عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ مَتِيُ نَشَن سّبّشِ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
كِتَابُي نَشَن شِلِ «عِنيِلَ عِسَ،» عَ دْشْ نَانِ نَ عَ رَ. نَمِحْنمّ نَانِ نَن تَرُشُييٍ سّبّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ نَشٍيٍ لَنشِ عِنيِلَ عِسَ نَن مَ. عٍ شِلِ نّ مَتِيُ، مَرَكِ، لُكِ، نُن يَيَ.
عِسَ كٍلِ شَنبِ دُنِحَ، عَننَبِ مَتِيُ نَشَ يِ كِتَابُي سّبّ، عَ شَ عِسَ شَ دُنِحّءِفِرِ بِرِن مَسٍن عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عَ كٌلٌن، عَ عِسَ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن نَ. عَ عَ سّبّ فِرّكِ شُي نّ، كْنْ مُشُ بَرَ عَ مَدَنفِ سٌسٌ شُي عَلَكٌ سٌسٌي قَن شَ نْ عَ قَهَامُدٍ.
عِسَ شَ كَابَنَكٌ فبٍفبٍ سّبّشِ يِ كِتَابُي كُي عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عَ سّنبّ كٌلٌن، عَلَ سّنبّ نَشَن قِشِ عَ مَ. عَ قُرٍ مَيٍ رَيَلَن نّ، عَ حِننّ رَفبِلٍن مِشِيٍ قْشْ رَ. عَننَبِ مَتِيُ بَرَ وَ مِشِيٍ شَ عِسَ شَ كَوَندِيٍ قَن كٌلٌن. عِسَ تٌ مِشِيٍ شَرَن عَلَ شَ مَسٍنيِ رَ، عٍ نَشَ عَ كٌلٌن، عَ عَ نْندِ يَتِ يَتِ نَن مَسٍنمَ. عَ دْنشْي رَ، يِ كِتَابُي عِسَ قَشَ كِ نَن دّنتّفّ سَمَ نُن عَ كٍلِ كِ قَشّ مَ.
نَ بِرِن نْمَ قَهَامُي قِدٍ وٌن مَ، وٌن شَ عَ كٌلٌن ندٍ نَ عِسَ رَ. وٌن لْننِ نَشَن سْتْمَ يِ كِتَابُي كُي، عَ نْمَ وٌن مَلِدٍ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَ مَن نْمَ وٌن مَلِدٍ عَلِفِيَمَ. عَلَ شَ عَ لُ وٌن شَشِلِ مَ. عَمِنَ.
عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ مَتِيُ نَشَن سّبّشِ
1
عِسَ بٍنبَيٍ
لُكِ ٣‏؛٢٣ ٬ ٣٨
عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَشَن قَتَن دَوُدَ نُن عِبُرَهِمَ بْنسْي رَ، عَ بٍنبَيٍ شِلِيٍ نَن يِ كِ؛
عِبُرَهِمَ نَشَ عِسِيَفَ سْتْ.
عِسِيَفَ نَشَ يَشُبَ سْتْ.
يَشُبَ نَشَ يُدَ نُن عَ تَارَيٍ نُن عَ شُنيَيٍ سْتْ.
يُدَ نَشَ ثٍرٍ سِ نُن سٍرَ سْتْ، تَمَرِ شَ دِيٍ.
ثٍرٍ سِ نَشَ شٍسِرٌن سْتْ.
شٍسِرٌن نَشَ عَرَ مِ سْتْ.
عَرَ مِ نَشَ عَمِنَدَبٌ سْتْ.
عَمِنَدَبٌ نَشَ نَشَسٌن سْتْ.
نَشَسٌن نَشَ سَلِمٌن سْتْ.
سَلِمٌن نَشَ بٌو سُ سْتْ، رَشَبِ شَ دِ.
بٌو سُ نَشَ عٌبٍدٌ سْتْ، رُتِ شَ دِ.
عٌبٍدٌ نَشَ يِسَيِ سْتْ.
يِسَيِ نَشَ دَوُدَ سْتْ.
 
مَنفّ دَوُدَ نَشَ سُلٍمَنِ سْتْ
عُرِيَ شَ فِنّ سَابُي رَ.
سُلٍمَنِ نَشَ رٌبٌوَ مِ سْتْ.
رٌبٌوَ مِ نَشَ عَبِيَ سْتْ.
عَبِيَ نَشَ عَسَ سْتْ.
عَسَ نَشَ يٍهٌسَقَتِ سْتْ.
يٍهٌسَقَتِ نَشَ يٍهٌرَ مِ سْتْ.
يٍهٌرَ مِ نَشَ يُسِيَ سْتْ.
يُسِيَ نَشَ يٌتَمِ سْتْ.
يٌتَمِ نَشَ عَشَسِ سْتْ.
عَشَسِ نَشَ شٍسٍكِيَ سْتْ.
10 شٍسٍكِيَ نَشَ مَنَسِ سْتْ.
مَنَسِ نَشَ عَمٌن سْتْ.
عَمٌن نَشَ يٌسِيَ سْتْ.
11 يٌسِيَ نَشَ يٍكٌنِيَ نُن عَ شُنيَيٍ سْتْ،
عِسِرَيِلَكَيٍ شَنِنشِ بَبِلْن تّمُي نَشّ.
 
12 عٍ تٌ سِفَ بَبِلْن، يٍكٌنِيَ نَشَ سَلَتِيٍلِ سْتْ.
سَلَتِيٍلِ نَشَ سٌرٌبَبٍلِ سْتْ.
13 سٌرٌبَبٍلِ نَشَ عَبِيُدِ سْتْ.
عَبِيُدِ نَشَ عٍلِيَكِمِ سْتْ.
عٍلِيَكِمِ نَشَ عَسٌرٌ سْتْ.
14 عَسٌرٌ نَشَ سَدْكِ سْتْ.
سَدْكِ نَشَ عَشِمِ سْتْ.
عَشِمِ نَشَ عٍلِيُدِ سْتْ.
15 عٍلِيُدِ نَشَ عٍلٍيَسَرِ سْتْ.
عٍلٍيَسَرِ نَشَ مَتَن سْتْ.
مَتَن نَشَ يَشُبَ سْتْ.
16 يَشُبَ نَشَ يُسُقُ سْتْ.
يُسُقُ نَشَ مَرِيَمَ دْشْ.
مَرِيَمَ نَن قِندِ عِسَ نفَ رَ،
نَشَن شِلِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ.
 
17 عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ عِبُرَهِمَ مَ سَ دْشْ دَوُدَ رَ. عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ دَوُدَ مَ، هَن عِسِرَيِلَكَيٍ سِفَ تّمُي نَشّ بَبِلْن. عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ عِسِرَيِلَكَيٍ سِفَ تّمُي مَ بَبِلْن، هَن عَ سَ دْشْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وَشَتِ رَ.
عِسَ بَرِ كِ نَشّ
لُكِ ١‏؛٢٦ ٬ ٣٨، ٢‏؛١ ٬ ٧
18 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ بَرِ رَبَ يِ كِ نّ؛ يُسُقُ نُ بَرَ عِسَ نفَ مَرِيَمَ شَ كٌتٍ دْشْ، كْنْ بٍينُن عٍ شَ كَقُ، مَرِيَمَ نَشَ تّيفّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ كَابَنَكٌ سَابُي رَ. 19 عَ شَ مْرِ يُسُقُ تٌ قِندِشِ تِنشِنتْي رَ، عَ مُ نُ وَشِ مَرِيَمَ شِلِ كَنَقٍ. عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عٍ شَ قَتَن فُندٌحْشْحَ كُي. 20 عَ نُ عَ مَحْشُنمَ نَ قٍ مَ تّمُي نَشّ، مَرِفِ شَ مَلٍكّ ندٍ نَشَ مِنِ عَ مَ شِيٍ كُي، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «يُسُقُ، عِ تَن نَشَن كٍلِشِ دَوُدَ بْنسْي، عِ نَشَ فَاشُ عِ شَ فِنّ مَرِيَمَ قُتِقٍ رَ، بَرِ مَ عَ تّيفّشِ دِ نَشَن مَ، عَ قَتَنشِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ كَابَنَكٌ نَن نَ. 21 مَرِيَمَ قَمَ دِ شّمّ نَن بَرِدٍ. عِ شَ عَ شِلِ سَ عِسَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن قَمَ عَ شَ حَمَ رَكِسِدٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ مَ.»
22 نَ بِرِن نَبَ نّ عَلَكٌ مَرِفِ نَشَن مَسٍن نَمِحْنمّ سَابُي رَ، عَ شَ كَمَلِ عَلْ عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي كِ نَشّ،
23 «فِنّدِ مّدِ تّيفّمَ نّ، عَ دِ شّمّ بَرِ.
عٍ عَ شِلِ قَلَمَ نّ عٍمَنُوّلِ.»
نَ نَن نَ كِ، «عَلَ نَ وٌن يَ مَ.»
24 يُسُقُ تٌ شُنُ، عَ نَشَ مَرِفِ شَ مَلٍكّ شَ يَامَرِ رَبَتُ، عَ عَ شَ فِنّ شَ قُتِ شِرِ. 25 كْنْ عَ مُ عَ كٌلٌن فِنّ رَ هَن مَرِيَمَ شَ دِ شّمّ بَرِ شَنبِ. عَ نَشَ نَ دِ شِلِ سَ عِسَ.