ، سّرِيّ فبّتّ تٌمَ يِ تَرُشُي كُي نَشَن تِدٍ فبٌ. عَلَ تٌ بَرَكّ سَ عَيُبَ شَ قٍ مَ عَ شَ تِنشِنيِ شَ قٍ رَ، سٍنتَنّ نَشَ عَيُبَ تْوحّفّ عَ قَلَقٍ رَ عَلَ بّ عَ عَيُبَ نُ بِرَ مَ عَلَ وَشْنقٍ قْشْ رَ عَلَكٌ عَ شَ بَرَكّ سْتْ تُن. عَلَ نُ وَ مَ عَ مَسٍنقٍ سٍنتَنّ بّ عَ عَ شَ تِنشِنتْي عَيُبَ نُ نَ عَلَ شَ سّرِيّ رَتِنمّقٍ قٍ فبّتّ نَن مَ. عَلَ نَشَ تِن تْورّ شَ دْشْ عَيُبَ مَ، عَلَكٌ سٍنتَنّ شَ عَ تٌ نَ تْورّ مُ نُ نْمَ عَ نِيَدٍ عَيُبَ شَ عَلَ شَ سّرِيّ بّحِن.
نَ كُي وٌن بِرِن نْمَ عَ كٌلٌندٍ عَ مُ لَنمَ وٌن شَ بِرَ عَلَتَلَ قْشْ رَ عَلَكٌ وٌن شَ بَرَكّ تُن سْتْ. عَ لَنمَ وٌن شَ عَلَ شُي سُشُ بَرِ مَ وٌن دَا مَرِفِ نَن نَ عَلَتَلَ رَ. شَ وٌن بَرَكّ سْتْ، شَ وٌن مُ عَ سْتْ، عَ لَنمَ وٌن شَ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ بَتُ وٌن مَ قٍ بِرِن كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ رَبَدٍ. عَمِنَ.
عَيُبَ شَ تَرُشُي
1
عَلَتَلَ نُن سٍنتَنّ شَ دّ مَسَرّ سِنفٍ
شّمّ ندٍ نُ نَ عُسُ بْشِ مَ نَشَن نُ شِلِ عَيُبَ. مِشِ هَفِفّ نَن نُ لَنشِ عَ مَ، عَ مَتِنشِن. عَ نُ فَاشُمَ عَلَ يَ رَ، عَ مُ نُ بِرَ مَ قٍ حَاشِ قْشْ رَ. دِ شّمّ سٌلٌقٍرٍ نُن دِ فِنّ سَشَن نُ نَ عَ يِ رَ. عَ شَ فْورّ نُ لَنشِ يّشّي وُلُ سٌلٌقٍرٍ، حْشْمّ وُلُ سَشَن، نِنفٍ وُلُ كٍرٍن، عَ نُن سٌقَلٍ كّمّ سُولِ نَن مَ. وَلِكّ فبٍفبٍ سَشِ نَ نَن قَرِ. بِنيّ نُ سَشِ يِ شّمّ مَ دَنفِ مِشِ بِرِن نَ نَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ.
عَ شَ دِيٍ نُ شُلُنيِ تِمَ نّ عٍ بٌورٍ شْنيِيٍ، عٍ نُ عٍ مَافِنّيٍ شِلِ عَلَكٌ عٍ بِرِن شَ نُ عٍ دّفٍ يِرٍ كٍرٍن. شُلُنيِيٍ نَ بَ عَ رَ، عَيُبَ نُ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَمَ نّ عَ شَ دِ بِرِن بّ عٍ رَ سّنِيّنقٍ رَ. عَ نُ عَ مَحْشُنمَ نّ عَ تّمُندٍ عٍ بَرَ يُنُبِ ندٍ سْتْ، شَ نَ مُ عَ رَ عٍ بَرَ عَلَ دَنكَ عٍ بْحّ كُي. نَ كُي عَيُبَ نُ لُمَ سّرّشّ بَ رَ عٍ بّ تّمُي بِرِن.
لْشْي ندٍ عَلَ شَ مَلٍكّيٍ نَشَ قَ عَلَتَلَ يِرٍ. سٍنتَنّ قَن نُ نَ عٍ يَ مَ. عَلَتَلَ نَشَ سٍنتَنّ مَشْرِن، «عِ كٍلِشِ مِندٍن؟» سٍنتَنّ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ كٍلِشِ دُنِحَ عِحّرّدٍ.» عَلَتَلَ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ بَرَ ﭑ مَ كٌنيِ عَيُبَ رَكْرْ سِ؟ عَ مَنِيّ يٌ مُ نَ دُنِحَ مَ. عَ قَن، عَ تِنشِن. عَلَ يَرَفَاشُي نَن عَ رَ، قٍ حَاشِ مُ رَقَن عَ مَ.» سٍنتَنّ نَشَ عَ يَابِ، «عَيُبَ شَ فَاشُي عِ يَ رَ تُن مُ عَ رَ؟ 10 عِ مُ عَ كَنتَشِ شّ، عَ تَن، عَ شَ دٍنبَيَ، نُن عَ هَرِفٍ بِرِن؟ عِ بَرَ بَرَكّ سَ عَ سُشُقٍ بِرِن مَ، عَلَكٌ عَ شَ فْورّ شَ فبٌ تُن. 11 كْنْ شَ عَ سَ لِ عِ نَشَ دِن عَ هَرِفٍ رَ، ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ، عَ قَمَ نّ عِ دَنكَدٍ كٍرٍن نَ.» 12 عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ سٍنتَنّ بّ، «عَوَ يِرٍ، ﭑ بَرَ عَ هَرِفٍ بِرِن سَ عِ سَفٌي، كْنْ عِ نَشَ عَ فُندِ تْورْ دٍ.» نَ تّمُي سٍنتَنّ نَشَ كٍلِ عَلَتَلَ يِرٍ.
13 لْشْي ندٍ عَيُبَ شَ دِيٍ نُ نَ شُلُنيِ تِقٍ عٍ تَارَ شْنيِ. 14 شّيرَ ندٍ نَشَ قَ عَيُبَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ وَلِكّيٍ نُ نَ نِنفٍيٍ رَوَلِقٍ شّ مَ، سٌقَلٍيٍ قَن نُ نَ عٍ دّ مَدٌنقٍ نَ لٌنفٌرِ. 15 سٍبَكَ ندٍيٍ نَشَ دِن عِ شَ وَلِكّيٍ رَ، عٍ عٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. عٍ مَن نِنفٍيٍ قَن شَنِن. ﭑ كٍرٍن ثٍتِ نَن نْ ﭑ يّتّ بَدٍ عٍ يِ. ﭑ قَشِ نَ قٍ نَن دّنتّفّدٍ عِ بّ.»
16 نَ مُ فّ نَ مَسٍنيِ رَ، شّيرَ فبّتّ نَشَ قَ، عَ عَ قَلَ عَيُبَ بّ، «عَلَ بَرَ عَ رَفِرِ فَلَنيِ شَ فٌرٌ عِ شَ يّشّييٍ نُن عٍ مَكَنتَمَيٍ مَ. عَ بَرَ عٍ بِرِن قَشَ. ﭑ كٍرٍن ثٍتِ نَن نْ ﭑ يّتّ بَدٍ عٍ يِ. ﭑ قَشِ نَ قٍ نَن دّنتّفّدٍ عِ بّ.»
17 نَ قَن مُ فّ عَ شَ مَسٍنيِ رَ، شّيرَ فبّتّ نَشَ قَ، عَ عَ قَلَ عَيُبَ بّ، «كَلِدِكَ، فَالِ دْشْ سَشَن بَرَ بَفَن عِ شَ حْشْمّيٍ مَ، عٍ عٍ مَكَنتَمَيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ حْشْمّيٍ شَنِن. ﭑ كٍرٍن ثٍتِ نَن نْ ﭑ بَدٍ عٍ يِ. ﭑ قَشِ نَ قٍ نَن دّنتّفّدٍ عِ بّ.»
18 نَ قَن مُ فّ عَ شَ مَسٍنيِ رَ، شّيرَ فبّتّ نَشَ قَ، عَ عَ قَلَ عَيُبَ بّ، «عِ شَ دِيٍ تٌ نُ نَ شُلُنيِ تِقٍ عٍ تَارَ شْنيِ. 19 قٌيٍ بٍلٍبٍلٍ قَشِ نَ تّمُي نّ كٍلِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عَ بَنشِ رَبِرَ عِ شَ دِيٍ مَ. عٍ بِرِن بَرَ قَشَ. ﭑ كٍرٍن ثٍتِ نَن كِسِشِ. ﭑ قَشِ نَ نَن دّنتّفّدٍ عِ بّ.»
20 نَ كُي عَيُبَ نَشَ كٍلِ، عَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو عَ مَ، عَ عَ شُنيِ بِ سُننُنيِ مَ، عَ قَ عَ رَقٍلٍن بْشِ مَ. 21 عَ نَشَ عَ قَلَ،
«ﭑ قَشِ دُنِحَ ﭑ مَفٍلِ نَن نَ ﭑ بَرِ تّمُي،
ﭑ مَن فبِلٍنمَ ﭑ مَفٍلِ نَن نَ ﭑ سِفَ تّمُي.
عَلَتَلَ بَرَ ﭑ كِ هَرِفٍ رَ،
عَلَتَلَ مَن بَرَ نَ هَرِفٍ بَ ﭑ يِ.
تَنتُي نَ عَلَ بّ.»
22 نَ بِرِن كُي، عَيُبَ مُ يُنُبِ يٌ رَبَ، عَ مُ قٍ كٌبِ يٌ قَلَ عَلَ بّ.