تَوُرٍتَ مُنسَ
عِسِرَيِلَ شَ كْنتِ تِقٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ مُنسَ شَ كِتَابُي نَانِ ندٍ كُي، عِسِرَيِلَ حَمَ شَ تَرُشُي ندٍ مَسٍنشِ نَا نَشَن تِدٍ فبٌ دَنشَنِيَتْي بِرِن بّ. عَلَتَلَ نُ بَرَ عِسِرَيِلَ رَ مِنِ مِسِرَ كٌنيِيَ كُي سِفَقٍ رَ كَنَان بْشِ مَ، عَ دّننَشّ لَايِدِشِ عٍ بٍنبَيٍ بّ. نَ سِفّ كُي عَ نُ لَنمَ عٍ شَ فبٍنفبٍرٍنيِ عِفِرِ. عٍ تٌ تُرُ سِنِنَ فٍيَ لِ، عَلَتَلَ نَشَ مِنِ حَمَ مَ عَلَكٌ عٍ شَ فَاشُ عَ يَ رَ، عٍ مَن شَ عَ شَ سّرِيّ كٌلٌن.
كْنْ نَ دَنفِ شَنبِ، عِسِرَيِلَ نَشَ تَفَن نَ حّرّ مَ، عَلَ نَشَ عٍ شْنْ شُي مّ. عَلَ نُ قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَ نَ مّينِقٍ عٍ مَ بِيَاسِ كُي، كْنْ عٍ مُ وَ سَ نَ رَ. عٍ تٌ مَكْرّ كَنَان بْشِ رَ، عَلَ نَشَ مِشِيٍ سُفَندِ عٍ يَ مَ نَشٍيٍ سِفَ نَا رَبّندٍ. نٍيٍ شَ دّنتّفّ نَشَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَ شَ كْنتْقِلِ عَ حَاشِ رَ، عٍ قَ تٌندِ سِفَدٍ نَ بْشِ سُشُدٍ.
نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ نَ مِشِيٍ شِلِ مَ، نَشٍيٍ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ مَ، عَ عٍ سٍسٍ مُ نُ نْمَ كَنَان بْشِ مَسْتْدٍ قَ، قٌ عٍ شَ دِيٍ. عِسِرَيِلَ حَمَ نَشَ حّ تٌنفٌ نَانِ رَبَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عَلَكٌ قٌرِيٍ بِرِن شَ قَشَ، عٍ شَ دِيٍ شَ مْ نَ بِيَاسِ كُي.
عَ رَحْنيِ، عٍ نَشَ مَكْرّ كَنَان نَانِنيِ رَ. مٌوَبَكَيٍ مُ تِن عٍ شَ سٌ، كْنْ عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ قِيشّ رَ عَ سٍسٍ مُ نْمَ عَ نِيَدٍ عَ شَ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ رَبّحِن. هَلِ عٍ تٌ بَرَ نُ يُنُبِ سْتْ، عَلَ عٍ حَشَنكَتَشِ نَشَن مَ قٍ رَ، عَ مُ دَنيِ سَ عَ شَ هِننّ مَ عٍ بّ.
سّرِيّ نَن نَ كِ دَنشَنِيَتْي بِرِن بّ. يُنُبِ مُ قَن، عَ عَلَ رَشْنْمَ. وٌن نَ فبِلٍن عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، وٌن شَ عَ كٌلٌن نَ مُ قِندِ مَ قٍ قَنيِ رَ وٌن بّ. كْنْ عَلَ يُفٍ نَ كِ نَشّ، هَلِ عَ يُنُبِتْي حَشَنكَتَ عَ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عَ مَن كَتّ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ عَ شَ تِن عَ شَ هِننّ رَ نَشَن نْمَ قِندِدٍ كِسِ رَ عَ بّ عَبَدَن. عَلَ تِنشِن، عَ شَ كِيتِ مُ كَنَمَ. كْنْ عَ شَ شَنُنتٍيَ فبٌ دَنفِ قٍ بِرِن نَ. عَ وَ مَ عِبُنَدَ مَ بِرِن شَ لُ عَ شَ حَمَ يَ مَ، عٍ قَ سٌ عَرِيَننَ. عَلَ شَ نَ رَبَ وٌن بِرِن بّ. عَمِنَ.
تَوُرٍتَ مُنسَ
عِسِرَيِلَ شَ كْنتِ تِقٍ
1
عِسِرَيِلَ شّمّيٍ كْنتِ تِقٍ
عِسِرَيِلَكَيٍ شَ مِنِ مِسِرَ حّ قِرِن ندٍ، كِكٍ قِرِن ندٍ، شِ سِنفٍ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ تُرُ سِنِنَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، «وٌ شَ عِسِرَيِلَ شّمّ بِرِن كْنتِ عَ شَبِلّ نُن عَ دٍنبَيَ كِ مَ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نْمَ قِندِدٍ عِسِرَيِلَ سْورِيٍ رَ. عِ نُن هَرُنَ، وٌ شَ عٍ عِتَشُن سْورِ فَالِ كِ مَ. بْنسْي شُنيِيٍ شَ وٌ مَلِ نَ وَلِ كُي. عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛
رُبٍن بْنسْي يَ مَ، سٍدٍيُرِ شَ دِ شّمّ عٍلِسُرُ.
سِمٍيْن بْنسْي يَ مَ، سُرِ سَدَيِ شَ دِ شّمّ سٍلُمِيٍلِ.
يُدَ بْنسْي يَ مَ، عَمِنَدَبٌ شَ دِ شّمّ نَشَسٌن.
عِسَكَرِ بْنسْي يَ مَ، سُوَرَ شَ دِ شّمّ نٍتَنٍيلِ.
سَبُلٌن بْنسْي يَ مَ، شٍلٌن شَ دِ شّمّ عٍلِيَبِ.
10 يُسُقُ شَ دِ شّمّ عٍقِرَ مِ بْنسْي يَ مَ، عَمِشُدِ شَ دِ شّمّ عٍلِسَمَ.
يُسُقُ شَ دِ شّمّ مَنَسِ بْنسْي يَ مَ، ثٍدَ سُرُ شَ دِ شّمّ فَمَلِيّلِ.
11 بُنيَمِن بْنسْي يَ مَ، فِدٍيٌنِ شَ دِ شّمّ عَبِدَن.
12 دَنَ بْنسْي يَ مَ، عَمِسَدَيِ شَ دِ شّمّ عَشِيٍسٍرِ.
13 عَسٍرِ بْنسْي يَ مَ، عٌكِرَن شَ دِ شّمّ ثَفِيّلِ.
14 فَدِ بْنسْي يَ مَ، دُوٍلِ شَ دِ شّمّ عٍلِيَسَقَ.
15 نَقَتَلِ بْنسْي يَ مَ، عٍنَن شَ دِ شّمّ عَشِرَ.»
16 نَ بْنسْي شُنيِيٍ نَن شِلِشِ، عٍ شَ قِندِ عِسِرَيِلَ سْورِ مَنفّيٍ رَ. 17 عٍ نَشَ كَقُ مُنسَ نُن هَرُنَ مَ، 18 عٍ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ مَلَن، نَ كِكٍ قِرِن ندٍ، شِ سِنفٍ. شّمّ بِرِن نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، عٍ نَشَ عٍ تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ دٍنبَيَ كِ مَ، 19 عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ. مُنسَ نَشَ عٍ تّنفّ تُرُ سِنِنَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ.
20 عٍ نَشَ عِسِرَيِلَ شَ دِ سِنفٍ رُبٍن بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 21 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ نَانِ نُن سٍننِ، شّمّ كّمّ سُولِ نَن مَ.
22 عٍ نَشَ سِمٍيْن بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 23 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ نُن سٌلٌمَنَانِ، شّمّ كّمّ سَشَن نَن مَ.
24 عٍ نَشَ فَدِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 25 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ نَانِ نُن سُولِ، شّمّ كّمّ سٍننِ تٌنفٌ سُولِ نَن مَ.
26 عٍ نَشَ يُدَ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 27 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُن نَانِ، شّمّ كّمّ سٍننِ نَن مَ.
28 عٍ نَشَ عِسَكَرِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 29 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ نُن نَانِ، شّمّ كّمّ نَانِ نَن مَ.
30 عٍ نَشَ سِمٍيْن بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 31 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ نُن سٌلٌقٍرٍ، شّمّ كّمّ نَانِ نَن مَ.
32 عٍ نَشَ يُسُقُ شَ دِ شّمّ عٍقِرَ مِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 33 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ نَانِ، شّمّ كّمّ سُولِ نَن مَ.
34 عٍ نَشَ يُسُقُ شَ دِ شّمّ مَنَسِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 35 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سَشَن نُن قِرِن، شّمّ كّمّ قِرِن نَن مَ.
36 عٍ نَشَ بُنيَمِن بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 37 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سَشَن نُن سُولِ، شّمّ كّمّ نَانِ نَن مَ.
38 عٍ نَشَ دَنَ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 39 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سٍننِ نُن قِرِن، شّمّ كّمّ سٌلٌقٍرٍ نَن مَ.
40 عٍ نَشَ عَسٍرِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 41 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ نَانِ نُن كٍرٍن، شّمّ كّمّ سُولِ نَن مَ.
42 عٍ نَشَ نَقَتَلِ بْنسْي بِرِن تّنفّ عٍ شَبِلّ نُن عٍ شَ دٍنبَيَ كِ مَ. عٍ نَشَ شّمّيٍ شِلِ سّبّ، نَشٍيٍ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ. 43 نَ شَسَبِ لَن نّ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ نُن سَشَن، شّمّ كّمّ نَانِ نَن مَ.
44 عِسِرَيِلَ بْنسْي شُنيِ قُ نُن قِرِنيِ نَن كَقُ مُنسَ نُن هَرُنَ مَ نَ تّنفّ تِقٍ رَ. 45 عِسِرَيِلَ شّمّ نَشٍيٍ نُ بَرَ حّ مْشْحّن لِ، نَشٍيٍ نُ نْمَ سْورِحَ رَبَدٍ، 46 نٍيٍ نُ لَنشِ شّمّ وُلُ كّمّ سٍننِ نُن سَشَن، شّمّ كّمّ سُولِ نُن تٌنفٌ سُولِ نَن مَ.
47 كْنْ لٍوِ بْنسْي مُ نُ نَ نَ كْنتِ يَ مَ، 48 بَرِ مَ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ، 49 «عِ نَشَ لٍوِكَيٍ تّنفّ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ. 50 عِ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نُن عَ شَ سٍ بِرِن تَشُ عٍ رَ. ﭑ مَ سَاتّ تْنشُمَ نَ عَ رَ. عٍ شَ عَ مَشَنِن، عٍ شَ مّينِ عَ مَ، عٍ شَ يٌنكِن عَ رَبِلِنيِ رَ. 51 وٌ نَ كٍلِ سِفَدٍ، عٍ شَ عَ رَفٌرٌ. وٌ نَ يِرٍ نّينّ لِ، عٍ شَ عَ تِ. شَ مِشِ فبّتّ عَ مَسٌ عَ رَ نَشَن مُ قِندِ لٍوِ بْنسْي رَ، نَ كَنيِ لَن نّ عَ شَ قَشَ. 52 عِسِرَيِلَكَ بِرِن شَ يٌنكِن يِرٍ عٍ نَ دّننَشّ مَسٍن عٍ بّ، عٍ بْنسْي شَ تْنشُمَ بُن مَ، عَ نُن عٍ شَ سْورِيٍ. 53 لٍوِ بْنسْييٍ شَ يٌنكِن هْرْ مْلِنفِرَ رَبِلِنيِ، شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ شْنْمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ مَ. لٍوِكَيٍ شَ عٍ حّنفِ سَ هْرْ مْلِنفِرَ شْن مَ.»
54 عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ بِرِن سُشُ، عَ نَشَن سٌشِ مُنسَ يِ رَ.