عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ نٍهٍمِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِن تٌ عٍ مَرِفِ شَ كِرَ بّحِن، عَلَ نَشَ عَ نِيَ سِ فبّتّ شَ نْ عِسِرَيِلَ رَ، عٍ عٍ كٍرِ عٍ شَ بْشِ مَ، عٍ عٍ قِندِ كٌنيِيٍ رَ. نَمِحْنمّ نُ نَ بِرِن كٌلٌنمَ، عٍ قَ عَ قَلَ كّنّ مَ، بٍينُن عَ شَ رَبَ. عٍ شَ مَسٍنيِ كُي، عٍ نُ عَ قَلَمَ عَ عَلَتَلَ عَ نِيَمَ عٍ شَ شَنِن كٌنيِيَ كُي عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عٍ مَن نُ عَ قَلَمَ عَ عَلَتَلَ عٍ رَفبِلٍنمَ نّ عٍ شَ بْشِ مَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ دَنفِ شَنبِ.
عَننَبِ نٍهٍمِ شَ وَشَتِ، نَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُ بَرَ كَمَلِ. عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ نُ بَرَ وَلِ قْلْ دَرِ سَلَمُ تِقٍ رَ، كْنْ وَلِ نُ بَرَ رَتِ. نٍهٍمِ تٌ نَ قٍ كٌلٌن، عَ نَشَ لُ سُننُنيِ كُي. مَنفّ شُنفبٍ نَشَ نَ سُننُنيِ رَكْرْ سِ، عَ قَ عَ مَشْرِن عَ سُننُنشِ قٍ نَشَن مَ. نٍهٍمِ تٌ فّ نَ تَفِ رَبَدٍ، عَ نَشَ مَنفّ مَيَندِ عَ شَ تِن عَ شَ سِفَ وَلِدٍ دَرِ سَلَمُ. مَنفّ نَشَ تِن، عَ قَ عَ مَلِ نَ بِيَاسِ كُي.
عَننَبِ نٍهٍمِ تٌ دَرِ سَلَمُ لِ، عَ نَشَ تّتّ تِقٍ وَلِ مَتٌ عَ قَنيِ رَ. عَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، عٍ بِرِن شَ كَقُ عٍ بٌورٍ مَ نَ وَلِ رَبَقٍ رَ. نَ وَلِ تٌ سْونّيَ قْلْ، عِسِرَيِلَ يَشُييٍ نَشَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ وَلِ شَ كَنَ. كْنْ عٍ مُ نْ نٍهٍمِ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ رَ. وَلِ نَشَ كَمَلِ، حَمَ قَ سَلِ شُنفبٍ رَبَ عَلَتَلَ تَنتُقٍ رَ.
عِسِرَيِلَ شَ تَرُشُي قِندِشِ مَسٍنيِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ عَلَ شَ مِشِيٍ بّ تّمُي بِرِن. عَلَتَلَ تٌ عِسِرَيِلَ سُفَندِ عَ شَ حَمَ رَ، عَ نَشَ عٍ يَمَرِ عٍ شَ لُ عَ شَ كِرَ شْن مَ، شَ نَ مُ عَ رَ، عَ نَشّ عٍ قَمَ حَشَنكَتّ حَاشِ سْتْدٍ. نَ تٌ فّ كَمَلِدٍ يَتِ يَتِ، عَلَ نَشَ هِننّ عٍ رَ، عَ قَ عٍ رَفبِلٍن عَ شَ كِرَ مَ عَلَكٌ عٍ شَ لُ هّيرِ كُي. عَلَتَلَ نَ نَن نَبَمَ عَ شَ مِشِيٍ بِرِن بّ هَن وٌن مَ وَشَتِ. عَلَ شَ وٌن يَ رَبِ نَ نْندِ مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ نٍهٍمِ بّ
1
نٍهٍمِ شَ عَلَ مَشَندِ
عَننَبِ نٍهٍمِ، شَكَلَيَ شَ دِ، شَ مَسٍنيِ نَن يَ. عَتَسَكَسِ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن ندٍ، كِسِلٍوِ كِكٍ رَ، ﭑ تَن نٍهٍمِ نُ سَبَتِشِ سُسٍ تَا سّنبّمَ نَن كُي. نفَشَكٍرٍنيِ شَنَنِ نُن شّمّ ندٍيٍ نَشَ قَ، كٍلِ يُدَيَ بْشِ مَ. ﭑ نَشَ عٍ مَشْرِن يُوِقِيٍ شَ قٍ مَ، نَشٍيٍ كٍلِ كٌنيِيَ كُي، عٍ قَ سَبَتِ يُدَيَ. ﭑ مَن نَشَ عٍ مَشْرِن دَرِ سَلَمُ تَا شَ قٍ مَ. عٍ نَشَ ﭑ يَابِ، «نَشٍيٍ كٍلِشِ كٌنيِيَ كُي، عٍ سِفَ يُدَيَ، عٍ نَ تْورّ نُن يَافِ نَن كُي. دَرِ سَلَمُ تّتّ يِرٍ ندٍ كَنَشِ، عَ نَادّيٍ فَنشِ.»
ﭑ تٌ نَ مَسٍنيِ مّ، ﭑ نَشَ وَ، ﭑ نَشَ سُن، ﭑ نَشَ كٌورٍ مَنفّ مَشَندِ. ﭑ نَشّ، «عَلَتَلَ، عَلَ نَشَن نَ كٌورٍ مَ، عَلَ شُنفبٍ نَشَن مَفَاشُ، نَشَن سَاتّ مَبَنبَنشِ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ عَ شَنُشِ، عٍ قَ بِرَ عَ شَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ عِ شَ كٌنيِ شَ مَشَندِ رَ. عِ شَ ﭑ تٌ. كْي نُن يَنيِ رَ ﭑ عِ مَشَندِ مَ عِ شَ كٌنيِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. مُشُ بَرَ يُنُبِ رَبَ عِ رَ، ﭑ تَن، ﭑ مَ دٍنبَيَ، نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن. مُشُ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ عِ رَ. مُشُ بَرَ عِ شَ مَسٍنيِ، عِ شَ سّرِيّ، نُن عِ شَ يَامَرِيٍ مَتَندِ، عِ نَشٍيٍ قِ عِ شَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ مَ. عِ عَ قَلَ نّ عِ شَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ بّ، ‹شَ وٌ مُ لُمَ تِنشِنيِ كُي، ﭑ قَمَ نّ وٌ رَيٍنسٍندٍ حَمَنّيٍ كُي. كْنْ شَ وٌ سَ وٌ يّتّ رَفبِلٍن ﭑ مَ، وٌ مَن بِرَ ﭑ مَ سّرِيّ قْشْ رَ، ﭑ سَ وٌ تٌنفٌمَ نّ يِرٍ مَكُيٍ، ﭑ قَ وٌ رَ يِرٍ ﭑ دّننَشّ سُفَندِشِ ﭑ شِلِ مَتْشْقٍ رَ.› 10 مُشُ تَن نَن نَ عِ شَ كٌنيِيٍ رَ، عِ شَ حَمَ، عِ نَشٍيٍ رَ مِنِشِ كٌنيِيَ كُي عِ سّنبّ رَ. 11 مَرِفِ، ﭑ بَرَ عِ مَشَندِ، عِ شَ تِن عِ تُلِ مَتِدٍ عِ شَ كٌنيِيٍ شَ مَشَندِ رَ، نَشٍيٍ فَاشُمَ عِ شِلِ رَ. عِ شَ سْونّيَ رَبَ ﭑ بّ تٌ. ﭑ سِفَمَ مَنفّ نَشَن شْن، عِ شَ عَ نِيَ عَ شَ هِننّ ﭑ نَ.»
نَ تّمُي ﭑ تَن نَن نُ نَ مَنفّ شَ مِنسٍ رَدَنفِمَ رَ.