عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ مِكَ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ مِكَ شَ كِتَابُي نْندِ هَفِفّ مَسٍنمَ تٌ مِشِيٍ بّ. عَلَ مُ وَ مَ قٍ حَاشِ شْن، عَ يُنُبِ بِرِن شْنمَ عَ بْحّ بِرِن نَ. نَ كُي عِبُنَدَ مَ نَ كٍلِ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ، عَلَ شَ تِنشِنيِ عَ نِيَمَ نّ عَ شَ نَ مِشِيٍ حَشَنكَتَ عٍ شَ قٍ رَبَشِ مَ. عٍ نَ قِندِ عَ شَ حَمَ رَ، عٍ نَ قِندِ حَمَ رَ نَشَن مُ عَ كٌلٌن، عٍ بِرِن هَلَكِمَ نّ نَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ.
نَ قَهَامُقٍ مُ شْرْشْ عَدَ مَدِيٍ بّ، بَرِ مَ عٍ قَن نَ قٍ حَاشِ ندٍ تٌ، عٍ بْحّ تٍمَ نّ هَن. عٍ نَ عَ تٌ عٍ شَ مَنفّيٍ نَ سٍتَرٍيٍ تْورْقٍ عَلَكٌ ندٍ شَ سَ عٍ يّتّ شَ نَاقُلِ شْن مَ، عٍ شْنْمَ نّ. نَ شْنّ مَنِيَ عَلَ شَ شْنّ تِنشِنشِ رَ. قٍ نَشَن مُ رَقَن عَلَ مَ، قٍ قَنيِ مُ عَ رَ. عَ مِشِ تْورْ مَ نّ!
كْنْ عَلَ شَ شْنّ قَتَنشِ عَ شَ بْحّ قَنيِ نَن نَ. عَ تٌ وَ عِبُنَدَ مَ شَ قٍ شَ سْونّيَ، عَ نَ سٍنتَنّ شَ كَسَرّ وَلِ تٌ، عَ شْنْمَ نّ، عَ مَن فٍرٍ تِ نَ شِلِ مَ. يُنُبِ رَبَ حَشَنكَتَقٍ كٍلِشِ نَ نَن مَ. كْنْ نَ بْحّ قَنيِ مَن عَ نِيَمَ نّ عَلَتَلَ شَ كَتّ بِرِن نَبَ عَلَكٌ عَ شَ عِبُنَدَ مَ رَفبِلٍن عَ شَ كِرَ قَنيِ مَ. عَ مُ وَ مَ عٍ حَشَنكَتَقٍ تُن. عَ وَ مَ نّ عٍ شَ فبِلٍن عَ مَ، عٍ شَ كِسِ سْتْ كِرَ قَنيِ شْن مَ.
عَننَبِ مِكَ نُ عَلَ شَ مَسٍنيِ تِقٍ عِسِرَيِلَ نُن عٍ يَشُييٍ بّ، كْنْ عَ تِدٍ فبٌ تٌ مِشِيٍ قَن بّ. وٌن قَن شَ قَهَامُي سْتْ يِ مَسٍنيِ كُي؛ عَ يُنُبِ مُ رَقَن عَلَ مَ، عَ قَمَ يُنُبِتْييٍ حَشَنكَتَدٍ، عَ نُن عَ وَ مَ مِشِ رَكِسِقٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ حّرّ عَ وَشْنقٍ قَنيِ كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كِسِ تِنشِنشِ سْتْقٍ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ مِكَ بّ
1
عَلَ شَ شْنّ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ بّ
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَ نَشَن تِ عَننَبِ مِكَ مٌرٍ سٍتِكَ بّ سَمَرِ نُن دَرِ سَلَمُ شَ قٍ رَ. عَ عَ تِ عَ بّ يُدَيَ مَنفّ يٌتَمِ، عَشَسِ، نُن شٍسٍكِيَ شَ وَشَتِ نّ.
دُنِحَ سِ بِرِن، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ.
عِبُنَدَ مَ بِرِن نَشٍيٍ نَ يِ بّندّ قُحِ قَرِ،
وٌ شَ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ مّ،
وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ وٌ كَلَمُدٍ نَشَن نَ،
كٍلِقٍ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ سّنِيّنشِ كُي.
 
وٌ شَ عَ مَتٌ، عَلَتَلَ نَ قَقٍ كٍلِقٍ عَ شَ لِنفِرَ،
عَ نَ فٌرٌقٍ فٍيَيٍ قَرِ، عَ عَ حّرّ.
فٍيَيٍ نَ شُنُقٍ عَ سَنيِ بُن مَ،
عَلْ كُمِ دٌلٍ نَشَن سَمَ تّ قّ مَ،
عَلْ يٍ نَشَن سُسُقٍ كٍلِقٍ يِرٍ عِتٍشِ.
فٍيَيٍ نَ عِبْوقٍ، عٍ قِندِ فُلُنبَيٍ رَ.
نَ بِرِن كٍلِشِ يَشُبَ بْنسْي شَ مُرُتّ نَن مَ،
عَ قَتَنشِ عِسِرَيِلَ حَمَ شَ يُنُبِيٍ نَن مَ.
ندٍ يَشُبَ بْنسْييٍ رَ مُرُتَشِ؟
سَمَرِ شَ مُ عَ رَ؟
ندٍ كُيٍ بَتُدٍ تِشِ يِرٍ عِتٍشِ قَرِ يُدَيَ؟
دَرِ سَلَمُ شَ مُ عَ رَ؟
 
نَ كُي ﭑ قَمَ سَمَرِ قِندِدٍ فّمّ مَلَنشِيٍ نَن نَ،
ﭑ عَ قِندِ وّنِ سَنسِ سِدٍ رَ.
ﭑ عَ شَ فّمّ بِلِيٍ رَبِرَ، ﭑ عٍ رَدِن فُلُنبَيٍ كُي،
هَن عَ شَ بَنشِيٍ بُنيِ لُ كّنّ مَ.
ﭑ عَ شَ كُيٍيٍ بُتُشُنمَ نّ،
ﭑ عَ شَ بَتُ سٍيٍ فَنمَ نّ تّ رَ،
ﭑ عَ شَ عَلَ مَسٌلِشِيٍ شُن نَكَنَمَ نّ.
نٍيٍ قْلْشِ بَقَتَ نَن نَ نَشَن نَوَلِشِ لَنفٌي سَرٍ رَ،
نٍيٍ مَن قِندِ مَ بَقَتَ نَن نَ لَنفٌي سَرٍ قِمَ نَشَن نَ.
 
ﭑ قَمَ سُننُندٍ نَ نَن مَ، ﭑ نَ ﭑ كُي عِوَ.
ﭑ نَ ﭑ حّرّ مَ نّ ﭑ سَنيِ نُن ﭑ قَتٍ مَفٍلِ رَ،
ﭑ نَ ﭑ فبٍلٍفبٍلٍ شُي عِتٍمَ نّ عَلْ وُلَءِ بَرٍ،
ﭑ نَ ﭑ كُي عِوَ عَلْ شُندِ.
سَمَرِ شَ قُرٍ حَاشِ مُ نْمَ دَندَندٍ،
عَ مَن بَرَ دِن يُدَيَ بْشِ رَ،
هَن عَ بَرَ دَرِ سَلَمُ مَسْتْ ﭑ مَ حَمَ سَبَتِشِ دّننَشّ.
 
10 وٌ نَشَ نَ قٍ رَكٌلٌن فَتِكَيٍ رَ دٍ وٌ وَ شُي رَ.
ﭑ دْشْشِ شُبٍ شْورَ سُننُنيِ كُي بٍتِ لٍيَقٍرَ.
11 سَقِرِكَيٍ، وٌ شَ دَنفِ وٌ مَفٍلِ رَ يَافِ كُي.
سَانَن حَمَ مُ سُو سَمَ مِنِدٍ.
وٌ مُ نْمَ وٌ شَشِلِ تِدٍ بٍتِ عٍسٍلِ رَ، عٍ قَن نَ وَقٍ.
12 مَرٌتِكَيٍ بَرَ لُ كْنتْقِلِ كُي،
بَرِ مَ فبَلٌي بَرَ فٌرٌ كٍلِقٍ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ،
عَ دَرِ سَلَمُ نَادّ لِ.
13 لَكِسِكَيٍ، وٌ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ يَءِلَن.
وٌ بَرَ عَ نِيَ سِيٌنِكَيٍ شَ مُرُتَ عَلَ مَ،
عِسِرَيِلَ بَرَ بِرَ وٌ شَ يُنُبِيٍ قْشْ رَ.
14 عِ تَن نُن مٌرٍ سٍتِ فَتِكَيٍ قَتَنمَ نَ نَن مَ،
عَكِسِبُكَيٍ قَمَ نّ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ يَنقَدٍ.
15 مَرٍ سَكَيٍ، ﭑ فٍرٍقَ فبّتّ شّيمَ نّ عَ شَ وٌ فٍرٍ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ حَلَمَ سِفَمَ نّ عَدُلَمَ.
16 وٌ وٌ شُنيِيٍ بِ عَلْ يُبّ، سُننُنيِ شَ قٍ رَ،
بَرِ مَ وٌ شَ دِ شَنُشِيٍ قَمَ شَنِندٍ كٌنيِيَ كُي حَمَنّ مَ.