عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٌوٍلِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي كُي عَلَ مَسٍنيِ ندٍ تِمَ عِسِرَيِلَ حَمَ بّ عَننَبِ يٌوٍلِ سَابُي رَ. عَ نَشّ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ يُنُبِيٍ بَرَ عَ نِيَ عَلَ شَ حَشَنكَتّ حَاشِ دْشْ عٍ مَ. يِ حَشَنكَتّ مِسَالِشِ سْورِ فَلِ مَفَاشُي نَن نَ، كْنْ عَ قِندِشِ كَامّ شُنفبٍ نَن نَ عَلَتَلَ نَشَن نَدِنشِ عِسِرَيِلَ بْشِ رَ. كَتٌي تٌ شّ بِرِن كَنَ، عِسِرَيِلَ نَشَ لُ كَامّ كُي، عَلَ قَ عَ مَسٍن عٍ بّ نَ قَتَنشِ عٍ شَ يُنُبِيٍ نَن مَ.
كْنْ عَلَتَلَ تٌ مُ تِن عَ شَ حَمَ شُن نَكَنَدٍ تُن عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عَ مَن نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ عٍ بّ عَ قَمَ عٍ مَلِدٍ. عَ نَ رَبَ عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن سَابُي رَ عَ نَشَن نَفٌرٌ مَ مِشِ مْولِ بِرِن مَ نَشَن وَ مَ بِرَقٍ عَ قْشْ رَ. كِسِ نَن نَ كِ عَلَ نُ وَ مَ نَشَن قِقٍ عَ شَ حَمَ مَ.
نَ مَسٍنيِ دَنفِ شَنبِ، عَلَ وْيّنيِ مْولِ فبّتّ نَن مَسٍنمَ دُنِحَ سِيٍ بّ نَشٍيٍ نُ بَرَ عِسِرَيِلَ تْورْ عَ حَاشِ رَ. عَ نَشّ عَ قَمَ عٍ مَكِيتِدٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عٍ قَ حَشَنكَتّ شْرْشْي سْتْدٍ.
يِ مَسٍنيِ سَشَنيِ قِندِ مَ نْندِ هَفِفّ نَن نَ عِبُنَدَ مَ بِرِن بّ. عَلَتَلَ بَرَ عَ شَ سّرِيّ رَفٌرٌ دُنِحَ مَ عَ شَ نَمِحْنمّيٍ سَابُي رَ. شَ مِشِ تٌندِ بِرَدٍ عَلَ وَشْنقٍ قْشْ رَ، نَ قِندِ مَ قٍ شْرْشْي نَن نَ عٍ بّ. كْنْ شَ عٍ فبِلٍنمَ عَلَ مَ، عَ مُ تٌندِ مَ عٍ كِدٍ، عَ عٍ شَ يُنُبِ شَقَرِ. نَ كِسِ قِندِشِ كَابَنَكٌي بٍلٍبٍلٍ نَن نَ عَلَ نَشَن نَبَمَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ بْحّ وَ مَ مَكْرّقٍ عَلَ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كِسِ سْتْقٍ! عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٌوٍلِ بّ
1
عِسِرَيِلَ شَ بْشِ شَ كَنَرِ
مَسٍنيِ نَن يِ كِ عَلَتَلَ نَشَن مَسٍن ثٍتُوٍلِ شَ دِ يٌوٍلِ بّ؛
قٌرِيٍ، وٌ يِ قٍ رَ مّ،
بْشِكَيٍ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ.
يِ قٍ مْولِ بَرَ رَبَ نُ وٌ شَ وَشَتِ،
شَ نَ مُ وٌ بٍنبَيٍ شَ وَشَتِ؟
وٌ يِ يَ مَشَرَن وٌ شَ دِيٍ بّ،
وٌ شَ دِيٍ قَن شَ عَ يَ مَشَرَن عٍ فبٍ دِيٍ بّ،
عٍ فبٍ دِيٍ قَن شَ عَ يَ مَشَرَن عٍ فبٍ دِيٍ بّ عٍ قَمَ نَشٍيٍ بَرِدٍ.
كُلِيٍ نَشَن لُ، كَتٌي شُنشُرِيٍ بَرَ نَ دٌن.
كَتٌي شُنشُرِيٍ نَشَن لُ، كَتٌي شُنفبٍيٍ بَرَ نَ دٌن.
كَتٌي شُنفبٍيٍ نَشَن لُ، كَتٌي مْولِ فبّتّيٍ قَن بَرَ نَ دٌن.
 
وٌ تَن سِيسِلَيٍ، وٌ شُنُ، وٌ شَ وَ.
بٍيرٍ مِنيِيٍ، وٌ شَ وٌ شُي عِتٍ،
بَرِ مَ وٌ مُ قَمَ وّنِ نّينّ سْتْدٍ سْنْن.
حَمَنّ سّنبّمَ ندٍ نَشَن شَ مِشِ كْنتِ مُ كٌلٌن،
نَ بَرَ دِن ﭑ مَ بْشِ رَ.
عَ حِنيِيٍ لُشِ نّ عَلْ يّتّ حِنيِ،
عَ بَنفَنيِيٍ لُشِ نّ عَلْ يّتّ فِنّ بَنفَنيِيٍ.
عَ بَرَ ﭑ مَ وّنِ شّيٍ كَنَ،
عَ ﭑ مَ شْرّ بِلِيٍ عِبٌلٌن.
عَ بَرَ عٍ كٌبٌلٍ بَ هَن عٍ سَلٌنيِ بَرَ قِيشّ قْين.
 
وٌ شَ وَ عَلْ سُنفبُتُنيِ نَشَن شَ شّمّ بَرَ قَشَ.
عَلَتَلَ شَ سّرّشّدُبّيٍ سُننُنشِ،
بَرِ مَ هَدِيَ دٌنسٍ مُ نَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي سْنْن.
10 شّيٍ بَرَ كَنَ، بْشِ قَن نَ سُننُنيِ كُي،
بَرِ مَ دٌنسٍ شُن بَرَ رَكَنَ، وّنِ نُن تُرٍ مُ نَ.
11 شّ سَيٍ وَ مَ نّ، وّنِ سَنسِ سِيٍ سُننُنمَ نّ،
بَرِ مَ نَشَن بِرِن بٌفِشِ شّيٍ مَ، نَ بِرِن بَرَ كَسَرَ.
12 وّنِ بِلِيٍ بَرَ شَرَ، شْرّ بِلِيٍ بَرَ لْشْسِن.
وّنِ بِلِيٍ، تُفِ بِلِيٍ، مَنفٌي بِلِيٍ، نٍيٍ بِرِن بَرَ شَرَ.
مِشِيٍ شَ حّلّشِنيِ بَرَ حْن.
 
13 نَ كُي عَ لَنمَ وٌ تَن سّرّشّدُبّيٍ،
وٌ شَ سُننُنيِ دُفِ رَفٌرٌ وٌ مَ.
وٌ تَن نَشٍيٍ سّرّشّ فَنمَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، وٌ شَ وَ.
وٌ شَ كْي رَدَنفِ نِمِسّ كُي، وٌ تَن نَشٍيٍ وَلِمَ ﭑ مَرِفِ عَلَ بّ،
بَرِ مَ هَدِيَ دٌنسٍ بَرَ حْن عَلَ شَ بَنشِ كُي.
14 وٌ شَ سُنيِ سُشُ، وٌ شَ سَلِ رَبَ.
وٌ شَ قٌرِيٍ نُن حَمَ مَلَن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي،
وٌ قَ عَ مَشَندِ وٌ بْحّ بِرِن نَ.
 
15 عَلَتَلَ شَ لْشْي شْرْشْي بَرَ مَكْرّ.
عَ قَمَ نّ كَنَرِ بٍلٍبٍلٍ تِدٍ عَلَ سّنبّمَ شِلِ رَ.
 
16 وٌ مُ عَ تٌشِ وٌن مَ دٌنسٍ بَرَ حْن،
سّيوّ نُن حّلّشِنيِ مُ نَ عَلَ شَ بَنشِ يِرٍ سْنْن؟
17 سَنسِ شْرِيٍ بَرَ شَرَ بّندّ بُن مَ.
سَنسِ شْرِيٍ رَفَتَدٍيٍ بَرَ بِرَ، دٌنسٍ بَرَ حْن.
18 شُرُ سٍيٍ وَ مَ دٌنسٍ قٍ رَ.
يّشّي تْورْ مَ بَرِ مَ حٌوفٍ مُ نَ.
19 عَلَتَلَ، ﭑ عِ تَن نَن مَشَندِ مَ،
بَرِ مَ تّ بَرَ قِيلِيٍ نُن بُرُنيِ فَن.
20 هَلِ بُرُنيِ سُبٍيٍ يَ تِشِ عِ رَ،
بَرِ مَ شُرٍيٍ بَرَ شْرِ، تّ بَرَ قِيلِيٍ فَن.