عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يٍرٍ مِ نَشَ كِتَابُي قِرِن سّبّ. كٍرٍن شِلِ «عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ.» بٌورٍ شِلِ، «عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ.» عٍ شَ مَسٍنيِ مَنِيَ. عٍ سّبّ وَشَتِ، عِسِرَيِلَ يَشُييٍ نُ نَ نْقٍ يُدَيَ نُن عَ شَ مَنفّ تَا دَرِ سَلَمُ رَ. عَلَتَلَ يَتِ نُ بَرَ نَ رَفِرِ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. نَ حَشَنكَتّ نُ شْرْشْ عَ فبٍ رَ بَرِ مَ عَ نُ قَتَنشِ عَلَ شَ شْنّ نَن نَ.
نَ كُي وٌن نْمَ سّرِيّ سَشَن تٌدٍ. عَ سِنفٍ، يُنُبِ مُ رَقَن عَلَ مَ. عَلَ تٌ سّنِيّنشِ، عَ مُ نْمَ لَندٍ سّنِيّنتَرٍحَ مَ. قٌ عَدَ مَ شَ عَ قَهَامُ عَ يُنُبِ رَحَاشُ عَلَ مَ، بَرِ مَ عَ مُ قِندِشِ عَ يُفٍ سّنِيّنشِ رَ.
عَ قِرِن ندٍ، عَلَ يُنُبِ سَرٍ رَفبِلٍنمَ نّ يُنُبِتْي مَ. عَلَ تٌ تِنشِنشِ، عَ مُ نْمَ عَ لُدٍ يُنُبِتْي مُ عَ شَ قٍ حَاشِ سَرٍ سْتْ. عَلَتَلَ شَ تِنشِنيِ عَ نِيَمَ نّ مِشِ شَ عٍ يُنُبِ سَرٍ سْتْ. عَلَ مُ نْمَ فبِلٍندٍ نَ تِنشِنيِ قْشْ رَ.
عَ سَشَن ندٍ، عَلَ وَ مَ يُنُبِتْي رَكِسِقٍ. عَلَ تٌ مِشِ شَنُشِ، عَ قٍ بِرِن نَبَمَ نّ عَلَكٌ عَ شَ عَدَ مَ مَتِنشِن، عَ شَ عَ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ، عَ شَ عَ رَكِسِ عَ شَ شَنُنتٍيَ سَابُي رَ. يِ مَسٍنيِ، نَشَن تٌمَ عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ سّبّلِ تَفِ سٌرَ ٣‏؛٢١ ٬ ٣٢، عَ سّنبّ فبٌ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ سّرِيّ بِرِن قَهَامُدٍ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ
1
دَرِ سَلَمُ شَ حْنيِ بّيتِ
عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ مَسٍنيِ
مُنسٍ دَرِ سَلَمُ سْتْشِ؟
سِنفٍ مِشِ نُ وُيَ،
كْنْ يَكْسِ عٍ مُ وُيَ.
عَ بَرَ لُ عَلْ كَاحّ فِنّ.
سِنفٍ عَ شِلِ نُ شُنفبٌ حَمَنّيٍ تَفِ،
عَ قِندِ مَنفّ تَا نَن نَ عٍ يَ مَ،
كْنْ يَكْسِ عَ نَ كٌنيِيَ كُي.
كْي بِرِن عَ وَقٍ،
عَ يَيٍ نُ عَ شّرّيٍ مَشَ.
عَ شَنُنتٍنيِيٍ مُ نَ سْنْن نَشٍيٍ عَ مَدُندُ مَ.
عَ بٌورٍيٍ بِرِن بَرَ عَ يَنقَ، عٍ قِندِ عَ يَشُييٍ رَ.
عٍ بَرَ يُدَ بْنسْي شَنِن كٌنيِيَ كُي،
عٍ عَ رَيَافِ.
يَكْسِ عَ دْشْشِ سِيٍ تَفِ، مَلَبُي يٌ مُ نَ عَ بّ.
عَ يَشُييٍ عَ تْورْ مَ.
مِشِ يٌ مُ نَ سِيٌن كِرَيٍ شْن مَ سْنْن، سِفَقٍ سَلِدٍ.
سِيٌن شَ نَادّيٍ بِرِن بَرَ كَنَ،
عَ شَ سّرّشّدُبّيٍ تْورْقٍ،
عَ شَ فِنّدِ مّدِيٍ سُننُنقٍ.
سِيٌن نَ قٍ شْنّ نَن كُي.
عَ يَشُييٍ بَرَ نْ عَ رَ، عٍ قَ لُ بْحّسَ كُي.
عَلَتَلَ نَ رَفِرِشِ، سِيٌن شَ قٍ حَاشِيٍ نَن مَ قٍ رَ.
عَ فٍرٍقَيٍ بَرَ عَ شَ دِيٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
سِيٌن سّنبّ بِرِن بَرَ كَنَ.
عَ شَ كُنتِفِيٍ بَرَ لُ عَلْ شٍلِ،
نَشٍيٍ مُ حٌوفٍ تٌمَ،
نَشٍيٍ بَرَ تَفَن كٌيِنمَ يَ رَ.
دَرِ سَلَمُ شَ يَافِ نُن عَ شَ كُي عِقُي كُي،
عَ بَرَ عَ مَحْشُن عَ شَ سٍ قَنيِيٍ بِرِن شَ قٍ،
نَشٍيٍ نُ نَ عَ يِ رَ تّمُي دَنفِشِ.
عَ شَ حَمَ تٌ سَ عَ فٍرٍقَيٍ بّلّشّ،
عَ مَلِمَ يٌ مُ نُ نَ.
عَ يَشُييٍ نَشَ يٍلٍ عَ شَ كَسَرّ مَ.
دَرِ سَلَمُ شَ يُنُبِ بَرَ فبٌ،
عَ بَرَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ.
نَشٍيٍ بِرِن نُ عَ مَتْشْمَ،
عٍ نَ يٌقٍ عَ مَ يَكْسِ.
عَ بَرَ لُ عَلْ مِشِ مَفٍلِ،
عَ يَافِ، عَ قَ عَ يّتّ نْشُن.
نْشْي نُ نَ عَ شَ دُفِ مَ،
كْنْ عَ مُ عَ مَحْشُن عَ شَ قٍ رَحْنيِ مَ.
كَسَرّ نَشَن عَ مَسْتْ، عَ مَفَاشُ.
مِشِ يٌ مُ نَ، نَشَن عَ مَدُندُ مَ.
سِيٌن شَ مَسٍنيِ
«عَلَتَلَ، ﭑ مَ مَرَيَافِ مَتٌ،
بَرِ مَ ﭑ يَشُييٍ بَرَ شُننَكٍلِ سْتْ.»
عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ مَسٍنيِ
10 عَ يَشُييٍ بَرَ عَ شَ سٍ قَنيِ بِرِن تٌنفٌ.
عَ سِ فبّتّيٍ تٌ نّ سٌ رَ عَ شَ سَلِدٍ كُي،
نَشٍيٍ مُ دَشَ عٍ شَ سٌ نَا.
11 عَ شَ حَمَ بِرِن بَرَ كْنتْقِلِ بَلٌي قٍندٍ.
عٍ بَرَ عٍ شَ نَاقُلِ بِرِن مَسَرَ دٌنسٍ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ بَلٌ.
سِيٌن شَ مَسٍنيِ
«عَلَتَلَ، ﭑ مَ يَافِ مَتٌ.
12 عَلَ شَ دَنفِ مِشِ رَتَنفَ نَ قٍ مْولِ مَ.
وٌ عَ مَتٌ شَ ﭑ مَ تْورّ مَنِيّ نَ قٍ رَ،
عَلَتَلَ نَشَن دْشْشِ ﭑ مَ عَ شَ شْنّ كُي.
13 عَ بَرَ تّ رَفٌرٌ كٍلِقٍ كٌورٍ، نَشَن بَرَ ﭑ قَتٍ فَن.
عَ بَرَ فَنتَنيِ تِ ﭑ بّ، عَ يّلّ عِتَلَ ﭑ سَنتِدٍ.
عَ بَرَ ﭑ نَبِرَ بْشِ، عَ ﭑ هَلَكِشِ لُ نَا.
14 عَ بَرَ ﭑ مَ يُنُبِيٍ سَرٍ سَ ﭑ كْن مَ عَلْ كَرَقٌي.
عَ بَرَ ﭑ سّنبّ شُن نَكَنَ.
عَلَتَلَ بَرَ ﭑ سَ ﭑ يَشُييٍ بّلّشّ، نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ ﭑ بّ.
15 عَ بَرَ ﭑ مَ فٍرٍ سٌي بِرِن مَتُتُن، نَشٍيٍ نُ نَ ﭑ بّ.
عَ بَرَ ﭑ يَشُييٍ مَشِلِ،
عَلَكٌ عٍ شَ ﭑ مَ قٌنِكٍيٍ سّنبّ كَنَ.
عَلَتَلَ بَرَ يُدَ بْنسْي شَ دِ هَلَكِ عَ حَاشِ رَ.
16 ﭑ نَ وَقٍ يِ تْورّ نَن مَ، ﭑ يَيٍ رَ مِنِمَ عٍ بّ.
نَشَن ﭑ مَدُندُ مَ، عَ فبِلٍن لِمَنِيَ قِ رَ ﭑ مَ.
نَ بَرَ مَكُيَ ﭑ نَ.
ﭑ مَ دِيٍ بَرَ هَلَكِ،
بَرِ مَ يَشُي سّنبّ نُ فبٌ ﭑ بّ.
17 سِيٌن بَرَ عَ بّلّشّيٍ عِتَلَ،
كْنْ مِشِ يٌ مُ نَ نَشَن عَ مَدُندُ مَ.
عَلَتَلَ بَرَ يَامَرِ قِ يَشُبَ دْشْبٌورٍيٍ شَ قِندِ عَ فٍرٍقَيٍ رَ.
دَرِ سَلَمُ بَرَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ عٍ تَفِ.
18 عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ تِنشِن،
بَرِ مَ ﭑ بَرَ عَ شَ يَامَرِيٍ مَتَندِ.
وٌ تَن سِ بِرِن، وٌ وٌ تُلِ مَتِ،
وٌ شَ ﭑ مَ تْورّ مَتٌ.
ﭑ مَ فِنّدِ مّدِيٍ نُن ﭑ مَ قٌنِكٍ شّمّيٍ بِرِن بَرَ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
19 ﭑ بَرَ ﭑ شَنُنتٍنيِيٍ شِلِ، كْنْ عٍ بَرَ ﭑ يَنقَ.
ﭑ مَ سّرّشّدُبّيٍ نُن ﭑ مَ قٌرِيٍ بَرَ قَشَ تَا كُي.
عٍ قَشِ دٌنسٍ قٍندٍ نَشَن نْمَ سّنبّ دِ قِدٍ عٍ مَ.
20 عَلَتَلَ، ﭑ مَ تْورّ مَتٌ.
ﭑ بْحّ مُ رَقَنشِ ﭑ مَ،
بَرِ مَ ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ مّي نّ عِ شَ سّرِيّ رَ،
ﭑ قِندِ مَتَندِلَ يَتِ نَن نَ.
سَنتِدّفّمَ مِشِ سْنتْ تَا قَرِ مَ،
قُرٍ حَاشِ مِشِ قَشَمَ تَا كُي.
21 مِشِيٍ بَرَ ﭑ وَ شُي مّ،
كْنْ مِشِ يٌ مُ نَ نَشَن ﭑ مَدُندُ مَ.
ﭑ يَشُييٍ بِرِن بَرَ ﭑ مَ تْورّ شَ قٍ مّ،
عٍ بَرَ حّلّشِن عِ بّلّشّ قْشِ رَ.
عِ بَرَ قَ لْشْي رَ، عِ لْشْي نَشَن مَ قٍ قَلَ.
عَ نِيَ ﭑ يَشُييٍ قَن شَ لُ عَلْ ﭑ تَن.
22 عِ شَ عٍ شَ حَاشُحَ بِرِن مَتٌ.
عِ شَ عَ نِيَ عٍ قَن نَ عَلْ عِ عَ نِيَشِ ﭑ نَ كِ نَشّ،
ﭑ مَ قٍ كٌبِ رَبَشِ مَ.
ﭑ مَ كْنتْقِلِ وُيَ، ﭑ بْحّ تْورْشِ عَ فبٍ رَ.»