عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ نَشُمُ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَسِرِيَ شَ مَنفّيَ نُ بَرَ سّنبّ سْتْ حّ كّمّ سٌلٌمَسَشَن بٍينُ عَننَبِ عِسَ شَ بَرِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ تّمُي نَشّ. نَ وَشَتِ حَمَنّ بِرِن نُ نَ عَ شَ يَامَرِ شْرْشْي بُن مَ. نِنٍوٍ نُ قِندِشِ عَ شَ مَنفَتَا نَن نَ. عَسِرِيَكَيٍ مُ نُ بِرَ مَ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ قٍقٍ مَ.
نَ كُي عَننَبِ نَشُمُ عِسِرَيِلَكَ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عٍ شَ قٍ رَ. مَسٍنيِ نَ عَ رَ نَشَن شْرْشْ، بَرِ مَ عٍ شَ قٍ مُ نُ رَقَنشِ عَلَ مَ. عَننَبِ نَشُمُ تٌ فّ عَلَ شَ سّنبّ مَفَاشُشِ مَسٍندٍ عَسِرِيَكَيٍ بّ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ عٍ قَمَ فبَلٌي حَاشِ سْتْدٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. نَ كِيتِ نُ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ. عَلَ نَشَ بَبِلْنكَيٍ شّي نِنٍوٍ كَنَدٍ حّ كّمّ سٍننِ بٍينُ عَننَبِ عِسَ شَ وَشَتِ.
نَ مَسٍنيِ نُ شْرْشْ عَسِرِيَكَيٍ بّ، كْنْ عَ نُ قِندِشِ قٍ قَنيِ نَن نَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، نَشٍيٍ نُ تْورْ مَ عٍ يَشُييٍ شَ يَامَرِ بُن مَ. عَننَبِ نَشُمُ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ عَ يُنُبِتْييٍ قَمَ عٍ شَ كٌبِحَ سَرٍ سْتْدٍ عَلَتَلَ يِ رَ. عَلَ شَ كِيتِ شْرْشْي عَسِرِيَكَيٍ بّ، عَ نُ لِمَنِيَ قِمَ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ.
هَلِ تٌ، عَلَ شَ حَمَ نْمَ سّيوَدٍ نَ شَ قٍ رَ. عٍ شَ عَ كٌلٌن عَلَتَلَ قَمَ مِشِ حَاشِيٍ مَكِيتِدٍ، عَ قَ عٍ سَرٍ رَفبِلٍن عٍ مَ. وٌن بِرِن عَ كٌلٌن تِنشِنيِ قَن، كْنْ عَ نْمَ لُدٍ وٌن بّ عَلْ تِنشِنتَرٍيَ نَ سْونّيَقٍ يِ دُنِحَ كُي، بَرِ مَ قٍ حَاشِ فبٌ، تِنشِنتْييٍ قَن نَ تْورْقٍ. يِ كِتَابُي عَ مَسٍنمَ وٌن بّ تِنشِنتَرٍ مُ فٍينِمَ، عَلَتَلَ شَ تِنشِنيِ نَن مِشِ فٍينِمَ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ نُن عَلِفِيَمَ. عَلَ شَ مِشِ بِرِن مَكِيتِ عَ شَ سّرِيّ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ نَشُمُ بّ
1
عَلَ شَ شْنّ نِنٍوٍ شِلِ مَ
مَسٍنيِ شْرْشْي نَن يَ نِنٍوٍ شَ قٍ رَ، عَلَ نَشَن مَسٍن عَننَبِ نَشُمُ عٍلٍكٌسِكَ بّ.
عَلَتَلَ مَفَاشُ، عَ فبٍحْشْقٍ مُ كَنَمَ.
عَلَتَلَ عَ فبٍحْشْمَ نّ،
عَ شَ شْنّ سّنبّ فبٌ عَ يَشُييٍ مَبِرِ،
عَ مُ دِحّمَ عٍ مَ مَقُرٍن مَقُرٍن.
 
كْنْ عَلَتَلَ مُ شْنْمَ مَقُرٍن مَقُرٍن،
عَ سّنبّ فبٌ هَن.
عَلَتَلَ مِشِ حَاشِ سَرٍ رَفبِلٍنمَ نّ قٍ حَاشِ رَبَيٍ مَ.
عَ شَ حّرّ لُمَ نّ عَلْ تُرُننَادّ نَشَن شُبٍ رَتٍمَ،
عَ تِشِ نُشُييٍ قَرِ.
عَ نَ شَاحّ بَا مَ، عَ شْرِ مَ نّ،
عَ شُرٍ بِرِن نَشَرَ،
عَ بَسَن نُن كَرٍ مٍلٍ قِندِ فبٍنفبٍرٍنيِ رَ،
عَ لِبَن سَنسِيٍ لِسِمَ نّ.
عَ فٍيَيٍ رَ سّرّنمَ نّ، عٍ شُنُ عَلْ كُمِ تُرٍ.
بْشِ سّرّنمَ نّ عَ يَ عِ،
دُنِحَ مِشِيٍ بْحّ مِنِمَ نّ.
ندٍ نْمَ تِدٍ عَ شَ شْنّ يَ رَ؟
ندٍ نْمَ تِدٍ عَ شَ بْحّتٍ يَ عِ؟
عَ شَ شْنّ لُمَ نّ عَلْ تّ، نَشَن فّمّيٍ بُلَمَ.
عَلَتَلَ قَن، عَ كَنتَرِ قِمَ نّ تْورْ مِشِيٍ مَ،
عَ مّينِمَ نّ مِشِيٍ مَ نَشٍيٍ عٍ يّتّ تَشُمَ عَ رَ.
كْنْ عَ نِنٍوٍ شُن نَكَنَمَ نّ،
عَ عَ يَشُييٍ كٍرِ مَ دِ مِ نَن كُي.
 
نِنٍوٍ، وٌ قّيرّ مُندُن قٍنقٍ عَلَتَلَ شِلِ مَ؟
عَ تَن نَن سْنتْي تِمَ كٍرٍنيِ رَ.
10 عٍ قَمَ نّ لُدٍ عَلْ عٍ كَنكَنشِ تُنبٍ كُنسِيٍ نَن نَ،
عَلْ عٍ سِيسِشِ بٍيرٍ نَن نَ،
عَلْ سّشّ شَرَشِ نَشَن فَنشِ قٍوٌ.
11 نِنٍوٍكَ ندٍ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ عَلَتَلَ رَ،
عَ مِشِيٍ رَ سِشِ قٍ كٌبِ نَن مَ.
 
12 عَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عٍ شَ قٍ رَ؛
«هَلِ وٌ يَشُييٍ وُيَ، عٍ شُن قَمَ نّ رَكَنَدٍ، عٍ حْن.
ﭑ بَرَ وٌ تَن يُدَيَكَيٍ تْورْ،
كْنْ ﭑ مُ نَ رَبَمَ سْنْن.
13 يَكْسِ ﭑ وٌ بَمَ نّ وٌ يَشُييٍ شَ نْي بُن مَ،
ﭑ لُوتِيٍ بٌلٌن وٌ شِرِشِ نَشٍيٍ رَ.»
 
14 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ وٌ تَن نِنٍوٍكَيٍ شَ قٍ رَ؛
«وٌ بْنسْي قَمَ نّ حْندٍ.
ﭑ وٌ شَ كُيٍ مَسٌلِشِيٍ نُن وٌ شَ كُيٍ نَشٍيٍ يَءِلَنشِ وُرٍ رَ،
نَشٍيٍ نَ وٌ شَ عَلَيٍ شَ بَنشِيٍ كُي،
ﭑ نٍيٍ بِرِن كَنَمَ نّ.
ﭑ وٌ سْنتْمَ نّ، بَرِ مَ وٌ حَاشُ.»