تَوُرٍتَ مُنسَ
لٍوِ سّرّشّدُبّ بْنسْي شَ سّرِيّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ سّرِيّ مَسٍن عَ شَ حَمَ بّ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ. نَ سّرِيّ سّبّشِ كِتَابُي سُولِ كُي نَشٍيٍ بِرِن نَلَنشِ شِلِ قَلَمَ «تَوُرٍتَ مُنسَ.» عِسِرَيِلَ قْلْشِ كِ نَشّ نُن عٍ بِرَشِ سّرِيّ نَشَن قْشْ رَ، نَ بِرِن سّبّشِ نَ كِتَابُييٍ نَن كُي.
«لٍوِ سّرّشّدُبّ بْنسْي شَ سّرِيّ» قِندِشِ كِتَابُي سَشَن ندٍ نَن نَ تَوُرٍتَ مُنسَ كُي. عَ سّبّشِ مِشِيٍ نَن بّ نَشٍيٍ نُ عَلَ شَ وَلِ رَبَمَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ. نَ مِشِيٍ قِندِشِ لٍوِ بْنسْي نَن نَ. لٍوِ نُ قِندِشِ عَننَبِ يَشُبَ شَ دِ ندٍ نَن نَ. عَلَ نُ بَرَ يَامَرِ قِ عَ لٍوِ شَ دِيٍ شَ قِندِ سَلِدٍ وَلِكّيٍ نُن سّرّشّدُبّيٍ رَ.
عَ نُ لَنمَ عَلَ شَ وَلِ شَ رَبَ عَ رَبَ كِ مَ. نَ كُي عَننَبِ مُنسَ نَشَ نَ بِرِن سّبّ كِتَابُي كُي عَلَكٌ دِينّ يَرٍرَتِيٍ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ شَ نَ سّرِيّ كٌلٌن، عٍ شَ بِرَ نَ قْشْ رَ. قٍ فبٍفبٍ سّبّشِ يِ كِتَابُي كُي سّرّشّيٍ شَ قٍ رَ. عَلَ نُ وَ مَ نٍيٍ شَ بَ عٍ بَ كِ مَ. عَ مَن نَشَ وَ عَدَ مَ شَ حّرّ سّنِيّنيِ كُي، عَلْ عَلَ نُ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ عَ شَ حَمَ بّ. عَ يَامَرِ وُيَشِ قِشِ نّ عَلَكٌ عَدَ مَ شَ عَلَ وَشْنقٍ كٌلٌن.
تٌ مِشِيٍ نْمَ لْننِ فبٍفبٍ تٌدٍ يِ كِتَابُي كُي. وٌن شَ عَ كٌلٌن عَلَتَلَ مُ يَامَرِيٍ قِشِ مِشِيٍ مَ قُقَقُ. شَ عَلَ بَرَ سّرِيّ ندٍ سٌ عَدَ مَ يِ رَ، عَ نَ رَبَشِ قٍ ندٍ نَن مَ. عَلَ وَ مَ عَ شَ مِشِيٍ شَ سّنِيّن بَرِ مَ عَ عَ كٌلٌن عٍ هّيرِ نَن تٌمَ نَ كِرَ سّنِيّنشِ شْن مَ. شَ وٌن بِرَ عَلَ شَ مَرَ سِ قْشْ رَ، وٌن قٍ قَنيِ سْتْمَ نّ دُنِحَ، وٌن مَن عَ سْتْ عَلِفِيَمَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ حَنِفٍ شَ لُ وٌن بْحّ كُي، وٌن شَ دُنِحَ عِفِرِ عَلْ وٌن دَا مَرِفِ وٌن نَسِشِ كِ نَشّ. عَمِنَ.
تَوُرٍتَ مُنسَ
لٍوِ سّرّشّدُبّ بْنسْي شَ سّرِيّ
1
سّرّشّ فَن دَاشِ
عَلَتَلَ نَشَ عَننَبِ مُنسَ شِلِ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، نَشَن نَ وَ سّرّشّ بَقٍ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، عَ شَ شُرُ سٍ لَنمَ شَ نَ مُ عَ رَ شُرُ سٍ شُنفبٍ بَ. شَ عَ وَ مَ شُرُ سٍ شُنفبٍ نَن بَقٍ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ، قٌ عَ شَ قِندِ تُورَ رَ لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. عَ شَ قَ نَ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ، عَلَكٌ ﭑ شَ عَ تٌنفٌ. سّرّشّبَ شَ عَ بّلّشّ سَ شُرُ سٍ شُن تَفِ، عَلَكٌ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ نَ سّرّشّ تٌنفٌ، عَ شَ قِندِ عَ شُنسَرٍ رَ عَ شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ. نَ تُورَ شَ قَشَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. هَرُنَ شَ دِ سّرّشّدُبّيٍ شَ قَ نَ تُورَ وُلِ رَ، عٍ شَ عَ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ، سّرّشّبَدٍ نَشَن نَ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. عٍ شَ تُورَ بُرَ، عٍ قَ عَ عِسّفّ. هَرُنَ شَ دِ سّرّشّدُبّيٍ شَ يٍفٍ رَدْشْ، عٍ تّ رَدّشّ. عٍ مَن شَ سّرّشّ سُبٍ، عَ شُنيِ، نُن عَ تُرٍ سَ تّ عِ سّرّشّبَدٍ. عَ قُرِنفّ نُن عَ سَنيِيٍ شَ رَشَ. سّرّشّدُبّ شَ نَ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ. سّرّشّ فَن دَاشِ نَ عَ رَ نَشَن شِرِ رَقَن ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ.»
10 «شَ مِشِ وَ مَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَقٍ شُرُ سٍ لَنمَ رَ، عَ شَ قِندِ يّشّي كٌنتٌنيِ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ سِكْتّ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. 11 سّرّشّبَ شَ نَ كْن نَشَبَ سّرّشّبَدٍ كْولَ مَبِرِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. هَرُنَ شَ دِ سّرّشّدُبّيٍ شَ عَ وُلِ تٌنفٌ، عٍ شَ عَ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 12 عٍ نَ فّ سُبٍ عِشَبَدٍ، سّرّشّدُبّ شَ عَ سُبٍ، عَ شُنيِ، نُن عَ تُرٍ سَ تّ سّرّشّبَدٍ قَرِ. 13 سّرّشّبَ شَ سّرّشّ قُرِنفّ نُن عَ سَنيِيٍ رَشَ. سّرّشّدُبّ شَ نَ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ. سّرّشّ فَن دَاشِ نَ عَ رَ نَشَن شِرِ رَقَن ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ.»
14 «شَ عَ وَ مَ شْنِ بَقٍ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، قٌ عَ شَ قِندِ كٌلٌكٌندٍ نَن نَ، شَ نَ مُ عَ رَ فَنبّ يْرّ رَ. 15 سّرّشّدُبّ شَ قَ عَ رَ سّرّشّبَدٍ، عَ عَ شُنيِ بٌلٌن عَ دّ عِ، عَ عَ سَ تّ، عَ عَ فَن. عَ وُلِ شَ عِقِلِ سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 16 عَ شَ عَ فّمّ بْوتْ بَ، عَ عَ وْلّ تّ عِ شُبٍ شُن، سّرّشّبَدٍ سٌفٍتٍدٍ مَبِرِ رَ. 17 سّرّشّدُبّ شَ عَ سُشُ عَ فَبُتٍنيِيٍ مَ، عَ عَ عِبْو. عَ شَ عَ فَن، عَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ، نَشَن شِرِ رَقَن ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ.»