عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٌسُوٍ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَكَيٍ شَ تَرُشُي سّبّشِ كِتَابُي فبٍفبٍ نَن كُي. عَ قْلْمَ تَوُرٍتَ مُنسَ نَن مَ. عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ، عَننَبِ عِبُرَهِمَ، عَننَبِ عِسِيَفَ، عَننَبِ يَشُبَ، نُن عَ شَ دِ قُ نُن قِرِنيِيٍ، عٍ بِرِن شَ تَرُشُي تٌمَ تَوُرٍتَ مُنسَ كِتَابُي سِنفٍ نَن كُي، نَشَن شِلِ «قٍ قْلْ قْلّ.» نَ كِتَابُي رَحْنيِ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عِسِرَيِلَكَيٍ مِسِرَ بْشِ لِ كِ نَشّ.
تَوُرٍتَ مُنسَ كِتَابُي قِرِن ندٍ، نَشَن شِلِ «عِسِرَيِلَكَيٍ شَ يّتّ سْتْي،» عَ قْلْمَ عَننَبِ مُنسَ شَ تَرُشُي نَن مَ. عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ عَ شَ بَرِ مِسِرَ بْشِ مَ، عَلَكٌ عَ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ رَ مِنِ كٌنيِيَ كُي.
عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ شُلُنيُمِ بَا عِفِرِ عَلَ شَ كَابَنَكٌي سَابُي رَ، عٍ نَشَ سٌ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. عَلَ نُ وَ مَ عٍ شَنِنقٍ كَنَان بْشِ نَن مَ، عَ دّننَشّ لَايِدِ قِقٍ رَ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ. تَوُرٍتَ مُنسَ كِتَابُي سَشَن ندٍ، عَ نَانِ ندٍ، نُن عَ سُولِ ندٍ نَ بِيَاسِ شَ قٍ مَسٍنمَ. عِسِرَيِلَ حَمَ نَشَ بُ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ حّ تٌنفٌ نَانِ بٍينُن عٍ شَ كَنَان بْشِ لِ. عٍ بُ نَا عٍ شَ دَنشَنِيَتَرٍحَ نَن مَ قٍ رَ.
عٍ تٌ كٍلِ يُرُدّن شُرٍ عِفِرِدٍ، عٍ شَ سٌ كَنَان بْشِ مَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَ يٌسُوٍ شَ قِندِ عٍ شَ يَرٍرَتِ رَ عَننَبِ مُنسَ حْشْي رَ. عَننَبِ يٌسُوٍ نَشَ عٍ رَفِرِ يُرُدّن شُرٍ رَ عَلَ شَ كَابَنَكٌي رَ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عٍ رَفِرِ شُلُنيُمِ بَا رَ كِ نَشّ.
نَ دَنفِ شَنبِ، يٌسُوٍ نَشَ عٍ شُن تِ كَنَان بْشِ رَ، عٍ شَ فٍرٍ سٌ عَلَكٌ عٍ شَ نَ بْشِ سْتْ. عَلَ نُ وَ مَ نَ قِقٍ عٍ مَ عَ شَ شَنُنتٍيَ نُن عَ شَ سَاتّ نَن مَ قٍ رَ. نَ كُي، عَ نَشَ عٍ مَلِ نَ فٍرٍيٍ كُي، هَن كَنَانكَيٍ بِرِن نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ. عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِنيِ بِرِن نَشَ عٍ فبٍ بْشِ سْتْ عَلَ نَشَن قِ عٍ مَ عٍ كّ رَ.
نَ تَرُشُي بِرِن سّبّشِ يِ كِتَابُي كُي، كٍلِقٍ حَمَ يُرُدّن عِفِرِ تّمُي نَشّ، هَن عٍ نَشَ نْ كَنَان بْشِ بِرِن نَ. نَ كُي وٌن عَلَ سّنبّ تٌمَ نّ عَ قَنيِ رَ. عَ شَ حَمَ رَقَن عَ مَ. عَ لَايِدِ يٌ تٌنفٌ عٍ بّ، عَ نَ رَكَمَلِمَ نّ سّنبّ نُن شَنُنتٍيَ رَ. نَ بِرِن قِندِ مَ مِسَالِ قَنيِ نَن نَ وٌن بّ. شَ وٌن قَن قِندِ عَلَ شَ مِشِيٍ رَ، عَ وٌن مَلِمَ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي عَ سّنبّ رَ، عَلْ عَ عَ لَايِدِ وٌن بّ كِ نَشّ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ نَ مَسٍنيِ قَهَامُ، وٌن مَن شَ لَ عَ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٌسُوٍ بّ
1
عِسِرَيِلَ يَرٍرَتِ يٌسُوٍ
عَننَبِ مُنسَ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ تٌ لَاشِرَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن نُنُ شَ دِ شّمّ يٌسُوٍ بّ، عَننَبِ مُنسَ مَلِمَ، «ﭑ مَ كٌنيِ مُنسَ بَرَ لَاشِرَ. يَكْسِ، كٍلِ عِ شَ يُرُدّن عِفِرِ نُن يِ حَمَ بِرِن نَ. وٌ شَ سِفَ بْشِ مَ ﭑ دّننَشّ سٌقٍ عِسِرَيِلَكَيٍ يِ رَ. وٌ نَ وٌ سَنيِ تِ دّننَشّ بِرِن مَ، ﭑ نَا قِمَ نّ وٌ مَ، عَلْ ﭑ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ كِ نَشّ. وٌ شَ نَانِنيِيٍ كٍلِمَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ نّ، عَ سَ دْشْ لِبَن فٍيَيٍ رَ، هَن عٍقِرَتِ شُرٍ بٍلٍبٍلٍ رَ، شِتِكَيٍ شَ بْشِ بِرِن سَ دْشْ بَا شُنفبٍ رَ سٌفٍفٌرٌدٍ. مِشِ يٌ مُ نْمَ عِ رَ عِ شَ سِمَيَ كُي. وٌن بِرِن نَ عَ رَ، عَلْ مُشُ نُن مُنسَ نُ عَ رَ كِ نَشّ. ﭑ مُ عِ رَبّحِنمَ، ﭑ مُ عِ رَبٌلٌمَ.»
«عِ عِ سّنبّ سٌ، عِ شَ لِمَنِيَ، بَرِ مَ عِ تَن نَن قِندِ مَ سَابُي رَ يِ حَمَ بّ، عٍ شَ نْ كّ تٌنفٌدٍ، ﭑ نَن ﭑ كَلِ بْشِ نَشَن شَ قٍ رَ عٍ بَبَيٍ بّ قِقٍ رَ عٍ مَ. عِ لَن نّ عِ شَ عِ سّنبّ سٌ، لِمَنِيَ شَ لُ عِ بّ كِ قَنيِ رَ. عِ شَ عِ حّنفِ سَ يِ سّرِيّ بِرِن شْن مَ، عِ شَ عَ رَبَتُ عَلْ ﭑ مَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ عِ يَمَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ. عِ نَشَ بِنيَ يِرٍقَنيِ مَ، عِ نَشَ بِنيَ كْولَ مَ، عَلَكٌ عِ شَ شُتُ سْتْ يِرٍ مَ عِ نَ سِفَ دّننَشّ. يِ سّرِيّ كِتَابُي قَلّ مُ لَن عَ شَ مَكُيَ عِ دّ رَ. عِ شَ عِ حّنفِ سَ عَ شْن مَ كْي نُن يَنيِ، عَلَكٌ عِ شَ عَ بِرِن نَبَتُ. نَشَن بِرِن سّبّشِ عِ شَ عَ رَوَلِ، بَرِ مَ نَ نَن عَ نِيَمَ عِ نَ سٌ قٍ نَشَن بِرِن يَ مَ، عِ شُتُ سْتْمَ عَ مَ، عِ قِندِ مَ عَ رَ نَ كِ نّ. ﭑ نَشَن قَلَشِ عِ بّ، عِ نَشَ نّيمُ. عِ عِ سّنبّ سٌ، عِ شَ لِمَنِيَ. عِ نَشَ فَاشُ، عِ نَشَ هَنمّ، بَرِ مَ عِ نَ سِفَ دّدّ، عِ نُن ﭑ تَن عِ مَرِفِ عَلَتَلَ بِرِن نَ عَ رَ.»
10 يٌسُوٍ نَشَ يِ يَامَرِ سٌ حَمَ شُنيِيٍ يِ رَ؛ 11 «وٌ وٌ حّرّ حَمَ تَفِ، وٌ عٍ يَامَرِ يِ رَ، ‹وٌ وٌ شَ دٌنسٍيٍ شُنلَن، بَرِ مَ وٌن قَمَ يُرُدّن عِفِرِدٍ بٍينُن شِ سَشَن، عَلَكٌ وٌ شَ بْشِ مَسْتْ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن سٌقٍ وٌ يِ.›»
12 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ بّ، 13 «وٌ رَتُ عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ شَ يَامَرِ مَ. عَ تٌ عَ قَلَ، ‹وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ مَلَبُي قِ وٌ مَ. عَ بَرَ يِ بْشِ سٌ وٌ يِ.› 14 وٌ شَ فِنّيٍ، وٌ شَ دِيٍ، نُن وٌ شَ شُرُ سٍيٍ نْمَ لُدٍ بْشِ مَ عَننَبِ مُنسَ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ يُرُدّن كِرِ مَ. كْنْ وٌ تَن تِمَ عَ فٍرٍ سٌ كِ نَن مَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ يَ رَ. وٌ شَ عٍ مَلِ، 15 هَن بٍينُن عَلَتَلَ مَلَبُي قِمَ عٍ مَ تّمُي نَشّ عَلْ وٌ تَن، هَن عٍ قَن شَ بْشِ مَسْتْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِقٍ عٍ مَ. نَ شَنبِ، وٌ مَن قَ فبِلٍن وٌ شَ بْشِ مَ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ نَشَن قِشِ وٌ مَ يُرُدّن كِرِ مَ، سٌفٍتٍدٍ بِرِ.»
16 عٍ نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «عِ مُشُ يَمَرِشِ قٍ نَشَن بِرِن نَ، مُشُ عَ رَبَمَ نّ. عِ نَ مُشُ شّي دّننَشّ قَن، مُشُ سِفَمَ نّ. 17 مُشُ عِ شُي رَبَتُمَ نّ قٍ بِرِن مَ، عَلْ مُشُ عَننَبِ مُنسَ شُي رَبَتُ كِ نَشّ. عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بِرَ عِ قْشْ رَ عَلْ عٍ نُن مُنسَ نُ عَ رَ كِ نَشّ. 18 مِشِ يٌ كَلَبَنتٍ عِ شُي مَ، عَ مُ بِرَ عِ وْيّن شُي قْشْ رَ، عِ قٍ نَشَن بِرِن قَلَمَ عَ بّ، عَ مُ نَ مّ، نَ كَنيِ قَشَمَ نّ. عِ شَ عِ سّنبّ سٌ، عِ مَن شَ لِمَنِيَ.»