عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ مَرَكِ نَشَن سّبّشِ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
كِتَابُي نَشَن شِلِ «عِنيِلَ عِسَ،» عَ دْشْ نَانِ نَ عَ رَ. نَمِحْنمّ نَانِ نَن عِنيِلَ عِسَ شَ تَرُشُي سّبّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ. عٍ شِلِ نّ مَتِيُ، مَرَكِ، لُكِ، نُن يَيَ.
عَننَبِ مَرَكِ يِ كِتَابُي سّبّ نّ حّ تٌنفٌ سَشَن حْندْن عِسَ قَشَ شَنبِ. عَ نَشَ عِسَ شَ دُنِحّءِفِرِ بِرِن مَسٍن عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عَ كٌلٌن، عَ عِسَ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن نَ. عَ عَ سّبّ فِرّكِ شُي نّ، كْنْ مُشُ بَرَ عَ مَدَنفِ سٌسٌ شُي رَ عَلَكٌ سٌسٌي قَن نْمَ عَ قَهَامُدٍ عَ قَنيِ رَ.
عِسَ شَ كَابَنَكٌ فبٍفبٍ سّبّشِ يِ كِتَابُي كُي عَلَكٌ مِشِ شَ عَ سّنبّ كٌلٌن، عَلَ نَشَن قِشِ عَ مَ. عَ قُرٍ مَيٍ رَيَلَن نّ، عَ حِننّ رَفبِلٍن مِشِيٍ قْشْ رَ. عَننَبِ مَرَكِ بَرَ وَ مِشِيٍ شَ عِسَ شَ شَرَنيِ قَن كٌلٌن. عِسَ تٌ مِشِيٍ شَرَن عَلَ شَ مَسٍنيِ رَ، عٍ نَشَ عَ كٌلٌن، عَ عَ نْندِ يَتِ يَتِ نَن كَوَندِ مَ. عَ دْنشْي رَ، يِ كِتَابُي دّنتّفّ سَمَ عِسَ قَشَ كِ نَشّ، عَ مَن كٍلِشِ قَشّ مَ كِ نَشّ.
نَ بِرِن نْمَ قَهَامُي قِدٍ وٌن مَ، وٌن شَ عَ كٌلٌن ندٍ نَ عِسَ رَ. عَ لْننِ نَشَن قِشِ وٌن مَ يِ كِتَابُي كُي، عَ نْمَ وٌن مَلِدٍ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَ مَن نْمَ وٌن مَلِدٍ عَلِفِيَمَ. عَلَ شَ عَ رَ سٌ وٌن شَشِلِ مَ. عَمِنَ.
عِنيِلَ عِسَ
عَننَبِ مَرَكِ نَشَن سّبّشِ
1
عَننَبِ يَيَ كَوَندِ تِقٍ
مَتِيُ ٣‏؛١ ٬ ١٢، لُكِ ٣‏؛١ ٬ ٢٢
عِنيِلَ عِسَ قْلّ نَن يَ، نَشَن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ قٍ مَسٍنمَ، نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ دِ رَ. عَ سّبّشِ عَننَبِ عٍسَيِ شَ كِتَابُي كُي،
«ﭑ قَمَ ﭑ مَ شّيرَ رَ سَنبَدٍ عِ يَ رَ،
عَ شَ كِرَ رَبْو عِ بّ.
عَ عَ شُي عِتٍمَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ،
‹وٌ كِرَ يَءِلَن مَرِفِ بّ،
وٌ سَنكِرَيٍ مَتِنشِن عَ يَ رَ.›»
نَ كُي، يَيَ شُنشَ نَشَ تٌ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. عَ نُ كَوَندِ تِمَ مِشِيٍ بّ، عٍ شَ عٍ شُنشَ يٍ شْورَ تُوبِ رَ، عَلَكٌ عَلَ شَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ. يُدَيَكَيٍ نُن دَرِ سَلَمُكَ بِرِن نُ سِفَمَ عَ يِرٍ. عٍ نُ عٍ شَ يُنُبِيٍ مَسٍنمَ كّنّ مَ، يَيَ قَن نُ عٍ شُنشَمَ يُرُدّن شُرٍ شْورَ. حْشْمّ شَبٍ دٌنمَ نَن نُ رَفٌرٌشِ يَيَ مَ، بّلّتِ كِرِ دَاشِ نُ شِرِشِ عَ تَفِ. عَ نُ بَلٌمَ كَتٌي نُن وُلَ كُمِ نَن نَ. عَ نُ كَوَندِ تِمَ، عَ نُ عَ قَلَ، «نَشَن قَمَ قَدٍ ﭑ شَنبِ رَ، نَ سّنبّ فبٌ ﭑ تَن بّ. نَ بِنيّ مُ نَ ﭑ تَن يِ رَ، ﭑ حَن شَ ﭑ قٍلٍن عَ شَ سَنكِرِ لُوتِ يَتِ قُلُندٍ. ﭑ تَن بَرَ وٌ شُنشَ يٍ شْورَ، كْنْ عَ تَن عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن نَفٌرٌ مَ وٌ مَ.»
عِسَ شُنشَقٍ
مَتِيُ ٣‏؛١٣ ٬ ١٧، لُكِ ٣‏؛٢١ ٬ ٢٢، يَيَ ١‏؛٣٢ ٬ ٣٤
نَ وَشَتِ مَ، عِسَ نَشَ قَ كٍلِ نَسَرّتِ، فَلِلٍ بْشِ مَ، يَيَ نَشَ عَ شُنشَ يُرُدّن شُرٍ شْورَ. 10 عَ قّقّ تٍ يٍ شْورَ تّمُي نَشّ، عَ نَشَ كٌورٍ تٌ رَبِ رَ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ فٌرٌ عَ مَ عَلْ فَنبّ. 11 شُي ندٍ نَشَ مّ كٍلِ كٌورٍ مَ، عَ عَ مَسٍن، «ﭑ مَ دِ مَشَنُشِ نَن نَ عِ رَ. عِ ﭑ كّنّنشِ كِ قَنيِ رَ.»
سٍنتَنّ كَتَقٍ عَ شَ عِسَ رَتَنتَن
مَتِيُ ٤‏؛١ ٬ ١١، لُكِ ٤‏؛١ ٬ ١٣
12 نَ شَنبِ عَلَ شَشِلِ نَشَ عِسَ شَنِن فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. 13 شِ تٌنفٌ نَانِ بُن مَ، عَ نُ نَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ، سٍنتَنّ نُ كَتَقٍ عَ رَتَنتَندٍ. وُلَ سُبٍيٍ نُ نَ نَا. مَلٍكّيٍ نَشَ عَ بُن تِ.
عِسَ شَ وَلِ قْلّ نُن عَ قْشِرَبِرّ سِنفٍيٍ
مَتِيُ ٤‏؛١٢ ٬ ٢٢، لُكِ ٤‏؛١٤‏—٥‏؛١١
14 يَيَ سَ شَنبِ فٍيلِ، عِسَ نَشَ سِفَ فَلِلٍ بْشِ مَ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِ رَ. 15 عَ نُ عَ مَسٍنمَ، «وَشَتِ سُفَندِشِ بَرَ عَ لِ، عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بَرَ مَكْرّ. وٌ تُوبِ، وٌ لَ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ رَ.»
16 عَ تٌ نُ دَنفِقٍ فَلِلٍ بَا دّ رَ، عَ نَشَ سِمْن نُن عَ شُنيَ عَندِرٍ تٌ، عٍ يّلّ وٌلِقٍ، بَرِ مَ يّشّسُشُييٍ نَن نُ عٍ رَ. 17 عِسَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ بِرَ ﭑ قْشْ رَ. تّمُي دَنفِشِ، وٌ نُ يّشّ نَن سْتْمَ، كْنْ يَكْسِ ﭑ عَ نِيَمَ وٌ شَ نُ مِشِيٍ نَن سْتْ ﭑ بّ.» 18 عٍ نَشَ عٍ شَ يّلّيٍ لُ نَ كٍرٍن نَ، عٍ بِرَ عِسَ قْشْ رَ. 19 عٍ تٌ دَنفِ نَ رَ دٌندٌرٌنتِ، عَ نَشَ سٍبٍدٍ شَ دِ يَكِ نُن عَ شُنيَ يَيَ تٌ، عٍ نُ نَ يّلّيٍ مَدّفّقٍ عٍ شَ كُنكُي كُي. 20 عِسَ نَشَ عٍ شِلِ كٍرٍن نَ، عٍ قَن نَشَ عٍ بَبَ سٍبٍدٍ نُن وَلِكّيٍ لُ كُنكُي كُي، عٍ بِرَ عِسَ قْشْ رَ.
عِسَ حِننّ كٍرِقٍ
لُكِ ٤‏؛٣١ ٬ ٣٧
21 عِسَ نُن عَ قْشِرَبِرّيٍ نَشَ سٌ كَثّرّنَمُ. مَلَبُ لْشْي مَ، عِسَ نَشَ سٌ سَلِدٍ كُي، عَ كَوَندِ تِ قْلْ. 22 مِشِيٍ نَشَ كَابَ عَ شَ شَرَنيِ مَ، بَرِ مَ عَ مُ نُ لُشِ عَلْ عٍ شَ سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ. عَ تَن نُ وْيّنمَ مَنفّ سّنبّ نَن نَ. 23 نَ وَشَتِ يَتِ، شّمّ ندٍ حِننّ نُ نَشَن قْشْ رَ، عَ نَشَ سْنشْي رَتٍ قْلْ عٍ شَ سَلِدٍ بَنشِ كُي، 24 «عِسَ نَسَرّتِكَ، عِ وَشِ مُنسٍ شْن مَ مُشُ بّ؟ عِ قَشِ مُشُ سْنتْدٍ نّ؟ ﭑ عَ كٌلٌن مِشِ نَشَن لَنشِ عِ مَ. عَلَ شَ سّنِيّنتْي نَن نَ عِ رَ.» 25 عِسَ نَشَ وْيّن عَ مَ عَ شْرْشْي رَ، «عِ سَبَرِ. فبِلٍن يِ شّمّ قْشْ رَ.» 26 حِننّ نَشَ شّمّ رَكٍتُن عَ رَ، عَ سْنشْ، عَ قَ فبِلٍن عَ قْشْ رَ. 27 بِرِن دّ نَشَ عِشَرَ، عٍ نُ قَ عٍ بٌرٍ مَشْرِن، «مُنسٍ يِ كِ؟ شَرَنيِ نّينّ عَ نُن سّنبّ! هَلِ حِننّيٍ، عَ عٍ يَمَرِ مَ، عٍ عَ شُي رَبَتُ.» 28 عَ مُ بُ، عَ شِلِ نَشَ دِن فَلِلٍ بْشِ يِرٍ بِرِن نَ.
عِسَ سِمْن بِتَنيِ نُن قُرٍ مَ فبٍفبٍ رَيَلَنقٍ
مَتِيُ ٨‏؛١٤ ٬ ١٧، لُكِ ٤‏؛٣٨ ٬ ٤١
29 عٍ تٌ مِنِ سَلِدٍ كُي، عِسَ نُن يَكِ نُن يَيَ نَشَ سِفَ سِمْن نُن عَندِرٍ شْنيِ. 30 سِمْن بِتَنيِ فِنّمَ نُ سَشِ، عَ قَتٍ وٌلٍنشِ. عٍ نَشَ عَ شَ قٍ قَلَ عِسَ بّ كٍرٍن نَ. 31 عِسَ نَشَ عَ مَسٌ فِنّ رَ، عَ عَ بّلّشّ سُشُ، عَ عَ رَكٍلِ. قُرٍ نَشَ عَ بّحِن، عَ نَشَ عٍ بُن تِ قْلْ.
32 نُنمَرٍ تٌ سٌ، سٌفٍ نَشَ دُلَ، مِشِيٍ نَشَ قَ قُرٍ مَيٍ بِرِن نَ عَ شْن، عَ نُن حِننّيٍ بِرَشِ نَشٍيٍ قْشْ رَ. 33 تَا بِرِن نَشَ عٍ مَلَن نَادّ رَ. 34 عَ نَشَ قُرٍ مَ فبٍفبٍ رَيَلَن، قُرٍ مْولِ وُيَشِ نُ نَشٍيٍ مَ. عَ نَشَ حِننّ فبٍفبٍ قَن كٍرِ مِشِيٍ قْشْ رَ، كْنْ عَ مُ تِن حِننّيٍ شَ وْيّن، بَرِ مَ عٍ نُ عَ كٌلٌن.
عِسَ كَوَندِ تِقٍ فَلِلٍ بْشِ مَ
مَتِيُ ٤‏؛٢٣، لُكِ ٤‏؛٤٢ ٬ ٤٤
35 سُبَشّ مَ، عِسَ نَشَ كٍلِ، عَ نَشَ مِنِ وُلَ عِ عَلَ مَشَندِدٍ. 36 سِمْن نُن عَ بٌورٍيٍ يَ كٌتٌ نَشَ مْ عِسَ قٍندٍ. 37 عٍ تٌ عَ تٌ، عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «بِرِن نَ عِ قٍنقٍ.» 38 عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌن شّي تَا فبّتّيٍ نَشٍيٍ نَ بٍ رَبِلِنيِ عَلَكٌ ﭑ شَ كَوَندِ رَبَ مّننِ قَن، بَرِ مَ ﭑ قَشِ نَ نَن مَ.» 39 عَ نَشَ سِفَ فَلِلٍ بْشِ بِرِن مَ، عَ نُ كَوَندِ تِ عٍ شَ سَلِدٍ بَنشِيٍ كُي، عَ نُ حِننّيٍ قَن كٍرِ مِشِيٍ قْشْ رَ.
كُنّ كَنيِ رَيَلَنقٍ
مَتِيُ ٨‏؛١ ٬ ٤، لُكِ ٥‏؛١٢ ٬ ١٤
40 كُنّ كَنيِ ندٍ نَشَ قَ عِسَ يِرٍ، عَ عَ شِنبِ سِن عَ بُن مَ، عَ عَ مَيَندِ، «شَ عِ تِن، عِ نْمَ ﭑ نَسّنِيّندٍ.» 41 عِسَ نَشَ كِنِكِنِ عَ مَ. عَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ، عَ عَ سَ كُنّ كَنيِ مَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ تِنشِ. عِ شَ سّنِيّن.» 42 كُنّ قُرٍ نَشَ بَ شّمّ مَ كٍرٍن نَ، عَ نَشَ سّنِيّن. 43 عِسَ تٌ عَ رَفبِلٍن، عَ نَشَ عَ مَتِنتِن عَ رَ 44 يِ مَسٍنيِ رَ، «عِ نَشَ يِ قٍ قَلَ مِشِ يٌ بّ. سِفَ عِ سَ عِ يّتّ دّنتّفّ سّرّشّدُبّ بّ، عِ سّرّشّ بَ عِ شَ سّنِيّنيِ شَ قٍ رَ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. نَ قِندِ مَ سٍيدٍحْشْيَ نَن نَ عٍ بّ.» 45 كْنْ شّمّ تٌ سِفَ، عَ نَشَ سٌ يِ قٍ تَفِ رَبَقٍ بِرِن بّ، عَ نُ عَ شِبَارُ رَيٍنسٍن يّ. نَ نَشَ عَ نِيَ عِسَ مُ نْ سٌدٍ تَا كُي سْنْن كّنّ مَ. قٌ عَ تٌ نُ سَ لُمَ تَا قَرِ مَ مِشِ يٌ مُ سَبَتِشِ دّننَشّ. مِشِيٍ قَن نُ كٍلِمَ يِرٍ بِرِن قَقٍ رَ عَ يِرٍ.