عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ لُكِ نَشَن سّبّشِ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
كِتَابُي نَشَن شِلِ «عِنيِلَ عِسَ،» عَ دْشْ نَانِ نَ عَ رَ. نَمِحْنمّ نَانِ نَن عِسَ شَ تَرُشُي سّبّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ. عٍ شِلِ مَتِيُ، مَرَكِ، لُكِ، نُن يَيَ.
لُكِ نَشَ يِ كِتَابُي سّبّ حّ تٌنفٌ سَشَن حْندْن عِسَ شَ قَشّ شَنبِ. عَ نَشَ عِسَ شَ قٍ بِرِن مَتٌ عَلَكٌ عَ شَ دّنتّفّ كَمَلِشِ يَ شَرَن دُنِحَ بّ. عَ نَشَ عَ سّبّ فِرّكِ شُي رَ. مُشُ بَرَ عَ مَدَنفِ سٌسٌ شُي رَ عَلَكٌ سٌسٌي نْمَ عَ كٌلٌندٍ عَ قَنيِ رَ.
يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ سِنفٍ قِندِ عِسَ بَرِ كِ نَن نَ. عَلَ بَرَ عِسَ شّي دُنِحَ فِنّدِ مّدِ مَرِيَمَ سَابُي رَ. عِسَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَ نَشَ شَرَنيِ فبٍفبٍ تِ مِشِ بّ. عَ مَن نَشَ كَابَنَكٌي فبٍفبٍ رَبَ. لُكِ نَ بِرِن مَسٍنشِ نّ عَ شَ كِتَابُي كُي. عَ دْنشْي رَ، عَ دّنتّفّ سَمَ نّ عِسَ شَ قَشّ، نُن عَ شَ مَرَكٍلِ شَ قٍ رَ.
نَ بِرِن نْمَ وٌن نَكٌلٌندٍ ندٍ نَ عِسَ رَ. عَ لْننِ نَشَن قِشِ وٌن مَ يِ كِتَابُي كُي، عَ نْمَ وٌن مَلِدٍ دُنِحّءِفِرِ كُي. عَلَ شَ نَ رَ سٌ وٌن شَشِلِ مَ. عَمِنَ.
عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ لُكِ نَشَن سّبّشِ
1
عَننَبِ لُكِ شَ مَسٍنيِ قْلّ
مِشِ وُيَشِ بَرَ كَتَ عٍ شَ دّنتّفّ سَ قٍيٍ مَ نَشٍيٍ دَنفِشِ مُشُ تَفِ. عٍ عَ سّبّشِ نّ عَلْ مُشُ قَن عَ مّشِ مِشِيٍ رَ كِ نَشّ، نَشٍيٍ عَ بِرِن تٌ كَبِ عَ قْلّ، عٍ مَن قَ قِندِ شِبَارُ قَنيِ شَ مَسٍنيِ كَوَندِلَيٍ رَ. نَ كُي، ﭑ قَن تٌ بَرَ نَ قٍ بِرِن مَتٌ كِ قَنيِ نَشٍيٍ رَبَشِ كَبِ عَ قْلّ، ﭑ بَرَ عَ مَحْشُن قٍ قَنيِ رَ، ﭑ شَ عَ بِرِن سّبّ عِ بّ، ﭑ بَ تٍيٌقِلٌ. ﭑ يِ رَبَشِ نّ، عَلَكٌ عِ شَ عَ كٌلٌن، عَ عِ شَرَنشِ نَشَن نَ، عَ قِندِشِ نْندِ نَن يَتِ رَ.
مَلٍكّ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ يَيَ شَ قٍ رَ
يُدَيَ مَنفّ هٍرٌدٍ شَ وَشَتِ، سّرّشّدُبّ ندٍ نُ نَ نَشَن شِلِ سَكَرِ. عَ نُ نَ عَبِيَ شَ سّرّشّدُبّ لَنشُندّ نَن كُي. عَ شَ فِنّ عٍلِسَبّتِ قَن كٍلِشِ هَرُنَ بْنسْي نّ. عٍ قِرِن بِرِن نُ تِنشِن عَلَ يَ عِ. عٍ نُ حّرّ مَ عَلَ شَ سّرِيّ نُن يَامَرِ بِرِن مَ سّنِيّنيِ كُي. دِ يٌ مُ نُ نَ عٍ يِ رَ بَرِ مَ عٍلِسَبّتِ مُ نُ نْمَ دِ بَرِدٍ، عٍ قِرِن بِرِن مَن نُ بَرَ قٌرِ.
سَكَرِ شَ لَنشُندّ وَلِ تّمُي تٌ عَ لِ، عَ نَشَ سّرّشّدُبّ وَلِيٍ سُشُ عَلَ يَ عِ. عَلْ سّرّشّدُبّيٍ نُ دَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ، سَكَرِ بٌورٍيٍ نُ بَرَ عَ سُفَندِ عَلَ شَ مَلِ رَ، عَ تَن نَن شَ سٌ هْرْ مْبَنشِ كُي سُرَيِ فَندٍ عَلَ يَ عِ. 10 سُرَيِ فَن تّمُي، حَمَ بِرِن نُ نَ سَلِقٍ تَندٍ.
11 نَ تّمُي، مَرِفِ شَ مَلٍكّ ندٍ نَشَ مِنِ سَكَرِ مَ سُرَيِ سّرّشّبَدٍ يِرٍقَنيِ مَ. 12 نَ نَشَ سَكَرِ تّرّننَ، عَ نَشَ عَ فَاشُ كِ قَنيِ. 13 كْنْ مَلٍكّ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «سَكَرِ، عِ نَشَ فَاشُ، بَرِ مَ عَلَ بَرَ عِ شَ دُبَ سُشُ. عِ شَ فِنّ عٍلِسَبّتِ قَمَ دِ شّمّ سْتْدٍ عِ بّ. عِ شَ عَ شِلِ سَ يَيَ. 14 نَ قِندِ مَ سّيوّ نُن حّلّشِنيِ نَن نَ عِ بّ، مِشِ فبٍفبٍ قَن حّلّشِنمَ نّ عَ بَرِقٍ رَ، 15 بَرِ مَ عَ بِنيّ سْتْمَ نّ عَلَ يَ عِ. عَ مُ وّنِ نُن سٍسٍ فبّتّ مِنمَ نَشَن مِشِ سِيسِمَ. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ لُمَ نّ عَ مَ كَبِ عَ نَ عَ نفَ تّيفّ تّمُي نَشّ. 16 عَ عِسِرَيِلَ دِ فبٍفبٍ رَفبِلٍنمَ نّ عٍ مَرِفِ عَلَ مَ. 17 سّنبّ نُن عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قِمَ نّ عَ مَ عَلْ عَ قِ عَننَبِ عٍلِيَ مَ كِ نَشّ. مَرِفِ عَ شّيمَ نّ عَ يَ رَ، عَ شَ بَبَيٍ بْحّ رَقِندِ عٍ شَ دِيٍ مَ، عَ يُنُبِتْييٍ يَ رَقِندِ تِنشِنتْييٍ شَ قَهَامُي مَ. عَ سِفَمَ نّ حَمَ شْن مَ مَرِفِ يَ رَ عَلَكٌ عَ شَ عٍ يَ رَقِندِ عَ مَ.»
18 نَ كُي، سَكَرِ نَشَ مَلٍكّ مَشْرِن، «ﭑ يِ قٍ كٌلٌنمَ دِ؟ ﭑ تَن بَرَ قٌرِ عَ نُن ﭑ مَ فِنّ.» 19 مَلٍكّ نَشَ عَ يَابِ، «يِبِرِلَ نَن ﭑ تَن نَ، نَشَن تِمَ عَلَ يَ عِ عَ شَ يَامَرِ رَبَقٍ رَ. عَ ﭑ شّيشِ نّ يِ شِبَارُ قَنيِ مَسٍندٍ عِ بّ. 20 نَ كُي، عَ مَتٌ، عِ بٌبٌمَ نّ، عِ مُ نْ وْيّندٍ هَن يِ قٍيٍ سَ رَبَمَ لْشْ نَشَن مَ، بَرِ مَ عِ مُ لَشِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ، نَشَن سَ كَمَلِمَ عَ وَشَتِ.»
21 حَمَ تٌ نُ نَ سَكَرِ مَمّقٍ تَندٍ، عٍ نَشَ كْنتْقِلِ سَكَرِ بُقٍ مَ هْرْ مْبَنشِ كُي. 22 عَ تٌ مِنِ عَ مُ نْ وْيّندٍ عٍ بّ، عٍ نَشَ عَ كٌلٌن عَ عَ لَامَتُنيِ نَن تٌشِ هْرْ مْبَنشِ كُي. عَ بٌبٌشِ رَ عَ نُ كَتَقٍ عَ شَ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ عَ بّلّشّيٍ رَ.
23 سَكَرِ تٌ فّ عَ شَ سّرّشّدُبّ وَلِ رَ، عَ نَشَ سِفَ عَ شْنيِ.
24 نَ وَشَتِ دَنفِ شَنبِ، سَكَرِ شَ فِنّ عٍلِسَبّتِ نَشَ تّيفّ. عَ نَشَ عَ يَ مَنْشُن مِشِيٍ مَ كِكٍ سُولِ. عَ نَشَ عَ قَلَ، 25 «مَرِفِ يِ نَن نَبَشِ ﭑ بّ، عَ تٌ عَ يَ رَفٌرٌشِ ﭑ مَ عَ شَ قٌنِسِرٍيَ كُي! عَ بَرَ يَافِ بَ ﭑ مَ، مِشِيٍ تَفِ.»
مَلٍكّ شَ مَسٍنيِ عِسَ شَ قٍ رَ
مَتِيُ ١‏؛١٨ ٬ ٢٥
26 عٍلِسَبّتِ شَ تّيفّ تٌ كِكٍ سٍننِ لِ، عَلَ نَشَ مَلٍكّ يِبِرِلَ شّي فَلِلٍ بْشِ تَا ندٍ مَ، نَشَن شِلِ «نَسَرّتِ». 27 عَ عَ شّي فِنّدِ مّدِ ندٍ نَن شْن مَ، شّمّ نُ بَرَ نَشَن شَ كٌتٍ دْشْ. نَ شّمّ نُ قَتَنشِ دَوُدَ بْنسْي نّ، عَ نُ شِلِ يُسُقُ. فِنّدِ مّدِ قَن نُ شِلِ مَرِيَمَ. 28 مَلٍكّ تٌ سِفَ عَ شْن، عَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ كّنَ، عِ تَن مَرِفِ هِننّشِ نَشَن نَ. مَرِفِ نَ عِ قّ مَ!»
29 مَرِيَمَ نَشَ عِقُ نَ وْيّنيِ مَ. عَ مُ نُ عَ كٌلٌن يِ قِندِشِ شّيبُي مْولِ يٌ رَ. 30 مَلٍكّ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «مَرِيَمَ، عِ نَشَ فَاشُ، بَرِ مَ عَلَ بَرَ هِننّ عِ رَ. 31 عَ مَتٌ، عِ قَمَ تّيفّدٍ دِ شّمّ مَ. عِ نَ عَ بَرِ، عِ شَ عَ شِلِ سَ عِسَ. 32 عَ بِنيّ سْتْمَ، عَ شِلِ قَلَ عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ دِ. مَرِفِ عَلَ قَمَ نّ عَ بٍنبَ دَوُدَ شَ مَنفّيَ قِدٍ عَ مَ. 33 عَ قِندِ مَ نّ يَشُبَ بْنسْي شَ مَنفّ رَ عَبَدَن، دَنيِ يٌ مُ لُمَ عَ شَ مَنفّيَ مَ.» 34 مَرِيَمَ نَشَ مَلٍكّ مَشْرِن، «يِ قٍ نْمَ رَبَدٍ دِ، ﭑ تٌ قَ قِندِشِ فِنّدِ مّدِ نَن نَ؟»
35 مَلٍكّ نَشَ عَ يَابِ، «عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن قَمَ عِ مَ، عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ سّنبّ قَ عِ شُن مَ. نَ نَن عَ تٌشِ، عِ قَمَ يِ دِ نَشَن بَرِدٍ، عَ قِندِ مَ سّنِيّنتْي رَ، عَ شِلِ قَلَ عَلَ شَ دِ. 36 عَ مَتٌ، عِ بَرٍنيِ عٍلِسَبّتِ قَن بَرَ تّيفّ دِ شّمّ مَ عَ شَ قٌرِحَ كُي. عٍ نُ عَ شِلِ قَلَمَ دِبَرِتَرٍ، كْنْ عَ قُرِ كِكٍ سٍننِ نَن عَ رَ يِ كِ. 37 سٍسٍ مُ نَ عَلَ مُ نْمَ نَشَن نَبَدٍ.»
38 مَرِيَمَ نَشَ عَ يَابِ، «مَرِفِ شَ كٌنيِ نَن ﭑ نَ. عَ شَ رَبَ ﭑ بّ عَلْ عِ عَ قَلَشِ كِ نَشّ.» نَ شَنبِ، مَلٍكّ نَشَ كٍلِ عَ شُن مَ.
مَرِيَمَ سِفَقٍ عٍلِسَبّتِ شْنيِ،
نُن مَرِيَمَ شَ مَسٍنيِ
39 نَ تّمُي مَرِيَمَ نَشَ سِفَ مَقُرٍن تَا ندٍ يُدَيَ فٍيَ يِرٍ. 40 عَ تٌ سٌ سَكَرِ شْنيِ، عَ نَشَ عٍلِسَبّتِ شّيبُ. 41 عٍلِسَبّتِ تٌ مَرِيَمَ شَ شّيبُي مّ، دِيْرّ نَشَ عَ رَ مَشَ عَ تّيفّ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قَ فٌرٌ عٍلِسَبّتِ مَ. 42 عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ، «عَلَ بَرَ بَرَكَ سَ عِ مَ دَنفِ فِنّ بِرِن نَ، عَ بَرَ بَرَكَ سَ عِ شَ دِ مَ نَشَن نَ عِ تّيفّ. 43 ﭑ تَن يِ هّيرِ سْتْشِ دِ، ﭑ مَرِفِ نفَ شَ قَ ﭑ شْنيِ؟ 44 عَ مَتٌ، ﭑ تٌ عِ شَ شّيبُي مّ، ﭑ مَ دِيْرّ بَرَ عَ رَ مَشَ ﭑ تّيفّ سّيوّ رَ. 45 سّيوّ نَ عِ بّ، عِ تَن نَشَن لَشِ عَ رَ عَ مَرِفِ شَ مَسٍنيِ كَمَلِمَ نّ، عَ نَشَن مَسٍن عِ بّ.»
46 مَرِيَمَ نَشَ قَ عَ مَسٍن،
«ﭑ نِي بِرِن مَرِفِ مَتْشْمَ!
47 ﭑ شَشِلِ بَرَ سّيوَ عَلَ ﭑ نَكِسِمَ رَ،
48 عَ تٌ عَ يَ رَفٌرٌشِ عَ شَ كٌنيِ مَفٌرٌشِ مَ.
كٍلِ يِ وَشَتِ مَ هَن وَشَتِ نَشَن بِرِن سَ قَمَ،
مِشِيٍ ﭑ شِلِ قَلَمَ نّ ‹سّيوَتْي›،
49 بَرِ مَ سّنبّ كَنيِ بَرَ قٍ شُنفبٍيٍ رَبَ ﭑ بّ.
عَ شِلِ سّنِيّن.
50 عَ كِنِكِنِمَ وَشَتِ بِرِن مِشِيٍ مَ،
نَشٍيٍ فَاشُمَ عَ يَ رَ.
51 عَ شَ وَلِيٍ بَرَ عَ سّنبّ مَسٍن.
عَ بَرَ يّتّ عِفبٌي رَيٍنسٍن.
52 عَ بَرَ مَنفّيٍ بَ عٍ شَ كِبَنيِيٍ كُي،
عَ مِشِ مَفٌرٌشِيٍ شَ قٍ عِتٍ.
53 عَ بَرَ كَامّتْييٍ رَوَ سَ سٍ قَنيِ رَ،
عَ بَننَمِشِيٍ رَ سِفَ عٍ يِ عِفٍلِ رَ.
54 عَ بَرَ عَ شَ كٌنيِ عِسِرَيِلَ مَلِ،
عَ مُ نّيمُشِ كِنِكِنِدٍ عَ مَ.
55 عَ كِنِكِنِمَ نّ عِبُرَهِمَ نُن عَ شَ دِيٍ مَ عَبَدَن،
عَلْ عَ عَ قَلَ وٌن بٍنبَيٍ بّ كِ نَشّ.»
56 مَرِيَمَ نَشَ لُ عٍلِسَبّتِ يِرٍ كِكٍ سَشَن حْندْن، عَ قَ فبِلٍن عَ شْنيِ.
يَيَ بَرِ كِ
57 عٍلِسَبّتِ شَ دِ بَرِ تّمُي تٌ عَ لِ، عَ نَشَ دِ شّمّ سْتْ. 58 عَ دْشْبٌورٍيٍ نُن عَ بَرٍنيِيٍ تٌ عَ مّ عَ مَرِفِ بَرَ كِنِكِنِ عَ مَ كِ قَنيِ، عٍ نُن عٍلِسَبّتِ نَشَ سّيوَ.
59 عَ شِ سٌلٌمَسَشَن لْشْي، مِشِيٍ نَشَ قَ دِيْرّ سُننَدٍ. عٍ نُ وَشِ دِ شِلِ سَقٍ عَ بَبَ سَكَرِ شُن مَ، 60 كْنْ عَ نفَ نَشَ عَ قَلَ، «عَدٍ، عَ شِلِ سَمَ نّ يَيَ.» 61 عٍ نَشَ وْيّن عَ بّ، «مِشِ يٌ مُ نَ عِ شَ مِشِيٍ يَ مَ يِ شِلِ نَ نَشَن شُن مَ.» 62 عٍ نَشَ تْنشُمَ رَبَ دِ بَبَ بّ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَ وَ مَ عَ شِلِ شَ سَ كِ نَشّ. 63 سَكَرِ تٌ وَلَشّ مَشْرِن، عَ نَشَ عَ سّبّ، «عَ شِلِ يَيَ.» عٍ بِرِن نَشَ كَابَ. 64 كٍرٍن نَ، سَكَرِ نّنيِ نَشَ كٍلِ، عَ وْيّن، عَ سٌ عَلَ تَنتُقٍ. 65 عٍ دْشْبٌورٍ بِرِن نَشَ فَاشُ نَ قٍ مَ. يُدَيَ فٍيَ بْشِ بِرِن مَ، مِشِيٍ نُ نَ قٍيٍ نَن عِقَلَمَ. 66 عٍ تٌ عَ مّ، بِرِن نُ عٍ حْشْ سَشِ يِ قٍيٍ شْن مَ، عٍ نُ عَ قَلَ، «يِ دِ قِندِ مَ ندٍ رَ؟» عٍ عَ كٌلٌن مَرِفِ بّلّشّ نُ نَ عَ شُن مَ.
سَكَرِ شَ مَسٍنيِ
67 عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ فٌرٌ عَ بَبَ سَكَرِ مَ، عَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عَلَ شِلِ رَ،
68 «تَنتُي نَ عَلَ بّ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ!
عَ بَرَ قَ عَ شَ مِشِيٍ شُنمَتٌدٍ، عَ عٍ شُنسَرَ.
69 عَ بَرَ مَرَكِسِمَ سّنبّمَ رَكٍلِ
عَ شَ كٌنيِ دَوُدَ بْنسْي يَ مَ،
70 عَلْ عَ نُ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ تّمُي دَنفِشِ،
عَ شَ نَمِحْنمّ سّنِيّنتْييٍ سَابُي رَ.
71 عَ عَ مَسٍن نّ، عَ عَ وٌن نَكِسِمَ وٌن يَشُييٍ يِ رَ،
عَ وٌن بَ وٌن شْنمَيٍ بِرِن بّلّشّ.
72 عَ بَرَ كِنِكِنِ وٌن بٍنبَيٍ مَ،
عَ بَرَ رَتُ عَ شَ سَاتّ سّنِيّنشِ مَ.
73 عَ لَايِدِ نَن تٌنفٌ وٌن بٍنبَ عِبُرَهِمَ بّ،
74 عَ عَ وٌن بَمَ وٌن يَشُييٍ بّلّشّ،
عَلَكٌ وٌن شَ نْ عَ بَتُدٍ بْحّسَ كُي،
75 وٌن شَ نْ حّرّدٍ سّنِيّنيِ نُن تِنشِنيِ كُي،
وٌن حّرّ عَ يَ عِ وٌن مَ سِمَيَ لْشْي بِرِن.
76 عِ تَن، ﭑ مَ دِ،
عِ شِلِ قَلَمَ نّ عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ نَمِحْنمّ،
بَرِ مَ عِ سِفَمَ نّ مَرِفِ يَ رَ كِرَيٍ يَءِلَندٍ عَ بّ،
77 عَلَكٌ مَرِفِ شَ مِشِيٍ شَ كِسِ كٌلٌن،
عٍ نَشَن سْتْمَ عٍ شَ يُنُبِيٍ نَ شَقَرِ.
78 نَ كِسِ كٍلِمَ وٌن مَرِفِ عَلَ شَ كِنِكِنِ شُنفبٍ نَن مَ.
عَ نَءِيَلَنيِ شّيمَ وٌن مَ كٍلِ عَرِيَننَ،
79 عَلَكٌ عَ شَ يَنبَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ نَ دِ مِ كُي،
نَشٍيٍ دْشْشِ قَشّ شَ دِ مِ كُي،
عَلَكٌ عَ شَ وٌن نَحّرّ بْحّسَ كِرَ شْن.»
80 نَ كُي، دِ نَشَ مْ، عَ نُ سّنبّ نُن شَشِلِ سْتْ. عَ نَشَ سَبَتِ وُلَ عِ هَن عَ عَ يّتّ مَسٍن عِسِرَيِلَ بّ لْشْ نَشّ.